TP 825-3 Objekty podzemní – stanice a tunely metra


Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů

Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.

Kácení stromů a probírka porostu

Kácením stromů se rozumí kácení stromů listnatých nebo jehličnatých v rovině nebo ve svahu s odřezáním kmene a s odvětvením a to i stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. Obsahem standardu je očištění patky, naříznutí a doříznutí kmene v potřebné výšce, současné usměrňování pádu stromu do potřebného směru tak, aby nedošlo k poškození okolí, odsekání větví nebo jejich odřezání, odměření kmene, odříznutí vršku a třísky a okroužkování středu (poloviny) kmene, odložení získaného materiálu do 20m pro plochy a přípravu území ostatní do 50 m. Popis standardu musí vymezit druh stromu (jehličnatý, listnatý) a průměr kmene.

Odstranění pařezů

Odstraněním pařezů se rozumí odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů nebo odřezání (odsekání) pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem. Obsahem standardu je i odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. Popis standardu musí vymezit průměr pařezu.

Čerpání vody a pohotovost záložní čerpací soupravy

Čerpání vody čerpadly se rozumí čerpání vody čerpadly, převedení vody potrubím a pohotovost záložní čerpací soupravy a čerpání vody ze štol. Obsahem standardu jsou i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Obsahem standardu pro čerpání vody ze štol je sací a výtlačné potrubí v podzemí s vývodem na povrch k vnějšímu okraji ohlubně nebo portálu. Popis standardu musí vymezit dopravní výšku a uvažovaný průměrný přítok v litrech za minutu

Příplatek k cenám za ztížení vykopávky a bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách

Příplatkem k cenám za ztížení vykopávky se rozumí ztížení vykopávky v blízkosti:

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách

Bouráním konstrukcí v hloubených vykopávkách se rozumí pouze bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo betony obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. Obsahem standardu je i nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy

Sejmutím ornice se rozumí sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením na vzdálenost do 50m, přes 50 do 100m, přes 100 do 250 m. Obsahem standardu je rozpojení a odhoz ornice rýčem nebo lopatou do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tak, aby nedošlo k promísení ostatních hornin s ornicí sejmutí ornice nebo lesní půdy (dozer, skrejpr) a přemístění na určenou vzdálenost. Popis standardu musí vymezit vzdálenost vodorovného přemístění.

Odkopávky a prokopávky

Odkopávkami a prokopávkami se rozumí ruční nebo strojní odkopávky a prokopávky nezapažené, vykopávky v zemnících na suchu, výkop v zemnících pro dálnice, odkopávky pro silnice, odkopávky pro dálnice, odkopávky pro letiště, odkopávky pro spodní stavbu železnic, odkopávky nezapažené, odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené, odkopávky a prokopávky výsypek, odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků, těžení a rozpojení jednotlivých balvanů a odkopávky kamenouhelných hlušin v horninách tř. 1 až 7. Obsahem standardu je rozpojení ručním (pneumatickým) nářadím s odhozem do vzdálenosti 3 m (pro silnice a železnice do 15m, pro dálnice do 30m) nebo naložením na dopravní prostředek, ruční dokopávky, udržování pracoviště a ochrana výkopiště proti stékáni srážkové vody, přesekání a odstranění kořenů, odstranění napadávek, provedení odkopávky.

Rypadlo: prokopávky resp. nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, přejezd stroje na pracovišti, provoz a údržba kompresoru, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Pro výkop v zemnících pro dálnice, odkopávky pro silnice, odkopávky pro dálnice, odkopávky pro letiště, odkopávky pro spodní stavbu železnic, odkopávky a prokopávky výsypek a odkopávky kamenouhelných hlušin ještě práce dozerem nebo skrejprem tj. odkopávky a prokopávky hornin, odkopávky a prokopávky s vrstvením, přemístění výkopku, přemístění výkopku s vrstvením. Popis standardu musí vymezit třídu horniny a druh určení odkopávek a prokopávek.

Dolamování odkopávek a prokopávek

Dolamováním odkopávek a prokopávek se rozumí dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1000 mm v horninách tř. 5 až 7. Používá se pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo údolní boky se musí dolamovat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v údolních bocích nebo podloží. Platí i pro dolamování na dně a na údolních bocích při stavbách přehrad, při zavázání boků hrází, pro injekční a revizní štoly a pro skluzy. Obsahem standardu je rozpojení hornin ručním (pneumatickým) nářadím, provoz a údržba kompresoru, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti, bez naložení.

Vykopávky zářezů pro podzemní vedení

Vykopávkami zářezů pro podzemní vedení se rozumí vykopávky zářezů se šikmými stěnami a to i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při vykopávce zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů sousedících se zářezem, pro zabezpečení vedení křižující zářez apod. Obsahem standardu je rozpojení hornin ručním (pneumatickým) nářadím s odhozem do 5 m od podélné osy zářezu nebo naložením na dopravní prostředek a úprava svahu do předepsaného sklonu, urovnání dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, ruční dokopávky, udržování pracoviště a ochrana výkopiště proti stékáni srážkové vody, přesekání a odstranění kořenů, odstranění napadávek.

Rypadlo: hloubení jam, koryt nebo zářezů, hloubení rýh, nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, přejezd stroje na pracovišti, provoz a údržba kompresoru, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Popis standardu musí vymezit třídu horniny a objem vykopávky.

Hloubení jam a zářezů

Hloubením jam a zářezů se rozumí hloubení nezapažených a zapažených jam a zářezů v horninách 1 až 7, vykopávky pod železničním mostním provizoriem v horninách 1 až 5, hloubení šachet pod konstrukce vinic v horninách 1 až 5 a hloubení jam v kamenouhelné hlušině. Obsahem standardu je hloubení jam ruční a strojní, urovnání dna výkopu, kterým se rozumí i urovnání dna pod základy objektů, pod dlažby nebo pod jejich podklady na rostlém terénu uvnitř objektů a pod podzemní vedení, udržování pracoviště a ochrana výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním nebo odvedením, ruční dokopávky po strojním rozpojením hornin, nikoliv však dolamování, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti a odstranění napadávek, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé nebo vodorovné přemístění výkopku, popř. na přemístění výkopku na vzdálenost uvedenou v popisu souboru cen; tímto přemístěním se u hloubených vykopávek rozumí přemístění po povrchu území, případné zajištění rypadel polštáři, rozpojení hornin tř. 6, 7 a 5 (trhatelných), jestliže se výkopek z vykopávky použije pro provedení sypaných konstrukcí se zrnem velikosti 700 mm a více. Popis standardu musí vymezit druh a způsob vykonávané práce a třídu horniny.

