TP 827-1 Vedení trubní dálková

01 – Práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace

Trativody

Trativody jsou určeny pro odvod vody při provádění stavebních konstrukcí nebo jako systémové řešení v souvislosti se zakládáním staveb. Obsahem standardu je uložení trub z jakéhokoliv materiálu na předem zřízené lože nebo dno výkopu v potřebném směru a spádu na sraz tak, aby spáry umožňovaly prosakování vody do trub, nikoliv však vnikání obsypového materiálu, případně se zřízením štěrkopískového lože a obsypem trativodek, nebo uložení trub kameninových děrovaných pro jakýkoliv způsob těsnění, u trativodek též zabortování s urovnáním povrchu.

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů, opláštění výplně

Výplň rýh nebo jam s potrubím nebo bez potrubí kamenivem nebo jiným sypkým materiálem s případným opláštěním výplně z geotextilie je určena pro zlepšení funkce drénu, pro zajištění průsaku mezi jednotlivými etážemi drénu nebo vsaku povrchových vod při provádění stavebních prací nebo jako součást stavebních konstrukcí nutných pro jejich správnou funkci, případně sloužících pro umělou infiltraci. Obsahem standardu je vyplnění předem vykopaných rýh nebo jam lomovým kamenem, drceným nebo těženým kamenivem, štěrkopískem nebo škvárou buď bez hutnění nebo s hutněním, vcelku nebo po vrstvách, v případě opláštění z geotextilie také potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie s předepsanými přesahy ke stěnám výkopu při provádění pomocí svor a řeziva a urovnání uloženého materiálu pro plynulý odtok vody.

Lože pro trativody

Lože pro trativody slouží k uložení jakýchkoliv trub sloužících jako trativody. Obsahem standardu je vyčištění dna rýh, zřízení podkladního lože z betonu prostého, kameniva, škváry nebo výkopového materiálu včetně jeho prohození, ruční hutnění a urovnání povrchu.

Podklady nebo lože ze sypkých materiálů

Podkladní vrstvou nebo ložem se rozumí vytvoření podkladu ze sypkých materiálů pro uložení následných konstrukcí, zpravidla dlažeb. Obsahem standardu je osazení výškových latí, vyklopení materiálu z ručního dopravního prostředku případně použití mechanizačního prostředku, rozhrnutí, vyrovnání povrchu a urovnání latí, případné kropení vodou, v případě odvodnění podloží i zhutnění a uložení odvodňovacího potrubí, při podkladu z prohozené zeminy i její prohození.

Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné sypkým materiálem

Jedná se o vytvoření zpevnění dna pro uložení drenážního potrubí v odůvodněných případech. Obsahem standardu je přísun materiálu kolečkem z hromad, provedení podsypu ručně nebo provedení podsypu z vleku, rovnoměrné rozprostření v předepsané vrstvě s lehkým udusáním, přechod k další hromadě materiálu, případně přejezd vlekem podle rýhy.

Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné krajinami, prkny, latěmi

Jedná se o zpevnění dna drenážní rýhy přírodními materiály v odůvodněných případech. Obsahem standardu je manipulace s materiálem podél rýhy, provedení nátěru proti hnilobě, položení dílce na dno rýhy do předepsaného spádu, provedení hřebíkových spojů.

Podkladní vrstva z geotextilie

Vrstva z geotextilie se používá jako součást zpevnění dna nebo svahů nádrží a kanálů. Obsahem standardu je manipulace v pracovním prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání tkaniny s přesahem a s urovnáním, přichycení ocelovými příchytkami nebo hřebíky podle předepsaného způsobu kotvení, případně potřebné dočasné zatěžování včetně zakotvení okraje, při velkých šířkách geotextilie použití autojeřábu k manipulaci.

