TP 831-2 Hydromeliorace lesnicko-technické


Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě

Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí.
Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu.

Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů

Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním.
Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo
naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.

Spálení větví všech druhů stromů

Spálením větví se rozumí spálení větví stromů o průměru kmene přes 10 cm na hromadách.Položka je určena i pro pálení nehroubí z prořezávek, 1 ks odpovídá 400 m2 nehroubí. Obsahem standardu je přihrnování větví, očištění a likvidace ohniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Kácení stromů a probírka porostu

Kácením stromů se rozumí kácení stromů listnatých nebo jehličnatých v rovině nebo ve svahu s odřezáním kmene a s odvětvením a to i stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. Obsahem standardu je očištění patky, naříznutí a doříznutí kmene v potřebné výšce, současné usměrňování pádu stromu do potřebného směru tak, aby nedošlo k poškození okolí, odsekání větví nebo jejich odřezání, odměření kmene, odříznutí vršku a třísky a okroužkování středu (poloviny) kmene, odložení získaného materiálu do 20m pro plochy a přípravu území ostatní do 50 m. Popis standardu musí vymezit druh stromu (jehličnatý, listnatý) a průměr kmene.

Převedení vody potrubím

Převedením vody potrubím se rozumí převedení vody získané při provádění stavebních prací a platí i pro výtlačné potrubí. Obsahem standardu je montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot a podpěrné dřevěné konstrukce. Popis standardu musí vymezit průměr potrubí.

Síje travního semene do misek ve stržích

Síjemi travního semene do misek ve stržích se rozumí osetí misek průměru 600 mm bez nákladů na dodávku osiva. Obsahem standardu je příprava zeminy v misce, rozhození semene, zahrabání semene, udusání, zalití.

Hloubení a kopání jamek, plošek a rýh

Hloubením a kopáním jamek, plošek a rýh pro výsadbu sazenic se rozumí zhotovení jamek , plošek a rýh pro výsadbu sazenic v rovině nebo na svahu, bez výměny půdy nebo s částečnou či úplnou výměnou půdy, v zeminách 1 až 5, v kamenouhelných hlušinách a ve štěrkových nánosech v půdách zabuřeněných i nezabuřeněných. Obsahem standardu je rozpojení horniny ručním nářadím, výhoz výkopku s uložením na hromadu nebo na dopravní prostředek, nahrnutí ornice nebo substrátu a technologická nákladní doprava (odvoz do vzdálenosti 20 km a složení).

Popis standardu musí vymezit druh práce, sklon svahu, objem a rozměry jamek, šířku a hloubku rýh, velikost plošky, třídu zeminy, množství výměny půdy v %.

Obdělávání půdy sadovnické

Obděláváním půdy sadovnickým se rozumí:

Obsahem standardu je rozpojení horniny a její urovnání ručním nářadím, rozpojení horniny a její urovnání pomocí traktoru a přívěsných zařízení, naložení chemických prostředků do cisterny, pojezd traktoru s cisternou a provádění postřiku, namíchání osiva, živin a spojovacích látek s vodou, nalití do secího stroje, pojezd traktoru se secím strojem a provádění setí, pojezd traktoru s pluhem čtyřradlicovým s prováděním podmítky, pojezd traktoru s pluhem čtyřradlicovým s prováděním orby střední na hloubku od 180 do 250 mm, hluboké na hloubku přes 250 mm, pojezd traktoru se smykem nožovým závěsným na obdělávaných plochách, provádění smykování a technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit způsob, druh a výměru obdělávání půdy, hloubku obdělávání, sklon a druh obdělávané plochy, třídu horniny, ulehlost půdy.

Výsadba sazenic lesních dřevin pro rekultivaci území

Výsadbou sazenic lesních dřevin se rozumí výsadba bez vykopání jamek v zemině třídy 1 až 5, kamenouhelných hlušinách a hutnických odvalech a výsadba sazenic s vykopáním jamek v půdě zabuřeněné nebo nezabuřeněné v zemině třídy 1 až 5. bez nákladů na dodání sazenic.

Obsahem standardu je usazení sazenice do jamky, přihrnutí zeminou, zalití, rozpojení horniny ručním nářadím, výhoz výkopku s uložením na hromadu. Popis standardu musí vymezit výšku sazenic, třídu zeminy, průměr a hloubku jamek.

