M22 - Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení


I. Rozsah platnosti ceníku

1) Platnost ceníku

Ceník M 22 je určen pro montáže slaboproudých sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení v exteriéru, nebo interiéru podle druhu zařízení.
K tomuto ceníku platí ustanovení Společná ustanovení cenových podmínek.

2) Práce, pro které ceníkové položky neplatí

Ceník M 22 neplatí pro následující práce:
a) Pro neúplné montáže, tj. pro takové případy, kdy místo montáže stroje nebo zařízení, schopného samostatné funkce, se provádí pouze montáž jednotlivých částí, nebo kdy jsou stroje a zařízení dodávány k montáži ve větším stupni připravenosti, než bylo v ceníku uvažováno. Za neúplnou montáž jsou považovány také takové montáže, u nichž nebyly provedeny podstatné části prací, uvedených v popisech u jednotlivých položek.
b) Pro neúplné (dílčí) demontáže. Položek v ceníku M 22 lze v těchto případech použít pouze jako podkladu pro tvorbu P položek.

3) Demontáže

Úplnými demontážemi jsou demontáže zařízení i základního materiálu na jednotlivé části v rozsahu odpovídajícím stupni připravenosti zařízení (základního materiálu) dodávaného k montáži, tedy včetně odpojení od základů, odsunutí v rámci pracovního prostoru (zóny), očištění, roztřídění, označení a přípravy k odeslání do skladu nebo k další montáži. Součástí položek úplných demontáží není renovace (repase) demontovaného materiálu a zařízení.
Neúplnými demontážemi jsou demontáže zařízení i základního materiálu, při nichž nejsou prováděny všechny úkony jako u úplných demontáží, nebo u nichž jsou prováděny demontáže pouze částí zařízení nebo základního materiálu, tvořících náplň ceníkové položky.
Demontáže do šrotu jsou demontáže zařízení a základního materiálu, které jsou dále nepoužitelné, tedy včetně odpojení od základů, odsunutí v rámci pracovního prostoru (zóny) a přípravy k odeslání. Součástí položek demontáží do šrotu není rozebírání zařízení a třídění kovového šrotu. Pokud jsou tyto práce prováděny, oceňují se samostatnou hodinovou zúčtovací sazbou.
Cena úplných demontáží a demontáží do šrotu je stanovena tak, že příslušné položky montáží se sníží o hodnotu zařízení nebo základního materiálu a násobí koeficienty diferencovanými podle jednotlivých oddílů ceníku. Koeficienty jsou uvedeny v následující tabulce:

koeficient při demontážích

oddíl ceníku úplných do šrotu
01 0,6 0,4
02 0,2 0,2
03 0,2 0,2
04 - -
06 0,7 0,5
07 0,8 0,1
08 0,7 0,5
09 0,8 0,1
11 0,5 0,1
12 - -
13 0,5 0,1
26 - 0,3
27 - 0,6
28 - 0,5
29 0,7 0,3
30 0,7 0,2
31 0,7 0,3
32 0,7 0,3
33 0,7 0,3
36 0,7 0,3
37 0,7 0,3
41 0,5 0,3
49 0,6 0,6
50 0,7 0,3
52 0,5 0,3
73 0,8 0,6

 

Koeficienty jsou vytvořeny váhovým průměrem hlavních položek u jednotlivých oddílů ceníku.
Ceny úplných demontáží a demontáží do šrotu u oddílů v tabulce koeficientů proškrtnutých a ceny neúplných demontáží se stanoví individuální kalkulací (R položkou nebo u malých demontáží pomocí HZS).
Způsob ocenění demontáží vychází z rozhodnutí o druhu demontáže (úplná či do šrotu). Pro určení druhu demontáže je směrodatný stav strojů a zařízení (základního materiálu) jako celku, který ale není závazným pokynem pro další nakládání s jednotlivými druhy vyzískaného materiálu.
Podíl přidružených výkonů a podíl prací jiných profesí u demontáží je počítán obdobně jako u montáží.

