CENOVÉ UKAZATELE VE STAVEBNICTVÍ

 

 

V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotlu odpovídající danému druhu staveb.

 

Struktura

 

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO)

 

801       Budovy občanské výstavby – obor výstavby

 

11     Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb

 

1 Konstrukčně materiálová charakteristika

 

 

a je stanoveno pro jednotlivé stavební obory jako reprzentativní souhrnná veličina a následně pro jednotlivé skupiny, tvořící základní rámec účelového třídění jednotlivých oborů staveb. Ve všech případech je cenový údaj evidován podle převažujícího druhu rozhodující konstrukce stavby nebo stavebního objektu (konstrukčně materiálová charakteristika).

Údaje pro jednotlivé stavební obory tvoří pouze statistickou průměrnou veličinu a jejich použití je víceméně pouze teoretické, protože při konkrétních propočtech předpokoádaných nákladů stavby je v naprosté většině znám účel dané stavby a cenové údaje jsou přebírány z hodnot uvedených u jednotlivých skupin stavebních oborů.

 

Účel

 

Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je + - 15%.

 

Obsah

 

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

  

Účelové měrné jednotky

 

Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky hodnoty společné pro všechny druhy staveb příbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na jejich účel. Takovýmito jednotkami jsou zejména

 

u oborů pozemního stavitelství m3 obestavěného prostoru /m3OP/

u oborů liniových staveb m délky trasy (m DT)

u oborů inženýrských staveb m2 upravované plochy (m2 UP)

 

801 - Budovy občanské výstavby

802 - Haly občanské výstavby

803 - Budovy pro bydlení

811 - Haly pro výrobu a služby

812 - Budovy pro výrobu a služby

813 – Věže, stožáry, komíny

814 - Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

815 - Objekty pozemní zvláštní

822 - Komunikace pozemní a letiště

827 - Vedení trubní dálková a přípojná

 

801 - Budovy občanské výstavby                                                                                                     

 

Konstrukčně materiálová charakteristika               

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                       

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                      

 

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 Budovy občanské výstavby

5 649

5 089

5 926

6 933

5 424

4 642

4 417

5 424

4 809

 

801.1 Budovy pro zdravotní péči

5 743

5 966

5 966

 

5 632

 

 

 

 

 

801.2 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu

5 815

5 983

 

8 108

5 649

 

5 704

 

 

 

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

4 628

3 624

 

5 018

5 018

4 572

 

8 140

 

 

801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu

6 374

3 914

7 045

8 835

6 318

 

 

5 649

 

 

801.5 Budovy pro tělovýchovu

4 683

4 906

7 248

 

4 070

 

 

 

6 747

 

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu

5 289

4 692

5 530

 

5 306

5 418

3 184

6 480

6 535

 

801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci

5 301

4 799

5 135

5 525

7 200

4 130

 

 

4 521

 

801.8 Budovy pro obchod a společné stravování

5 514

4 846

 

 

5 627

 

 

4 513

 

 

801.9 Budovy pro sociální péči

5 074

5 855

 

 

4 962

4 070

3 177

 

 

 

 

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %

                                                                                                                                                    

