TP 832-1 Hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály


Zdivo základové z lomového kamene

Zdivo základové z lomového kamene plní funkci zdiva výplňového nebo rubového a slouží jako základ po objekty vodního stavitelství, pod zdi a valy a má tvar klenby, pásů, prahů, věnců a ostruh, patek a bloků, zřizované v hloubce do 5 m, v prostoru zapaženém i nezapaženém, nebo se používá jako nelícované zdivo základových pásů nebo patek v rámci běžných stavebních prací. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, přísun malty japonkou, přemístění truhlíku, zdění z lomového kamene včetně založení, zatření malty na poslední vrstvě, opatření proti prosakující vodě, u zdiva rubového jednostranné lícování v průběhu zdění, případné odstranění napadávky, nebo pro zdivo základových pásů nebo patek je obsahem standardu očištění podkladu pro zdivo, namaltování, vybrání, hrubé očištění a otlučení kamene, ukládání kamene s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou, zatření malty na poslední vrstvě.

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb

Předsádkovým betonem konstrukcí vodních staveb se rozumí lícovaný beton s přísadou minerální drti s viditelným povrchem bez úpravy nátěrem, omítkou nebo obkladem. Jeho povrch se různým způsobem zkrášluje (např. kamenickým opracováním, štokováním apod.). Provádí se společně s betonáží konstrukce do posuvného bednění. Popis standardu musí vymezit zn. betonu, tloušťku konstrukce, druh minerální drti předsádky a povrchovou úpravu.

Osazení kamenných krycích desek

Osazením kamenných krycích desek se rozumí osazení kamenných krycích desek na jakoukoliv cementovou maltu do tloušťky desky 300 mm. Obsahem standardu je i vyspárování a vypálení spár a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry desky.

Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů

Osazením betonových a železobetonových prefabrikátů se rozumí osazení betonových a železobetonových prefabrikátů mimo osazení patky pro dlažbu, zához a záhozovou patku, dlažbu z betonových desek a tvárnic a osazení prefabrikátů předpínavých v konstrukci. Obsahem standardu je i odstranění transportní výztuže, rozměření a vyznačení obrysu, osazení kotevních prvků, rozprostření cementové malty osazení dílce, odříznutí přečnívající malty, provedení potřebných svarů, TM. Popis standardu musí vymezit jednotlivou hmotnost prefabrikátů.

Svařované nosné spoje (silové)

Svařovanými nosnými spoji se rozumí svařované nosné spoje z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností pro jakýkoliv druh oceli, které přenášejí tahové napětí v konstrukci. U výztuže z výztužných koster jsou to i svary, kterými je přenášeno tahové napětí při jejich přepravě a osazování (neplatí pro svařování výztuže nahrazující vázání drátem). Nosné a spojovací svary jsou svary jednostranné (např. svar V), svary dvojité (např. svar X nebo dvojité U) se hodnotí jako dva svary jednostranné. Obsahem standardu je čištění svarové plochy před svářením ocelovým kartáčem, kontrola dílce, uchopení svařovacích kleští, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody, očištění strusky z kráteru svaru, čištění kořenové vrstvy svaru, čištění jednotlivých vrstev svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení začátku a konce svaru, kontrola svaru, vytavení elektrod, přirážky. Popis standardu musí vymezit druh a umístění svaru (v místě křížení, svary nastavovací tupé, s přesahy po jedné straně svařování, s přesahy po obou stranách svařování, se dvěma příložkami po jedné straně svařování, se dvěma příložkami po obou stranách svařování), délku svaru a průměr svařovaných prutů.

