TP 831-1 Hydromeliorace zemědělské


Filtr v rýze z rákosových rohoží

Filtr je zřizován za účelem zlepšení funkce drénu, pro zajištění lepšího vsaku povrchových vod. Obsahem standardu je přesun rolí k rýze, rozvinutí rohože, uložení rohože v rýze šikmo na položené a zabortované drenážní potrubí.

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu

Filtrační vrstvy jsou zřizovány v souvislosti s budováním zemních hrází za účelem upravení průsakové křivky. Obsahem standardu je přísun materiálu na místo uložení pomocí mechanizačního prostředku, rozhrnutí dozerem a urovnání líce vrstvy, bez zhutnění nebo se zhutněním válcem.

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů, opláštění výplně

Výplň rýh nebo jam s potrubím nebo bez potrubí kamenivem nebo jiným sypkým materiálem s případným opláštěním výplně z geotextilie je určena pro zlepšení funkce drénu, pro zajištění průsaku mezi jednotlivými etážemi drénu nebo vsaku povrchových vod při provádění stavebních prací nebo jako součást stavebních konstrukcí nutných pro jejich správnou funkci, případně sloužících pro umělou infiltraci. Obsahem standardu je vyplnění předem vykopaných rýh nebo jam lomovým kamenem, drceným nebo těženým kamenivem, štěrkopískem nebo škvárou buď bez hutnění nebo s hutněním, vcelku nebo po vrstvách, v případě opláštění z geotextilie také potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie s předepsanými přesahy ke stěnám výkopu při provádění pomocí svor a řeziva a urovnání uloženého materiálu pro plynulý odtok vody.

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého nebo cementové malty

Podkladní vrstvou se rozumí vytvoření monolitického betonového lože pro uložení následných konstrukcí, zpravidla dlažeb. Obsahem standardu je osazení výškových latí, vyklopení materiálu, ruční rozprostření směsi, stržení latí a vyrovnání povrchu, hutnění, případné kropení podkladu vodou nebo použití jeřábu při manipulaci.

Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné sypkým materiálem

Jedná se o vytvoření zpevnění dna pro uložení drenážního potrubí v odůvodněných případech. Obsahem standardu je přísun materiálu kolečkem z hromad, provedení podsypu ručně nebo provedení podsypu z vleku, rovnoměrné rozprostření v předepsané vrstvě s lehkým udusáním, přechod k další hromadě materiálu, případně přejezd vlekem podle rýhy.

Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné krajinami, prkny, latěmi

Jedná se o zpevnění dna drenážní rýhy přírodními materiály v odůvodněných případech. Obsahem standardu je manipulace s materiálem podél rýhy, provedení nátěru proti hnilobě, položení dílce na dno rýhy do předepsaného spádu, provedení hřebíkových spojů.

Zajišťovací práh z lomového kamene nebo z betonu

Zajišťovací práh tvoří součást opevnění dna nebo svahů toků nebo kanálů. Obsahem standardu je očištění podkladu, výběr a hrubé očištění kamene včetně přisekání, výběr kamenů pro úpravu líce, ukládání kamenů s vyklínováním mezer menšími kameny a úpravou viditelných ploch, případně namaltování, vyplňování spár cementovou maltou, zatření malty a vyspárování na poslední vrstvě, nebo očištění podkladu, zřízení bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, nahození betonové směsi a manipulace v pracovním prostoru, rozhrnutí a ruční hutnění směsi ve vrstvách, vyrovnání povrchu a stržení latí, uhlazení povrchu dřevěným hladítkem, odbednění.

Zajišťovací práh z prefabrikovaných dílců

Zajišťovací práh tvoří součást opevnění dna nebo svahů toků nebo kanálů. Obsahem standardu je zaměření a vyznačení obrysu, úprava podloží pod práh, připnutí prefabrikátu na hák jeřábu, navedení na vyznačené místo, osazení a zapuštění dílce na požadovanou hloubku, odepnutí háku a signalizace jeřábníkovi k odsunu háku, obsyp a udusání horniny kolem dílce, případně úprava spár.