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

2,1

1,7

2,4

3,4

2,1

1,6

0,5

1,0

3,9

0,0

2

Základy,zvláštní zakládání

4,9

3,6

4,9

5,9

5,1

4,1

4,1

4,9

3,9

0,0

3

Svislé a kompletní konstrukce

13,8

11,7

12,0

11,1

13,6

18,5

50,3

24,9

9,5

0,0

4

Vodorovné konstrukce

9,8

6,6

7,2

6,8

10,4

10,4

2,2

15,9

3,7

0,0

5

Komunikace

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,7

0,0

6

Úpravy povrchu,podlahy

5,4

7,0

6,6

4,2

5,3

4,4

2,6

3,4

5,1

0,0

8

Trubní vedení

0,1

0,1

0,0

0,2

0,1

0,3

0,0

0,7

0,4

0,0

9

Ostatní konstrukce, bourání

3,4

2,4

2,7

1,9

3,9

1,9

0,7

0,9

1,9

0,0

99

Staveništní přesun hmot

2,2

2,1

2,7

4,6

2,3

1,8

2,2

1,2

2,0

0,0

711

Izolace proti vodě

1,1

1,3

0,9

1,0

1,1

0,8

0,7

0,7

1,9

0,0

712

Živičné krytiny

1,9

1,3

1,9

3,2

2,1

1,8

0,2

0,9

1,9

0,0

713

Izolace tepelné

1,8

2,2

1,9

1,7

1,9

1,6

1,0

1,0

2,2

0,0

714

Izol akustické a protiotřesové

0,6

0,0

0,9

0,0

0,7

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

715

Izolace chemické

0,2

0,0

0,2

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

721

Vnitřní kanalizace

1,0

1,3

0,9

1,1

0,9

1,6

1,7

0,4

1,2

0,0

722

Vnitřní vodovod

1,0

1,2

0,9

1,1

0,9

1,3

2,5

0,3

1,0

0,0

723

Vnitřní plynovod

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

724

Strojní vybavení

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,2

0,0

0,0

725

Zařizovací předměty

1,0

1,5

1,0

0,9

0,9

0,9

6,0

0,0

0,5

0,0

726

Instalační prefabrikáty

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

2,1

0,0

731

Kotelny

0,2

0,8

0,0

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732

Strojovny

0,4

0,9

0,8

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,4

0,0

733

Rozvod potrubí

1,0

1,3

1,4

0,5

1,1

1,8

1,9

0,4

1,2

0,0

734

Armatury

0,9

1,4

1,0

0,3

0,7

1,5

1,2

0,2

1,6

0,0

735

Otopná tělesa

1,0

1,3

0,9

0,4

1,0

2,1

2,2

0,4

0,6

0,0

761

Konstrukce sklobetonové

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

762

Konstrukce tesařské

0,5

2,2

0,7

0,3

0,2

1,0

1,8

0,0

2,2

0,0

763

Dřevostavby

0,3

1,5

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

22,9

0,0

764

Konstrukce klempířské

1,1

2,6

1,2

0,5

0,9

1,0

3,6

1,0

0,7

0,0

765

Krytiny tvrdé

0,1

0,4

0,2

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

766

Konstrukce truhlářské

5,1

7,1

0,9

7,7

4,8

7,1

1,8

0,3

8,8

0,0

767

Konstrukce zámečnické

13,4

7,4

18,6

15,9

14,0

6,6

1,9

9,5

7,2

0,0

771

Podlahy z dlaždic a obklady

1,8

2,3

1,3

1,8

1,9

1,5

0,9

0,4

0,3

0,0

772

Kamenné  dlažby

1,1

0,6

2,7

0,1

1,1

0,8

0,0

1,8

0,0

0,0

775

Podlahy vlysové a parketové

0,1

0,2

1,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

776

Podlahy povlakové

1,4

1,4

0,4

7,9

1,3

1,9

1,2

1,2

1,8

0,0

777

Podlahy ze syntetických hmot

0,9

1,3

0,4

0,2

0,9

0,8

0,0

0,5

0,0

0,0

781

Obklady keramické

2,8

3,4

5,2

2,5

1,5

1,5

1,3

1,1

0,0

0,0

782

Konstrukce z přírodního kamene

1,1

1,3

3,5

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

783

Nátěry

1,0

2,1

0,7

0,5

0,9

2,0

1,6

2,6

1,5

0,0

784

Malby

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,5

0,9

0,0

0,1

0,0

786

Čalounické úpravy

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,7

0,0

0,0

0,6

0,0

787

Zasklívání

0,3

0,2

0,1

0,0

0,3

0,1

0,1

0,3

0,0

0,0

791

Montáž zařízení velkokuchyní

1,4

0,9

1,9

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

793

Montáž zařízení prádelen a čis

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

M21

Elektromontáže

4,9

6,2

5,4

4,5

4,9

6,9

3,9

5,0

5,6

0,0

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