Pažení do ocelových zápor, převázka ocelová a vrchní kotvení zápor

Pažením do ocelových zápor se rozumí pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení; převázkou ocelovou se rozumí převázka pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky; vrchním kotevním záporem se rozumí vrchní kotvení zápor na povrchu záporové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem. Obsahem standardu je montáž a demontáž pažení do ocelových zápor (zápory ocelové jsou v ceníku 800 – 2 Zakládání objektů), montáž a demontáž převázky ocelové pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky, montáž a demontáž vrchního kotvení zápor na povrchu výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zaberaněním pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot, manipulace s materiálem do 3 m od hrany výkopu.

Svislé přemístění výkopku, sypaniny, rubaniny a výkopku z kamenouhelných hlušin

Svislým přemístěním výkopku, sypaniny, rubaniny a výkopku z kamenouhelných hlušin se rozumí svislé přemístění bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku. Obsahem standardu je i vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet a technologická manipulace a doprava. Popis standardu musí vymezit výšku (hloubku) svislého přemístění a třídu horniny.

Vodorovné přemístění výkopku, lesní hrabanky, kmenů, větví, drnu, pařezů, křovin, zemin schopných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, nánosů z vodních nádrží a rubanin po suchu

Vodorovným přemístěním výkopku lesní hrabanky, kmenů, větví, drnu, pařezů, křovin, zemin schopných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, nánosů z vodních nádrží a rubanin po suchu se rozumí vodorovné přemístění pro všechny druhy dopravních prostředků nebo nošením, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Obsahem standardu je i jízda loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. Popis standardu musí vymezit vzdálenost přemístění a třídu horniny.

Přehození neulehlého výkopku a neulehlého výkopku z kamenouhelných hlušin

Přehozením výkopku se rozumí přehození neulehlého výkopku z hornin 1 až 7 na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad. Obsahem standardu práce prováděna pomocí rypadla lopatového kolového a práce prováděná ručně. Popis standardu musí vymezit třídu horniny.

Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku, drnu ze skládky, zemin vhodných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, rubaniny z nahodilého nadměrného výrubu v hoře

Nakládáním, vykládáním a překládáním se rozumí nakládání, vykládání a překládání na jakýkoliv nebo z jakéhokoliv dopravního prostředku strojně a ručně. Obsahem standardu pro nakládání, vykládání a překládání na loď je i nakládání, vykládání a překládání na vzdálenost: do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodě a) kratší nž 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. Popis standardu musí vymezit objem a třídu horniny.

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných a uložení sypanin na skládku

Uložením sypaniny do násypů nezhutněných a na skládku se rozumí uložení sypaniny do násypů, na skládku, uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem, ale pouze v případě, že na 1m2 skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, zasypání koryt vodotečí a prohlubní terénu pokud není předepsáno zhutnění, uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží, do zemních hrází přehradních. Obsahem standardu je i rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce, rozprostření zbylého výkopku na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení , zářezů pro podzemní vedení a uložení výkopku do násypu pod vodou. Popis standardu musí vymezit pro uložení do zemních hrází přehradních procenta příměsí jílové hlíny.

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním

Zásypy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním se rozumí zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, zásyp v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu, zásyp zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto objektech. Obsahem standardu pro zásyp se zhutněním je zasyp a zhutnění zásypu z hornin soudržných do 100% PS, nesoudržných do I(d) 0,9, z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění a dále přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m (pro zásyp v uzavřených prostorách 15 m) od okraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky, práce dozerem, vibračním válcem a vibračním pěchem.

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění

Zásypy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve bez zhutnění se rozumí zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, zásyp v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu, zásyp zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto objektech, zásyp jam po pařezech. Obsahem standardu pro zásyp bez zhutnění je přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m (pro zásyp v uzavřených prostorách 15 m) od okraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky, práce dozerem a pomocné kopáčské práce.

Obsyp objektů sypaninou

Obsypem objektů sypaninou se rozumí obsyp objektů í sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektů, pro jakoukoliv míru zhutnění. Obsahem standardu je práce prováděná dozorem, práce prováděné universálním nosičem na kolovém podvozku, pomocné kopáčské práce, zhutnění na předepsanou míru válcem vibračním vedeným.

Prostá úprava pláně v rostlém terénu v zářezech, úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím, úprava pláně dálnic v zářezech

Prostou úpravou pláně v rostlém terénu (zářezech) se rozumí vyrovnání výškových rozdílů v zářezech se zhutněním nebo bez zhutnění, úpravy pozemků s rozpojením a přehrnutím horniny a odstranění kamene z pozemku odklizením na hromady. Obsahem standardu pro úpravu pláně v zářezech je urovnání všech nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování apod. Obsahem standardu pro úpravu pozemku s rozpojením a přehrnutím horniny je zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích, zřízení zemních teras, srovnání výšky přes 500 mm, sejmutí ornice z pozemku a její odhrnutí na dočasnou skládku nebo přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s rozprostřením, urovnání povrch pozemku s tolerancí plus-mínus 100 mm. Popis standardu musí vymezit třídu horniny a pro úpravy pozemků s rozpojením a přehrnutím ještě vzdálenost přemístění.

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů na násypech nebo na stavbách dálnic na násypech a kypření výsypek

Prostou úpravou pláně na násypech se rozumí vyrovnání výškových rozdílů na násypech se zhutněním nebo bez zhutnění, kypření povrchu výsypek. Obsahem standardu pro úpravu pláně na násypech je urovnání všech nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování apod. Obsahem standardu pro kypření výsypek je i naložení chemických prostředků do cisterny bez nákladů na dodávky chemických prostředků. Popis standardu musí vymezit třídu horniny, způsob uložení (nehutněné, hutněné) a pro kypření výsypek množství a sklon.

