CENOVÉ UKAZATELE VE STAVEBNICTVÍ

 

 

V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotlu odpovídající danému druhu staveb.

 

Struktura

 

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO)

 

801       Budovy občanské výstavby – obor výstavby

 

11     Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb

 

1 Konstrukčně materiálová charakteristika

 

 

a je stanoveno pro jednotlivé stavební obory jako reprezentativní souhrnná veličina a následně pro jednotlivé skupiny, tvořící základní rámec účelového třídění jednotlivých oborů staveb. Ve všech případech je cenový údaj evidován podle převažujícího druhu rozhodující konstrukce stavby nebo stavebního objektu (konstrukčně materiálová charakteristika).

Údaje pro jednotlivé stavební obory tvoří pouze statistickou průměrnou veličinu a jejich použití je víceméně pouze teoretické, protože při konkrétních propočtech předpokoádaných nákladů stavby je v naprosté většině znám účel dané stavby a cenové údaje jsou přebírány z hodnot uvedených u jednotlivých skupin stavebních oborů.

 

Účel

 

Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je + - 15%.

 

Obsah

 

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

  

Účelové měrné jednotky

 

Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky hodnoty společné pro všechny druhy staveb příbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na jejich účel. Takovýmito jednotkami jsou zejména

 

u oborů pozemního stavitelství m3 obestavěného prostoru /m3OP/

u oborů liniových staveb m délky trasy (m DT)

u oborů inženýrských staveb m2 upravované plochy (m2 UP)

 

801 - Budovy občanské výstavby

802 - Haly občanské výstavby

803 - Budovy pro bydlení

811 - Haly pro výrobu a služby

812 - Budovy pro výrobu a služby

813 – Věže, stožáry, komíny

814 - Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

815 - Objekty pozemní zvláštní

822 - Komunikace pozemní a letiště

827 - Vedení trubní dálková a přípojná

 

801 - Budovy občanské výstavby                                                                                                     

 

Konstrukčně materiálová charakteristika               

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                       

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                      

 

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 Budovy občanské výstavby

6414

5779

6729

7871

6159

5272

5015

6159

5461

 

801.1 Budovy pro zdravotní péči

6527

6781

6781

 

6401

 

 

 

 

 

801.2 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu

6610

6801

 

9216

6420

 

6483

 

 

 

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

5255

4115

 

5697

5697

5191

 

9244

 

 

801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu

7245

4449

8007

10042

7181

 

 

6420

 

 

801.5 Budovy pro tělovýchovu

5322

5575

8238

 

4626

 

 

 

7668

 

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu

6005

5327

6278

 

6025

6151

3615

7358

7421

 

801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci

6020

5449

5832

6273

8176

4689

 

 

5133

 

801.8 Budovy pro obchod a společné stravování

6261

5503

 

 

6389

 

 

5125

 

 

801.9 Budovy pro sociální péči

5767

6656

 

 

5640

4626

3611

 

 

 

 

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %

                                                                                                                                                    