Těsnící nebo opevňovací vrstva z betonu prostého

. Vrstva z betonu prostého vodostavebního slouží k těsnění nebo opevnění hrází nebo svahů a dna koryt toků a kanálů. Obsahem standardu je rozprostření betonové směsi v požadované tloušťce finišerem nebo vyklopení z ručního dopravního prostředku a ruční rozhrnutí, hutnění a urovnání povrchu a stržení latí, vyřezání nebo vysekání dilatačních spár, vyplnění dilatačních spár, ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání.

Podkladní konstrukce zděné

Podkladní konstrukce jsou určeny k vyrovnání a dosažení předepsaných výšek u poklopů, mříží nebo slouží jako podkladní pilířky, bloky, nebo se jimi uzavírají čela chrániček. Obsahem standardu je urovnání podkladu, navlhčení cihel, kladení cihel do malty, odstranění malty ze spár.

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

Konstrukce jsou určeny k zajištění potrubí ve směru vertikálním i horizontálním. Obsahem standardu je nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem.

Těsnící nebo opevňovací vrstva z betonu prostého

 Vrstva z betonu prostého vodostavebního slouží k těsnění nebo opevnění hrází nebo svahů a dna koryt toků a kanálů. Obsahem standardu je rozprostření betonové směsi v požadované tloušťce finišerem nebo vyklopení z ručního dopravního prostředku a ruční rozhrnutí, hutnění a urovnání povrchu a stržení latí, vyřezání nebo vysekání dilatačních spár, vyplnění dilatačních spár, ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání.

Zajišťovací práh z prefabrikovaných dílců

Zajišťovací práh tvoří součást opevnění dna nebo svahů toků nebo kanálů. Obsahem standardu je zaměření a vyznačení obrysu, úprava podloží pod práh, připnutí prefabrikátu na hák jeřábu, navedení na vyznačené místo, osazení a zapuštění dílce na požadovanou hloubku, odepnutí háku a signalizace jeřábníkovi k odsunu háku, obsyp a udusání horniny kolem dílce, případně úprava spár.

Patky pro dlažbu prefabrikované, monolitické nebo zděné z kamene

Patky jsou konstrukce plnící statickou funkci a zřizují se převážně jako opěra pro dlažbu nebo podélné zpevnění. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření cementové malty, zavěšení a usměrnění patky na laně jeřábu, signalizace jeřábníkovi, osazení a vyrovnání do směrové a výškové polohy, odepnutí patky z lana, případně zalití spojů cementovou maltou, nebo u monolitu výběr řeziva a spojovacího materiálu, zhotovení bednění a jeho ztužení, zabezpečení bednění vzpěrami, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, nahození betonové směsi a manipulace v pracovním prostoru, rozhrnování betonové směsi a ruční hutnění po vrstvách, kontrola bednění v průběhu betonáže, odbednění, provedení dilatačních spár a jejich případné zalití živičnou zálivkou, nebo u patky z lomového kamene rozprostření jednotlivých lomových kamenů, úprava kamenů do vhodné polohy, vzájemné utěsnění kamenů, případně vyspárování nebo vylití spár cementovou maltou a očištění od malty.Podkladní vrstvou se rozumí vytvoření monolitického betonového lože pro uložení.

Výplň otvorů tvárnic, panelů kamenivem

Výplň otvorů vylehčených nebo děrovaných tvárnic, panelů, šachtiček nebo spár a dutin rovnaniny je doplňující konstrukcí při opevňování ploch vodorovných a svahů. Obsahem standardu je přísun materiálu v rozsahu pracovního prostoru a vyplnění otvorů v tvárnicích, výplň šachtiček nebo vyplnění spár a dutin rovnaniny ručně nebo s použitím mechanizace, odstranění přebytečného materiálu.

Opevnění dna, svahů, břehů a kanálů fólií nebo textilií

Jedná se o lehké opevnění jako doplněk k osetí nebo k těžšímu druhu opevnění. Obsahem standardu je manipulace v rozsahu pracovního prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání folie (tkaniny) s urovnáním a nutným přesahem, přichycení ocelovými příchytkami podle předepsaného způsobu kotvení, výroba příchytek, v případě opevnění břehů perforovanou fólií je obsahem standardu i práce pod hladinou vody přes 100 do 500 mm a nebo prosté položení opevňovacího pásu s nutným zatížením zeminou.