Rozprostření a převrstvení ornice

Rozprostřením ornice se rozumí rozprostření a urovnání ornice, převrstvením se rozumí převrstvení ornice na skládce. Obsahem standardu je i nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m rozhrnutí ornice z hromad do vzdálenosti 3 m od jejich těžiště, udusání ornice ručním pěchem nebo lopatou tak, aby zbylé prohlubně pod třímetrovou latí nebyly větší než 20 mm, práce prováděné dozerem. Popis standardu musí vymezit tloušťku vrstvy ornice při rozprostření.

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů v zářezech (na násypech)

Svahováním v zářezech se rozumí svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, s potřebným přemístěním výkopku při svahování a platí pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. Obsahem standardu je urovnání svahů se sklonem větším než 1:5, odkopávka terénních nerovností do tloušťky 10 cm, zásyp prohlubní materiálem získaným okopávkou, udusání zasypaných prohlubní ručním pěchem tak, aby zbylé nerovnosti pod přiloženou třímetrovou latí nebyly větší než 2 cm, práce prováděné dozerem a universálním dokončovacím strojem. Popis standardu musí vymezit třídu horniny.

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů na násypech

Svahováním se rozumí svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, s potřebným přemístěním výkopku při svahování a platí pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. Obsahem standardu je urovnání svahů se sklonem větším než 1:5, odkopávka terénních nerovností do tloušťky 10 cm, zásyp prohlubní materiálem získaným okopávkou, udusání zasypaných prohlubní ručním pěchem tak, aby zbylé nerovnosti pod přiloženou třímetrovou latí nebyly větší než 2 cm, práce prováděné dozerem a universálním dokončovacím strojem.

Beton základových konstrukcí prostý, prokládaný kamenem nebo železobeton

Beton základových konstrukcí je určen pro přenášení zatížení ze svislých konstrukcí do podloží. Obsahem standardu je pro mostní konstrukce vyčištění základové plochy (pracovní spáry), signalizace a zavádění sklápěčů a automixů, odebírání betonové směsi (vypouštění), zavádění hadic čerpadla do konstrukce, kontrola bednění v průběhu betonáže, rozhrnování, vibrování a propichování směsi, pro ostatní konstrukce je obsahem standardu vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění z kontejneru, nebo ukládání čerpadlem nebo pásovým dopravníkem na automixu, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, případně vlhčení kamene a uložení kamene do konstrukce, strojní hutnění (kromě betonu prokládaného kamenem), vyrovnání a úprava povrchu konstrukce, u základů pod stroje úprava povrchu dřevěným hladítkem, u železobetonu po dobu betonáže udržování armatury v předepsané poloze a případné kropení a ochrana betonu před povětrnostními vlivy.

Bednění základových konstrukcí

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových základových konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo z bednících prvků. Obsahem standardu je vytýčení osy bednění, pro mostní konstrukce vytýčení půdorysu, zhotovení a osazení základních trámů, výroba a sestavení bednění z prvků, zajištění polohy bednění vzpěrami, rozpěrami, táhly a zarádlováním, kontrola hotového bednění z pohledu kvality a bezpečnosti práce, pro ostatní konstrukce je obsahem standardu vyznačení okraje a obrysu na dno výkopu nebo podloží a vynesení výšky konstrukce od daných bodů, výběr a řezání obedňovacího materiálu s potřebným přesunem v pracovním prostoru, případně montáž pomocného lešení, osazení svislých a vodorovných převázek, skruží a ramenátů, sestavení bednění z prken, hrubých dílců nebo standardních desek z překližek, vynechání otvorů pro vyčištění vnitřku bednění a jejich dodatečné zabednění, provedení hřebíkových a skobových spojů, rozepření vzpěr bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění el. vrtačkou a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, případná ochrana bednění proti přilnutí betonu.

Výztuž základových konstrukcí

Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, provedení svarových spojů nosných (silových) u výztužných ocelí v místě křížení prutů nebo spoje podélné včetně přesahů nebo příložek, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Nosné nebo spojovací svary základových konstrukcí při montáži dílců

Nosné nebo spojovací svary jsou určeny ke spojení ocelových doplňkových konstrukcí nebo betonářské oceli vzájemně přesahem nebo na podložku. Obsahem standardu je čištění svarové plochy ocelovým kartáčem, kontrola dílce, uchopení svařovacích kleští, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku, svařování, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody, očištění kořenové vrstvy sváru, očištění jednotlivých vrstev sváru, očištění poslední vrstvy sváru a okolí, zacelení začátku a konce sváru, kontrola sváru, vytavení elektrod.

Zdivo nosné z cihel

Zdivem nosným z cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva nosného z cihel pálených plných, plných pro režné zdivo, plných lehčených, lícových, podélně i příčně děrovaných, voštinových, z děrovaných kvádrů a z tvarovek různých rozměrů do malty. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m pro zatížení 1,5 kPa a technologická manipulace. Pro režné zdivo navíc úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel nebo tvarovek, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdivo z tvárnic třískocementových ( Durisol, BIOcement, Izoblok)

Zdivem z tvárnic třískocementových ( Durisol, BIOcement, Izoblok) se rozumí dodávka a zdění zdiva z tvárnic jejichž základní surovinou je dřevo a cement. Obsahem standardu je i ukládání tvárnic na vazbu, řezání tvárnic, vyřezání otvorů, řezání nebo sekání drážky pro napojení stěn, vložení betonářské výztuže a plnění tvárnic betonovou směsí a pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. Popis standardu musí vymezit druh a rozměr materiálu (tvárnic), třídy použitého výplňového betonu a druh a množství použité výztuže.

