Vedlejší náklady a ostatní náklady


Obecné podmínky ceníku

Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v rozpočtech stavebních a inženýrských objektů, provozních souborů a jejich dílčích rozpočtech. Jedná se zejména o náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace a jsou pro řádné zhotovení stavby nezbytné.
Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek provedení stavby (zejména obchodní podmínky) neuvedené v souborech položek stavebních prací ani v jejich obsahu. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Ustanovení k souboru položek

Vedlejší a ostatní náklady

Užití položek
Zahrnování vedlejších či ostatních nákladů do položek stavebních prací není možné v důsledku zkreslení následně stanovených jednotkových cen a zkreslení cen případných dodatečných stavebních prací.
Tyto náklady lze do celkové ceny stavby doplnit v samostatném rozpočtu pro vedlejší a ostatní náklady (obvykle náklady společné pro celou stavbu), nebo je lze uvádět (změna dle vyhl. 169/2016 Sb.) v dílčích rozpočtech, pakliže daný náklad souvisí s činnostmi řešenými v konkrétním dílčím* rozpočtu. V soupisu pro konkrétní stavbu jsou popsány pouze ty druhy vedlejších a ostatních nákladů (položky), které se na konkrétní stavbě vyskytují.

Individuální položky ostatních a vedlejších nákladů
V případech, kdy se na stavbě vyskytují ostatní nebo vedlejší náklady, které nejsou cenovou soustavou definovány, použije se pro jejich popis individuální položka, která však musí být v popise položky popsána zcela jednoznačným a vyčerpávajícím popisem, aby byla zajištěna následná obsahová shoda nabídkových cen dodavatelů.

Měrná jednotka
Měrnou jednotkou pro všechny typy ostatních nákladů a vedlejších nákladů je Kč.

*Pozn.: Dílčí rozpočet: Cenu objektu často tvoří několik dílčích rozpočtů – samostatný rozpočet pro stavení část a další rozpočty např. pro ÚT, elektroinstalaci, EZS, EPS apod. Cenu stavby pak tvoří součet cen jednotlivých objektů a případných vedlejších a ostatních nákladů.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00