1,4

2,3

1,4

0,6

1,5

2,1

0,0

0,8

0,7

0,0

M23

Montáže potrubí

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

M24

Montáže vzduchotechnických zař

2,4

2,6

0,4

3,5

2,5

2,2

0,8

1,4

0,0

0,0

M33

Montáže dopravních zař. a vah

2,0

1,3

1,1

3,7

2,2

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

M35

Montáže čerpadel,kompresorů

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

M36

Montáže měřících a regul.zaříz

0,5

0,6

0,2

0,0

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

M43

Montáže ocelových konstrukcí

1,4

0,8

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

15,3

0,0

0,0

M46

Zemní práce při montážích

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

M99

Ostatní práce montážní

0,3

0,4

0,5

0,9

0,2

1,5

0,0

0,0

0,9

0,0

 

 

802 - Haly občanské výstavby                                                                  

 

Konstrukčně materiálová charakteristika                                                    

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                         

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                                                                                                                    

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

802 Haly občanské výstavby

4 572

4 572

2 510

 

3 958

 

 

4 683

3 011

 

802.2 Haly pro tělovýchovu

4 692

5 418

2 514

 

4 692

 

 

4 692

3 017

 

802.3 Haly pro obchod a společné stravování

4 408

5 358

 

 

4 353

 

 

4 465

3 070

 

802.4 Haly občanské výstavby ostatní

4 007

4 341

 

 

3 673

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                                                                                             

                                                                                                                                                    

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

1,2

1,2

 

 

 

1,9

 

0,8

1,0

 

2

Základy,zvláštní zakládání

4,1

4,1

 

 

 

3,3

 

3,7

9,2

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

9,6

7,4

 

 

 

9,7

 

11,3

3,1

 

4

Vodorovné konstrukce

6,7

5,4

 

 

 

13,9

 

4,2

0,3

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

6,0

4,1

 

 

 

3,3

 

8,1

6,1

 

8

Trubní vedení

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

2,7

2,3

 

 

 

4,0

 

2,1

2,1

 

99

Staveništní přesun hmot

1,5

2,1

 

 

 

1,5

 

1,3

1,7

 

711

Izolace proti vodě

0,9

0,6

 

 

 

0,9

 

0,9

1,2

 

712

Živičné krytiny

0,6

0,3

 

 

 

0,6

 

0,7

0,1

 

713

Izolace tepelné

2,8

3,6

 

 

 

2,9

 

2,8

 

 

714

Izol akustické a protiotřesové

0,2

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

715

Izolace chemické

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

721

Vnitřní kanalizace

2,2

5,4

 

 

 

3,8

 

0,6

 

 

722

Vnitřní vodovod

1,7

3,9

 

 

 

2,7

 

0,6

0,4

 

723

Vnitřní plynovod

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

725

Zařizovací předměty

1,2

2,8

 

 

 

2,0

 

0,4

 

 

731

Kotelny

0,2

 

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

732

Strojovny

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

733

Rozvod potrubí

1,3

1,5

 

 

 

1,3

 

0,8

4,0

 

734

Armatury

0,2

0,4

 

 

 

0,2

 

0,1

0,2

 

735

Otopná tělesa

0,5

0,5

 

 

 

0,7

 

0,4

1,0

 

762

Konstrukce tesařské

4,7

13,7

 

 

 

1,6

 

2,7

 

 

763

Dřevostavby

4,2

 

 

 

 

 

 

1,5

55,5

 

764

Konstrukce klempířské

0,6

1,9

 

 

 

0,4

 

0,3

0,1

 

765

Krytiny tvrdé

1,0

2,4

 

 

 

0,6

 

0,9

 

 

766

Konstrukce truhlářské

4,3

5,5

 

 

 

1,4

 

6,1

0,2

 

