CENOVÉ UKAZATELE VE STAVEBNICTVÍ

 

 

V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotlu odpovídající danému druhu staveb.

 

Struktura

 

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO)

 

801       Budovy občanské výstavbyobor výstavby

 

11     Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb

 

1 Konstrukčně materiálová charakteristika

 

 

a je stanoveno pro jednotlivé stavební obory jako reprzentativní souhrnná veličina a následně pro jednotlivé skupiny, tvořící základní rámec účelového třídění jednotlivých oborů staveb. Ve všech případech je cenový údaj evidován podle převažujícího druhu rozhodující konstrukce stavby nebo stavebního objektu (konstrukčně materiálová charakteristika).

Údaje pro jednotlivé stavební obory tvoří pouze statistickou průměrnou veličinu a jejich použití je víceméně pouze teoretické, protože při konkrétních propočtech předpokoádaných nákladů stavby je v naprosté většině znám účel dané stavby a cenové údaje jsou přebírány z hodnot uvedených u jednotlivých skupin stavebních oborů.

 

Účel

 

Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je + - 15%.

 

Obsah

 

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

  

Účelové měrné jednotky

 

Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky hodnoty společné pro všechny druhy staveb příbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na jejich účel. Takovýmito jednotkami jsou zejména

 

u oborů pozemního stavitelství m3 obestavěného prostoru /m3OP/

u oborů liniových staveb m délky trasy (m DT)

u oborů inženýrských staveb m2 upravované plochy (m2 UP)

 

801 - Budovy občanské výstavby

802 - Haly občanské výstavby

803 - Budovy pro bydlení

811 - Haly pro výrobu a služby

812 - Budovy pro výrobu a služby

813 – Věže, stožáry, komíny

814 - Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

815 - Objekty pozemní zvláštní

822 - Komunikace pozemní a letiště

827 - Vedení trubní dálková a přípojná

 

801 - Budovy občanské výstavby                                                                                                     

 

Konstrukčně materiálová charakteristika               

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                       

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                      

 

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 Budovy občanské výstavby

6179

5567

6482

7583

5933

5078

4831

5933

5260

 

801.1 Budovy pro zdravotní péči

6282

6526

6526

 

6160

 

 

 

 

 

801.2 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu

6361

6545

 

8869

6179

 

6239

 

 

 

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

5062

3964

 

5489

5489

5001

 

8904

 

 

801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu

6972

4282

7706

9664

6911

 

 

6179

 

 

801.5 Budovy pro tělovýchovu

5123

5366

7928

 

4452

 

 

 

7380

 

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu

5785

5132

6048

 

5804

5926

3482

7088

7149

 

801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci

5799

5249

5617

6043

7876

4518

 

 

4945

 

801.8 Budovy pro obchod a společné stravování

6031

5301

 

 

6155

 

 

4937

 

 

801.9 Budovy pro sociální péči

5550

6405

 

 

5428

4452

3475

 

 

 

 

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %

                                                                                                                                                    