Zdivo nosné z cihel vápenopískových, betonových a z tvárnic nepálených

Zdivem z cihel vápenopískových a betonových a z tvárnic nepálených se rozumí dodávka a zdění zdiva z cihel vápenopískových P 15 na maltu MVC nebo MC, betonových na maltu MC a z tvárnic nepálených (betonových, plynobetonových, siporexových, křemelinových, plynosilikátových, z tvárnic Liapor, Ypor, Ytong apod.) jakékoliv velikosti a značky cementové malty. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, natažení a stočení šňůry, rozmíchání usedlé malty, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro režné zdivo navíc, úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit název, druh a rozměry cihel a tvárnic a tloušťku zdiva.

Beton železový nadzákladových zdí nosných

Betonem železovým nadzákladových zdí nosných se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu železového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro beton pohledový přidání plastifikační přísady a pečlivé hutnění při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných

Bedněním svislým nebo šikmým (odkloněným) půdorysně přímým nebo zalomeným nadzákladových zdí se rozumí bednění zdí nosných ve volném prostranství nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách včetně případných vzpěr, jednostranné, oboustranné nebo zabudované:

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít.
Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění (i velkoplošných dílců) , demontáž, očištění, roztříštění s uložením, bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2 , vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30° od svislice, podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny a TM. Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh a rozměry bednění.

Výztuž nadzákladových zdí nosných z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI

Výztuží nadzákladových zdí nosných se rozumí dodávka a výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo výplňové z cihel

Zdivem výplňovým z cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva z cihel pálených plných, plných pro režné zdivo, plných lehčených, lícových, podélně i příčně děrovaných, voštinových, z děrovaných kvádrů a z tvarovek různých rozměrů do malty. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, dotažení zdiva pod nosnou konstrukci, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m pro zatížení 1,5 kPa a technologická manipulace. Pro režné zdivo navíc úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel nebo tvarovek, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdivo výplňové z cihel vápenopískových, betonových a z tvárnic nepálených

Zdivem výplňovým z cihel vápenopískových a betonových a z tvárnic nepálených se rozumí dodávka a zdění zdiva z cihel vápenopískových P 15 na maltu MVC nebo MC, betonových na maltu MC a z tvárnic nepálených (betonových, plynobetonových, siporexových, křemelinových, plynosilikátových, z tvárnic Liapor, Ypor, Ytong apod.) jakékoliv velikosti a značky cementové malty. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, dotažení zdiva pod nosnou konstrukci, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, natažení a stočení šňůry, rozmíchání usedlé malty, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro režné zdivo navíc, úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit název, druh a rozměry cihel a tvárnic a tloušťku zdiva.

Osazení překladů a římsovek a překlady z tvarovek U

Osazováním překladů a římsovek se rozumí:

Obsahem standardu je pro:

Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladů a římsovek.

Překlad z profilu UPA Ytong nenosný a z Liaporbetonu nosný

Překladem UPA Ytong nenosným se rozumí dodávka a osazení překladu UPA Ytong (bez podpěrné konstrukce) a překladem z Liaporbetonu se rozumí dodávka a osazování překladů nosných Liapor PN, Liapor PS, Liapor PSI. Obsahem standardu je i rozprostření malty pod ložnou plochu překladu, osazení překladu do vodorovné polohy (pro UPA Ytong na podpěrnou konstrukci) včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár cementovou maltou, pro překlad UPA Ytong ještě vylití betonem a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladů.

Překlad Porotherm, Jistrop plochý

Překladem Porotherm, Jistrop plochým se rozumí dodávka a ruční osazování keramických překladů při provádění zděných konstrukcí. Ploché překlady nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají až ve spojení s vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou - tlakovou zónou (překlad spřažený). Obsahem standardu je i dodávka překladu, vlhčení překladu, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár maltou a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladu.

Překlad Porotherm, Jistrop vysoký

Překladem Porotherm, Jistrop vysokým se rozumí dodávka a ruční osazování keramických překladů při provádění zděných konstrukcí. Vysoké překlady nevyžadují tlakovou nadezdívku.
Obsahem standardu je i dodávka překladu, vlhčení překladu, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár maltou a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladu.

Překlad Porotherm RONO

Překladem Porotherm RONO se rozumí dodávka a osazení roletového překladu Porotherm RONO, který se skládá ze dvou částí – nosného překladu RONO A a roletového překladu RONO B. Obsahem standardu je i dodávka překladů, vlhčení překladů, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladů do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár maltou a TM a dále podepření překladů v montážním stavu pro překlad typu RONO A pod každým stropním nosníkem uloženým na překlad a pro typ RONO B jednou podporou uprostřed (při délce překladu nad 2500 mm dvěma podporami ve třetinách délky), dodávka a uložení tepelné izolace vodorovné a horní svislé nad překladem RONO B z pěnového polystyrénu tl. 70 mm. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladu.

Překlad roletový univerzální Heluz – Batima

Obsahem standardu je očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladupomocí zvedacího mechanizmu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.

Beton sloupů a pilířů prostý nebo železový

Betonem sloupů a pilířů se rozumí se rozumí konstrukce sloupů, pilířů, rámových stojek, vzpěr ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu (bez výztuže).
Obsahem standardu je i:

Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Montáž sloupů ze ŽB

Montáží sloupů ze železobetonu se rozumí montáž sloupů:

Obsahem standardu je i případné odstranění háků a závěsných ok, vyplnění svislých spár v množství odpovídajícím výplni profilování čela dílců a spáry v šířce 10 mm od výrobního rozměru dílce na obou stranách, vyplnění ložných spár v tloušťce 20 mm, provádění prací bez pevné pracovní podlahy, zajištění sloupů vzpěrami a jejich odstranění, zajištění dřevěnými klíny a jejich odstranění, vyrovnání dna patky nahození a hutnění betonové směsi, vyrovnání povrchu a uhlazení dřevěným hladítkem. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry, tvar a hmotnost osazovaných sloupů.

Bednění a odbednění hranatých sloupů (pilířů)

Bedněním hranatých sloupů se rozumí bednění hranatých sloupů (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m, průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka, nebo pěti- a víceúhelníka včetně vzepření.

Obsahem standardu je i:

Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh a rozměry bednění

Výztuž sloupů

Výztuží sloupů se rozumí výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel hranatých nebo oblých, svislých nebo šikmých

a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.