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

2,1

1,7

2,4

3,4

2,1

1,6

0,5

1,0

3,9

0,0

2

Základy,zvláštní zakládání

4,9

3,6

4,9

5,9

5,1

4,1

4,1

4,9

3,9

0,0

3

Svislé a kompletní konstrukce

13,8

11,7

12,0

11,1

13,6

18,5

50,3

24,9

9,5

0,0

4

Vodorovné konstrukce

9,8

6,6

7,2

6,8

10,4

10,4

2,2

15,9

3,7

0,0

5

Komunikace

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,7

0,0

6

Úpravy povrchu,podlahy

5,4

7,0

6,6

4,2

5,3

4,4

2,6

3,4

5,1

0,0

8

Trubní vedení

0,1

0,1

0,0

0,2

0,1

0,3

0,0

0,7

0,4

0,0

9

Ostatní konstrukce, bourání

3,4

2,4

2,7

1,9

3,9

1,9

0,7

0,9

1,9

0,0

99

Staveništní přesun hmot

2,2

2,1

2,7

4,6

2,3

1,8

2,2

1,2

2,0

0,0

711

Izolace proti vodě

1,1

1,3

0,9

1,0

1,1

0,8

0,7

0,7

1,9

0,0

712

Živičné krytiny

1,9

1,3

1,9

3,2

2,1

1,8

0,2

0,9

1,9

0,0

713

Izolace tepelné

1,8

2,2

1,9

1,7

1,9

1,6

1,0

1,0

2,2

0,0

714

Izol akustické a protiotřesové

0,6

0,0

0,9

0,0

0,7

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

715

Izolace chemické

0,2

0,0

0,2

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

721

Vnitřní kanalizace

1,0

1,3

0,9

1,1

0,9

1,6

1,7

0,4

1,2

0,0

722

Vnitřní vodovod

1,0

1,2

0,9

1,1

0,9

1,3

2,5

0,3

1,0

0,0

723

Vnitřní plynovod

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

724

Strojní vybavení

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

0,2

0,0

0,0

725

Zařizovací předměty

1,0

1,5

1,0

0,9

0,9

0,9

6,0

0,0

0,5

0,0

726

Instalační prefabrikáty

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

2,1

0,0

731

Kotelny

0,2

0,8

0,0

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732

Strojovny

0,4

0,9

0,8

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,4

0,0

733

Rozvod potrubí

1,0

1,3

1,4

0,5

1,1

1,8

1,9

0,4

1,2

0,0

734

Armatury

0,9

1,4

1,0

0,3

0,7

1,5

1,2

0,2

1,6

0,0

735

Otopná tělesa

1,0

1,3

0,9

0,4

1,0

2,1

2,2

0,4

0,6

0,0

761

Konstrukce sklobetonové

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

762

Konstrukce tesařské

0,5

2,2

0,7

0,3

0,2

1,0

1,8

0,0

2,2

0,0

763

Dřevostavby

0,3

1,5

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

22,9

0,0

764

Konstrukce klempířské

1,1

2,6

1,2

0,5

0,9

1,0

3,6

1,0

0,7

0,0

765

Krytiny tvrdé

0,1

0,4

0,2

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

766

Konstrukce truhlářské

5,1

7,1

0,9

7,7

4,8

7,1

1,8

0,3

8,8

0,0

767

Konstrukce zámečnické

13,4

7,4

18,6

15,9

14,0

6,6

1,9

9,5

7,2

0,0

771

Podlahy z dlaždic a obklady

1,8

2,3

1,3

1,8

1,9

1,5

0,9

0,4

0,3

0,0

772

Kamenné  dlažby

1,1

0,6

2,7

0,1

1,1

0,8

0,0

1,8

0,0

0,0

775

Podlahy vlysové a parketové

0,1

0,2

1,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

776

Podlahy povlakové

1,4

1,4

0,4

7,9

1,3

1,9

1,2

1,2

1,8

0,0

777

Podlahy ze syntetických hmot

0,9

1,3

0,4

0,2

0,9

0,8

0,0

0,5

0,0

0,0

781

Obklady keramické

2,8

3,4

5,2

2,5

1,5

1,5

1,3

1,1

0,0

0,0

782

Konstrukce z přírodního kamene

1,1

1,3

3,5

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

783

Nátěry

1,0

2,1

0,7

0,5

0,9

2,0

1,6

2,6

1,5

0,0

784

Malby

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,5

0,9

0,0

0,1

0,0

786

Čalounické úpravy

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,7

0,0

0,0

0,6

0,0

787

Zasklívání

0,3

0,2

0,1

0,0

0,3

0,1

0,1

0,3

0,0

0,0

791

Montáž zařízení velkokuchyní

1,4

0,9

1,9

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

793

Montáž zařízení prádelen a čis

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

M21

Elektromontáže

4,9

6,2

5,4

4,5

4,9

6,9

3,9

5,0

5,6

0,0

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