Výsadba sazenic lesních dřevin jehličnatých sázecím strojem v řadě pro rekultivaci území

Výsadbou sazenic lesních dřevin jehličnatých se rozumí výsadba lesních dřevin prostokořenných nebo obalovaných sázecím strojem v řadě, v zemině o sklonu do 1:6 (bez nákladů na dodávku sazenic). Obsahem standardu je sázení sazenic pomocí pojezdu traktoru se strojovým sazečem lesních porostů. Popis standardu musí vymezit počet kusů sazenic v řadě a třídu osazované zeminy.

Výsadba pro hydromeliorace lesnickotechnické

Výsadbou s vyhloubením štěrbiny se rozumí výsadba řízků a prutů s vyhloubením štěrbiny v půdách nezabuřeněných i zabuřeněných.

Výsadba s vyhloubením štěrbiny a výsadba kůlových sazenic pro hydromeliorace lesnickotechnické

Výsadbou s vyhloubením štěrbiny se rozumí výsadba řízků a prutů s vyhloubením štěrbiny v půdách nezabuřeněných i zabuřeněných a výsadbou kůlových sazenic se rozumí výsadba kůlových sazenic v půdě soudržné nebo nesoudržné. Obsahem standardu je vyhloubení štěrbiny, vytlačení jamky v soudržné zemině průbojem, vykopání jamky v nesoudržné zemině, osazení kůlu, osazení sazenice, zasypání hlínou připravenou u okraje jamky, stlačení zásypu a urovnání povrchu terénu kolem osazeného kůlu. Popis standardu musí vymezit druh půdy(soudržná, nesoudržná) a hloubku zaražení.

Ošetřování sazenic

Ošetřováním sazenic se rozumí:

Obsahem standardu je ožínání sazenic ručně, uložení vyžatého plevele na vyžatou plochu v okruhu kolem sazenic, odplevelení, nakypření, vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny, případné složení odpadu na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek, složení, technologická nákladní doprava, namíchání postřiku, naplnění do postřikovače, pojezd traktoru s postřikovačem a provedené postřiku, rozhození granulátu meziřádkově nebo hnízdově, kontrola výsadby, nahrazení uhynulých sazenic nebo semenáčků novými, kontrola výsadby, nahrazení uhynulých sazenic nebo semenáčků novými, okopání sazenic do hloubky 100 mm a do čtverce 500 x 500 mm ručně, odstranění plevele a jeho ponechání vedle okopaných ploch zřízení a odstranění bednění kolem stromu jako ochrana před poškozením stavebním provozem, řezání desek na míru, sbíjení bednění, demontáž, obrytí sazenic hluboké v kruhové ploše 1500 mm ručně, odstranění plevele a jeho ponechání vedle rytých ploch, prokopání půdy ručně v řádcích kolem sazenic do hloubky 100 mm při šířce pásu od 500 do 600 mm, ruční odstranění nánosu naplaveného bahna, trávy a křovin, narovnání a podepření sazenic, nasbírání kamene na místě kolem sazenic, donáška kamene do 50m, obložení jamek kamenem, nakopání zeminy, donáška ze vzdálenosti do 50 m, uložení zeminy kolem sazenic, zaražení kůlu vedle sazenice, upevnění sazenice ke kůlu motouzem, výchovný a udržovací řez dřevin, odnesení odpadu do 200 m, spálení odpadu, namíchání ochranného prostředku, nátěr nebo postřik ochranným prostředkem, ovázání sazenice rákosem, obalení sazenice papírem a zajištění motouzem, opíchání sazenice dokola rozsochami, klestem nebo vrbovým proutím, promíchání hnojiva se zeminou, rozhoz hnojiva organického, strojeného nebo vápenného, vpravení do půdy.

Hnojení roztokem hnojiva

Hnojením roztokem hnojiva se rozumí hnojení roztokem hnojiva s dovozem vody do 10 km v rovině nebo na svahu (bez nákladů na dodávku hnojiva). Obsahem standardu je dovoz vody do 10 km, namíchání roztoku, nalití roztoku do cisterny, postřik roztokem pomocí pojezdu vozíku dopravního s cisternou (např. MULTIKAR).