Dlažba z kamene lomového nebo nasbíraného

Dlažba je určena k opevnění dna, svahů toků nebo hrází. Obsahem standardu je přísun dlažebního kamene ručně, opracování kamene s případným očištěním, úprava lože případně přísun cementové malty a rozprostření, osazení kamene a podle požadavku buď bez výplně spár, nebo s vyklínování kamene s vyplněním spár těženým kamenivem rozhozem kameniva po dlažbě a nametením do spár, upěchování vodou, vyplnění spár drnem nebo ornicí s osetím, nebo zalití spár cementovou maltou, nebo vyspárování cementovou maltou a udusání, odstranění přebytečného materiálu.

Dlažba z betonových desek a tvárnic

Dlažba je určena k opevnění dna, svahů toků nebo hrází. Obsahem standardu je úprava podloží pod dlažbu, ruční manipulace s deskami, osazení desek do vazby a předepsaného sklonu, nebo připnutí desky na hák jeřábu, zavedení desky na místo uložení, osazení desky do vazby a správného sklonu, odepnutá háku a signalizace jeřábníkovi k odsunu háku, dále vyplnění spár rozhozem kameniva po dlažbě a nametení do spár, upěchování vodou, nebo výplň spár cementovou maltou a udusání, nebo výplň spár drnem nebo ornicí s osetím, nebo vyplnění spár pružným tmelem, odstranění přebytečného materiálu.

Potrubí betonové netěsněné

Potrubím betonovým netěsněným se rozumí potrubí kladené bez jakéhokoliv těsnění. Obsahem standardu je úprava rýhy, výběr, přezkoušení a očištění trouby, spuštění na dno výkopu ručně nebo autojeřábem, sesazení ve spoji, vyrovnání ve směru a spádu a zajištění v osazené poloze.

Drenážní potrubí z tvrdého PVC

Potrubí slouží k odvodu vod při zemědělských melioracích a je netěsněné. Obsahem standardu je urovnání dna rýhy v předepsaném spádu, spuštění trub na dno výkopu a prosté zasunutí hladkého konce trouby do hrdla bez těsnění, zabortování potrubí.

Drenážní potrubí z flexibilního PVC

Potrubí slouží k odvodu vod při zemědělských melioracích a je kladené do otevřeného výkopu nebo bezvýkopovou technologií. Obsahem standardu je úprava rýhy, rozvinutí trub na dno výkopu ručně nebo pomocí kladeče umístěného na rýhovači, případné spojení dvou částí pomocí spojky a uzavření konce zátkou proti vnikání nečistot, a zabortování (zatroušení ) potrubí, v případě bezvýkopové technologie se jedná o zasouvání trub do půdního profilu pomocí kladeče umístěného na bezvýkopovém rýhovači při dodržení předepsaného spádu.

Potrubí z drenážních trubek

Potrubí z drenážních trubek je netěsněné potrubí sloužící k úpravě vodního režimu zemědělských půd odvodněním. Obsahem standardu je vyčištění a úprava dna rýhy, přísun trubek, uzavření potrubí na začátku rýhy, položení trubek ručně nebo pomocí zařízení na rýhovači, který hloubí rýhu, vyrovnání do předepsaného směru a spádu, zajištění položeného potrubí proti vychýlení materiálem natěženým z boku rýhy, zatroušení drenážního potrubí (zabortování) jemným materiálem z okraje rýhy před strojím zahrnutím.

Napojení nově budovaného drénu na dosavadní drén

Napojení nového drénu na dosavadní se použije při přerušení drénů nebo budování nových drénů. Obsahem standardu jsou zemní práce, provedení skluzu v délce 1,5 m a provedení spojky z drenážních trubek.

Drenáže a trubky pro měřící zařízení z pálených drenážek

Drenáže a trubky pro měřící zařízení z trubek pálených drenážních slouží k propojení měřicího zařízení. Obsahem standardu je urovnání a kontrola lůžka, výběr, přezkoušení a očištění roury, sesazení ve spoji a vyrovnání ve směru a spádu, dočasné uzavření trubky proti znečištění, případné přeseknutí nebo přeřezání trubky k docílení tvaru konstrukce, zajištění polohy.

Betonové dílce pro šachty

Jedná se o prefabrikáty osazované na připravený podklad k vytvoření šachet na trubních řadech. Obsahem standardu je výběr, kontrola a přezkoušení prefabrikátů, rozprostření cementové malty, osazení jednotlivých prefabrikátů (dna, skruže a stropní desky) ručně nebo autojeřábem, vyrovnání směru a výšky, zatření spár, vyhlazení povrchu, vyčištění šachty, nebo osazení prefabrikátů opatřených pryžovým kroužkem k zajištění těsnosti šachty a opatřených stupadly a to pomocí autojeřábu.