4) R položky

Jestliže ceník M 22 neobsahuje položku pro hledanou montážní práci, zpracuje (použije) se potřebná položka individuální kalkulací (R položkou).

II. Vymezení náplně a způsob použití ceníkových položek

1) Platnost cen obecně

Položky platí při dodržení podstatných kvalitativních a dodacích podmínek, uvedených těchto Cenových podmínkách.
Položky jsou zpracovány pro reprezentující organizaci práce, mechanizaci a technologii pomocí tzv. technologických reprezentantů. To znamená, že skutečné náklady montážních prací se mohou, v jednotlivých případech od technologického reprezentanta, pro kterého byla položka v materiálu a normách v ceníku zpracována, odchylovat v přiměřených mezích nahoru nebo dolů.
Popis prací (text pod názvem skupiny položek nebo položky) obsahuje rámcový výčet prací (popis obsahu), započtených při stanovení technologického reprezentanta, avšak není závazným technologickým předpisem.
Jestliže je během provádění prací objednatelem nařízeno použití určité technologie, organizace práce, mechanizace, nebo naopak je použití určité technologie, organizace práce, či mechanizace výslovně zakázáno a jde o odchylku od projektové dokumentace, má dodavatel právo na úpravu rozpočtových nákladů.

2) Ztížené pracovní podmínky

Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, jsou zakalkulovány do celkové ceny montáže. Jedná se o tyto obvykle se vyskytující ztížené pracovní podmínky:
a) Vlivy vyplývající z externí povahy prací (s výjimkou vlivů při montáži za provozu).
b) Vliv hmotnosti, rozměrů a složitosti zařízení, mechanizmů a montážních pomůcek.
c) Podmínky a způsob nakládání ve skladu, nebo na montážní skládce.
d) Vliv výšky prováděných prací do 10 m nad pevnou pracovní podlahou nebo plošinou (u oddílů 02, 03 a 04) a do 4 m u ostatních kapitol v ceníku. Vliv výšky u speciálních kapitol ceníku, jejichž podstatnou náplň tvoří položky prací prováděných trvale (výhradně) v neobvyklých výškách.
Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do ceníkových položek se oceňují individuálně.

3) Pracovní prostor (zóna)

Pracovní (montážní) zónou se rozumí pracovní prostor (okruh) do vzdálenosti 100 m od místa zabudování. Místem zabudování se rozumí půdorys stroje (zařízení). Při montáži vedení uvnitř budovy je pracovní (montážní) zónou celý prostor budovy, ovládaný provozuschopnými zvedacími a dopravními prostředky. Pracovní zóna zasahuje do jiného podlaží jen tehdy, má-li dodavatel možnost časově i věcně podle potřeby používat nákladního výtahu. Vzdálenost v metrech se měří od místa zabudování podle délky nejkratší možné dopravní cesty.
U venkovních vedení nadzemních i kabelových, jakož i u železničních drátovodů (u liniových staveb) se za pracovní (montážní) zónu považuje celá trasa vedení v rámci jednoho staveniště, přičemž není rozhodující, dopravuje-li se materiál po trase vedení nebo mimo ni.
Pokud si dodavatel montáže s ohledem na ekonomii montážních prací (např. kvůli výhodnějšímu nasazení mechanizmů apod.) zřídí předmontážní plošinu, zahrnuje se tato do pracovní (montážní) zóny bez ohledu na vzdálenost od místa zabudování.
Pokud je zřízení předmontážní plošiny nutné z důvodů neležících na straně dodavatele (např. při montáži prováděné souběžně se stavebními pracemi, které neumožňují montovat v plném rozsahu v místě zabudování nebo při blokové montáži) a odběratel nebo podmínky montážních prací neumožní dodavateli montáže zřídit předmontážní plošinu přímo v pracovní (montážní) zóně, nebo v prostoru staveništního skladu (skládky), rozpočtuje a fakturuje se přesun. Vzdálenost v metrech se měří od obvodu skladu k obvodu předmontážní plošiny a od obvodu předmontážní plošiny k místu zabudování pro každou vzdálenost samostatně.

