TP 825-2 Objekty podzemní - štoly


Čerpání vody a pohotovost záložní čerpací soupravy

Čerpání vody čerpadly se rozumí čerpání vody čerpadly, převedení vody potrubím a pohotovost záložní čerpací soupravy a čerpání vody ze štol. Obsahem standardu jsou i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Obsahem standardu pro čerpání vody ze štol je sací a výtlačné potrubí v podzemí s vývodem na povrch k vnějšímu okraji ohlubně nebo portálu. Popis standardu musí vymezit dopravní výšku a uvažovaný průměrný přítok v litrech za minutu.

Ražení štol ruční

Ražením štol ručním se rozumí ražení štol v hornině I. a II. stupně ražnosti suché, mokré a silně zavodněné a v lité skále s použitím nebo bez použití trhavin. Obsahem standardu je ražení trvalého a dočasného nadměrného výrubu s odstřelem nebo bez odstřelu, ražení a čištění odvodňovacího kanálku o průřezu do 0,25 m2, nutná zajišťovací výstroj, naložení rubaniny v hoř strojně nebo ručně, montáž a demontáž vystrojení štol.V ražení štol ruční v horninách II. stupně dočesná nosná konstrukce provizorního zajištění. Popis standardu musí vymezit délku a způsob ražení štol (s nebo bez odstřelu), stupeň ražnosti zeminy, míru zavodnění horniny a průřez TV (teoretického výrubu).

Ražení štol štíty

Ražením štol štíty se rozumí ražení štol štíty nemechanizovanými a mechanizovanými v hornině I. a II. stupně ražnosti suché, mokré a silně zavodněné a v lité skále.

Obsahem standardu je pro:

Ražení štol s ostěním ze železobetonových trub zatlačovací soupravou a ražení štol se zatlačováním ostění z ocelových trub

Ražením štol s ostěním ze železobetonových trub zatlačovací soupravou a ražením štol se zatlačováním ostění z ocelových trub se rozumí ražení štol s ostěním ze železobetonových trub zatlačovací soupravou a ražení štol se zatlačováním ostění z ocelových trub v hornině I. a II. stupně ražnosti suché, mokré a silně zavodněné a v lité skále. Obsahem standardu je protlačování – spojování protlačovaných trub – zřízení konstrukce pro protlačovací zařízení – demontáž konstrukce pro protlačovací zařízení – zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení – přemístění, spuštění a vytažení, montáž a demontáž zatlačovací soupravy, úprava čela potrubí pro protlačení – příprava a donos nářadí – promazání sbíjecích kladiv – sbíjení horniny včetně druhotného rozpojení až do projektovaného průřezu štoly – naložení rubaniny na dopravní prostředek – odvoz rubaniny ke startovací jámě – svislé přemístění rubaniny na povrch – úklid nářadí a pracoviště. Popis standardu musí vymezit délku a způsob ražení štol, stupeň ražnosti zeminy, míru zavodnění horniny a průřez TV (teoretického výrubu).

Pažení výrubu štol a tunelů, odpažení, nosná konstrukce výstroje štol a zajištění výrubu a nosné konstrukce výstroje štol, šachet a tunelů

Zajištěním výrubu a nosné konstrukce výstroje štol, šachet a tunelů se rozumí zajištěním výrubu a nosné konstrukce výstroje štol, šachet a tunelů fošnami, ocelovými a železobetonovými pažnicemi, ocelovými rámy a výplní za pažnicemi zakládkou rubaniny v hornině suché, mokré a silně zavodněné. Obsahem standardu je i dodání hmot, příprava nářadí, přesun materiálu na pracoviště do vzdálenosti 50 m, prohlídku a obtrhání boků a stropů, proměření a potřebnou úpravu materiálu, zřízení, rozebrání a přesun pomocného lešení, montáž, osazení a zajištění ocelových rámů nebo dřevěných veřejí s potřebnou vykopávkou patek, uložení prahů, vystrojení ocelovými, železobetonovými, prefabrikátovými nebo dřevěnými pažnicemi, přehoz stržené a vykopané horniny za pažení, postupnou demontáž rámů a veřejí, odstranění dřevěných prahů, postupné odstranění pažnic, přesun získaného materiálu do vzdálenosti 50 m, postupné vyplňování prostoru za pažnicemi během provádění pažení výrubu, potřebný vodorovný a svislý přehoz rubaniny.

