TP 824-3 Dráhy kolejové - úzkorozchodné


Kolejová pole na pražcích

Kolejová pole montovaná na montážní základně slouží k následnému zřízení koleje. Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců, pípadně mostnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a kolejnicových uevňovadel, polyetylenových podložek pod podkladnice, pryžových podložek mezi patou kolejnice a podkladnicemi, těsnících zátek do vložek pražců z předpjatého betonu), manipulace pomocí železničního kolejového jeřábu, montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, naolejování spojkových a svěrkových šroubů.

Kolej stykovaná z kolejových polí

Kolej stykovaná je z mechanicky spojených kolejnicových pásů.
Obsahem standardu je přivezení kolejových polí, uložení na kolejové lože a směrová a výšková úprava podbitím každého pražce podbíječkou.

Kolej stykovaná z kolejnic

Kolej stykovaná z mechanicky spojená z kolejnic.
Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců, podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a kolejnicových upevňovadel, polyetylenových podložek pod podkladnice, pryžových podložek mezi patou kolejnice a podkladnicemi, těsnících zátek do vložek pražců z předpjatého betonu), manipulace pomocí autojeřábu, rozdělení pražců, montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, osazení kotevních šroubů včetně zalití u koleje na podkladu z betonu,směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce třemi záběry podbíječkou včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu.

Kolejová rozvětvení

Kolejové rozvětvení je zřízení jednotlivých výhybek a kolejových křižovatek.
Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců, podložek, spojek, svěrek, výhybkového návěstního tělesa s petrolejovou lampou, tabulky s číslem výhybky), manipulaci pomocí autojeřábu, rozložení pražců, úplnou montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, osazení kotevních šroubů, směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce podbíječkou včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu, páskování pražců, případnou montáž výměnového závaží a vyregulování hákového závěru výhybky.

Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení

Jedná se o vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm nebo při zapojování na nově zřízenou kolej. Obsahem standardu je uvolnění koleje nebo kolejového rozvětvení, směrové a výškové vyrovnání pomocí utahováku, podbitím pražců, jsou-li koleje uloženy na pražcích na štěrku nebo podbitím kolejnic je-li kolej uložena přímo na zhutněné vrstvě (bez pražců), avšak bez doplnění kolejového lože.

Vložení, naložení, složení, vyjmutí a přemístění kolejových polí nebo rozvětvení

Vložení, složení, naložení nebo vyjmutí kolejového pole nebo kolejového rozvětvení se použije pro přípojná kolejová pole v počtu 5 ks na jednu výhybku nebo pro výhybky kolejových polí bez omezení, přemístění pracovním vlakem platí pro přemístění předmontovaných kolejových polí a rozvětvení na místo vkládání. Obsahem standardu pro vložení, složení, naložení nebo vyjmutí kolejového pole nebo kolejového rozvětvení je příprava pro manipulaci železničního kolejového jeřábu a použití nákladního kolejového vozu, pro přemístění pracovním vlakem je obsahem standardu použití trakčního kolejového vozidla a přistavení a pronájem železničních vozů nebo podvozků.

Výměna kolejnic, drobného kolejiva

Jedná se o výměnu kolejnic délky do 25 m a to ojedinělou výměnu (celkově do 100 m) nebo souvislou výměnu (v délce celkově přes 100 m) a o výměnu drobného kolejiva. Obsahem standardu je použití motorového univerzálního vozíku, demontáž, vyjmutí staré a položení nové kolejnice pomocí železničního jeřábu, doplnění podložek, spojkových a svěrkových šroubů, matic a kroužků a montáž pomocí utahováku a nebo demontáž můstkových desek nebo podkladnic a jejich výměnu za rozponové podkladnice nebo žebrové podkladnice, demontáž klínových podkladnic a výměnu za nové a demontáž izolovaného styku za styk normální včetně použití drobného upevňovacího materiálu.

Řezání, vrtání, broušení kolejnic a řezání pražců

Jedná se o krácení nebo dělení kolejnic pomocí pily, o vyvrtání otvorů v kolejnici případně o odstranění okysličeného povrchu kolejnic. Obsahem standardu je přísun a příprava motorové pily na koleje s vrtačkou, nebo pily nebo vrtačky, nebo vozu na broušení kolejí městských drah, provedení řezu, vyvrtání otvoru nebo broušení, při vyřezání středu pražce je součástí standardu i přemístění vyřezaných částí na vzdálenost 50 m s uložením do hranic a impregnace pražců v místě odříznutí.

Úrovňové přejezdy

Úrovňové přejezdy jsou konstrukce umožňující přejezd přes kolej vozíků ve stanici nebo přejezd silničních vozidel. Obsahem standardu je při přejezdu z úhelníků jejich vyměření a přivaření k pražcům, u přejezdu živičného upevnění pražců šroubovými a skobovými spoji, vyrovnání podkladu štěrkopískem, vyklopení živičné směsi, ruční rozhrnutí a hutnění válcem, pro přejezd z panelů vyrovnání podkladu kamenivem, osazení panelů, manipulaci s materiálem pomocí univerzálního vozíku nebo autojeřábu, hutnění vibračním pěchem nebo válcem, při povrchu z kostek vytvoření lože a kladení kostek ručně, nebo osazení fošen nebo pražců mezi kolejemi s provedením šroubových a skobových spojů, u silničního povrchu z pražců provedení krytu z živice se zhutněním válcem a vymezení přejezdu pomocí pražců a ocelového plechu s vzájemným spojením skobovými spoji a provedení impregnačního nátěru.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00