Vnitřní postřiky a omítky stropů, schodišť, stěn, pilířů, sloupů, panelových konstrukcí, šachet, světlíků, jímek, studní, kanálů, stok, savek, spirál vtoků, obtoků a výtoků a omítka cementová ostatních konstrukcí vodních staveb

Omítkami se rozumí cementový postřik a omítky vápenné a cementové; jádrové, jednovrstvé, tenkovrstvé, štukové, vápenosádrové, sanační, strukturální, zatírané, rýhované nanášené ručně nebo strojně a nástřik plastických maltovin.
Obsahem standardu je i :
vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem, pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí, pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b), dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek, úpravu omítek kolem ocelových zárubní, zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm, oprava omítek po provedení prací PSV, jakož i na ochrana, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí, úprava povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15°.

Úprava povrchu na částečně zaoblených konstrukcí do 10 % z celkové plochy, s výjimkou samostatných konstrukcí, pro které jsou v katalogu uvedeny ceny nebo příplatky k cenám za zaoblení (u vnějších omítek od IV: stupně složitosti je případné zaoblení součástí příslušné složitosti), omítka osově přímých kleneb (skořepin) jednostranně (příčně) zakřiveným podle kružnice, elipsy, paraboly (např. klenba valená, neckovitá, zrcadlová, klášterní, křížová, lunety, konoid), omítka krátkých stěn a malých ploch, pokud pro ně nejsou uvedeny samostatné položky nebo příplatky k cenám za omítky ve sníženém prostoru, ztížené práce při omítkách ostění, hran, rohů, koutů. Popis standardu musí vymezit druh, složení, způsob zpracování, počet a tloušťku vrstev a povrchovou úpravu omítky.

Vnější omítky a postřiky podhledů, říms, stěn, zdí, valů, izolací, pilířů, sloupů, panelových a betonových konstrukcí, potrubí, kanálů, stok, studní, šachet

Omítkami se rozumí cementový postřik a omítky vápenné a cementové; jádrové, jednovrstvé, tenkovrstvé, štukové, vápenosádrové, sanační, strukturální, zatírané, rýhované nanášené ručně nebo strojně a nástřik plastických maltovin.
Obsahem standardu je i :
vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem, pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí, pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b), dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek, úprava omítek kolem ocelových zárubní, zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm, oprava omítek po provedení prací PSV, jakož i ochrana, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí, úprava povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15o, oprava povrchu na částečně zaoblených konstrukcí do 10 % z celkové plochy, s výjimkou samostatných konstrukcí, pro které jsou v katalogu uvedeny ceny nebo příplatky k cenám za zaoblení (u vnějších omítek od IV: stupně složitosti je případné zaoblení součástí příslušné složitosti), omítka osově přímých kleneb (skořepin) jednostranně (příčně) zakřiveným podle kružnice, elipsy, paraboly (např. klenba valená, neckovitá, zrcadlová, klášterní, křížová, lunety, konoid), omítka krátkých stěn a malých ploch, pokud pro ně nejsou uvedeny samostatné položky nebo příplatky k cenám za omítky ve sníženém prostoru, ztížené práce při omítkách ostění, hran, rohů, koutů. Popis standardu musí vymezit druh, složení, způsob zpracování, počet a tloušťku vrstev a povrchovou úpravu omítky.

Potrubí Hobas ve výkopu

Potrubí Hobas je tvořeno sklolaminátovými troubami a tvarovkami se spojkami s pryžovým těsněním. Obsahem standardu je výběr trouby nebo tvarovky, kontrola a urovnání lůžka, očištění a spuštění trouby nebo tvarovky do výkopu ručně, trojnožkou nebo bagrem (autojeřábem), očištění styčných ploch od nečistot (hlína, štěrk nebo písek), potření zasouvaného konce trouby a volné části vnitřního povrchu spojky kluzným prostředkem a zasunutí trouby nebo tvarovky buď zatlačením ručně nebo pomocí pák, navijáků, hydraulických lisů nebo lopatou rypadla tak, aby byla dodržena hloubka zasunutí vyznačená na vnější straně trouby ryskou.

Výřez sedla v potrubí Hobas a nalepení odbočky

Výřez sedla slouží k vytvoření otvoru v potrubí Hobas pro nalepení odbočky na potrubí v případech, kdy se přípojky budují po položení hlavního řadu kanalizace. Obsahem standardu je stanovení místa požadovaného výřezu a vyznačení budoucí lepené plochy ryskou, vyříznutí nebo vyvrtání otvoru pomocí rozbrušovačky a přebroušení okraje i hrany otvoru, zdrsnění lepené plochy a okraje výřezu, namíchání lepidla, nanesení na lepenou plochu i lepený materiál, nasazení sedla a zafixování polohy.