Nosná konstrukce výstroje tunelů a štol z veřejí dřevěných

Nosnou konstrukcí výstroje tunelů a štol z veřejí dřevěných se rozumí nosná konstrukce výstroje v hornině I. nebo II. stupně ražnosti suché, mokré nebo silně zavodněné z veřejí dřevěných s montáží, přestrojením a demontáží. Obsahem standardu je příprava nářadí, přesun materiálu na pracoviště do vzdálenosti 50 m, prohlídku a obtrhání boků a stropů, proměření a potřebnou úpravu materiálu, zřízení, rozebrání a přesun pomocného lešení, montáž, osazení a zajištění dřevěných veřejí s potřebnou vykopávkou patek, uložení prahů, vystrojení ocelovými, železobetonovými, prefabrikátovými nebo dřevěnými pažnicemi, přehoz stržené a vykopané horniny za pažení – postupnou demontáž rámů a veřejí, odstranění dřevěných prahů, postupné odstranění pažnic, přesun získaného materiálu do vzdálenosti 50 m.

Montáž nosné obezdívky štol

Montáží nosné obezdívky štol se rozumí montáž nosné obezdívky štol ražených nemechanizovaným štítem z tvárnic nebo segmentů betonových i železobetonových při vzdálenosti těžných šachet do 200 m. Obsahem standardu je i přísun tvárnic ze vzdálenosti 100 m, vyložení z vozu a uložení do spodní poloviny prstence pomocí kladečského vozíku, přichycení hydraulickými písty štítu a osazení horní poloviny prstence, dotlačení celého prstence hydraulickými štíty, nátěr styčné plochy podélných a příčných spár a vnější plochy tvárnic penetračním nátěrem, nátěr styčné plochy podélných a příčných spár tvárnic asfaltovou suspenzí, spárování obezdívky z tvárnic cementovou maltou. Popis standardu musí vymezit průměr průřezu teoretického výrubu (TV).

Přikrytí odvodňovacího kanálku ve dně štol

Přikrytím odvodňovacích kanálků ve dně štol se rozumí dodávka a přikrytí kanálků ve dně štol železobetonovými deskami. Obsahem standardu je i vyložení ŽB desek z vozu, očištění lože, uložení ŽB desek do lože.

Montáž trvalého vystrojení štol železobetonovými dílci (segmenty)

Montáží trvalého vystrojení štol ŽB dílci se rozumí osazení železobetonových dílců kruhového profilu, při ražení mechanizovaným štítem. Obsahem standardu je i vyložení tvárnic z vozů u štítu, osazení jednotlivých dílců ostění a dotlačení lisem, zapojování osvětlovacích těles a větracího zařízení, vyčištění a úklid štoly po skončení práce. Popis standardu musí vymezit průměr průřezu teoretického výrubu (TV).

Montáž odvodňovací stoky

Montáží odvodňovací stoky se rozumí osazení odvodňovací stoky z prefabrikovaných žlabů se zákrytovou deskou z betonu železového i prostého kladených do lože z betonu prostého v hornině silně zavodněné. Obsahem standardu je i zřízení odkalovací jímky do obsahu 0,3 m3 a její bednění a vybetonování, obetonování žlabů, dodatečné dolamování (zvětšování odvodňovacího kanálku pomocí trhavin), zřízení lože ze všech druhů betonů prostých (bez dodání prefabrikovaných žlabů, zákrytových desek žlabů a odkalovací jímky). Popis standardu musí vymezit délku a průřez štoly.