1,4

2,3

1,4

0,6

1,5

2,1

0,0

0,8

0,7

0,0

M23

Montáže potrubí

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

M24

Montáže vzduchotechnických zař

2,4

2,6

0,4

3,5

2,5

2,2

0,8

1,4

0,0

0,0

M33

Montáže dopravních zař. a vah

2,0

1,3

1,1

3,7

2,2

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

M35

Montáže čerpadel,kompresorů

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

M36

Montáže měřících a regul.zaříz

0,5

0,6

0,2

0,0

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

M43

Montáže ocelových konstrukcí

1,4

0,8

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

15,3

0,0

0,0

M46

Zemní práce při montážích

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

M99

Ostatní práce montážní

0,3

0,4

0,5

0,9

0,2

1,5

0,0

0,0

0,9

0,0

 

 

802 - Haly občanské výstavby                                                                  

 

Konstrukčně materiálová charakteristika                                                    

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                         

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                                                                                                                    

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

802 Haly občanské výstavby

5196

5196

2854

 

4499

 

 

5322

3422

 

802.1 Haly pro vědu, kulturu a osvětu

4034

4034

 

 

 

 

 

 

 

 

802.2 Haly pro tělovýchovu

5327

6151

2855

 

5327

 

 

5327

3425

 

802.3 Haly pro obchod a společné stravování

5011

6089

 

 

4946

 

 

5074

3489

 

802.4 Haly občanské výstavby ostatní

4554

4933

 

 

4175

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                                                                                             

                                                                                                                                                    

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

1,2

1,2

 

 

 

1,9

 

0,8

1,0

 

2

Základy,zvláštní zakládání

4,1

4,1

 

 

 

3,3

 

3,7

9,2

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

9,6

7,4

 

 

 

9,7

 

11,3

3,1

 

4

Vodorovné konstrukce

6,7

5,4

 

 

 

13,9

 

4,2

0,3

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

6,0

4,1

 

 

 

3,3

 

8,1

6,1

 

8

Trubní vedení

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

2,7

2,3

 

 

 

4,0

 

2,1

2,1

 

99

Staveništní přesun hmot

1,5

2,1

 

 

 

1,5

 

1,3

1,7

 

711

Izolace proti vodě

0,9

0,6

 

 

 

0,9

 

0,9

1,2

 

712

Živičné krytiny

0,6

0,3

 

 

 

0,6

 

0,7

0,1

 

713

Izolace tepelné

2,8

3,6

 

 

 

2,9

 

2,8

 

 

714

Izol akustické a protiotřesové

0,2

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

715

Izolace chemické

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

721

Vnitřní kanalizace

2,2

5,4

 

 

 

3,8

 

0,6

 

 

722

Vnitřní vodovod

1,7

3,9

 

 

 

2,7

 

0,6

0,4

 

723

Vnitřní plynovod

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

725

Zařizovací předměty

1,2

2,8

 

 

 

2,0

 

0,4

 

 

731

Kotelny

0,2

 

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

732

Strojovny

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

733

Rozvod potrubí

1,3

1,5

 

 

 

1,3

 

0,8

4,0

 

734

Armatury

0,2

0,4

 

 

 

0,2

 

0,1

0,2

 

735

Otopná tělesa

0,5

0,5

 

 

 

0,7

 

0,4

1,0

 

762

Konstrukce tesařské

4,7

13,7

 

 

 

1,6

 

2,7

 

 

763

Dřevostavby

4,2

 

 

 

 

 

 

1,5

55,5

 

764

Konstrukce klempířské

0,6

1,9

 

 

 

0,4

 

0,3

0,1

 

765

Krytiny tvrdé

1,0

2,4

 

 

 

0,6

 

0,9

 

 

766

Konstrukce truhlářské

4,3

5,5

 

 

 

1,4

 

6,1

0,2

 