4) Doprava a přesun

Mimostaveništní doprava (pořizovací náklady)
Mimostaveništní dopravou se rozumí doprava materiálu a zařízení do staveništního skladu, nebo na staveništní skládku. Společně s nákupní cenou materiálu tvoří tzv. odbytovou cenu materiálu.
a) Mimostaveništní doprava veškerého materiálu obsaženého v položkách montáží je zahrnuta v položkách prací (pořizovací náklad materiálu).
b) Mimostaveništní doprava materiálu a zařízení nezahrnutých v položkách montáží se buď přičte k ceně materiálu (odbytová cena), nebo se, za mimořádných podmínek dopravy, rozpočtuje individuální kalkulací a uvede samostatnou položkou.
Přesun (vnitrostaveništní přesun)
Přesunem se rozumí přesun zařízení a materiálu (hlavního i ostatního) ze staveništního skladu (skládky) na hranici pracovní (montážní) zóny nebo na sjednané místo.
a) Přesun veškerého materiálu (hlavního i ostatního) obsaženého v položkách montáží se nerozpočtuje, neboť je v položkách zahrnut jako součást nepřímých (režijních) nákladů. Přesun materiálu od ohlubně jámy na sjednané místo v hlubině se rozpočtuje individuální kalkulací.
b) Přesun strojů a zařízení se rozpočtuje individuální kalkulací.
Vnitrostaveništní doprava (technologická manipulace)
Vnitrostaveništní doprava je doprava zařízení a materiálu (nosného i ostatního) uvnitř montážní zóny k místu zabudování. Montážní zónou se rozumí pracovní prostor do vzdálenosti 100 m od místa zabudování (čímž se rozumí půdorys stroje či zařízení).
Vnitrostaveništní doprava běžnými pracovními prostředky je zahrnuta v položkách jako součást nepřímých (režijních) nákladů.
Mimořádně ztížené dopravní podmínky
Mimořádně ztížené dopravní podmínky se rozpočtují individuální kalkulací.

5) Lešení, montážní pomůcky apod.

V položkách montáží nejsou zahrnuty náklady na postavení a odstranění pracovního lešení. Tyto se náklady se oceňují podle ceníku 800-3 Lešení a dočasné jeřábové dráhy.
V položkách jsou zahrnuty jako součást nepřímých (režijních) nákladů náklady na opotřebení malých a středních mechanizmů, drobného inventáře a montážního nářadí, používaného při montáži.

6) Práce a dodávky související s vlastním provedením montáže

Práce a dodávky zahrnuté do ceny montáže
- Drobné opravy nátěrů apod., poškozených dopravou nebo při vlastní montáži dodavatele.
- Veškeré práce související s přípravou a řízením montáží.
- Manipulace všeho druhu s materiálem (nakládání, skládání, vybalování, třídění, označování, skladování apod.).
- Manipulace se stroji a zařízeními (přebírání, vybalování, kontrola, čistění, manipulace apod.).
- Práce vyplývající z dodržování bezpečnostních předpisů BOZP.
Práce a dodávky nezahrnuté do ceny montáže
- Opravy nátěrů zařízení poškozených korozí, dlouhodobým uskladněním apod.
- Opravy a úpravy vadných nebo neúplných dodávek zařízení.
- Opravy a úpravy dílců nesprávně vyrobených, nelícujících pro výrobní úchylky nebo jejichž styčné plochy byly neodbornou dopravou poškozeny.
- Speciální úpravy zařízení podle dispozic odběratele.
- Zakrývání zařízení proti znečištění při současné nebo následné stavební činnosti a jejich očištění.
- Veškeré druhy nátěrů, není-li provedení nátěru uvedeno přímo v textu jednotlivých položek.
- Veškeré práce stavební a ostatní práce jiných profesí (zemní, zednické, pokrývačské, klempířské, truhlářské, sklenářské apod.), pokud nejsou výslovně uvedeny v textu položek.
- Konstrukční materiál, je-li součástí dodávky zařízení.
- Zajištění přívodu elektrické energie, vody, páry, plynu, stlačeného vzduchu apod., včetně odběru mimo hranici pracovní (montážní) zóny.
- Osvětlení pracoviště a skladovacích prostorů a přístupů k nim.
- Vytápění pracoviště.
- Strážní a požární služba.
- Úpravy montážních pracovišť, která nevyhovují podmínkám stanoveným příslušnými předpisy nebo smlouvou.
- Náklady na zabezpečení pracovišť při provádění prací za provozu nebo v nebezpečných prostorách (požární hlídky, bezpečnostní zařízení při výskytu plynu, ve výbušném prostředí apod.).
- Odstranění nečistot a prachu před demontáží zařízení.
- Náklady na energii a provozní hmoty při provádění individuálních a jiných zkoušek, pokud se tyto provádějí pod zatížením.
- Náklady vzniklé změnou projektu nebo důležitých dispozic objednatele během provádění montáže.