Nosná obezdívka štol z betonu prostého vodostavebního, betonu prostého, betonu prostého vodostavebního z cementu síranovzdorného a betonu prostého z cementu síranovzdorného

Nosnou obezdívkou štol z betonu prostého vodostavebního, betonu prostého, betonu prostého vodostavebního z cementu síranovzdorného a betonu prostého z cementu síranovzdorného se rozumí nosná obezdívka štol v suché, mokré nebo silně zavodněné hornině a platí pro:

a dále pak se rozumí i vstupy a výstupy štol portálem, jsou-li v prostoru do 1 m od rubu obezdívky a čela obezdívky. Obsahem standardu je i přísun betonové směsi ze vzdálenosti 50 m ve štole s potřebným přemísťováním nájezdních ramp, vysypání směsi do míchačky a její domíchání, přehoz směsi do bednění ručně nebo přemístění čerpadlem, zhutnění směsi v bednění ručně nebo strojně vibrátory, čerpání vody a očištění výrubu tlakovou vodou nebo kartáči, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení, posun a usazování vozů během betonáže, včetně nezbytného čekání na vozy a lokomotivu, nasazení vypadlých vozů. Popis standardu musí vymezit délku štoly, zatřídění horniny podle míry zavodnění, druh a třídu (zn.) betonu.

Výplň z betonu prostého nebo prostého z cementu síranovzdorného

Výplní z betonu prostého nebo prostého z cementu síranovzdorného se rozumí výplň za rubem pažnic, opěr, stropu, dna, výplň dutin nezaviněného nadměrného výrubu u štol všech stupňů ražnosti, výrubních průřezů a všech směrových a spádových poměrů v hornině suché, mokré nebo silně zavodněné. Obsahem standardu je i přísun betonové směsi ze vzdálenosti 50 m důlními vozíky, japonkami nebo kolečky, vyložení na plato nebo do čerpadla, přesun směsi za obezdívku nebo za pažnice, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení. Popis standardu musí vymezit délku štoly, zatřídění horniny podle míry zavodnění, druh a třídu (zn.) betonu.

Betonáž dna štoly z betonu prostého vodostavebního nebo z betonu prostého vodostavebního z cementu síranovzdorného

Betonáží dna štoly se rozumí betonáž dna štoly z betonu prostého vodostavebního nebo z betonu prostého vodostavebního z cementu síranovzdorného a platí pro všechny stupně ražnosti, míry zavodnění a délky štoly. Obsahem standardu je i napojení vodovodních a vzduchových hadic k vodovodním a vzduchovým zdrojům, vyčištění dna štoly s naložením sutě do vozů důlní dráhy s přesunem do 50 m, odměření a vyznačení výškových bodů, osazení a obetonování betonových kvádrů pro zajištění polohy šablon, přísun betonové směsi vozíky důlní dráhy, složení a její rozprostření po vrstvách, zhutnění ručními nebo pneumatickými pěchy, urovnání a vytvarování povrchu kynety pomocí šablon do předepsaného tvaru a uhlazení dřevěnými hladítky, potřebný přesun a manipulace s bednícími prvky podle postupu betonáže. Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu.

Nosná obezdívka štol z betonu železového vodostavebního, betonu železového, betonu železového vodostavebního z cementu síranovzdorného a betonu železového z cementu síranovzdorného

Nosnou obezdívkou štol z betonu železového vodostavebního, betonu železového, betonu železového vodostavebního z cementu síranovzdorného a betonu železového z cementu síranovzdorného se rozumí nosná obezdívka štol v suché, mokré nebo silně zavodněné hornině v nichž výztuž přesahuje 15 kg/m2 betonu, přičemž se nepřihlíží ke druhu, hustotě a funkci (statické nebo konstrukční) výztuže a platí pro:

a dále pak se rozumí i vstupy a výstupy štol portálem, jsou-li v prostoru do 1 m od rubu obezdívky a čela obezdívky. Obsahem standardu je i přísun betonové směsi ze vzdálenosti 50 m ve štole s potřebným přemísťováním nájezdních ramp, vysypání směsi do míchačky a její domíchání, přehoz směsi do bednění ručně nebo přemístění čerpadlem, zhutnění směsi v bednění ručně nebo strojně vibrátory, čerpání vody a očištění výrubu tlakovou vodou nebo kartáči, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení, posun a usazování vozů během betonáže, včetně nezbytného čekání na vozy a lokomotivu, nasazení vypadlých vozů. Popis standardu musí vymezit délku štoly, zatřídění horniny podle míry zavodnění, druh a třídu (zn.) betonu.

