Agregované položky


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. OBSAH A ČLENĚNÍ

11. Obsah, použití, cena

111. Ceník agregovaných položek obsahuje položky stavebních prací (dále jen "položky") pro stanovení cen běžně používaných konstrukcí a prací na těchto objektech:
801 Budovy občanské výstavby
802 Haly občanské výstavby
803 Budovy pro bydlení
811 Haly pro výrobu a služby
812 Budovy pro výrobu a služby
815 9 Objekty pozemní různé
822 Komunikace
827 Podzemní vedení
112. Ceník je určen pro sestavení orientační ceny zejména ve fázi projektu pro stavební povolení. Dále je určen pro ocenění konstrukcí ve fázi projektu pro provádění staveb, jestliže se konstrukce v projektu shoduje s popisem položky. Pro stavební konstrukce a práce, pro které ceník položky neobsahuje, nebo neodpovídají svým popisem, se používají položky ceníků stavebních prací řady 800 a řady M.
113. Položky tohoto ceníku jsou vytvořeny agregací položek stavebních prací a materiálů formou "položkového minirozpočtu" tak, že oceňují obvyklou konstrukci v její celé, nebo částečné skladbě. Položky jsou kombinovány bez ohledu na to, zda jde o položky HSV nebo PSV, zatřídění celé agregace je určeno podle zatřídění výsledné konstrukce. Číselné označení agregovaných položek odpovídá, až na výjimky, na prvních pěti místech Třídníku stavebních prací a konstrukcí, další část kódu položky tvoří lokální číselný systém.
114. Cena agregované položky je tvořena součtem cen položek v ní obsažených s použitím jednotkového množství. Pod každou položkou je uveden rozbor ceny podle kalkulačního vzorce, kde jsou uvedeny jednotlivé typy nákladů podílející se na tvorbě ceny. Toto členění umožňuje operativní přepočet ceny při jiných konkrétních podmínkách, než za jakých byla cena sestavena. Ceny, uvedené v tomto ceníku, mají pouze orientační charakter.

12. Členění

Ceník obsahuje skupiny:
AP-HSV Agregované položky prací HSV
AP-PSV Agregované položky prací PSV
AP-M Agregované položky montážních prací

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

131. V položkách jsou započteny i náklady na:
a) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.)
b) bezprostřední očištění jiných (sousedních) konstrukcí anebo jejich zakrytí před znečištěním
c) technologickou manipulaci s materiálem v pracovním prostoru
d) vnitrostaveništní přesun hmot z místa skládky do prostoru technologické manipulace
e) pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1,90 m a zatížení do 1,5 kPa
f) pořízení materiálu, tj. jeho dopravu na staveniště a případné skladování.

132. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci v tomto rozsahu:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10 m, svisle 3,5 m
b) bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0 m
d) betony vodorovně i svisle 0,0 m
e) prefabrikované dílce vodorovně i svisle 0,0 m
f) zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10 m, svisle 3,5 m.
Náklady na vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah uvedené vzdálenosti technologické manipulace jsou obsahem položek přesunu hmot.

133. Přesun hmot

Agregované položky ve své skladbě vždy obsahují položky pro přesun hmot.
1331. Pro volbu typu přesunu byl rozhodující druh konstrukce, pro kterou je agregovaná položka vytvořena.
a) Pro položky zřízení konstrukcí u objektů JKSO 801- 815 je zakalkulován přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m a příplatek za zvětšený přesun do 1000 m.
b) Pro položky oprav a rekonstrukcí u objektů JKSO 801- 815 je zakalkulován přesun hmot pro opravy a rekonstrukce do výšky 25 m a příplatek za zvětšený přesun do 1000 m.
c) Pro položky objektů JKSO 822 - 827 je zakalkulován přesun hmot podle typu konstrukce a zvětšený přesun do 1000 m.
d) U konstrukcí bouraných je pro přesun suti započten svislý přesun za jedno podlaží, vnitrostaveništní přesun suti do 30 m a odvoz suti do 10 km. Položky neobsahují poplatek za skládku.
e) Položky demolic obsahují odvoz suti na skládku do 10 km. Neobsahují poplatek za skládku.
f) Položky hloubení obsahují odvoz zeminy na skládku do 10 km. Neobsahují poplatek za skládku.
1332. V případě zvětšeného nároku na vnitrostaveništní přesun hmot, případně u přesunů hmot na výšku vyšší, než uvedenou, se tyto náklady kalkulují samostatně.
1333. U objektů, kde technologické podmínky nedovolují použít běžný způsob, stroje a zařízení pro přesun hmot (ruční přesuny, ztížené prostorové podmínky apod.), se přesun hmot kalkuluje individuálně.

134. Pomocné pracovní lešení

1341. Pomocné lešení je kalkulováno v souladu s Cenovými podmínkami Ceníku 801-1 Běžné stavební práce pro ty položky, které jeho montáž bezprostředně vyžadují (je obsahem položek prací v agregaci započtených).
1342. Pro položky (obsažené v jedné agregaci), které budou prováděny současně nebo v souvislosti s položkami, které lešení již obsahují, není další lešení kalkulováno.
1343.Položky pro jiný typ pomocného lešení nebo pro výšku jinou, než uvedenou, se kalkulují samostatně.
135. V položkách nejsou započteny i náklady na:
a) zábory veřejných prostranství
b) poplatky za skladování zeminy, suti nebo vybouraných hmot, tyto náklady se kalkulují samostatně.

Příloha:

UKÁZKA SKLADBY AGREGOVANÉ POLOŽKY

Pol. 900 40-2131.RAA Plot tl.15 cm se sloupky 30x30 cm, tvárnice štípaná přírodní, výška 2,0 m

 

Složka

Název

MJ

Množství

132201111R00

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

m3

0,3200

162201101R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m

m3

0,3200

274313511R00

Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)

m3

0,3200

339361111R00

Výztuž a probeton. plot.sloupku 30x30 cm

m

0,6670

339361211R00

Provázání plotového zdiva tl. 15 cm se sloupkem

kus

0,6670

339921111R00

Sloup plotový 30x30cm z bet.tvar.štíp.roh.přírod.

m

0,6670

339924261R00

Hlavice sloupová z tvarovek sh-40 G, tl.45, přírod

soubor

0,3330

341321210R00

Beton nosných stěn železový C 12/15  (B 12,5)

m3

0,0797

341361721R00

Výztuž stěn a příček z oceli 10425 (BSt 500 S)

t

0,0033

348922131R00

Zdivo plotové tl.15cm z tvar.oboustr.štíp.přírod.

m2

1,6200

348923121R00

Věnec plotový tl.15cm z tvar.jednostr.štíp.přírod.

m

0,9000

348924111R00

Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.štíp.přírod

m

0,9000

711131101R00

Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho

m2

0,5000

62832134R

Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40

m2

0,5750

998151111R00

Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m

t

1,6162


© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00