7) Zkoušky smontovaného zařízení

V položkách jsou zahrnuty náklady spojené s individuálním vyzkoušením, tj. s ověřením, že montážní práce byly řádně provedeny a to buď ve formě samostatných položek, nebo jako součást pracovních operací montážních prací.
Dokladování ověřovacích měření je započítáno v položkách jen tehdy, je-li to technologickými předpisy výslovně stanoveno. V těchto případech je dokladování uvedeno v popisu prací položek.
V položkách není obsaženo (není-li to v textu položek výslovně uvedeno):
- komplexní vyzkoušení a příprava k němu
- výchozí revize, úřední zkoušky, bezpečnostní a zatěžkávací zkoušky, ověřování provedení pomocí speciálních technických prostředků či potápěči
- přepojování, zkušební provoz
- uvádění do provozu a zaučení obsluhy
- lokalizace zdrojů rušení a ochrana proti němu nad rámec určený projektem či jinak dohodnutý

III. Obsah položek

1) Montážní materiál

Materiál použitý při montáži se nazývá montážní materiál. V ceníku M 22 se člení na tyto typy:
Hlavní (konstrukční) materiál (dříve nosný materiál)
Hlavní materiál je jednicový základní materiál, který se stává podstatnou a trvalou součástí montovaného zařízení nebo konstrukce. Například: stožáry, kabely, vodiče, kabelové skříně, jisticí skříně, dielektrická podlahovina, kolejové propojky apod.
Hlavní materiál není obsažen v ceně položek ceníku M 22 a k položkám se připočítává samostatnou položkou specifikace.

Podružný materiál
Podružný materiál je jednicový materiál, který je zapotřebí k úplnému provedení montáže a stává se trvalou součástí smontovaného zařízení, nebo kterého je nezbytně třeba k dosažení žádoucího tvaru, či který ovlivňuje podstatně vlastnosti montovaného zařízení, aniž se stává jeho součástí, pokud není podle technických podmínek součástí dodávek strojů a zařízení. Podružný materiál jsou např. vývodky a spojky trubek, příchytky, lišty, hmoždinky, izolační hmoty, vázací dráty, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače, chemické výrobky, nátěrové hmoty, spojovací materiál, označovací výrobky apod. a to včetně prořezu a ztrát.
Pro část A 01 tohoto ceníku platí, že podružný materiál je zakalkulován v jednotkových cenách ve složce materiál. V položkách části A 02 podružný materiál započten není a je nutné jej v rozpočtu vyjádřit položkami specifikace, nebo přirážkou M 141.

Pomocný režijní materiál
Materiál pomocný (režijní) je materiál, který nelze při zpracování technologického postupu určit v množství na kalkulovanou jednotku a je proto zahrnut v režijních nákladech (kancelářské potřeby, mazací tuky, čisticí potřeby apod.).