Zajištění výrubu štol stříkaným betonem

Zajištěním výrubu štol stříkaným betonem se rozumí vyplnění trvalého nadměrného výrubu štol s předepsaným povrchem líce tj. nekopírujícím tvar výrubu a u štol s obezdívkou ze stříkaného betonu s výztuží v hornině suché nebo mokré, z cementu portlandského (struskoportlandského) nebo síranovzdorného a platí pro všechny tloušťky obezdívek štol všech výrubních průřezů, stupňů ražnosti a všech směrových a spádových poměrů. Obsahem standardu je i omytí plochy výrubu štoly tlakovou vodou, přesun betonové směsi důlními vozíky ze vzdálenosti 50 m, vysypání směsi do čerpadla nebo omítačky, stříkání směsi po vrstvách na skalní podklad, postřik poslední vrstvy hotového betonu vodou, odklizení odpadu betonové směsi, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení, posun a osazování soupravy během zajišťování výrubu, nezbytného čekání na vozy a lokomotivu a nasazení vypadlých vozů. Popis standardu musí vymezit délku štoly, druh a třídu betonu a druh případných svařovaných sítí.

Zřízení a odstranění bednění nosných obezdívek štol

Bedněním a odbedněním nosných obezdívek štol se rozumí bednění a odbednění líce betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol z prken nebo z bednění ocelového, posuvného v hornině suché, mokré nebo silně zavodněné. Obsahem standardu je i montáž a demontáž bednění včetně potřebných úprav, potřebných přesunů, pomocného lešení a nátěru emulzí proti přilnavosti. Popis standardu musí vymezit délku štoly, zatřídění horniny podle míry zavodnění a druh bednění.

Výztuž nosné obezdívky štol z betonářské oceli

Výztuží nosné obezdívky štol z betonářské oceli se rozumí výztuž obezdívky jakéhokoliv průřezu štoly, tloušťky obezdívek a stupně ražnosti v hornině suché, mokré nebo silně zavodněné z tyčové betonářské oceli. Obsahem standardu je i příprava výztuže, uložení výztuže do konstrukce, polohové zajištění výztuže vázacím drátem, bodové svařování výztuže nahrazující vázání drátem, pomocný matriál např. jednoduché věšáky, podložky, skoby, příchytné kotvičky apod. včetně jejich případného osazení do vývrtů a zabetonování, vyvrtání otvorů v bocích stropu a výrubu. Popis standardu musí vymezit druh, materiál, průměr a tvar výztuže.

Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí

Výztuží stříkaného betonu svařovanou sítí se rozumí výztuž stříkaného betonu jakéhokoliv průřezu štoly, tloušťky obezdívek a stupně ražnosti v hornině suché nebo mokré svařovanou sítí. Obsahem standardu je i dodání svařovaných sítí ve svitcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání, uložení, vrtání otvorů pro příchytné kotvičky jejich dodání, osazení a zalití cementovou maltou a ostatní drobný materiál v projektu neuváděný. Popis standardu musí vymezit délku štoly a zatřídění horniny podle míry zavodnění.

Montáž a zatlačení ostění štol ze železobetonových trub zatlačovací soupravou v hornině I. a II. stupně ražnosti suché i mokré délky štoly do 100 m

Montáží a zatlačením ostění štol ze železobetonových trub se rozumí montáž a zatlačení ostění štoly ze startovacího zařízení nebo jámy jedním směrem a to i část ostění přesahující ze štoly do šachty nebo jámy. Obsahem standardu je i osazení a odstranění prefabrikované stěny pro roznášení reakce protlačovacího zařízení, osazení a odstranění, montáž a demontáž výškové a směrové vyrovnávací protlačovací soupravy, příprava trub, vlastní provádění protlaků v horninách do tř.II se spojováním a utěsněním trub, v případě potřeby mazací injektáž, těžba horniny z protlačovaného potrubí, vodorovné přemístění do montážní jámy a svislé přemístění z montážní jámy, vyčištění štoly po dokončení prací. Popis standardu musí vymezit průměr průřezu teoretického výrubu (TV).