767

Konstrukce zámečnické

10,3

3,2

 

 

 

15,3

 

11,3

4,0

 

771

Podlahy z dlaždic a obklady

1,9

2,5

 

 

 

4,4

 

0,7

0,3

 

772

Kamenné  dlažby

0,4

0,5

 

 

 

1,3

 

 

 

 

773

Podlahy teracové

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

775

Podlahy vlysové a parketové

1,8

0,7

 

 

 

1,7

 

2,5

 

 

776

Podlahy povlakové

0,9

0,8

 

 

 

1,6

 

0,2

2,6

 

777

Podlahy ze syntetických hmot

1,0

1,9

 

 

 

1,6

 

0,4

0,3

 

781

Obklady keramické

0,7

0,2

 

 

 

0,7

 

0,9

0,1

 

782

Konstrukce z přírodního kamene

0,3

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

783

Nátěry

0,7

1,4

 

 

 

0,2

 

0,6

1,2

 

784

Malby

0,1

0,2

 

 

 

0,2

 

0,1

 

 

787

Zasklívání

0,8

1,1

 

 

 

0,9

 

0,6

1,1

 

M21

Elektromontáže

3,3

4,0

 

 

 

3,3

 

3,0

4,2

 

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

0,4

0,6

 

 

 

0,9

 

0,1

 

 

M23

Montáže potrubí

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

M24

Montáže vzduchotechnických zař

2,2

9,0

 

 

 

1,4

 

0,6

 

 

M33

Montáže dopravních zař. a vah

0,2

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

M43

Montáže ocelových konstrukcí

16,1

3,3

 

 

 

7,6

 

27,5

 

 

                                                                                                                                                                   

803 - Budovy pro bydlení                      

 

Konstrukčně materiálová charakteristika

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                      

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru

                                                                                                                     

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

803 Budovy pro bydlení

4 230

3 951

6 066

5 120

 

4 230

 

 

6 066

 

803.1 Domy byt. typové s celost. neunifik. konstr. soust.

4 173

3 673

 

4 341

 

4 118

 

 

 

 

803.2 Domy byt. typové s konstrukčními soustavami

4 181

3 680

 

4 349

 

4 126

 

 

 

 

803.3 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými

4 177

3 676

 

4 345

 

4 122

 

 

 

 

803.4 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soust. jinými než panel.

4 177

3 676

 

4 345

 

4 122

 

 

 

 

803.5 Domy bytové netypové

4 417

4 027

6 094

5 312

 

4 250

 

 

 

 

803.6 Domky rodinné jednobytové

4 404

4 070

 

4 572

 

5 632

 

 

6 078

 

803.61 domky izolované

4 417

4 082

 

4 585

 

5 649

 

 

6 094

 

803.7 Domky rodinné dvoubytové

4 408

4 074

 

4 576

 

5 637

 

 

6 083

 

803.8 Chaty pro individuální rekreaci

4 412

4 078

 

4 580

 

5 643

 

 

6 089

 

803.9 Domky bytové se služebním vybavením

4 475

3 725

5 438

4 795

 

3 924

 

 

4 760

 

                                                                              

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                         

                                                                                                                

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

0,9

1,7

1,8

0,2

 

0,9

 

 

 

 

2

Základy,zvláštní zakládání

5,6

3,8

4,6

7,3

 

4,8

 

 

 

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

21,2

15,7

15,2

21,8

 

25,8

 

 

 

 

4

Vodorovné konstrukce

10,9

9,4

15,9

9,1

 

10,7

 

 

 

 

5

Komunikace

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

5,8

10,2

5,7

4,9

 

4,8

 

 

 

 

8

Trubní vedení

0,1

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

2,7

7,4

1,7

2,0

 

2,0

 

 

 

 

99

Staveništní přesun hmot

3,7

2,9

3,5

4,9

 

2,7

 

 

 

 

711

Izolace proti vodě

0,6

1,1

0,8

0,8

 

0,7

 

