TP 800-711 Izolace proti vodě a povlakové krytiny

01 – Izolace proti vodě a vlhkosti

Podkladní konstrukce

Podkladní konstrukcí se rozumí plocha určení k provedení izolace proti vodě a vlhkosti Obsahem standardu je očištění (zametení) podkladu před provedením prací.

Izolace natěradly za studena

Izolace natěradly za studena je ochrana konstrukce proti vodě a vlhkosti zhotovená nanesením izolační nátěrové hmoty na podkladní konstrukci, při které se izolační hmota použije po předešlém rozehřátí (roztavení). Obsahem standardu je otevření a zavření sudu s asfaltovým lakem nebo suspenzí, přečerpání a promísení nátěrové hmoty a provedení nátěru nebo nástřiku.

Izolace za horka

Izolace natěradly za horka je ochrana konstrukce proti vodě a vlhkosti zhotovená nanesením izolační nátěrové hmoty na podkladní konstrukci, při které se izolační hmota použije po předešlém rozehřátí (roztavení). Obsahem standardu je postavení kotle, příprava paliva nebo lahví PB plynem, rozseknutí sudu a rozpojení asfaltu, vložení asfaltu do kotle zatopení pod kotlem a smíchání asfaltu, nalévání horkého asfaltu do nádob, uzavření lahví s PB plynem a zajištění ochrannou maticí, provedení nátěru horkým asfaltem.

Izolace pásy na sucho

Izolace pásy na sucho je ochrana konstrukce proti vodě a vlhkosti zhotovená prostým položením izolačních pásů na podkladní konstrukci bez jakéhokoliv přilepení nebo přitavení. Obsahem standardu je vyzvednutí, nesení, uložení, rozvinutí, otočení a srovnání, stočení a řezání asfaltových izolačních pásů nebo tkanin a jejich položení na místo určení a dále proříznutí, vytvarování a opracování kolem vpustí.

Izolace pásy přitavením

Izolace pásy přitavením je ochrana konstrukce proti vodě a vlhkosti zhotovená položením izolačních pásů na podkladní konstrukci s přitavením k podkladu. Obsahem standardu je vyzvednutí, nesení, uložení, rozvinutí, otočení a srovnání, stočení a řezání sudu s benzínem, načerpání benzínu a zavření sudu, příprava a zahřátí benzínové lampy, hořáku na PB plyn nebo agregátu, přitavení asfaltového pásu a zatření okrajů stěrkou a dále proříznutí, vytvarování a opracování kolem vpustí.

Izolace mostovek pryskyřicemi

Izolace mostovek pryskyřicemi je ochrana mostovek proti vodě a vlhkosti zhotovená z vrstvy epoxidového plastbetonu. Obsahem standardu je příprava směsi, rozhodnutí a hrubé vyrovnání směsi na podkladní konstrukci, stáhnutí směsi latí, hutnění a hlazení, dosypání, další stáhnutí latí a uhlazení povrchu, očištění a umytí latě.

Izolace pryžemi

Izolace pryžemi je ochrana konstrukce proti vodě a vlhkosti zhotovená položením izolačních fólií s jejich přilepením, natavením do asfaltového podkladu případně zesílením spojů páskem. Obsahem standardu je příprava lepidla, asfaltu nebo přitavovacích prostředků, zvednutí, nesení, uložení, rozbalení, rozvinutí při lepení nebo natavení, položení fólie a zaválečkování a dále proříznutí, vytvarování a opracování kolem vpustí.

Izolace termoplasty

Izolace termoplasty je ochrana konstrukce proti vodě a vlhkosti zhotovená volným položením fólií PVC nebo PE a svařením spojů. Obsahem standardu je přinesení, příprava a nanesení asfaltového mastixu na podkladní konstrukci.

Izolace mostovek mastixem

Izolace mostovek mastixem je ochrana mostovek proti vodě a vlhkosti vytvořením vrstvy asfaltového mastixu na podkladní konstrukci. Obsahem standardu je přinesení, příprava a nanesení asfaltového mastixu na podkladní konstrukci.

Izolace balkonů a teras

Izolace balkonů a teras je ochrana konstrukcí balkonů a teras proti vodě a vlhkosti rohožemi nebo pásy přilepenými na stavební lepidlo. Obsahem standardu je očištění podkladu, příprava stavebního lepidla, nanesení na podklad stěrkou s ozubem, rozměření a řezání rohože nebo pásu, přilepení do lepidla s přesahem nebo na sraz s přelepením spoje páskou a dále proříznutí, vytvarování a opracování kolem vpustí.

Izolace proti radonu profilovanými foliemi

Izolace proti pronikání radonu z podloží je vytvořená membránou zamezující tomuto průniku. Obsahem standardu je očištění podkladu, rozvinutí tvarované membrány a připevnění hřeby nebo hmoždinkami se zátkou a krycí lištou, spojení přesahů lepicí páskou a dále proříznutí, vytvarování a opracování kolem vpustí.

Hydroizolace pro zelené střechy

Hydroizolace pro zelené střechy je vytvořená několika různě kombinovanými izolačními vrstvami z plastových folií a textilií zamezující pronikání vody a vlhkosti do konstrukcí stropů (střech). Obsahem standardu je očištění podkladu, zvednutí, nesení, uložení, rozbalení, rozvinutí a řezání izolační folie a textilie, položení textilie s přesahem nebo parotěsné zábrany, položení a svaření přesahů izolační fólie položení ochranné textilie s přesahem.

Izolace nátěry a stěrkami

Izolace nátěry a stěrkami je ochrana konstrukce proti vodě a vlhkosti a proti radonu vytvoření těsnící vrstvy z nátěrové nebo stěrkové hmoty. Obsahem standardu je očištění případně navlhčení podkladu, příprava izolační směsi a její nanesení pomocí stěrky nebo válečku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00