Oceňování materiálu
Množství materiálu samostatně uvedeného se zvyšuje o ztratné, je-li doporučeno. (viz článek 2. kapitoly IV.) Materiál se oceňuje v tzv. odbytové ceně, tj. ceně nákupní včetně pořizovacích nákladů.

Náklady na pořízení materiálu - mimostaveništní doprava
Náklady na dopravu materiálu na staveništní skládku se nazývají pořizovací náklady. Obecně zahrnují:
- dopravní náklady materiálu z místa nákupu nebo odběru na místo první skládky na staveništi, náklady na dopravu mezi sklady, naložení, přeložení, složení a jiné doplňující úhrady spojené s dopravou,
- náklady na nevratné obaly, které nejsou zahrnuty v ceně materiálu,
- nájemné, opotřebení vratných obalů (např. palety, kontejnery,..).
Pořizovací náklady nezahrnují zásobovací režie. Tyto náklady jsou zahrnuty v režii výrobní.

2) Dodávky zařízení (dříve specifikace)

Zařízení jsou koncové výkonové prvky, stroje a přístroje, jejichž montáž a oživení je předmětem tohoto ceníku. Jedná se například o rozvaděče, návěstidla, transformátory apod.
Dodávky těchto zařízení nejsou v položkách obsaženy a uvádějí se samostatnou položkou specifikace.
Součástí dodávek strojů a zařízení může být i konstrukční materiál, který je pak rovněž považován za stroje a zařízení.

3) Mzdy

V jednotkových cenách jsou započteny jednicové mzdy pracovníků v souladu s technologickým postupem. V jednicových mzdách jsou příslušným podílem započteny náklady na běžně se vyskytující pracovní podmínky. Dále jsou v položkách započteny mzdové náklady vyplývající z různých variant provedení.
Výkonové normy
V normách času je obsažen jednotkový, dávkový a směnový čas.

4) Montážní mechanizmy

Náklady na stroje nejsou v položkách tohoto ceníku obsaženy.
Stroje a pomůcky evidované jako krátkodobý hmotný majetek jsou v položkách započteny ve složce režijní náklady. Stroje evidované jako „dlouhodobý hmotný majetek podléhající odepisování“ nejsou v položkách prací ceníku M 22 započteny a v případě jejich použití se rozpočtují samostatnou položkou. Měrnou jednotkou samostatně uvedeného stroje může být normohodina, nebo denní nájem stroje.
Strojohodina se skládá z nákladů na:
- stroj v klidu - zahrnující náklady na roční odpisy stroje, náklady na opravy, náklady na převozy stroje, náklady na montáž a demontáž,
- nákladů na provoz stroje - zahrnující náklady na pohonné hmoty, ostatní provozní hmoty (olej apod.) a náklady na opotřebení pneumatik
Strojohodina neobsahuje náklady na obsluhu stroje.
Pokud stroj není majetkem prováděcí organizace, nahradí se výpočet strojohodiny z nákladů výpočtem z denního nájemného (hodnota bez obsluhy) podle předpokládaného denního využití stroje.

IV. Používání ceníku

1) Názvosloví ceníkových položek

Texty u jednotlivých ceníkových položek jsou uvedeny tak, aby poskytovaly zkrácený popis prací prováděných při montáži technologického reprezentanta. Neobsahují tedy úplný technologický postup a nelze je považovat za montážní předpis.
Ceníkové položky, jejichž název začíná slovem „montáž“, se převážně týkají montáží strojů a zařízení. Ostatní ceníkové položky, jejichž název začíná názvem hlavního (nebo ostatního) materiálu, se týkají tohoto materiálu, přičemž platí, že cena ostatního materiálu je v položce přímo započtena, zatímco cenu nosného materiálu je nutno dopočítat samostatnou položkou specifikace.
Položky, u nichž je v názvu uveden název nosného materiálu, platí nejen pro uvedený druh nosného materiálu (technologický reprezentant), ale i pro další jmenovitě uvedené druhy mající stejnou pracnost montáže. Takto použité položky se považují za běžné ceníkové položky, nikoliv za S nebo P položky.