Osazení kůlů

Osazením kůlů se rozumí osazení kůlů k dřevině s uvázáním délky kůlů do 2m nebo přes 2 do 3 m (bez nákladů na dodávku kůlu). Obsahem standardu je zaražení kůlu vedle sazenice, upevnění sazenice ke kůlu popruhem bavlněným, zajištění popruhu hřebíkem do kůlu.

Síje listnáčů

Síji listnáčů se rozumí osetí hnízdová do plošek s přípravou půdy v půdě nezabuřeněné nebo zabuřeněné, ve stržích do misek s přípravou půdy v půdě nezabuřeněné nebo zabuřeněné, jednotlivých žaludů bez přípravy půdy v půdě nezabuřeněné nebo zabuřeněné a naplno břízy bez přípravy půdy v půdě nezabuřeněné nebo zabuřeněné bez nákladů na dodávku osiva. Obsahem standardu je sloupnutí drnu, prokopání a promísení půdy, odstranění nežádoucích součástek, vyklepání země z drnu do plošky, rozložení obrácených drnů kolem plošky, osetí do plošek, sázení jednotlivých žaludů bez přípravy půdy, osetí semenem břízy naplno bez přípravy půdy, zřízení misky, přivezení zeminy ze vzdálenosti do 20 m, zasypání misky, vysetí semene s přihrnutím zeminy a položení klestu.

Beton základových konstrukcí prostý, prokládaný kamenem nebo železobeton

Beton základových konstrukcí je určen pro přenášení zatížení ze svislých konstrukcí do podloží. Obsahem standardu je pro mostní konstrukce vyčištění základové plochy (pracovní spáry), signalizace a zavádění sklápěčů a automixů, odebírání betonové směsi (vypouštění), zavádění hadic čerpadla do konstrukce, kontrola bednění v průběhu betonáže, rozhrnování, vibrování a propichování směsi, pro ostatní konstrukce je obsahem standardu vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění z kontejneru, nebo ukládání čerpadlem nebo pásovým dopravníkem na automixu, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, případně vlhčení kamene a uložení kamene do konstrukce, strojní hutnění (kromě betonu prokládaného kamenem), vyrovnání a úprava povrchu konstrukce, u základů pod stroje úprava povrchu dřevěným hladítkem, u železobetonu po dobu betonáže udržování armatury v předepsané poloze a případné kropení a ochrana betonu před povětrnostními vlivy.

Zdivo základové z lomového kamene

Zdivo základové z lomového kamene plní funkci zdiva výplňového nebo rubového a slouží jako základ po objekty vodního stavitelství, pod zdi a valy a má tvar klenby, pásů, prahů, věnců a ostruh, patek a bloků, zřizované v hloubce do 5 m, v prostoru zapaženém i nezapaženém, nebo se používá jako nelícované zdivo základových pásů nebo patek v rámci běžných stavebních prací. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, přísun malty japonkou, přemístění truhlíku, zdění z lomového kamene včetně založení, zatření malty na poslední vrstvě, opatření proti prosakující vodě, u zdiva rubového jednostranné lícování v průběhu zdění, případné odstranění napadávky, nebo pro zdivo základových pásů nebo patek je obsahem standardu očištění podkladu pro zdivo, namaltování, vybrání, hrubé očištění a otlučení kamene, ukládání kamene s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou, zatření malty na poslední vrstvě.

Bednění základových konstrukcí

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových základových konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo z bednících prvků. Obsahem standardu je vytýčení osy bednění, pro mostní konstrukce vytýčení půdorysu, zhotovení a osazení základních trámů, výroba a sestavení bednění z prvků, zajištění polohy bednění vzpěrami, rozpěrami, táhly a zarádlováním, kontrola hotového bednění z pohledu kvality a bezpečnosti práce, pro ostatní konstrukce je obsahem standardu vyznačení okraje a obrysu na dno výkopu nebo podloží a vynesení výšky konstrukce od daných bodů, výběr a řezání obedňovacího materiálu s potřebným přesunem v pracovním prostoru, případně montáž pomocného lešení, osazení svislých a vodorovných převázek, skruží a ramenátů, sestavení bednění z prken, hrubých dílců nebo standardních desek z překližek, vynechání otvorů pro vyčištění vnitřku bednění a jejich dodatečné zabednění, provedení hřebíkových a skobových spojů, rozepření vzpěr bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění el. vrtačkou a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, případná ochrana bednění proti přilnutí betonu.