Obsahem standardu je i:

Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Nosné nebo spojovací svary sloupů

Nosnými nebo spojovacími svary se rozumí svary při montáži dílců v ocelových konstrukcích a svařování betonářské oceli vzájemně nebo s přesahem na podložku. Obsahem standardu je i očištění svarové plochy před svařováním, kontrola dílce, vlastní svařování, očištění strusky z kráteru a kořenové vrstvy svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení konce a začátku svaru, kontrola svaru. Popis standardu musí vymezit druh svaru.

Příčky jednoduché z cihel nebo kvádrů nebo příčkovek pálených

Příčkami jednoduchými se rozumí dodávka a zdění příčky jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv MVC nebo MC maltu z cihelných kvádrů, z tvárnic (např.Porotherm, Keratherm apod.), z cihel příčně děrovaných, z cihel příčně děrovaných lícových, z lícovek (např. Klinker apod.) z cihel pálených plných nebo voštinových, z cihel lehčených plných nebo podélně děrovaných a z příčkovek pálených. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení příčky, zdění příčky včetně maltování styčných spár, konstrukční výztuž příček tl. 65 mm, sekání cihel, provážení olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár a pro příčky z příčkovek ještě montáž a demontáž pomocného rámu. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel, tvárnic a kvádrů a tloušťku příčky.

Zazdívka rýh nebo potrubí nebo nik (výklenků) nebo kapes

Zazdívkou rýh se rozumí zazdívka rýh nebo potrubí nebo nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel na jakoukoliv maltu. Obsahem standardu je i navlhčení zdiva, sekání cihel, zazdívka rýh, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa a TM.

Přizdívky izolační a ochranné

Přizdívkami izolačními se rozumí dodání a zdění přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených plných nebo děrovaných a maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou (min. MC 10) nebo asfaltocementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení, zdění včetně maltování styčných spár, konstrukční výztuž příček tl. 65 mm, sekání cihel, provážení olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár, nahození omítky a zatření dřevěným stěradlem. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel, druh omítky a tloušťku přizdívky.

Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami

Zaplentováním rýh se rozumí zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami jakékoliv tloušťky, na jakoukoliv maltu, jakéhokoliv tvaru, s překrytím rabicovým pletivem, ve stěnách nebo před stěnami jakékoliv šířky. Obsahem standardu je i navlhčení zdiva, cementový postřik, nařezání desek, nastříhání pletiva,zaplentování, pro rabicové a keramické pletivo nastříhání a osazení nosné výztuže a pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9m a pro zatížení do 1,5kPa.

Přizdívky izolační z cihel betonových a vápenopískových

Přizdívkami izolačními se rozumí dodávka a zdění přizdívky izolační z cihel betonových neb vápenopískových na MC 5 až MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení, zdění včetně maltování styčných spár, sekání cihel, provážení olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár, nahození omítky a zatření dřevěným stěradlem. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel a tloušťku přizdívky.

Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků výklenků a nik pletivem

Zaplentováním rýh, potrubí, válcovaných nosníků výklenků a nik se rozumí plentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu ve stěnách nebo před stěnami a pod stropy rabicovým, keramickým nebo podobným pletivem. Obsahem standardu je i vlhčení zdiva, sekání a máčení cihel, maltování cihel a jejich vtlačování do otvoru, vyplňování spár maltou, uchycení a napnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.

Beton stropů, kleneb a stropních konstrukcí prostý nebo železový

Betonem stropů a kleneb se rozumí vytvoření monolitické stropní konstrukce. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění betonové směsi z kontejneru nebo uložení betonové směsi čerpadlem, rozhrnutí směsi v konstrukci, ruční nebo strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem, kropení povrchu betonové konstrukce konví nebo hadicí s připojením a odpojením hadice, případné zakrytí rohoží a její odstranění.

Dílce tyčové (průvlaky, vazníky, ocelové nosníky apod.) ve stropech

Dílce tyčové ve stropech jsou nosnými prvky pro uložení jakýchkoliv tvárnic, prefabrikátů a dalších stavebních konstrukcí. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysu, rozprostření maltového lože, osazení dílce nebo ocelového válcovaného nosníku, odvázání závěsu a odříznutí přečnívající malty, u bezprůvlakových skeletů přidržování dílce na háku jeřábu, odvázání závěsu a narovnání trnů, odříznutí přečnívající malty.

Bednění stropů a stropních konstrukcí nesystémové

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových stropních konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo ze širokých tenkostěnných ocelových žebrovaných ohýbaných profilů (zabudované). Obsahem standardu je vynesení výškových bodů, založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, montáž pomocného lešení, sestavení bednění z prken, hrubých dílců, standardních desek z překližek nebo tenkostěnných ocelových žebrovaných profilů do tvaru bednění stropních konstrukcí, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu.

Odbednění stropů a stropních konstrukcí nesystémové

Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného. Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken, hrubých dílců nebo desek z překližek od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, demontáž pomocného lešení a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Bednění stropů systémové IS NOE

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových stropních konstrukcí zřízená z obedňovacích dílců. Obsahem standardu je rozměření a vynesení výškových bodů, osazení dílce se stojkami jeřábem a vyrovnání do potřebné polohy, provedení šroubových spojů, kotvení a stažení, příprava a osazení pásků přes spáry, bednění boku stropní desky, montáž pomocného lešení, manipulace s materiálem v pracovním prostoru, odstranění nečistot a zbytků materiálu z bednění.

Odbednění stropů systémové IS NOE

Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce. Obsahem standardu je odstranění bednění boků stropní desky, uvolnění šroubových spojů, odstranění kotvení dílce, uvolnění spojek a odtržení dílce od betonu a uložení dílce na odbedňovací vozík, manipulace s vozíkem až k dosahu jeřábu, zasunutí zobáku jeřábu pod stropní dílec a zajištění, přesun dílce na skládku pomocí jeřábu, úklid spojovacího materiálu na vykázané místo.