Zdivo přehrad nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích

Zdivem přehrad nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícovaného. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva přehrad pro hráze a úpravy na tocích

Zděním obkladního zdiva pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce přehrad pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Konstrukcemi přehrad pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce přehrad z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce přehrad pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního

Konstrukcemi přehrad pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce přehrad z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí přehrad z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích

Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí přehrad z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:

Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží přehrad se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo jezů a plavebních komor nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích

Zdivem jezů a plavebních komor nadzákladovým z lomového kamene se rozumí dodávka a zdění zdiva jezů a plavebních komor nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícovaného. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích

Zděním obkladního zdiva jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Konstrukcemi jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce jezů a plavebních komor z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního

Konstrukcemi jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce jezů a plavebních komor z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí jezů a plavebních komor z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích

Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:

Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí jezů a plavebních komor z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží jezů a plavebních komor se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo spodní stavby vodních elektráren nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích

Zdivem spodní stavby vodních elektráren nadzákladovým z lomového kamene se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopské s vyspárováním a na sucho jednostranně lícované. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích

Zděním obkladního zdiva spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Konstrukcemi spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce spodní stavby vodních elektráren z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního

Konstrukcemi spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce spodní stavby vodních elektráren z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí spodní stavby vodních elektráren z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích

Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí spodní stavby vodních elektráren z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí spodní stavby vodních elektráren z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží spodní stavby vodních elektráren se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Konstrukce jader přehrad pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Konstrukcemi jader přehrad pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce jader přehrad z prostého betonu vodostavebního a betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce přehrad pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního

Konstrukcemi jader přehrad pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce jader přehrad z železového betonu vodostavebního a betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí jader přehrad z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích

Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí jader přehrad z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí jader přehrad z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží jader přehrad se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Těsnící jádro z malty asfaltové a asfaltopolypropylenové

Těsnícím jádrem z malty asfaltové a asfaltopolypropylenové se rozumí dodávka a zhotovení těsnícího jádra z malty asfaltové a asfaltopolypropylenové prokládané kamenem lomovým neupraveným tříděným. Obsahem standardu je i pomocná konstrukce (obdobná bednění) k udržení tvaru jádra a to i trvale zabudovaná, dodávka kamene k prokládání zálivkové hmoty a vyčištění pracovní spáry. Popis standardu musí vymezit druh malty.

Zdivo odběrných věží a výpustných zařízení nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích

Zdivem odběrných věží a výpustných zařízení nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícované. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích

Zděním obkladního zdiva odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Konstrukcemi odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce odběrných věží a výpustných zařízení z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního

Konstrukcemi odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce odběrných věží a výpustných zařízení z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí odběrných věží a výpustných zařízení z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích

Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí odběrných věží a výpustných zařízení z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí odběrných věží a výpustných zařízení z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží odběrných věží a výpustných zařízení se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo opěrných zdí nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích

Zdivem opěrných zdí nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícované. Opěrné zdi jsou konstrukční prvky, které svou tíhou zadržují tlaky násypů, zemin, svahů a pod. Tvar volíme většinou proměnného průřezu po výšce, a to tak, aby průřez zdi a základová spára byly převážně namáhány tlakem a oblast tažené části byla co nejmenší. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích

Zděním obkladního zdiva opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Konstrukcemi opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce opěrných zdí z prostého betonu vodostavebního a betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Zdi a valy z betonu železového pro zvláštní stavební práce

Zdmi a valy z betonu železového se rozumí vytvoření monolitické konstrukce zdí a valů z cementů portlandských a struskoportlanských a z cementů síranovzdorných. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost a platí i pro zdi nadzákladové z betonu prokládaného kamenem. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (zn.) betonu.

Konstrukce opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního

Konstrukcemi opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce opěrných zdí z železového betonu vodostavebního a betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí opěrných zdí z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích

Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí opěrných zdí z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí zdí a valů pro zvláštní stavební práce a opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží přehrad se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo šachet a šachtic nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích

Zdivem šachet a šachtic nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění zdiva nadzákladového šachet a šachtic výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícované. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích

Zděním obkladního zdiva šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Konstrukcemi šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce šachet a šachtic z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního

Konstrukcemi šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce šachet a šachtic z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí šachet a šachtic z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích

Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí šachet a šachtic z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí šachet a šachtic z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží šachet a šachtic se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo ostatních konstrukcí vodních staveb nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích

Zdivem ostatních konstrukcí vodních staveb nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícovaného. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích

Zděním obkladního zdiva ostatních konstrukcí vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Ostatní konstrukce vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Ostatními konstrukcemi vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce z prostého betonu vodostavebního a betonů nevodostavebních, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Ostatní konstrukce vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního

Ostatními konstrukcemi vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce z železového betonu vodostavebního a betonů nevodostavebních, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené ostatních konstrukcí vodních staveb z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích

Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným ostatních konstrukcí vodních staveb z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění

Výztuž železobetonových ostatních konstrukcí vodních staveb z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží ostatních konstrukcí vodních staveb se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Opeření svodidel

Opeřením svodidel se rozumí obklad svodidel (plavebních komor, kanálů apod.) z měkkého dřeva z půlkuláčů průměru do 350 mm, z hranolů do 350x350 mm a z ocelových štětovnic. Obsahem standardu je i rozměření, přiřezání, přichycení dřevěných půlkuláčů a hranolů pomocí šroubů a přivaření štětovnic na svodidla, impregnace dřeva, nátěr ocelových štětovnic a TM.

Podkladní vrstva z kameniva těženého nebo štěrkopísku, škváry, strusky, hlušiny nebo sypaniny

Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva těženého, štěrkopísku, škváry, strusky, hlušiny, nebo ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopu v trase. Obsahem standardu je rozprostření s vyrovnáním ručně, nebo malou mechanizací, dozerem nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, nebo rozprostření a zpracování finišerem, případně kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní vrstva z kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm

Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva drceného vel. 63 – 125 mm. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, nebo zpracování finišerem, ruční vyrovnání, případné kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní vrstva z kameniva hrubého drceného vel. 32 – 63 mm nebo štěrkodrti

Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva drceného vel. 32 – 63 mm. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření malou mechanizací s ručním vyrovnáním, nebo rozprostření dozerem nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, případné kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého nebo cementové malty

Podkladní vrstvou se rozumí vytvoření monolitického betonového lože pro uložení následných konstrukcí, zpravidla dlažeb. Obsahem standardu je osazení výškových latí, vyklopení materiálu, ruční rozprostření směsi, stržení latí a vyrovnání povrchu, hutnění, případné kropení podkladu vodou nebo použití jeřábu při manipulaci.

Těsnící nebo opevňovací vrstva z betonu prostého

Vrstva z betonu prostého vodostavebního slouží k těsnění nebo opevnění hrází nebo svahů a dna koryt toků a kanálů. Obsahem standardu je rozprostření betonové směsi v požadované tloušťce finišerem nebo vyklopení z ručního dopravního prostředku a ruční rozhrnutí, hutnění a urovnání povrchu a stržení latí, vyřezání nebo vysekání dilatačních spár, vyplnění dilatačních spár, ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání.

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu

Filtrační vrstvy jsou zřizovány v souvislosti s budováním zemních hrází za účelem upravení průsakové křivky. Obsahem standardu je přísun materiálu na místo uložení pomocí mechanizačního prostředku, rozhrnutí dozerem a urovnání líce vrstvy, bez zhutnění nebo se zhutněním válcem.

Těsnící nebo opevňovací vrstva z betonu prostého

Vrstva z betonu prostého vodostavebního slouží k těsnění nebo opevnění hrází nebo svahů a dna koryt toků a kanálů. Obsahem standardu je rozprostření betonové směsi v požadované tloušťce finišerem nebo vyklopení z ručního dopravního prostředku a ruční rozhrnutí, hutnění a urovnání povrchu a stržení latí, vyřezání nebo vysekání dilatačních spár, vyplnění dilatačních spár, ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání.

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu

Filtrační vrstvy jsou zřizovány v souvislosti s budováním zemních hrází za účelem upravení průsakové křivky. Obsahem standardu je přísun materiálu na místo uložení pomocí mechanizačního prostředku, rozhrnutí dozerem a urovnání líce vrstvy, bez zhutnění nebo se zhutněním válcem.

Zřízení vrstvy z geotextilie

Vrstva z geotextilie se používá ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností podloží a konstrukcí. Obsahem standardu je manipulace v pracovním prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání tkaniny s přesahem a s urovnáním, případné vystřižení otvorů v geotextilii pro konstrukce pronikající geotextilií, dočasné stabilizování k podkladu nebo ke konstrukci po dobu pokládky před trvalým zabudováním do zemního tělesa nebo do konstrukce, při velkých šířkách geotextilie použití autojeřábu k manipulaci.