767

Konstrukce zámečnické

10,3

3,2

 

 

 

15,3

 

11,3

4,0

 

771

Podlahy z dlaždic a obklady

1,9

2,5

 

 

 

4,4

 

0,7

0,3

 

772

Kamenné  dlažby

0,4

0,5

 

 

 

1,3

 

 

 

 

773

Podlahy teracové

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

775

Podlahy vlysové a parketové

1,8

0,7

 

 

 

1,7

 

2,5

 

 

776

Podlahy povlakové

0,9

0,8

 

 

 

1,6

 

0,2

2,6

 

777

Podlahy ze syntetických hmot

1,0

1,9

 

 

 

1,6

 

0,4

0,3

 

781

Obklady keramické

0,7

0,2

 

 

 

0,7

 

0,9

0,1

 

782

Konstrukce z přírodního kamene

0,3

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

783

Nátěry

0,7

1,4

 

 

 

0,2

 

0,6

1,2

 

784

Malby

0,1

0,2

 

 

 

0,2

 

0,1

 

 

787

Zasklívání

0,8

1,1

 

 

 

0,9

 

0,6

1,1

 

M21

Elektromontáže

3,3

4,0

 

 

 

3,3

 

3,0

4,2

 

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

0,4

0,6

 

 

 

0,9

 

0,1

 

 

M23

Montáže potrubí

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

M24

Montáže vzduchotechnických zař

2,2

9,0

 

 

 

1,4

 

0,6

 

 

M33

Montáže dopravních zař. a vah

0,2

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

M43

Montáže ocelových konstrukcí

16,1

3,3

 

 

 

7,6

 

27,5

 

 

                                                                                                                                                                   

803 - Budovy pro bydlení                      

 

Konstrukčně materiálová charakteristika

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                      

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru

                                                                                                                     

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

803 Budovy pro bydlení

4808

4491

6894

5819

 

4808

 

 

6894

 

803.1 Domy byt. typové s celost. neunifik. konstr. soust.

4739

4171

 

4928

 

4676

 

 

 

 

803.2 Domy byt. typové s konstrukčními soustavami

4747

4179

 

4937

 

4684

 

 

 

 

803.3 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými

4743

4174

 

4933

 

4680

 

 

 

 

803.4 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soust. jinými než panel.

4743

4174

 

4933

 

4680

 

 

 

 

803.5 Domy bytové netypové

5020

4578

6926

6037

 

4830

 

 

 

 

803.6 Domky rodinné jednobytové

5006

4626

 

5196

 

6401

 

 

6907

 

803.61 domky izolované

5020

4640

 

5212

 

6420

 

 

6926

 

803.7 Domky rodinné dvoubytové

5011

4630

 

5201

 

6406

 

 

6913

 

803.8 Chaty pro individuální rekreaci

5015

4635

 

5206

 

6414

 

 

6921

 

803.9 Domky bytové se služebním vybavením

5086

4234

6181

5450

 

4461

 

 

5410

 

                                                                              

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                         

                                                                                                                

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

0,9

1,7

1,8

0,2

 

0,9

 

 

 

 

2

Základy,zvláštní zakládání

5,6

3,8

4,6

7,3

 

4,8

 

 

 

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

21,2

15,7

15,2

21,8

 

25,8

 

 

 

 

4

Vodorovné konstrukce

10,9

9,4

15,9

9,1

 

10,7

 

 

 

 

5

Komunikace

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

5,8

10,2

5,7

4,9

 

4,8

 

 

 

 

8

Trubní vedení

0,1

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

2,7

7,4

1,7

2,0

 

2,0

 

 

 

 

99

Staveništní přesun hmot

3,7

2,9

3,5

4,9

 

2,7

 

 

 

 

711

Izolace proti vodě

0,6

1,1

0,8

0,8

 

0,7

 

 

 

 

712

Živičné krytiny

0,7

0,6

0,8

0,8

 

