TP 824-4 Dráhy kolejové – železniční svršek metra


Kolejové lože z panelů železobetonových, z kameniva, strusky, škváry nebo z betonu

Kolejovým ložem se rozumí konstrukce pod pražci a kolejemi, případně výplň mezi pražci a kolem jejich hlav nebo rozšíření mezi výhybkami ve zhlaví nástupištních zídek nebo na mostech a v tunelu. Obsahem standardu je přísun panelů, odbourání nerovné živičné vrstvy, příprava kotle, rozehřátí živičné směsi a urovnání povrchu živičnou směsí, položení panelů autojeřábem, vyčištění spár stlačeným vzduchem a vyplnění spáry kamenivem, nebo přísun sypkého materiálu, jeho rozprostření do profilu, zhutnění, případně úprava žlábků pro kolejové izolované obvody a nebo přísun betonové směsi, uložení a hutnění betonu, vytvoření dna odvodňovacího kanálu s úpravou do spádu cementovou maltou, úprava povrchu kolejového lože.

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru betonových konstrukcí zřízená z řeziva. Obsahem standardu je založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, sestavení bednění z prken nebo hrubých dílců do tvaru bednění podkladní a zajišťovací konstrukce, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu a dále přestřižení stahovacích drátů, odstranění rozepření, uvolnění obedňovacích prken nebo hrubých dílců od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Kolej stykovaná z kolejových polí

Kolej stykovaná je z mechanicky spojených kolejnicových pásů.
Obsahem standardu je přivezení kolejových polí, uložení na kolejové lože a směrová a výšková úprava podbitím každého pražce podbíječkou.

Kolej stykovaná z kolejnic

Kolej stykovaná z mechanicky spojená z kolejnic. Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců,
podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a kolejnicových upevňovadel, polyetylenových podložek pod podkladnice, pryžových podložek mezi patou kolejnice a podkladnicemi, těsnících zátek do vložek pražců z předpjatého betonu), manipulace pomocí autojeřábu, rozdělení pražců, montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, osazení kotevních šroubů včetně zalití u koleje na podkladu z betonu,směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce třemi záběry podbíječkou včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu.

Příčný posun koleje nebo kolejového rozvětvení na pražcích

Příčným posunem se rozumí posun osy koleje nebo kolejového rozvětvení větší než 50 mm. Obsahem standardu je odstranění štěrku v rozsahu nutném k provedení posunu, uvolnění koleje, nebo zřízení a odstranění lyžin, rozebrání a zřízení styku kolejových jařem, směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení včetně podbití.

Posunutí pražců

Posunutí pražců se provádí v ose koleje za účelem změny rozdělení pražců. Obsahem standardu je částečná demontáž pražců pro jejich posunutí a opětnou montáž, odstranění výplně mezi pražci a kolem jejich hlav, dvojí podbití pražců, zřízení výplně mezi pražci a kolem jejich hlav.

Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení

Jedná se o vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm nebo při zapojování na nově zřízenou kolej. Obsahem standardu je uvolnění koleje nebo kolejového rozvětvení, směrové a výškové vyrovnání pomocí utahováku, podbitím pražců, jsou-li koleje uloženy na pražcích na štěrku nebo podbitím kolejnic je-li kolej uložena přímo na zhutněné vrstvě (bez pražců), avšak bez doplnění kolejového lože.

Svařování kolejnic

Svařování kolejnic ojedinělé nebo průběžné elektricky nebo plynem. Obsahem standardu je uvolnění kolejnic a jejich nastavení na potřebnou šířku spáry, podbití stykových pražců s úpravou kolejového lože do profilu, případnou demontáž a montáž podkladních stykových pražců při svařování odtavením, rozložení a vyrovnání koleje pro svařování na roštu, přísun a přípravu zařízení pro svařování elektricky nebo plynem, provedení svaru, dotažení kolejových upevňovadel po svaření kolejnic, obroušení svaru.

Řezání, vrtání, broušení kolejnic a řezání pražců

Jedná se o krácení nebo dělení kolejnic pomocí pily, o vyvrtání otvorů v kolejnici případně o odstranění okysličeného povrchu kolejnic. Obsahem standardu je přísun a příprava motorové pily na koleje s vrtačkou, nebo pily nebo vrtačky, nebo vozu na broušení kolejí městských drah, provedení řezu, vyvrtání otvoru nebo broušení, při vyřezání středu pražce je součástí standardu i přemístění vyřezaných částí na vzdálenost 50 m s uložením do hranic a impregnace pražců v místě odříznutí.

Návěstidla a označovací zařízení

Jedná se o zařízení informující a upozorňující na změnu situace na dráze nebo vyjadřující délkové údaje. Obsahem standardu je pro všechna zařízení provedení zemních prací s rozhozením výkopku, dále osazení sloupků pro znamení s jejich zabetonováním nebo vysekání otvorů pro osazení a zalití cementovou maltou nebo osazení staničníků a hraničníků do výkopu, nátěry zařízení a úpravu kolejového lože v místě uložení prefabrikovaného námezníku, manipulaci s materiálem pomocí motorového univerzálního vozíku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00