Bednění stropů Velox zabudované

Bednění Velox zabudované je tvořené štěpkocementovými deskami prostými nebo stropními prvky, které tvoří podhled stropní konstrukce. Obsahem standardu je vynesení výškových bodů, založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí bednícího materiálu a přesunem v pracovním prostoru ručně nebo jeřábem, montáž pomocného lešení, sestavení bednění z desek nebo ze stropních prvků, zajištění konstrukce hřebíky nebo drátem, odstranění zbytků materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru.

Podpěrná konstrukce stropů a stropních konstrukcí - zřízení

Podpěrná konstrukce stropů slouží k zajištění stropní konstrukce se zesílením dna bednění pro zatížení betonovou směsí a výztuží po dobu nezbytnou k dosažení dostatečné pevnosti stropní konstrukce popřípadě k zajištění stropní konstrukce z vložek a jejich zmonolitnění po nezbytnou dobu k nabytí pevnosti. Obsahem standardu je výběr řeziva a uříznutí na potřebnou délku, manipulace v rámci pracovního prostoru, zřízení podpěrné konstrukce pomocí sloupků s podklínováním nosných lyžin a podvlaků, provedení hřebíkových a skobových spojů a prostorové zavětrování, manipulace s materiálem v pracovním prostoru.

Podpěrná konstrukce stropů a stropních konstrukcí - odstranění

Odstraněním podpěrné konstrukce se rozumí kompletní demontáž. Obsahem standardu je uvolnění zavětrovacích prken, odstranění klínů a uvolnění sloupků a skobových spojů, postupné odebírání sloupků, nosných lyžin a podvlaků, uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž stropů a stropních konstrukcí z betonářské oceli nebo sítí - uložení

Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Nosné nebo spojovací svary

Svary slouží ke spojení ke spojení ocelových doplňkových konstrukcí nebo betonářské oceli při montáži stropů a stropních konstrukcí. Obsahem standardu je čištění svařované plochy před svařováním ocelovým kartáčem, kontrola dílce, uchopení svařovacích kleští, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku a provedení svaru, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody, očištění strusky z kráteru svaru, čištění kořenové vrstvy svaru, čištění jednotlivých vrstev svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení začátku a konce svaru, kontrola svaru, vytavení elektrod.

Mostní nosné konstrukce ze železového betonu

Mostní konstrukcí ze železového betonu se rozumí vytvoření monolitické konstrukce desky, klenby, nosníků ze železového betonu. Obsahem standardu je ošetření bednění, vyčištění základové spáry včetně pracovní spáry, uložení betonu sklápěčem, automixem nebo jeřábem a kontejnerem, rozprostření betonu, hutnění betonu, úpravu pracovní spáry, kontrolu bednění během betonáže, kropení povrchu betonové konstrukce konví nebo hadicí s připojením a odpojením hadice, případné zakrytí rohoží a její odstranění.

Monolitické mostní konstrukce z předpjatého betonu

Mostní konstrukce z předpjatého betonu jsou monolitické konstrukce se zabudovanou předpínací výztuží pro vnesení předpjetí do konstrukce z předpjatého betonu..
Obsahem standardu je čištění a kropení bednění, bednění otvorů, postupná betonáž, rozprostření betonu, hutnění, povytahování kabelů během betonáže, vyfukování trubek po betonáži, zavádění hadice čerpadla do konstrukce, odebírání betonové směsi, kontrola bednění v průběhu betonáže, kropení povrchu betonové konstrukce konví nebo hadicí s připojením a odpojením hadice, případné zakrytí rohoží a její odstranění.

Bednění nosných konstrukcí mostů

Bednění je plošná konstrukce sloužící k vytvoření požadovaného tvaru betonové monolitické konstrukce zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo ze systémového bednění. Obsahem standardu je výběr a rýsování dřeva, řezání a příprava konstrukčních prvků, zhotovení dílců dle výkresů, vyrovnání a vypodložení dna, sestavení dílců, přeplátování spojů, přibití nosné lyžiny, vyrovnání, vzepření a trvalé vyztužení, nátěr prostředkem proti přilnavosti, kontrola bednění, nebo zřízení ztraceného bednění z trub Spiro, zavíčkování čel a zajištění polohy trub, případně umístění vložek z tenkostěnných profilů ohýbaných do bednění.

Odbednění nosných konstrukcí mostů

Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného.
Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken, hrubých dílců nebo desek z překližek od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž mostních konstrukcí vodorovných

Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Mostní prefabrikované nosníky

Mostní nosníky prefabrikované jsou osazovány na ložiska v celku nebo po částech.
Obsahem standardu je rozměření a vytýčení osy, uchycení dílce jeřábem, zdvih a otočení k místu uložení (podélný a příčný posun), usměrnění polohy dílce, stabilizace dílce, spuštění a osazení dílce, uvolnění dílce z lan, signalizace jeřábníkovi, montážní spojení dílců, případně dočasnou jeřábovou dráhu montážních prostředků pro osazení nosníků a jejich podpěrné konstrukce..

Zabetonování s bedněním a odbedněním

Zabetonování řeší vyplnění podélných spár mezi nosníky, čel nosníků nebo příčníků a dutin betonem prostým
Obsahem standardu pro zabetonování spár je výběr bednícího materiálu, bednění spár, rádlování, šroubování, uložení výztuže do spár, vázání armatury, uložení betonu, hutnění, uhlazení betonu a očištění povrchové plochy, odbednění, nebo výběr řeziva, rozměření, výroba bednění a bednění čel nebo dutin případně nátěr prostředkem proti přilnavosti, uložení betonu a odbednění.

Beton schodišťových konstrukcí

Betonem schodišťových konstrukcí se rozumí vytvoření monolitické betonové konstrukce schodiště. Obsahem standardu je založení schodišťových stupňů, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění z kontejneru, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem.

Výztuž schodišťových konstrukcí

Výztuž z betonářské oceli a ze svařovaných sítí je nedílnou součástí schodišťových konstrukcí zaručující jejich požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Podestové panely montované

Podestové panely jsou součástí montovaných schodišťových konstrukcí nebo celých montovaných systémů budov. Obsahem standardu je výškové a osové zaměření včetně vyznačení obrysu, rozprostření maltového lože, osazení dílce jeřábem, odepnutí háků, zajištění spáry lištou, zmonolitnění spojů, odstranění lišt včetně jejich očištění, odříznutí přečnívající malty, nivelování do přesné roviny.