0,7

 

 

 

 

713

Izolace tepelné

1,6

2,7

1,9

2,2

 

1,1

 

 

 

 

715

Izolace chemické

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

721

Vnitřní kanalizace

0,7

1,5

0,9

1,2

 

0,6

 

 

 

 

722

Vnitřní vodovod

1,2

1,3

2,1

1,4

 

1,1

 

 

 

 

723

Vnitřní plynovod

0,2

0,8

0,2

0,3

 

0,1

 

 

 

 

724

Strojní vybavení

0,1

0,1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

725

Zařizovací předměty

1,6

4,8

1,7

1,9

 

1,1

 

 

 

 

726

Instalační prefabrikáty

6,0

0,4

 

0,9

 

8,4

 

 

 

 

731

Kotelny

0,3

1,6

 

 

 

0,3

 

 

 

 

732

Strojovny

0,1

0,4

 

 

 

0,2

 

 

 

 

733

Rozvod potrubí

0,9

1,1

1,0

1,0

 

0,9

 

 

 

 

734

Armatury

0,6

0,7

0,5

0,5

 

0,6

 

 

 

 

735

Otopná tělesa

1,1

0,9

1,4

1,2

 

1,2

 

 

 

 

761

Konstrukce sklobetonové

0,1

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

762

Konstrukce tesařské

0,9

3,0

0,3

0,3

 

1,1

 

 

 

 

763

Dřevostavby

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

764

Konstrukce klempířské

0,9

3,7

0,4

0,4

 

0,5

 

 

 

 

765

Krytiny tvrdé

0,2

0,6

 

 

 

0,4

 

 

 

 

766

Konstrukce truhlářské

7,4

6,6

9,0

8,6

 

6,5

 

 

 

 

767

Konstrukce zámečnické

8,0

2,7

9,2

10,4

 

6,4

 

 

 

 

771

Podlahy z dlaždic a obklady

0,9

2,0

1,5

1,8

 

0,3

 

 

 

 

772

Kamenné  dlažby

0,1

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

773

Podlahy teracové

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

775

Podlahy vlysové a parketové

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

776

Podlahy povlakové

1,7

1,4

1,2

1,9

 

2,0

 

 

 

 

777

Podlahy ze syntetických hmot

0,9

 

1,2

1,3

 

1,0

 

 

 

 

781

Obklady keramické

0,9

0,8

2,2

1,8

 

0,5

 

 

 

 

782

Konstrukce z přírodního kamene

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

783

Nátěry

1,0

1,3

0,8

1,1

 

1,1

 

 

 

 

784

Malby

0,5

0,5

0,4

0,6

 

0,8

 

 

 

 

786

Čalounické úpravy

0,6

0,3

0,3

0,9

 

0,5

 

 

 

 

787

Zasklívání

0,3

0,1

0,9

0,2

 

0,2

 

 

 

 

791

Montáž zařízení velkokuchyní

 

 

0,9

 

 

0,1

 

 

 

 

793

Montáž zařízení prádelen a čis

0,2

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

M21

Elektromontáže

4,5

5,5

3,8

3,8

 

5,2

 

 

 

 

M22

Montáž sdělovací a zabezp.tech

0,9

1,2

1,2

0,6

 

1,0

 

 

 

 

M24

Montáže vzduchotechnických zař

0,7

0,1

3,1

 

 

0,7

 

 

 

 

M33

Montáže dopravních zař. a vah

2,2

 

2,3

3,1

 

2,1

 

 

 

 

M36

Montáže měřících a regul.zaříz

0,2

0,3

0,3

 

 

0,4

 

 

 

 

M43

Montáže ocelových konstrukcí

0,1

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

M46

Zemní práce při montážích

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

M99

Ostatní práce montážní

0,2

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

811 - Haly pro výrobu a služby                   

 

Konstrukčně materiálová charakteristika

                                                                                                