Patky pro dlažbu prefabrikované, monolitické nebo zděné z kamene

Patky jsou konstrukce plnící statickou funkci a zřizují se převážně jako opěra pro dlažbu nebo podélné zpevnění. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření cementové malty, zavěšení a usměrnění patky na laně jeřábu, signalizace jeřábníkovi, osazení a vyrovnání do směrové a výškové polohy, odepnutí patky z lana, případně zalití spojů cementovou maltou, nebo u monolitu výběr řeziva a spojovacího materiálu, zhotovení bednění a jeho ztužení, zabezpečení bednění vzpěrami, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, nahození betonové směsi a manipulace v pracovním prostoru, rozhrnování betonové směsi a ruční hutnění po vrstvách, kontrola bednění v průběhu betonáže, odbednění, provedení dilatačních spár a jejich případné zalití živičnou zálivkou, nebo u patky z lomového kamene rozprostření jednotlivých lomových kamenů, úprava kamenů do vhodné polohy, vzájemné utěsnění kamenů, případně vyspárování nebo vylití spár cementovou maltou a očištění od malty.Podkladní vrstvou se rozumí vytvoření monolitického betonového lože pro uložení.

Drátokamenné opevnění

Drátokamenné opevnění je konstrukce sloužící ke zpevnění svahů. Obsahem standardu je v případě zpracování na místě uložení košů, spojení košů s drátem, plnění košů lomovým kamenem po vrstvách 25 cm, uzavření košů drátem, opevnění vrstvy pruty pro další vrstvy, v případě osazování z terénu navíc použití autojeřábu a v případě osazování z plavidla ještě použití ocelového prámu.

Prolití kamenného záhozu, rovnaniny, pohozu nebo vrstvy z lomového kamene cementovou maltou

Jedná se o vyplnění dutin v konstrukcích z lomového kamene. Obsahem standardu je vyplnění mezer a spár cementovou maltou nebo jemnou betonovou směsí s použitím čerpadla betonářského a s kropením vodou.

Zához z lomového kamene

Zához z lomového kamene je jedním z těžkých opevnění dna a svahů toků, kanálů nebo hrází. Obsahem standardu je buď provedení záhozu ručně včetně předepsaného vypracování líce záhozu nebo provedení záhozu ručně bez výplně případně s výplní zeminou a výsadbou vrbových řízků, nebo uložení lomového kamene do předepsaného profilu tak, aby tvořil pevný celek, proměření profilu sondovací latí, urovnání kamene tyčí případně proštěrkování , použití mechanizace pro naložení a jeřábu pro uložení kamene, případně při ukládání z plavidla též použití remorkéru, ocelového prámu nebo plovoucího rypadla. Obsahem standardu při odstranění záhozu u ledolamů, bárek a opěr je jeho ruční rozebrání a uložení získaného materiálu do vzdálenosti 10 m.

Zához z betonových bloků

Zához z betonových bloků slouží k těžkému zpevnění dna a svahů toků, kanálů nebo hrází nebo kanálů nebo jako záhozová patka. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, zavěšení bloku na laně jeřábu, signalizace jeřábníkovi, osazení bloku, odepnutí bloku z lana, použití mechanizačního prostředku na manipulaci.

Rovnanina z lomového kamene

Rovnanina je druh opevnění dna a svahů toků nebo kanálů a hrází. Obsahem standardu je vyznačení profilu lavičkami, uložení lomového kamene do profilu, vyklínování mezer menšími kameny nebo vyplnění spár a dutin těženým kamenivem, případně s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene nebo s proložením vrstev hlínou a klestem.

Pohoz dna nebo svahů z lomového kamene nebo kameniva

Pohoz dna, svahů toků nebo hrází slouží k jejich zpevnění. Obsahem standardu je uložení lomového kamene, dodržení předepsaného profilu a tloušťky tak, aby pohoz tvořil pevný celek a to ručně nebo s pomocí mechanizačních prostředků pro naložení a rozhrnutí a v případě pohozu z plavidla též použití remorkéru a prámu.