Bednění schodišťových konstrukcí

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových stropních konstrukcí popřípadě stupňů dusaných na terén nebo na desku zřízená z řeziva. Obsahem standardu je vynesení výškových bodů, založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, montáž pomocného lešení, sestavení bednění z prken nebo hrubých dílců do tvaru bednění schodišťových konstrukcí, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu.

Odbednění schodišťových konstrukcí

Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce. Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken nebo hrubých dílců od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, demontáž pomocného lešení a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Schodišťové stupně železobetonové a kamenné osazované

Stupně železobetonové nebo kamenné osazované jednotlivě na schodnice, na desku, současně při zdění nebo do připravených otvorů vytvoří schodišťové rameno. Obsahem standardu je rozepsání výšek a délek schodů na lať, upevnění latí, očištění a navlhčení podkladu, osazení stupně na betonové desce nebo osazení stupňů s vypodložením dřevěnými klínky nebo pruhy lepenky při zazdívání, vyrovnání do výšky vodorovně i svisle do spádu k nástupní hraně, zazdění kapes dodatečně uloženého schodu, nebo vyplnění prostoru mezi stupni a deskou cementovou maltou a její udusání, zvednutí schodu ze země do výše pasu, nošení schodů v podlaží z podesty postupně na rameno schodiště, dočasné zakrytí stupnic proti poškození, vytvoření provizorního dřevěného zábradlí a v případě stupňů jednostranně zazděných visutých též vytvoření podpěrné konstrukce visuté části stupňů včetně jejího odstranění.

Cementování a pačokování mlékem z cementu nebo vápna

Cementováním (pačokováním) mlékem z cementu (vápna) se rozumí nátěr konstrukcí jejichž povrch nebude omítán, obkládán nebo malován mlékem z šedého nebo bílého cementu nebo vápna. Obsahem standardu je i namíchání mléka a nanesení štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit počet nanášených vrstev.

Vnitřní postřiky a omítky stropů, schodišť, stěn, pilířů, sloupů, panelových konstrukcí, šachet, světlíků, jímek, studní, kanálů, stok, savek, spirál vtoků, obtoků a výtoků a omítka cementová ostatních konstrukcí vodních staveb

Omítkami se rozumí cementový postřik a omítky vápenné a cementové; jádrové, jednovrstvé, tenkovrstvé, štukové, vápenosádrové, sanační, strukturální, zatírané, rýhované nanášené ručně nebo strojně a nástřik plastických maltovin.
Obsahem standardu je i :
vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem, pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí, pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b), dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek, úpravu omítek kolem ocelových zárubní, zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm, oprava omítek po provedení prací PSV, jakož i na ochrana, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí, úprava povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15o

Úprava povrchu na částečně zaoblených konstrukcí do 10 % z celkové plochy, s výjimkou samostatných konstrukcí, pro které jsou v katalogu uvedeny ceny nebo příplatky k cenám za zaoblení (u vnějších omítek od IV: stupně složitosti je případné zaoblení součástí příslušné složitosti), omítka osově přímých kleneb (skořepin) jednostranně (příčně) zakřiveným podle kružnice, elipsy, paraboly (např. klenba valená, neckovitá, zrcadlová, klášterní, křížová, lunety, konoid), omítka krátkých stěn a malých ploch, pokud pro ně nejsou uvedeny samostatné položky nebo příplatky k cenám za omítky ve sníženém prostoru, ztížené práce při omítkách ostění, hran, rohů, koutů. Popis standardu musí vymezit druh, složení, způsob zpracování, počet a tloušťku vrstev a povrchovou úpravu omítky.

Vyspravení povrchu neomítaných betonových nebo železobetonových konstrukcí monolitických i prefabrikátovaných maltou cementovou pro omítky a zatření spár z cihel, stropnic nebo desek maltou pro zdění

Vyspravením povrchu neomítaných betonových nebo železobetonových konstrukcí monolitických i prefabrikátovaných a zatření spár z cihel, stropnic nebo desek se rozumí vyspravení s rozetřením vysprávky do ztracena. Obsahem standardu je i navlhčení zdiva provedení postřiku, nahození jádra a zatření dřevěným hladítkem.

Osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

Osazováním zárubní dveřních ocelových se rozumí osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu, dále pak osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců a osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copilit apod.). Platí i pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Obsahem standardu je osazení zárubně na střed kóty, vypodložení , vyvážení, zajištění proti posunutí, kontrola svisle a vodorovně, osazení sloupku pro upevnění zárubní, podklínování sloupků, odstranění sloupků, odstranění dalšího m sloupku, provázání sloupku, zabetonování prahu, osazení špalíků nebo latí, hrubé očištění, TM vodorovně ( platí pro jakýkoliv způsob provádění např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). Popis standardu musí vymezit druh, povrchovou úpravu a rozměr osazovaných zárubní a druh konstrukce do které se bude zárubeň osazovat.

Osazování ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly na jakoukoliv cementovou maltu

Osazováním ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly na jakoukoliv cementovou maltu se rozumí osazování ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly do příček a do stěn z prefa dílců např. pórobetonových (siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných nad 15 cm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Obsahem standardu je osazení zárubně na střed kóty, vypodložení , vyvážení, zajištění proti posunutí, kontrola svisle a vodorovně, osazení sloupku pro upevnění zárubní, podklínování sloupků, odstranění sloupků, odstranění dalšího m sloupku, provázání sloupku, zabetonování prahu, osazení špalíků nebo latí, obezdění zárubně dodatečně do šíře 150 mm, hrubé očištění, TM vodorovně ( platí pro jakýkoliv způsob provádění např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). Popis standardu musí vymezit materiál, povrchovou úpravu a rozměry rámu a druh konstrukce do které se bude rám osazovat.