Montáž ostění štol ukladačem z prefabrikovaných Ž.B. segmentů v hornině I. a II. stupně

Montáží ostění štol ukladačem z prefabrikovaných Ž.B. segmentů v hornině I. a II. stupně se rozumí montáž ostění štol všech rozměrů pro profil kruhový montovaný zplna nebo z části o průřezu TV přes 6 do 12 m. Obsahem standardu je přísun jednotlivých dílců ostění a spojovacího materiálu, měřičské práce a soustavné vyrovnávání erektoru do směru a výšky, podbetonování dílců dna, montáž spodní části prstence, usazení a smontování bočních a stropních dílů, zástřik spodních dílců, očištění prstence a úklid pracoviště.

Montáž vnitřní obezdívky z keramických a laminátových segmentů a z keramických pásků

Montáží vnitřní obezdívky se rozumí montáž vnitřní obezdívky dolní poloviny z keramických segmentů, obklad keramickými pásky a obezdívka horní poloviny laminátovými segmenty. Obsahem standardu je i vyložení tvárnic z vozů u štítu, rozprostření maltového lože, osazení jednotlivých dílců, spárování, tmelení horních segmentů epoxidovou pryskyřicí vyčištění a úklid štoly po skončení práce.

Svislé přemístění výkopku, sypaniny, rubaniny a výkopku z kamenouhelných hlušin

Svislým přemístěním výkopku, sypaniny, rubaniny a výkopku z kamenouhelných hlušin se rozumí svislé přemístění bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku. Obsahem standardu je i vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet a technologická manipulace a doprava. Popis standardu musí vymezit výšku (hloubku) svislého přemístění a třídu horniny.

Vodorovné přemístění rubaniny v hoře

Vodorovným přemístění rubaniny v hoře se rozumí vodorovné přemístění rubaniny z horniny I. a II. stupně ražnosti nebo z lité skály ze štol a tunelů k zařízení pro svislé přemístění rubaniny v hoře, bez nákladů na lokotraktor motorový vozík, železniční vozy a bez naložení rubaniny, ale s vyklopením na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén, jestliže není prováděno svislé přemístění rubaniny v hoře. Obsahem standardu je i vodorovné přemístění rubaniny mimo horu (pokud se toto přemístění provádí stejným dopravním prostředkem bez dalšího překládání) k dopravnímu prostředku pro svislé přemístění. Popis standardu musí vymezit délku dopravní trasy a míru zavodnění rubaniny.

Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku, drnu ze skládky, zemin vhodných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, rubaniny z nahodilého nadměrného výrubu v hoře

Nakládáním, vykládáním a překládáním se rozumí nakládání, vykládání a překládání na jakýkoliv nebo z jakéhokoliv dopravního prostředku strojně a ručně. Obsahem standardu pro nakládání, vykládání a překládání na loď je i nakládání, vykládání a překládání na vzdálenost: do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodě a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. Popis standardu musí vymezit objem a třídu horniny.

Výplň štoly délky do 200 m rubaninou nebo betonem tř. B7,5

Obsahem standardu pro výplň štoly rubaninou je vybrání vhodné horniny, její přehození do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek, uložení do štoly a vyzdění čílek. Obsahem standardu pro výplň štoly betonem tř. B7,5 je výplň štoly betonem pomocí zařízení pro Torkret.

Vrty pro injektování dutin ve štolách

Vrty jsou určeny pro těsnící injektáž a pro vyplnění dutin za rubem obezdívky. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa vrtu, najetí vrtací soupravy, provedení vrtu, nasazení injekční trubky a její vyjmutí po injektáži, úprava líce obezdívky v místech vrtů, odvětrání prostoru ventilátorem.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00