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

2,1

1,7

2,4

3,4

2,1

1,6

0,5

1,0

3,9

0,0

2

Základy,zvláštní zakládání

4,9

3,6

4,9

5,9

5,1

4,1

4,1

4,9

3,9

0,0

3

Svislé a kompletní konstrukce

13,8

11,7

12,0

11,1

13,6

18,5

50,3

24,9

9,5

0,0

4

Vodorovné konstrukce

9,8

6,6

7,2

6,8

10,4

10,4

2,2

15,9

3,7

0,0

5

Komunikace

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,7

0,0

6

Úpravy povrchu,podlahy

5,4

7,0

6,6

4,2

5,3

4,4

2,6

3,4

5,1

0,0

8

Trubní vedení

0,1

0,1

0,0

0,2

0,1

0,3

0,0

0,7

0,4

0,0

9

Ostatní konstrukce, bourání

3,4

2,4

2,7

1,9

3,9

1,9

0,7

0,9

1,9

0,0

99

Staveništní přesun hmot

2,2

2,1

2,7

4,6

2,3

1,8

2,2

1,2

2,0

0,0

711

Izolace proti vodě

1,1

1,3

0,9

1,0

1,1

0,8

0,7

0,7

1,9

0,0

712

Živičné krytiny

1,9

1,3

1,9

3,2

2,1

1,8

0,2

0,9

1,9

0,0

713

Izolace tepelné

1,8

2,2

1,9

1,7

1,9

1,6

1,0

1,0

2,2

0,0

714

Izol akustické a protiotřesové

0,6

0,0

0,9

0,0

0,7

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

715

Izolace chemické

0,2

0,0

0,2

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

721

Vnitřní kanalizace

1,0

1,3

0,9

1,1

0,9

1,6

1,7

0,4

1,2

0,0

722

Vnitřní vodovod

1,0

1,2

0,9

1,1

0,9

1,3

2,5

0,3

1,0

0,0

723

Vnitřní plynovod

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

724

Strojní vybavení

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,2

0,0

0,0

725

Zařizovací předměty

1,0

1,5

1,0

0,9

0,9

0,9

6,0

0,0

0,5

0,0

726

Instalační prefabrikáty

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

2,1

0,0

731

Kotelny

0,2

0,8

0,0

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732

Strojovny

0,4

0,9

0,8

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,4

0,0

733

Rozvod potrubí

1,0

1,3

1,4

0,5

1,1

1,8

1,9

0,4

1,2

0,0

734

Armatury

0,9

1,4

1,0

0,3

0,7

1,5

1,2

0,2

1,6

0,0

735

Otopná tělesa

1,0

1,3

0,9

0,4

1,0

2,1

2,2

0,4

0,6

0,0

761

Konstrukce sklobetonové

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

762

Konstrukce tesařské

0,5

2,2

0,7

0,3

0,2

1,0

1,8

0,0

2,2

0,0

763

Dřevostavby

0,3

1,5

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

22,9

0,0

764

Konstrukce klempířské

1,1

2,6

1,2

0,5

0,9

1,0

3,6

1,0

0,7

0,0

765

Krytiny tvrdé

0,1

0,4

0,2

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

766

Konstrukce truhlářské

5,1

7,1

0,9

7,7

4,8

7,1

1,8

0,3

8,8

0,0

767

Konstrukce zámečnické

13,4

7,4

18,6

15,9

14,0

6,6

1,9

9,5

7,2

0,0

771

Podlahy z dlaždic a obklady

1,8

2,3

1,3

1,8

1,9

1,5

0,9

0,4

0,3

0,0

772

Kamenné  dlažby

1,1

0,6

2,7

0,1

1,1

0,8

0,0

1,8

0,0

0,0

775

Podlahy vlysové a parketové

0,1

0,2

1,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

776

Podlahy povlakové

1,4

1,4

0,4

7,9

1,3

1,9

1,2

1,2

1,8

0,0

777

Podlahy ze syntetických hmot

0,9

1,3

0,4

0,2

0,9

0,8

0,0

0,5

0,0

0,0

781

Obklady keramické

2,8

3,4

5,2

2,5

1,5

1,5

1,3

1,1

0,0

0,0

782

Konstrukce z přírodního kamene

1,1

1,3

3,5

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

783

Nátěry

1,0

2,1

0,7

0,5

0,9

2,0

1,6

2,6

1,5

0,0

784

Malby

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,5

0,9

0,0

0,1

0,0

786

Čalounické úpravy

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,7

0,0

0,0

0,6

0,0

787

Zasklívání

0,3

0,2

0,1

0,0

0,3

0,1

0,1

0,3

0,0

0,0

791

Montáž zařízení velkokuchyní

1,4

0,9

1,9

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

793

Montáž zařízení prádelen a čis

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

M21

Elektromontáže

4,9

6,2

5,4

4,5

4,9

6,9

3,9

5,0

5,6

0,0

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

1,4

2,3

1,4

0,6

1,5

2,1

0,0

0,8

0,7

0,0

M23

Montáže potrubí

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

M24

Montáže vzduchotechnických zař

2,4

2,6

0,4

3,5

2,5

2,2

0,8

1,4

0,0

0,0

M33

Montáže dopravních zař. a vah

2,0

1,3

1,1

3,7

2,2

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

M35

Montáže čerpadel,kompresorů

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

M36

Montáže měřících a regul.zaříz

0,5

0,6

0,2

0,0

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

M43

Montáže ocelových konstrukcí

1,4

0,8

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

15,3

0,0

0,0

M46

Zemní práce při montážích

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

M99

Ostatní práce montážní

0,3

0,4

0,5

0,9

0,2

1,5

0,0

0,0

0,9

0,0

 

 

802 - Haly občanské výstavby                                                                  

 

Konstrukčně materiálová charakteristika                                                    

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                         

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                                                                                                                    

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

802 Haly občanské výstavby

5001

5001

2746

 

4330

 

 

5123

3293

 

802.2 Haly pro tělovýchovu

3886

3886

 

 

 

 

 

 

 

 

802.3 Haly pro obchod a společné stravování

5132

5926

2750

 

5132

 

 

5132

3300

 