2) Způsob určování množství

Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry kabelů se odvozují od délkových metrů tras, k nimž se připočítává potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojováním, průhyby, přepojení, zvlnění apod., a to diferencovaně podle dále uváděného přehledu:
a) U nadzemních vedení drátových a kabelových samonosných se připočítává na průhyby a spojování 0,4 %.
b) U závěsných kabelů a uzemňovacích lan a drátů se připočítává na průhyby a spojování 0,3 %.
c) U všech dálkových kabelů a úložných místních sdělovacích kabelů mimo vymezený jednotný sortiment rezortu spoje jsou výměry stanoveny v potřebných výrobních nebo dodacích délkách. V množství tímto způsobem určeném je započten i technologický prořez zejména na spojování, ukončování, zvlnění a dodržení pupinačního nebo zesilovacího (opakovacího) kroku a v kabelovodech. Do výměr se přitom nezapočítávají části výrobních či dodacích délek použitých dodavatelem k eventuelním záručním opravám. Použitelné zbývající části výrobních délek kabelů předá dodavatel odběrateli k použití při provozu a údržbě.
d) U závlačných kabelů v kabelovodech se výměry stanoví v potřebných délkách, k nimž se na zvlnění připočítává u existujících kabelovodů 0,3 %, u budovaných kabelovodů určí % projektant.
e) U ostatních místních kabelů se připočítává na zvlnění 0,3 %.
f) U vnitřních kabeláží se připočítává na průhyby, spojování a ukončování 0,5 %.
g) Na spojování místních kabelů a jejich ukončování na závěrech a podobných zařízení se k délce trasy kabelu podle technologického předpisu FMS na přeložení kabelových konců podle velikosti a uspořádání spojky a podle typu ukončení ve skříních.
Uvedené hodnoty přirážek jsou doporučené.

3) Práce neobsažené v ceníku

Práce neobsažené v ceníku se oceňují R položkami, nebo HZS. Pro jejich tvorbu a použití platí Společná ustanovení cenových podmínek.
Položky vytvořené individuální kalkulací jsou označovány písmenem R před číslem položky.

4) Položky v cenových řadách

Položky uvedené v ceníku v cenových řadách (řada navazujících položek stejných technologií obsahující vzestupně seřazené předměty montáže) jsou zpracovány podle technologických reprezentantů a zprůměrovány. Při oceňování dalších jmenovitě neuvedených variant mezi dvěma položkami cenové řady se použije vždy cena té položky, která se bližší nové variantě, pokud v textu položek není u cenových řad výslovně uvedeno „od“ nebo „do“.

5) Používání ceníků

Podle ceníku M 22 jsou rozpočtovány práce, související s montážemi sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení v tomto ceníku uvedených. Jiných ceníků je možno použít pouze v případech, že hledané práce nejsou v ceníku M 22 obsaženy.
Položky ceníku M 22 (zejména kabeláže) se dále používají i při rozpočtování montáží uvedených v jiných cenících, má-li toto zařízení obdobný charakter (zejména slaboproudá zařízení) jako mají zařízení v ceníku M 22.

V. ZEDNICKÉ VÝPOMOCI

Pokud při provádění montážních prací (i u stávajících objektů po kolaudaci) je nezbytně bezprostředně nutné (při zahájení, průběhu nebo při jejich dokončení) provést též některé stavební práce (zednické výpomoci), určují se náklady na tyto práce samostatnými položkami podle zásad Společných ustanovení k ceníkům stavebních prací.

VIII. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Profese

 

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

Dělník tř. 5

161,00

26 887

Dělník tř. 6

180,00

30 060

Elektromontér tř. 7

200,00

33 400

Elektromontér tř. 8

218,00

36 406

Programátor

312,00

52 104

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Náklady na stroje

Náklady na stroje nejsou v položkách tohoto ceníku obsaženy.

Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem. V položkách tohoto ceníku nejsou obsaženy.

Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 16,5 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

  

Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00