Výřez v troubě Hobas

Výřez v troubě Hobas slouží k napojení beztlakého potrubí z trub Hobas, PVC, PE, (HDPE), PP nebo kameniny na řad z potrubí Hobas. Obsahem standardu je stanovení místa požadovaného výřezu a vyříznutí otvoru pomocí rozbrušovačky na rozměry napojovaného potrubí.

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Tlakové zkoušky jakéhokoliv druhu potrubí jsou dokladem o kvalitě požadovaných prací. Obsahem standardu je zaslepení konců trub a odboček na zkoušeném úseku, zhotovení napouštěcího potrubí včetně osazení šoupátkového uzávěru, příprava tlakové pumpy a napojení na zkoušený úsek, navaření ventilů na manometru, napouštění potrubí vodou včetně odvzdušnění, vytvoření tlaku včetně kontroly těsnosti všech armatur, kontrola celého úseku, zvýšení tlaku na předepsanou hodnotu, vyhodnocení tlakové zkoušky, vypuštění potrubí, demontáž tlakového a pomocného zařízení.

Zkoušky těsnosti kanalizace

Zkoušky těsnosti jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami jsou dokladem o kvalitě požadovaných prací. Obsahem standardu je osazení těsnících uzávěrů včetně plnících hadic a ovládacích ventilů pro zkoušku vodou nebo vzduchem, napuštění zkoušeného úseku vodou nebo vzduchem, provedení zkoušky se sledováním úbytku zkušebního media, vyhodnocení zkoušky těsnosti, odstranění těsnících uzávěrů, vypuštění vody nebo vzduchu.

Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné

Jedná se o drobné objekty jako jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, na kanalizačních trubních řadech a stokách zhotovené zděním z jakéhokoliv druhu cihel. Obsahem standardu je vytvoření základové desky (dna)z betonu s cementovým potěrem nebo očištění hotového podkladu pro zdivo, navlhčení vodou, případné polití cihel vodou, proměření a založení zdi, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty pod lože z cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, případné vlhčení a zalití spár, provážení hran olovnicí, provážení výškových bodů, podle potřeby zazdění stupadel nebo osazení žebříku, ukončení stěny věncem včetně zřízení bednění, příprava a uložení výztuže a zabetonování, osazení stropních dílců ručně nebo jeřábem nebo bednění pro strop monolitický včetně přípravy a uložení výztuže a zabetonování, provedení potěru ve spádu, případné osazení poklopu a osazení mřížky na odvodňovací jímce včetně osazení odpadní trubky délky 1 m.

Ostatní konstrukce na trubním vedení betonové a železobetonové

Jedná se o drobné objekty jako jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, na kanalizačních trubních řadech a stokách zhotovené z prostého betonu nebo železobetonu. Obsahem standardu je uložení betonové směsi do připraveného bednění na hotový podklad nebo včetně zhotovení podkladního betonu, případně zhotovení bednění včetně nátěru formovým olejem, uložení výztuže pro železobeton, rozhrnutí a hutnění betonové směsi, vyrovnání a stažení latí a uhlazení povrchu dřevěným hladítkem, případné provedení cementového potěru dna, vyspravení nerovností stěn, osazení stropních dílců ručně nebo jeřábem nebo bednění pro strop monolitický včetně přípravy a uložení výztuže a zabetonování, provedení potěru ve spádu, podle potřeby zabetonování stupadel nebo osazení žebříku, případné osazení poklopu a osazení mřížky na odvodňovací jímce včetně osazení odpadní trubky délky 1 m.

