TP 800-714 Akustická a protiotřesová opatření


Akustické obklady

Akustickými obaly se rozumí úprava stavebních konstrukcí pomocí materiálů pohlcujících zvuk za účelem ochrany jednotlivých prostor objektu před vlivem zvuku z vnějšího prostředí nebo mezi sebou navzájem. Obsahem standardu je prostudování výkresů, rozměření obkladových ploch, příprava potřebného počtu panelů, rozměrové úpravy panelů bez jejich rozebrání hoblováním, broušením apod. Zhotovení obkladů předepsaného typu a drobné úpravy panelů.

Podkladový rošt

Podkladový rošt je konstrukce určená k následné montáži akustických obkladů, zhotovená z dřevěných latí montovaná na klíny, na rozpěrky, na rozpěrky i s montážními úchytkami nebo k přistřelené nebo přivařené montážní úchytce. Obsahem standardu je rozměření a označení místa pro klínek nebo pro upevňovací bod nebo pro přistřelení nebo přivaření montážní úchytky, navrtání otvorů pro rozpěrky, osazení rozpěrek, naměření a uřezání latí, navrtání latí před šroubováním, osazení podkladových latí na předem osazené klínky, na rozpěrky přišroubováním nebo na přistřelené nebo přivařené úchytky přišroubováním.

Lištování

Lištováním se rozumí úprava (zakrytí) spár vzniklých při montáži obkladů nebo otvorových prvků na jejich styku vzájemně nebo s jinými stavebními konstrukcemi. Obsahem standardu odměření, označení a uřezání lišt, připasování lišt, navrtání lišt pro šroubování, připevnění lišt přibitím nebo přišroubováním.

Doplňky akustických opatření

Doplňky akustických opatření se rozumí otvorové prvky se zvukotěsnými vlastnostmi, které jsou součástí akustických opatření (obkladů) nebo se montují za )čelem zvukotěsnosti do jiných stavebních konstrukcí.
Obsahem standardu je:

Zvukotěsné kabiny

Zvukotěsná kabina je prefabrikovaná uzavřená konstrukce různých rozměrů zajišťující vyhovující podmínky uvnitř kabiny z hlediska zvukotěsnosti. Obsahem standardu je převzetí dílců kabiny a spojovacícho materiálu, rozbalení dílců, příprava pracoviště s označením půdorysu kabiny na podlaze, uložení rohových dílů rámů, uložení postranic rámu na rohové dílce a sešroubování, volné uložení podlahových panelů do rámu, osazení prvního rohového dílu sloupku, osazení dveřního panelu bez dveřního křídla, postupné osazení vnitřních panelů v příslušné návaznosti na další rohové sloupky (zabudováním do drážek a šroubováním), osazení vnějších panelů, osazení výztuhy stropních panelů, osazení vnitřních stropních panelů, uložení tlumičů zvuku, osazení vnějších stropních panelů přišroubováním k vnějším stěnovým panelům po celém obvodě kabiny, osazení zkompletizovaného okna do okenního otvoru, vnější a vnitřní lištování okna, osazení a olištování mřížkového vyústění vzduchotechniky, položení podlahoviny a olištování spár panelů speciálními plechovými lištami, osazení a přezkoušení dveřního křídla a dokončení kompletizace.

Vložky protiprašné a izolační

Vložky izolační a protiprašné jsou konstrukce doplňující povrchové úpravy a splňující požadavky na zamezení pronikání prachu a mající izolační a pohltivé vlastnosti. Obsahem standardu je změření plochy, naměření a nařezání izolačních rohoží, pásů nebo desek, zabalení nebo zalepení vložek do fólie nebo tkaniny, nebo v sáčcích z fólie nebo tkaniny a montáž izolační vložky vhodným uložením, lepením nebo drátem, případně zakrytí pohltivých vložek tkaninou, fólií, pletivem nebo strunování pomocí hřebíků a vázacího drátu.

Prostupy a úprava rozměrů a tvarů, uzávěrky vzduchových polštářů

Prostupy jsou vytvářeny pro potřebu průchodu instalací a jiných konstrukcí panelovými obklady, úprava rozměrů a tvarů a uzávěry vzduchových polštářů jsou doplňujcící konstrukce a práce související s akustickými opatřeními. Obsahem standardu je vyvrtání, řezání prostupu pro instalaci, olištování velkých prostupů včetně rozebrání a vyztužení panelu a vytvoření nové skladby panelu a nebo vytvoření uzávěru vzduchového polštáře rozměřením a odřezáním sololitového pásku, přišroubování k podpěrám z latí, přišroubování k roštu, rozměření a uříznutí dřevovláknitých desek a jejich přibití.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00