Osazování parapetních desek železobetonových a teracových

Osazováním parapetních desek železobetonových a teracových se rozumí osazování parapetních desek železobetonových leštěných a teracových na jakoukoliv cementovou maltu.
Obsahem standardu je očištění podkladu pod desku, navlhčení podkladu vodou, osazení výškových latí, rozprostření cementové malty, vyrovnání latí, vytáhnutí latí a jejich očištění, navlhčení podkladu, poprášení cementem, osazení desky do patřičné úrovně, začištění omítky okolo desky, očištění desky a TM nošením. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry parapetních desek.

Potěr (cementový)

Potěrem (z cementové malty) se rozumí zhotovení monolitické plošné podlahové konstrukce nášlapné (pochůzné), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm. Obsahem standardu je i osazení výškových latí včetně jejich opětného vyjmutí a očištění, rozprostření a udusaní malty, stažení latí do vodítek a vyrovnání, uhlazení dřevěným nebo ocelovým hladítkem, popřípadě poprášení cementem a uhlazení ocelovým hladítkem do černa (u samonivelačních potěrů odvzdušnění) a prořezání dilatačních spár. Pro vodotěsný potěr nátěr ALKIZ. Popis standardu musí vymezit tloušťku, druh (SMS, pískocementový, anhydritový, popílkocementový, perlitocementový, barytový apod.) , složení, druh přísad (vsyp) a povrchovou úpravu potěru.

Mazanina z betonu

Mazaninou se rozumí plošná konstrukce krycí, podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů) nebo plovoucí pod potěry, pod vlýsky do asfaltu, pod podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Obsahem standardu je i osazení a odstranění výškových latí, vyklopení betonové směsy z dopravního prostředku, ukládání betonové směsi čerpadlem, rozhrnutí betonová směsi do plochy a její strojní nebo ruční hutnění, vyrovnání povrchu mazaniny stržením latí nebo hlazení dřevěným hladítkem a vytvoření dilatačních spár v mazanině (bez jejich zaplnění). Popis standardu musí vymezit druh betonu (např. beton prostý, perlitový, škvárový, pilinový apod.), třídu betonu, druh a množství přísad a posypů (např. korund, ocelová vlákna, litinová drť apod.), tloušťku mazaniny.

Mazaniny a potěry

Obsahem standardu pro mazaniny a potěry je všeobecně:

Povolená výšková nerovnost povrchů u potěrů a mazanin hlazených ocelovým hladítkem anebo u potěrů prováděných samonivelačním litím (soubor cen 632 45) je ± 1 mm/ 2 m, u potěrů a mazanin hlazených dřevěným hladítkem a u dlažeb je ± 2 mm/2 m.

Lešení lehké pracovní řadové trubkové

Trubkové lešení lehké pracovní je konstrukce umožňující budování konstrukcí vyšších než 3,5 m + pracovní výška a to o jednom poli v příčném směru. Obsahem standardu je rozměření vzájemných osových vzdáleností svislých sloupků tvořících podpěry, položení podložek se zajištěním polohy proti posunutí, osazení a přibití nánožek, nasazení svislých nosných sloupků pomocí nastavovacích spojek se vzájemným vystřídáním délek u sousedních sloupků v obou směrech, rozměření, osazení a připevnění vodorovných trubek podélných a příčných, tvořících vodorovné ztužení (podélníky) symetricky k podélné ose s přesahem u krajních sloupků a osovým nastavením sousedních podélníků se vzájemným vystřídáním (příčníky se o řadového lešení nenastavují), osazení a připevnění úhlopříčného ztužení podélného (křížově v obou směrech, nepřerušeně po celé podélné vnější ploše lešení od pat krajních sloupků ke styčníkům nejvyššího vodorovného ztužení) a úhlopříčného ztužení příčného ( v každém patře po celé výšce lešení v rovinách krajních sloupků a v mezilehlých rovinách kotvení, zejména v místech křížení úhlopříčného podélného ztužení na vzdálenost nejvíce 8 polí), montáž dvoutyčového zábradlí, přistavení a zajištění výstupních žebříků, postupné nastavení montovaných prvků trubkové konstrukce, kotvení lešení osazením a připevněním prodlouženého příčníku v místě kotvení pomocí ocelového vrutu s očkem a přivařeným háčkem na příčníku (včetně předvrtání a dotažení vrutu do osazeného špalíku) nebo pomocí obepnutí kolem pilířů nebo pomocí prodlouženého příčníku do technologických otvorů, prostupů a podobně se zajištěním na vnitřní a vnější straně, vybírání a přesun materiálu v pracovním prostoru ručně nebo s použitím vrátku, udržování lešení.

Podlahy lešeňové

Podlahy lešeňové umožňují pohyb pracovníků a materiálů po lešení a doplňují všechny ostatní typy lešení. Obsahem standardu je položení a připevnění podlahových dílců (prken nebo fošen) na předem připravený podklad (podélníky, příčníky, polštáře, trámy apod.), položení a připevnění zarážek, přistavení a zajištění výstupních žebříků, přemísťování montážních podlážek, vybrání, vodorovný a svislý přesun materiálu v pracovním prostoru ručně nebo s použitím vrátku, udržování lešení.

Lešení prostorové trubkové

Lešení prostorové je lešení zřizované pro provádění konstrukcí podhledu nebo stropu pro konstruktivní výšku přes 3,5 m + pracovní výška a to o třech a více polích v příčném i podélném směru. Obsahem standardu je rozměření vzájemných osových vzdáleností svislých trubkových sloupků tvořících podpěry (podle typu lešení), položení podložek se zajištěním polohy proti posunutí, osazení a přibití nánožek, nasazení svislých nosných sloupků konstrukce na nánožky, osové nastavení nosných sloupků pomocí nastavovacích spojek se vzájemným vystřídáním délek u sousedních sloupků v obou směrech, rozměření, osazení a připevnění vodorovných trubek podélných a příčných tvořících vodorovné ztužení, osazení a připevnění úhlopříčného ztužení podélného, příčného i vodorovného, zřízení dvoutyčového zábradlí, přistavení a zajištění výstupních žebříků na montážních podlahách, postupné nastavování montovaných prvků trubkové konstrukce, vybrání, vodorovný a svislý přesun materiálu v pracovním prostoru ručně nebo s použitím stavebního vrátku, udržování lešení.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00