Betonové dílce pro šachty

Jedná se o prefabrikáty osazované na připravený podklad k vytvoření šachet na trubních řadech. Obsahem standardu je výběr, kontrola a přezkoušení prefabrikátů, rozprostření cementové malty, osazení jednotlivých prefabrikátů (dna, skruže a stropní desky) ručně nebo autojeřábem, vyrovnání směru a výšky, zatření spár, vyhlazení povrchu, vyčištění šachty, nebo osazení prefabrikátů opatřených pryžovým kroužkem k zajištění těsnosti šachty a opatřených stupadly a to pomocí autojeřábu.

Šachty vodoměrné plastové

Obsahem standardu je zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100, vyrovnání a osazení plastové šachty ručně.

Šachty vodoměrné prefabrikované

Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy štěrkopísku v tl. 10 cm, vyrovnání a osazení prefabrikovaných skruží a vstupního poklopu, použití autojeřábu.

Bednění a odbednění konstrukcí na trubním vedení

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky, odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného. Obsahem standardu je vyznačení okraje a obrysu na dno výkopu pro bednění stěn, výběr a řezání obedňovacího materiálu s potřebným přesunem v pracovním prostoru, osazení svislých a vodorovných převázek, skruží a ramenátů, sestavení bednění, vynechání potřebných otvorů, provedení spojů hřebíkových a skobových, rozepření stěn bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, při odbednění přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek, vzpěr, zápěr, skruží a ramenátů, uvolnění obedňovacích prken od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž šachet

Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Poklopy a mříže

Poklopy a mříže jsou doplňujícími prvky pro šachty a vpusti, zamezují vniku nečistot a umožňující pohyb nad šachtami. Obsahem standardu je výběr a kontrola poklopu, rámu a mříže, odstranění přebytečné zeminy, případné podezdění poklopu, osazení rámu poklopu nebo mříže, zalití rámu, zásyp a zhutnění, osazení poklopu nebo mříže do rámu.

Obetonování potrubí

Obetonování chrání potrubí uložené ve výkopu před poškozením. Obsahem standardu je doprava betonové směsi do výkopu a rozprostření kolem a nad položeným potrubím v požadované tloušťce případně zřízení bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, osazení svislých a vodorovných převázek, vynechání potřebných otvorů, provedení spojů hřebíkových a skobových, rozepření stěn bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, při odbednění přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek, uvolnění obedňovacích prken od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Kanalizační šoupátka a stavítka

Šoupátka a stavítka slouží k regulaci odtoku vody na kanalizačním řadu. Obsahem standardu je vysekání otvorů pro kotevní šrouby, na osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení, zabetonování rámu, vyčištění, zabetonování úchytek, osazení šoupátka nebo stavítka, montáž ovládacího zařízení včetně ukotvení, kontrola funkce a provedení penetračního nátěru.

Vodovodní armatury přírubové

Armatury jsou ovládací prvky na vodovodních řadech. Obsahem standardu je výběr a kontrola armatury, očištění těsnicích ploch přírubového spoje, spuštění do výkopu, podložení a zajištění proti posunu, osazení těsnění a předepsaného počtu šroubů, podložek a matic, utažení matic, zajištění polohy, v případě zemní soupravy šoupátkové její osazení včetně zajištění a úpravy na stanovenou délku a přezkoušení funkce, v případě ucpávkových kompenzátorů rektifikaci armatury.

Vodovodní armatury závitové

Armatury jsou ovládací prvky na vodovodních řadech. Obsahem standardu je výběr, kontrola a očištění armatury, zdrsnění závitu, nanesení konopné příze a fermeže, zašroubování, odstranění přebytečného konopí a přezkoušení funkce.

Koncové klapky hrdlové

Koncové klapky slouží k uzavření potrubí. Obsahem standardu je výběr, kontrola a očištění armatury, spuštění do výkopu, rozehřátí asfaltu, utěsnění hrdla provazcem z koudelové příze a asfaltem, zajištění.

Navrtávací pasy

Navrtávací pasy jsou určeny k dodatečnému zřízení odbočky (přípojky) ze stávajícího potrubí z trub litinových, ocelových nebo z plastických hmot. Obsahem standardu je výkop montážní jamky, očištění obnaženého potrubí, vyznačení místa navrtávky, montáž navrtávacího pasu, osazení zemní soupravy a oprava izolace v případě navrtávky na ocelových troubách.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00