Zpevnění dna nebo svahů kamenivem prolévaným cementovou maltou

Jedná se o zpevnění dna nebo svahů koryt vodotečí nebo hrází proti vymílání vodou. Obsahem standardu je vytvoření pomocné konstrukce (bednění) pro dodržení tvaru boků, přísun kameniva mechanizačním prostředkem, rozprostření kameniva grejdrem, zhutnění válcem nebo pěchem, prolití cementovou maltou dopravovanou čerpadlem na maltu, vytvoření uzavírací vrstvy z betonu dopraveného čerpadlem na beton, stažení latí, uhlazení povrchu.

Schody z lomového kamene

Schody z lomového kamene jsou vytvořeny z hrubých kopáků v rámci dlažeb nebo opěrných zídek. Obsahem standardu je úprava podkladu stupňů z lomového kamene, vyzdění stupně z kopáků případně zřízení bočnic z lomového kamene pro zavázání schodu, vyspárování maltou.

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene je plocha zpevněná z kamene lomařsky upraveného rigolového kladeného do lože. Obsahem standardu je rozprostření lože, vybrání kamene, osazení kamene a to v jakémkoliv sklonu nivelety, v případě lože z prohozené zeminy i její prohození.

Dlažba z betonových desek a tvárnic

Dlažba je určena k opevnění dna, svahů toků nebo hrází. Obsahem standardu je úprava podloží pod dlažbu, ruční manipulace s deskami, osazení desek do vazby a předepsaného sklonu, nebo připnutí desky na hák jeřábu, zavedení desky na místo uložení, osazení desky do vazby a správného sklonu, odepnutá háku a signalizace jeřábníkovi k odsunu háku, dále vyplnění spár rozhozem kameniva po dlažbě a nametení do spár, upěchování vodou, nebo výplň spár cementovou maltou a udusání, nebo výplň spár drnem nebo ornicí s osetím, nebo vyplnění spár pružným tmelem, odstranění přebytečného materiálu.

Balvanitý skluz

Balvanitý skluz je určen ke zpevnění vodních toků převážně za vývarem nebo pod jezem. Obsahem standardu je uložení lomových kamenů autojeřábem na suchu i pod hladinu vody do 30 cm a proštěrkování kamenů.
Břehové opevnění fólií. Opevnění fólií se používá jako součást zpevnění dna nebo svahů nádrží a kanálů. Obsahem standardu je manipulace v pracovním prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání fólie na suchu nebo pod hladinou vody do 60 cm s požadovaným přesahem a s urovnáním, přichycení ocelovými příchytkami.

Zpevnění dna nebo svahů kamenivem prolévaným cementovou maltou

Jedná se o zpevnění dna nebo svahů koryt vodotečí nebo hrází proti vymílání vodou. Obsahem standardu je vytvoření pomocné konstrukce (bednění) pro dodržení tvaru boků, přísun kameniva mechanizačním prostředkem, rozprostření kameniva grejdrem, zhutnění válcem nebo pěchem, prolití cementovou maltou dopravovanou čerpadlem na maltu, vytvoření uzavírací vrstvy z betonu dopraveného čerpadlem na beton, stažení latí, uhlazení povrchu.

Výplň otvorů tvárnic, panelů kamenivem

Výplň otvorů vylehčených nebo děrovaných tvárnic, panelů, šachtiček nebo spár a dutin rovnaniny je doplňující konstrukcí při opevňování ploch vodorovných a svahů. Obsahem standardu je přísun materiálu v rozsahu pracovního prostoru a vyplnění otvorů v tvárnicích, výplň šachtiček nebo vyplnění spár a dutin rovnaniny ručně nebo s použitím mechanizace, odstranění přebytečného materiálu.

Prolití vrstvy z kameniva živičnou maltou

Jedná se o zpevnění vrstvy z kameniva nebo z lomového kamene prolitím. Obsahem standardu je zahřátí asfaltu na příslušnou teplotu v distributoru, čerpání asfaltu do dopravních prostředků s přísadou, prolévání kamene asfaltovou maltou.