 

 

 

712

Živičné krytiny

0,7

0,6

0,8

0,8

 

0,7

 

 

 

 

713

Izolace tepelné

1,6

2,7

1,9

2,2

 

1,1

 

 

 

 

715

Izolace chemické

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

721

Vnitřní kanalizace

0,7

1,5

0,9

1,2

 

0,6

 

 

 

 

722

Vnitřní vodovod

1,2

1,3

2,1

1,4

 

1,1

 

 

 

 

723

Vnitřní plynovod

0,2

0,8

0,2

0,3

 

0,1

 

 

 

 

724

Strojní vybavení

0,1

0,1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

725

Zařizovací předměty

1,6

4,8

1,7

1,9

 

1,1

 

 

 

 

726

Instalační prefabrikáty

6,0

0,4

 

0,9

 

8,4

 

 

 

 

731

Kotelny

0,3

1,6

 

 

 

0,3

 

 

 

 

732

Strojovny

0,1

0,4

 

 

 

0,2

 

 

 

 

733

Rozvod potrubí

0,9

1,1

1,0

1,0

 

0,9

 

 

 

 

734

Armatury

0,6

0,7

0,5

0,5

 

0,6

 

 

 

 

735

Otopná tělesa

1,1

0,9

1,4

1,2

 

1,2

 

 

 

 

761

Konstrukce sklobetonové

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

762

Konstrukce tesařské

0,9

3,0

0,3

0,3

 

1,1

 

 

 

 

763

Dřevostavby

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

764

Konstrukce klempířské

0,9

3,7

0,4

0,4

 

0,5

 

 

 

 

765

Krytiny tvrdé

0,2

0,6

 

 

 

0,4

 

 

 

 

766

Konstrukce truhlářské

7,4

6,6

9,0

8,6

 

6,5

 

 

 

 

767

Konstrukce zámečnické

8,0

2,7

9,2

10,4

 

6,4

 

 

 

 

771

Podlahy z dlaždic a obklady

0,9

2,0

1,5

1,8

 

0,3

 

 

 

 

772

Kamenné  dlažby

0,1

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

773

Podlahy teracové

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

775

Podlahy vlysové a parketové

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

776

Podlahy povlakové

1,7

1,4

1,2

1,9

 

2,0

 

 

 

 

777

Podlahy ze syntetických hmot

0,9

 

1,2

1,3

 

1,0

 

 

 

 

781

Obklady keramické

0,9

0,8

2,2

1,8

 

0,5

 

 

 

 

782

Konstrukce z přírodního kamene

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

783

Nátěry

1,0

1,3

0,8

1,1

 

1,1

 

 

 

 

784

Malby

0,5

0,5

0,4

0,6

 

0,8

 

 

 

 

786

Čalounické úpravy

0,6

0,3

0,3

0,9

 

0,5

 

 

 

 

787

Zasklívání

0,3

0,1

0,9

0,2

 

0,2

 

 

 

 

791

Montáž zařízení velkokuchyní

 

 

0,9

 

 

0,1

 

 

 

 

793

Montáž zařízení prádelen a čis

0,2

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

M21

Elektromontáže

4,5

5,5

3,8

3,8

 

5,2

 

 

 

 

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

0,9

1,2

1,2

0,6

 

1,0

 

 

 

 

M24

Montáže vzduchotechnických zař

0,7

0,1

3,1

 

 

0,7

 

 

 

 

M33

Montáže dopravních zař. a vah

2,2

 

2,3

3,1

 

2,1

 

 

 

 

M36

Montáže měřících a regul.zaříz

0,2

0,3

0,3

 

 

0,4

 

 

 

 

M43

Montáže ocelových konstrukcí

0,1

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

M46

Zemní práce při montážích

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

M99

Ostatní práce montážní

0,2

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

811 - Haly pro výrobu a služby                   

 

Konstrukčně materiálová charakteristika

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                      

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                                                                                                                    

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

811 Haly pro výrobu a služby

3 847

5 185

 