802.4 Haly občanské výstavby ostatní

4822

5860

 

 

4761

 

 

4883

3358

 

                                                                                                                                                                   

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                                                                                             

                                                                                                                                                    

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

1,2

1,2

 

 

 

1,9

 

0,8

1,0

 

2

Základy,zvláštní zakládání

4,1

4,1

 

 

 

3,3

 

3,7

9,2

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

9,6

7,4

 

 

 

9,7

 

11,3

3,1

 

4

Vodorovné konstrukce

6,7

5,4

 

 

 

13,9

 

4,2

0,3

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

6,0

4,1

 

 

 

3,3

 

8,1

6,1

 

8

Trubní vedení

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

2,7

2,3

 

 

 

4,0

 

2,1

2,1

 

99

Staveništní přesun hmot

1,5

2,1

 

 

 

1,5

 

1,3

1,7

 

711

Izolace proti vodě

0,9

0,6

 

 

 

0,9

 

0,9

1,2

 

712

Živičné krytiny

0,6

0,3

 

 

 

0,6

 

0,7

0,1

 

713

Izolace tepelné

2,8

3,6

 

 

 

2,9

 

2,8

 

 

714

Izol akustické a protiotřesové

0,2

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

715

Izolace chemické

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

721

Vnitřní kanalizace

2,2

5,4

 

 

 

3,8

 

0,6

 

 

722

Vnitřní vodovod

1,7

3,9

 

 

 

2,7

 

0,6

0,4

 

723

Vnitřní plynovod

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

725

Zařizovací předměty

1,2

2,8

 

 

 

2,0

 

0,4

 

 

731

Kotelny

0,2

 

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

732

Strojovny

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

733

Rozvod potrubí

1,3

1,5

 

 

 

1,3

 

0,8

4,0

 

734

Armatury

0,2

0,4

 

 

 

0,2

 

0,1

0,2

 

735

Otopná tělesa

0,5

0,5

 

 

 

0,7

 

0,4

1,0

 

762

Konstrukce tesařské

4,7

13,7

 

 

 

1,6

 

2,7

 

 

763

Dřevostavby

4,2

 

 

 

 

 

 

1,5

55,5

 

764

Konstrukce klempířské

0,6

1,9

 

 

 

0,4

 

0,3

0,1

 

765

Krytiny tvrdé

1,0

2,4

 

 

 

0,6

 

0,9

 

 

766

Konstrukce truhlářské

4,3

5,5

 

 

 

1,4

 

6,1

0,2

 

767

Konstrukce zámečnické

10,3

3,2

 

 

 

15,3

 

11,3

4,0

 

771

Podlahy z dlaždic a obklady

1,9

2,5

 

 

 

4,4

 

0,7

0,3

 

772

Kamenné  dlažby

0,4

0,5

 

 

 

1,3

 

 

 

 

773

Podlahy teracové

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

775

Podlahy vlysové a parketové

1,8

0,7

 

 

 

1,7

 

2,5

 

 

776

Podlahy povlakové

0,9

0,8

 

 

 

1,6

 

0,2

2,6

 

777

Podlahy ze syntetických hmot

1,0

1,9

 

 

 

1,6

 

0,4

0,3

 

781

Obklady keramické

0,7

0,2

 

 

 

0,7

 

0,9

0,1

 

782

Konstrukce z přírodního kamene

0,3

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

783

Nátěry

0,7

1,4

 

 

 

0,2

 

0,6

1,2

 

784

Malby

0,1

0,2

 

 

 

0,2

 

0,1

 

 

787

Zasklívání

0,8

1,1

 

 

 

0,9

 

0,6

1,1

 

M21

Elektromontáže

3,3

4,0

 

 

 

3,3

 

3,0

4,2

 

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

0,4

0,6

 

 

 

0,9

 

0,1

 

 

M23

Montáže potrubí

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

M24

Montáže vzduchotechnických zař

2,2

9,0

 

 

 

1,4

 

0,6

 

 

M33

Montáže dopravních zař. a vah

0,2

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

M43

Montáže ocelových konstrukcí

16,1

3,3

 

 

 

7,6

 

27,5

 

 

                                                                                                                                                                   

803 - Budovy pro bydlení                      

 

Konstrukčně materiálová charakteristika

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                      

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru

                                                                                                                     

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

803 Budovy pro bydlení

4627

4322

6635

5600

 

4627

 

 

6635

 

803.1 Domy byt. typové s celost. neunifik. konstr. soust.

4565

4018

 

4748

 

4504

 

 

 

 

803.2 Domy byt. typové s konstrukčními soustavami

4573

4026

 

4757

 

4513

 

 

 

 

803.3 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými

4569

4021

 

4753

 

4509

 

 

 

 

803.4 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soust. jinými než panel.