Vnitřní omítka torkretová

Vnitřní omítkou torkretovou se rozumí strojní nástřik cementové omítky. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení stěn vodou nástřik omítky případně natažení a upevnění pletiva. Popis standardu musí vymezit zda bude nebo nebude použito rabicové pletivo a tloušťku vrstvy cementové omítky.

Vnitřní postřiky a omítky stropů, schodišť, stěn, pilířů, sloupů, panelových konstrukcí, šachet, světlíků, jímek, studní, kanálů, stok, savek, spirál vtoků, obtoků a výtoků a omítka cementová ostatních konstrukcí vodních staveb

Omítkami se rozumí cementový postřik a omítky vápenné a cementové; jádrové, jednovrstvé, tenkovrstvé, štukové, vápenosádrové, sanační, strukturální, zatírané, rýhované nanášené ručně nebo strojně a nástřik plastických maltovin.
Obsahem standardu je i :
vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem, pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí, pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b), dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek, úpravu omítek kolem ocelových zárubní, zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm, oprava omítek po provedení prací PSV, jakož i na ochrana, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí, úprava povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15°.

Úprava povrchu na částečně zaoblených konstrukcí do 10 % z celkové plochy, s výjimkou samostatných konstrukcí, pro které jsou v katalogu uvedeny ceny nebo příplatky k cenám za zaoblení (u vnějších omítek od IV: stupně složitosti je případné zaoblení součástí příslušné složitosti), omítka osově přímých kleneb (skořepin) jednostranně (příčně) zakřiveným podle kružnice, elipsy, paraboly (např. klenba valená, neckovitá, zrcadlová, klášterní, křížová, lunety, konoid), omítka krátkých stěn a malých ploch, pokud pro ně nejsou uvedeny samostatné položky nebo příplatky k cenám za omítky ve sníženém prostoru, ztížené práce při omítkách ostění, hran, rohů, koutů. Popis standardu musí vymezit druh, složení, způsob zpracování, počet a tloušťku vrstev a povrchovou úpravu omítky.

Omítka z umělého kamene

Omítkou z umělého kamene se rozumí omítka z umělého kamene s cementovým podkladním postřikem ploch svislých, skloněných nebo podhledů a římsy. Obsahem standardu je i kamenické opracování povrchu (pro zdi a valy bez kamenického opracování).

Kamenické opracování betonových konstrukcí a omítek z umělého kamene

Kamenickým opracováním ploch betonových konstrukcí a omítek se rozumí kamenické opracování omítaných nebo neomítaných lícních ploch betonových konstrukcí pemrlováním nebo broušením, bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran. Obsahem standardu je i vymývání omítky a odsávání cementu štětkou.

Vnější omítka torkretová

Vnější omítkou torkretovou se rozumí strojní nástřik cementové omítky. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení stěn vodou. Popis standardu musí vymezit zda bude nebo nebude použito rabicové pletivo a tloušťku vrstvy cementové omítky.

Trubky ocelové bezešvé hrdlové

Drenáže a trubky pro měřící zařízení z trubek ocelových slouží k propojení měřicího zařízení. Obsahem standardu je urovnání a kontrola lůžka, výběr, přezkoušení a očištění roury, sesazení ve spoji a vyrovnání ve směru a spádu, případné osazení tvarovky, dočasné uzavření trubky proti znečištění, případné přeseknutí nebo přeřezání trubky k docílení tvaru konstrukce, zajištění polohy.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu asfaltovým nátěrem, těžkými asfaltovými pásy a izolační zálivkou asfaltem za studena nebo za horka

Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, jednonásobný nebo dvojnásobný nátěr asfaltovým lakem, rozvinutí svitku asfaltové lepenky, rozměření označení a řezání asfaltových pásů, osazení lepenky a zajištění v konstrukci, příprava a rozehřátí asfaltu, provedení izolační zálivky, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh úpravy dilatační spáry.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu měděným plechem

Úpravou dilatační spáry měděným plechem se rozumí uzavření dilatační spáry měděným plechem tl. 1 až 3 mm. Obsahem standardu je i vyčištění dilatační spáry, rozměření, orýsování, vystřižení a ohýbání měděného plechu, osazení plechu a jeho zajištění. Popis standardu musí vymezit tloušťku, rozměry a tvar měděného plechu.