1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                             

2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                             

3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                             

4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                        

5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                        

6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                      

7          svislá nosná konstrukce kovová                                       

8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                         

9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů                                        

                                                                                                                                                                                                      

Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru                                                                                                                                                                                                    

JKSO

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

811 Haly pro výrobu a služby

4372

5892

 

 

3422

7479

 

2914

2662

 

811.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah

4047

 

 

 

4427

 

 

3540

 

 

811.2 Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami

2669

 

 

 

3178

 

 

2606

 

 

811.3 Haly výrobní pro energetiku

4622

8040

 

 

4496

7472

 

4431

 

 

811.4 Haly pro dopravu a spoje

7921

 

 

 

 

 

 

7921

 

 

811.5 Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení

4178

4937

 

 

4051

 

 

3863

 

 

811.6 Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zeměď. produkty)

3039

 

 

 

3229

 

 

2785

 

 

811.7 Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů

1905

 

 

 

1905

 

 

1650

2286

 

811.8 Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů

3863

5660

 

 

3483

 

 

3292

3418

 

811.9 Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod

4307

 

 

 

4245

 

 

4334

 

 

                                                                                                                                                   

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %                              

 

Dil

 

Průměr

Konstrukčně materiálová charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zemní práce

4,1

2,9

 

 

5,4

1,0

 

3,0

1,6

 

2

Základy,zvláštní zakládání

8,4

6,3

 

 

9,8

10,7

 

7,0

4,0

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

13,9

12,7

 

 

19,0

22,9

 

8,5

4,8

 

4

Vodorovné konstrukce

5,2

6,6

 

 

8,8

9,2

 

1,3

0,8

 

5

Komunikace

0,7

 

 

 

0,6

1,9

 

0,8

1,7

 

6

Úpravy povrchu,podlahy

7,3

6,0

 

 

7,4

7,3

 

7,3

4,5

 

8

Trubní vedení

0,2

0,1

 

 

0,2

0,2

 

0,2

0,1

 

9

Ostatní konstrukce, bourání

4,6

4,0

 

 

4,9

2,3

 

4,4

1,8

 

99

Staveništní přesun hmot

3,2

4,3

 

 

3,4

0,9

 

2,9

1,2

 

711

Izolace proti vodě

1,6

2,0

 

 

1,6

2,5

 

1,5

1,0

 

712

Živičné krytiny

1,9

1,7

 

 

2,9

5,4

 

0,9

 

 

713

Izolace tepelné

2,5

3,4

 

 

2,3

3,2

 

2,8

1,4

 

714

Izol akustické a protiotřesové

0,1

0,1

 

 

 

 

 

0,2

 

 

715

Izolace chemické

1,1

2,3

 

 

1,6

 

 

0,5

0,1

 

721

Vnitřní kanalizace

0,6

1,2

 

 

0,7

0,4

 

0,5

 

 

722

Vnitřní vodovod

0,5

1,3

 

 

0,6

0,3

 

0,4

0,4

 

723

Vnitřní plynovod

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

725

Zařizovací předměty

0,1

0,3

 

 

0,2

0,3

 

0,1

 

 

731

Kotelny

0,3

5,4

 

 

0,2

 

 

0,1

 

 

732

Strojovny

0,1

0,7

 

 

0,1

 

 

0,1

0,1

 

733

Rozvod potrubí

0,6

2,7

 

 

0,7

 

 

0,5

 

 

734

Armatury

0,4

1,9

 

 

0,4

 

 

0,3

 

 

735

Otopná tělesa

0,4

0,6

 

 

0,6

 

 

0,3

 

 

761

Konstrukce sklobetonové

0,1

0,1

 

 

0,1

 

 

 

 

 

762

Konstrukce tesařské

0,6

 

 

 

1,2

 

 

 

1,3

 

763

Dřevostavby

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0,5

61,4

 

764

Konstrukce klempířské

0,6

1,0

 

 

0,7

0,5

 

0,4