4569

4021

 

4753

 

4509

 

 

 

 

803.5 Domy bytové netypové

4831

4405

6666

5810

 

4648

 

 

 

 

803.6 Domky rodinné jednobytové

4818

4452

 

5001

 

6160

 

 

6648

 

803.61 domky izolované

4831

4465

 

5015

 

6179

 

 

6666

 

803.7 Domky rodinné dvoubytové

4822

4456

 

5006

 

6165

 

 

6653

 

803.8 Chaty pro individuální rekreaci

4826

4460

 

5010

 

6173

 

 

6661

 

803.9 Domky bytové se služebním vybavením

4895

4074

5949

5245

 

4292

 

 

5207

 

                                                                              

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                         

                                                                                                                

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

0,9

1,7

1,8

0,2

 

0,9

 

 

 

 

2

Základy,zvláštní zakládání

5,6

3,8

4,6

7,3

 

4,8

 

 

 

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

21,2

15,7

15,2

21,8

 

25,8

 

 

 

 

4

Vodorovné konstrukce

10,9

9,4

15,9

9,1

 

10,7

 

 

 

 

5

Komunikace

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

5,8

10,2

5,7

4,9

 

4,8

 

 

 

 

8

Trubní vedení

0,1

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

2,7

7,4

1,7

2,0

 

2,0

 

 

 

 

99

Staveništní přesun hmot

3,7

2,9

3,5

4,9

 

2,7

 

 

 

 

711

Izolace proti vodě

0,6

1,1

0,8

0,8

 

0,7

 

 

 

 

712

Živičné krytiny

0,7

0,6

0,8

0,8

 

0,7

 

 

 

 

713

Izolace tepelné

1,6

2,7

1,9

2,2

 

1,1

 

 

 

 

715

Izolace chemické

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

721

Vnitřní kanalizace

0,7

1,5

0,9

1,2

 

0,6

 

 

 

 

722

Vnitřní vodovod

1,2

1,3

2,1

1,4

 

1,1

 

 

 

 

723

Vnitřní plynovod

0,2

0,8

0,2

0,3

 

0,1

 

 

 

 

724

Strojní vybavení

0,1

0,1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

725

Zařizovací předměty

1,6

4,8

1,7

1,9

 

1,1

 

 

 

 

726

Instalační prefabrikáty

6,0

0,4

 

0,9

 

8,4

 

 

 

 

731

Kotelny

0,3

1,6

 

 

 

0,3

 

 

 

 

732

Strojovny

0,1

0,4

 

 

 

0,2

 

 

 

 

733

Rozvod potrubí

0,9

1,1

1,0

1,0

 

0,9

 

 

 

 

734

Armatury

0,6

0,7

0,5

0,5

 

0,6

 

 

 

 

735

Otopná tělesa

1,1

0,9

1,4

1,2

 

1,2

 

 

 

 

761

Konstrukce sklobetonové

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

762

Konstrukce tesařské

0,9

3,0

0,3

0,3

 

1,1

 

 

 

 

763

Dřevostavby

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

764

Konstrukce klempířské

0,9

3,7

0,4

0,4

 

0,5

 

 

 

 

765

Krytiny tvrdé

0,2

0,6

 

 

 

0,4

 

 

 

 

766

Konstrukce truhlářské

7,4

6,6

9,0

8,6

 

6,5

 

 

 

 

767

Konstrukce zámečnické

8,0

2,7

9,2

10,4

 

6,4

 

 

 

 

771

Podlahy z dlaždic a obklady

0,9

2,0

1,5

1,8

 

0,3

 

 

 

 

772

Kamenné  dlažby

0,1

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

773

Podlahy teracové

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

775

Podlahy vlysové a parketové

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

776

Podlahy povlakové

1,7

1,4

1,2

1,9

 

2,0

 

 

 

 

777

Podlahy ze syntetických hmot

0,9

 

1,2

1,3

 

1,0

 

 

 

 

781

Obklady keramické

0,9

0,8

2,2

1,8

 

0,5

 

 

 

 

782

Konstrukce z přírodního kamene

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

783

Nátěry

1,0

1,3

0,8

1,1

 

1,1

 

 

 

 

784

Malby

0,5

0,5

0,4

0,6

 

0,8

 

 

 

 

786

Čalounické úpravy

0,6

0,3

0,3

0,9

 

0,5

 

 

 

 