Výplň dilatačních spár dřevovláknitými deskami pro zvláštní stavební práce a úprava dilatační spáry s použitím měkkého řeziva pro hráze a úpravy na tocích

Výplní dilatačních spár dřevovláknitými deskami rozumí výplň dilatačních spár dřevovláknitými deskami a úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod tlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, příprava a rozehřátí asfaltu, nařezání desek do potřebného profilu, máčení v asfaltu, osazení do spáry, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku použitých desek.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu s použitím asfaltové lepenky jednoduché s jedním oboustranným nátěrem a dvojité s oboustrannými asfaltovými nátěry

Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, jednonásobný nebo dvojnásobný oboustranný nátěr asfaltovým lakem, rozvinutí svitku asfaltové lepenky, rozměření označení a řezání asfaltových pásů, osazení lepenky a zajištění v konstrukci, příprava a rozehřátí asfaltu, provedení izolační zálivky, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit počet vrstev lepenky.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu z dvou vrstev asfaltové lepenky se zalitím rozevřeného konce spáry u líce asfaltem s příměsí vápencové moučky

Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, jednonásobný nebo dvojnásobný oboustranný nátěr asfaltovým lakem, rozvinutí svitku asfaltové lepenky, rozměření označení a řezání asfaltových pásů, osazení lepenky a zajištění v konstrukci, příprava a rozehřátí asfaltu, provedení izolační zálivky, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit těsněnou tloušťku konstrukce.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu z konopného provazce do spáry s cementovou maltou, s vyztužením betonářskou ocelí do profilu 6 mm

Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu.
Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, dodání,vložení a zajištění výztuže, zalití spáry cementovou maltou, rozvinutí, naměření,uříznutí a vsazení konopného provazce, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit těsněnou tloušťku konstrukce.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu s použitím gumového pásu profilového

Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, nanesení lepidla na gumový profil a plochy dilatační spáry, vydýchaní lepidla, vlepení gumového profilu a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit tloušťku gumového pásu.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu s použitím gumového klínu

Úpravou dilatační spáry s použitím gumového klínu se rozumí úprava dilatační spáry uložením gumového klínu do spáry v konstrukci zatřené cementovou maltou s vyztužením betonářskou ocelí. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, vložení a zajištění výztuže, zatření spáry cementovou maltou, uložení gumového klínu, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit tloušťku těsněné konstrukce.

Přepadové a ochranné zařízení nádrží

Přepadovým a ochranným zařízení nádrží se rozumí zhotovení a montáž dřevěných obsluhovacích lávek z ochranných brlí na přepadech rybníků, dřevěná hradítka z měkkého nebo tvrdého dřeva a stavidlové tabule z fošen z měkkého nebo tvrdého dřeva. Obsahem standardu je i vybrání a nařezání řeziva, vybrání spojovacího a ztužujícího materiálu, zhotovení a osazení dřevěné konstrukce lávky, zabezpečení polohy lávky pomocí spojovacího a ztužujícího materiálu, kontrola lávky co do kvality a bezpečnosti, zhotovení, okování a osazení dřevěných hradítek a stavidlových tabulí, ochranný nátěr, technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit délku obsluhující lávky, druh a tloušťku dřeva hradítek a stavidlových tabulí.

Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním

Zálivkou se rozumí zalití různých dutin s případným osazením šroubů, ocelových konstrukcí apod., do objemu 10 m3 a to i výplňový beton otvorů prefabrikovaných konstrukcí (mimo spár) a výplň šachtiček. Obsahem standardu je vyčištění dutin nebo kapes, osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek, donesení vody, polití a vystříkání betonu a bednění, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční hutnění, úprava povrchu zálivky dřevěným hladítkem a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit jednotlivý objem otvorů.

Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

Limnigrafická lať slouží k k odečítání výšky vodní hladiny. Obsahem standardu je i úprava podkladu na nosné konstrukci, výroba a osazení upevňovací konstrukce, výroba nátěr a popis limnigrafické latě, osazení limnigrafické latě na upevňovací konstrukci a technologická manipulace.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00