 

3 011

6 580

 

2 565

2 342

 

811.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah

3 565

 

 

 

3 899

 

 

3 119

 

 

811.2 Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami

2 349

 

 

 

2 797

 

 

2 293

 

 

811.3 Haly výrobní pro energetiku

4 070

7 081

 

 

3 959

6 580

 

3 903

 

 

811.4 Haly pro dopravu a spoje

6 977

 

 

 

 

 

 

6 977

 

 

811.5 Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení

3 679

4 349

 

 

3 568

 

 

3 401

 

 

811.6 Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zeměď. produkty)

2 676

 

 

 

2 844

 

 

2 453

 

 

811.7 Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů

1 676

 

 

 

1 676

 

 

1 452

2 012

 

811.8 Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů

3 401

4 984

 

 

3 067

 

 

2 900

3 011

 

811.9 Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod

3 794

 

 

 

3 739

 

 

3 817

 

 

                                                                                                                                                   

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                              

 

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

4,1

2,9

 

 

5,4

1,0

 

3,0

1,6

 

2

Základy,zvláštní zakládání

8,4

6,3

 

 

9,8

10,7

 

7,0

4,0

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

13,9

12,7

 

 

19,0

22,9

 

8,5

4,8

 

4

Vodorovné konstrukce

5,2

6,6

 

 

8,8

9,2

 

1,3

0,8

 

5

Komunikace

0,7

 

 

 

0,6

1,9

 

0,8

1,7

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

7,3

6,0

 

 

7,4

7,3

 

7,3

4,5

 

8

Trubní vedení

0,2

0,1

 

 

0,2

0,2

 

0,2

0,1

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

4,6

4,0

 

 

4,9

2,3

 

4,4

1,8

 

99

Staveništní přesun hmot

3,2

4,3

 

 

3,4

0,9

 

2,9

1,2

 

711

Izolace proti vodě

1,6

2,0

 

 

1,6

2,5

 

1,5

1,0

 

712

Živičné krytiny

1,9

1,7

 

 

2,9

5,4

 

0,9

 

 

713

Izolace tepelné

2,5

3,4

 

 

2,3

3,2

 

2,8

1,4

 

714

Izol akustické a protiotřesové

0,1

0,1

 

 

 

 

 

0,2

 

 

715

Izolace chemické

1,1

2,3

 

 

1,6

 

 

0,5

0,1

 

721

Vnitřní kanalizace

0,6

1,2

 

 

0,7

0,4

 

0,5

 

 

722

Vnitřní vodovod

0,5

1,3

 

 

0,6

0,3

 

0,4

0,4

 

723

Vnitřní plynovod

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

725

Zařizovací předměty

0,1

0,3

 

 

0,2

0,3

 

0,1

 

 

731

Kotelny

0,3

5,4

 

 

0,2

 

 

0,1

 

 

732

Strojovny

0,1

0,7

 

 

0,1

 

 

0,1

0,1

 

733

Rozvod potrubí

0,6

2,7

 

 

0,7

 

 

0,5

 

 

734

Armatury

0,4

1,9

 

 

0,4

 

 

0,3

 

 

735

Otopná tělesa

0,4

0,6

 

 

0,6

 

 

0,3

 

 

761

Konstrukce sklobetonové

0,1

0,1

 

 

0,1

 

 

 

 

 

762

Konstrukce tesařské

0,6

 

 

 

1,2

 

 

 

1,3

 

763

Dřevostavby

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0,5

61,4

 

764

Konstrukce klempířské

0,6

1,0

 

 

0,7

0,5

 

0,4

0,8

 

765

Krytiny tvrdé

0,2

 

 

 

0,3

0,1

 

 

1,9

 

766

Konstrukce truhlářské

0,3

1,9

 

 

0,4

13,7

 

0,1

 

 

767

Konstrukce zámečnické

10,2

8,9

 

 

13,1

0,8

 

7,2

2,9