787

Zasklívání

0,3

0,1

0,9

0,2

 

0,2

 

 

 

 

791

Montáž zařízení velkokuchyní

 

 

0,9

 

 

0,1

 

 

 

 

793

Montáž zařízení prádelen a čis

0,2

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

M21

Elektromontáže

4,5

5,5

3,8

3,8

 

5,2

 

 

 

 

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

0,9

1,2

1,2

0,6

 

1,0

 

 

 

 

M24

Montáže vzduchotechnických zař

0,7

0,1

3,1

 

 

0,7

 

 

 

 

M33

Montáže dopravních zař. a vah

2,2

 

2,3

3,1

 

2,1

 

 

 

 

M36

Montáže měřících a regul.zaříz

0,2

0,3

0,3

 

 

0,4

 

 

 

 

M43

Montáže ocelových konstrukcí

0,1

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

M46

Zemní práce při montážích

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

M99

Ostatní práce montážní

0,2

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

811 - Haly pro výrobu a služby                   

 

Konstrukčně materiálová charakteristika

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                      

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                                                                                                                    

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

811 Haly pro výrobu a služby

4208

5671

 

 

3293

7198

 

2805

2562

 

811.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah

3899

 

 

 

4265

 

 

3411

 

 

811.2 Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami

2569

 

 

 

3059

 

 

2508

 

 

811.3 Haly výrobní pro energetiku

4452

7745

 

 

4331

7198

 

4269

 

 

811.4 Haly pro dopravu a spoje

7631

 

 

 

 

 

 

7631

 

 

811.5 Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení

4025

4757

 

 

3902

 

 

3721

 

 

811.6 Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zeměď. produkty)

2928

 

 

 

3110

 

 

2683

 

 

811.7 Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů

1834

 

 

 

1834

 

 

1588

2200

 

811.8 Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů

3721

5452

 

 

3355

 

 

3172

3293

 

811.9 Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod

4150

 

 

 

4089

 

 

4175

 

 

                                                                                                                                                   

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                              

 

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

4,1

2,9

 

 

5,4

1,0

 

3,0

1,6

 

2

Základy,zvláštní zakládání

8,4

6,3

 

 

9,8

10,7

 

7,0

4,0

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

13,9

12,7

 

 

19,0

22,9

 

8,5

4,8

 

4

Vodorovné konstrukce

5,2

6,6

 

 

8,8

9,2

 

1,3

0,8

 

5

Komunikace

0,7

 

 

 

0,6

1,9

 

0,8

1,7

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

7,3

6,0

 

 

7,4

7,3

 

7,3

4,5

 

8

Trubní vedení

0,2

0,1

 

 

0,2

0,2

 

0,2

0,1

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

4,6

4,0

 

 

4,9

2,3

 

4,4

1,8

 

99

Staveništní přesun hmot

3,2

4,3

 

 

3,4

0,9

 

2,9

1,2

 

711

Izolace proti vodě

1,6

2,0

 

 

1,6

2,5

 

1,5

1,0

 

712

Živičné krytiny

1,9

1,7

 

 

2,9

5,4

 

0,9

 

 

713

Izolace tepelné

2,5

3,4

 

 

2,3

3,2

 

2,8

1,4

 

714

Izol akustické a protiotřesové

0,1

0,1

 

 

 

 

 

0,2

 

 

715

Izolace chemické

1,1

2,3

 

 

1,6

 

 

0,5

0,1

 

721

Vnitřní kanalizace

0,6

1,2

 

 

0,7

0,4

 

0,5

 

 

722

Vnitřní vodovod

0,5

1,3

 

 

0,6

0,3

 

0,4

0,4

 

723

Vnitřní plynovod

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

725

Zařizovací předměty

0,1

0,3

 

 

0,2

0,3

 

0,1

 

 

731

Kotelny

0,3

5,4

 

 

0,2

 

 

0,1

 

 

732

Strojovny

0,1

0,7

 

 

0,1

 

 

0,1

0,1

 

733

Rozvod potrubí

0,6

2,7

 

 

0,7

 

 

0,5

 

 

734

Armatury

0,4

1,9

 

 

0,4

 

 

0,3

 

 

735

Otopná tělesa

0,4

0,6

 

 

0,6

 

 

0,3

 

 

761

Konstrukce sklobetonové

0,1

0,1

 

 

0,1

 

 

 

 

 

762

Konstrukce tesařské

0,6

 

 

 

1,2

 

 

 

1,3

 

763

Dřevostavby

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0,5

61,4

 

764

Konstrukce klempířské

0,6

1,0

 

 

0,7

0,5