Šachty z plastových dílců

Šachty jsou součástí plastových kanalizačních systémů.
Obsahem standardu je výběr a kontrola šachtových dílů, kontrola podkladní vrstvy, umístění šachtového dna do výkopu ručně, montáž šachtové roury požadované délky, umístění těsnění na rouru, namazání těsnění a šachtového dna mazivem, zasunutí roury do šachtového dna, zabezpečení horní čísti před vniknutím nečistot záslepkou po dobu obsypání šachty, vložení těsnění do teleskopické trubky a vsunutí litinového poklopu, namazání těsnění a teleskopické trubky mazivem, zasunutí teleskopické trubky spolu s poklopem do šachtové roury a nastavení poklopu do požadované výšky podle úrovně vozovky.

Obetonování potrubí

Obetonování chrání potrubí uložené ve výkopu před poškozením. Obsahem standardu je doprava betonové směsi do výkopu a rozprostření kolem a nad položeným potrubím v požadované tloušťce případně zřízení bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, osazení svislých a vodorovných převázek, vynechání potřebných otvorů, provedení spojů hřebíkových a skobových, rozepření stěn bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, při odbednění přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek, uvolnění obedňovacích prken od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Čela propustků

Čela propustků se zřizují jako součást konstrukce propustku na jeho vtoku a výtoku a budují se z betonu monolitického nebo z lomového kamene. Obsahem standardu je vyměření základu, uložení betonu v případě monolitického čela, zřízení bednění a následné odbednění, v případě kamenného čela založení zdiva na podklad vyrovnaný štěrkopískem, maltování, výběr kamene, zdění, spárování, dále bednění římsy nebo ukončující desky pro betonové i kamenné čelo, uložení betonu a následné odbednění, izolace asfaltem.

Hospodářský přejezd s čely

Hospodářský přejezd slouží k příčnému převedení vod nebo jiných vedení tělesem komunikace o světlosti otvoru do 2 m a zřizuje se z trub betonových. Obsahem standardu je vyměření základu, zřízení lože ze štěrkopísku, uložení betonu v případě monolitického čela, zřízení bednění a následné odbednění, v případě kamenného čela založení zdiva na podklad vyrovnaný štěrkopískem, maltování, spárování, izolace asfaltem, kladení betonových trub mezi čela, těsnění spojů trub.

Propustky z trub

Propustky jsou zřizovány za účelem příčného převedení vod nebo jiných vedení tělesem komunikace. Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy z kameniva, případně z betonu, uložení trub na podklad případně na betonové prefabrikáty, utěsnění trub, případně bednění a obetonování, odbednění, manipulaci s troubami pomocí autojeřábu, použití vibrační desky při obetonování a při zřízení propustku z trub ocelových prosté uložení trub pomocí autojeřábu bez přípravy podkladu.

Potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

Potrubí kameninové je vytvořeno spojením trub kameninových hrdlových opatřených pryžovými kroužky nebo vloženými proužky tvrdého a měkkého polyuretanu podle typu těsnění. Obsahem standardu je výběr, přezkoušení a očištění trouby, kontrola a urovnání lůžka, spuštění trouby na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, případné vykopání montážní jamky, očištění polyuretanových těsnicích ploch nebo pryžového těsnění, natření mazivem, zasunutí kroužku do hrdla, osazení montážního zařízení, zasunutí trouby, kontrola utěsnění, osové vystředění a zajištění v osazené poloze, demontáž a přesun montážního zařízení.

Osazení doplňkových ocelových součástí hydromeliorací zemědělských

Osazením doplňkových ocelových konstrukcí se rozumí osazení atypických ocelových výrobků a konstrukcí bez ohledu na tvar a použití. v hmotnosti jednotlivě do 1 kg, přes 1 do 10 kg, přes 10 do 50 kg, přes 50 do 100 kg, přes 100 do 250 kg, přes 250 do 500 kg, přes 500 do 1000 kg bez případného nutného svařování. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení os, osazení prvku, zajištění prvku a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit hmotnost osazovaného prvku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00