Zdivo nadzákladové z lomového kamene

Zdivem nadzákladovým z lomového kamene se rozumí dodávka a zdění konstrukce nadzákladové z lomového kamene do malty, neopracované pod omítku včetně dodávky kamene. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě. Popis standardu musí vymezit druh použité malty.

Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu cementovou nebo na sucho pro hydroizolace lesnickotechnické

Zdivem nadzákladovým z lomového kamene upraveného na maltu cementovou pro hydroizolace lesnickotechnické se rozumí dodávka a zdění zdiva z lomového kamene režného, kyklopského, řádkového hrubého, řádkového hrubého svisle provazovaného, na sucho upraveného jednostranně nebo oboustranně lícovaného, obkladního režného a kyklopského a na sucho do drátěných košů a sítí svařovaných s urovnáním viditelných hran a zídka z kamene na sucho ve strži. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody vyspárování, úprava líce a sbírání kamene a doprava kamene ze vzdálenosti 10 m pro zídky ve strži. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku zdiva.

Zdění obkladního řádkového zdiva pro hydromeliorace lesnickotechnické z kopáků

Zděním obkladního řádkového zdiva z kopáků se rozumí zdění řádkového zdiva hrubého a řádkového zdiva hrubého svisle provazovaného z kopáků na maltu cementovou MC10 tl. do 50 cm, bez dodání kopáků. Obsahem standardu je i vyspárování maltou MCS a vypracování líce. Popis standardu musí vymezit druh a objem zdiva.

Zdivo nadzákladové z betonu pro hydromeliorace lesnickotechnické

Zdivem nadzákladovým z betonu pro hydromeliorace lesnickotechnické se rozumí zdivo z betonu prokládaného kamenem, z betonu prostého a z betonu vodostavebního. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost, izolace fólií (Fatrafol) a nátěrem tmelem asfaltovým. Popis standardu musí vymezit objem, druh a třídu (zn.) betonu.

Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí pro hydromeliorace lesnickotechnické

Bedněním lícních ploch a ploch pro dilatační spáry betonových konstrukcí se rozumí bednění ploch rovinných, ploch válcově zakřivených a ploch jinak zakřivených než válcově nebo ploch zborcených a platí jen pro zdivo nadzákladové z betonu hydromeliorací lesnickotechnických. Obsahem standardu je i bednění a odbednění včetně bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. objemu do 0,1 m3, bez podpěrné konstrukce. Popis standardu musí vymezit druh a tvar bednění. Podlahou pro překrytí příčných objektů se rozumí dodávka a zhotovení podlahy pro překrytí příčných objektů pro hydromeliorace lesnickotechnické s osazením do průtočné sekce z fošen s polštáři nebo z kuláčů průměru 100 ÷150 mm. Obsahem standardu je i výběr materiálu, přiřezání na potřebné rozměry, kladení polštářů, osazení fošen, osazení kuláčů a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překrytí.

Přepážka klestová pro hydromeliorace lesnickotechnické

Přepážkou klestovou se rozumí přepážka z řad plůtků, zhotovených z výřezů jehličnatých průměru do 190 mm, přibitých na piloty o průměru do 190 mm a délky od 2 do 3 m, zaberaněných v průměrné osové vzdálenost 1,5 m, přidržujících ke dnu vrstvu klestu, zasypaného štěrkovitou zeminou. Obsahem standardu je i vykopávka rýh pro plůtky, osazení a přibití výřezů k pilotám, nakopání štěrkovité zeminy pro zásyp, a její doprava na vzdálenost do 20 m, dodání a položení klestu a provedení zásypu. Popis standardu musí vymezit šířku dna.

Zábrana ve strži

Zábranou ve strži se rozumí dodávka a osazení zábran z opěr z válcovaných tyčí průřezu I, ze stěny z výřezů jehličnatých stavebních průměru do 250 mm, připevněné ke sloupkům opěr ocelovým drátem a ze záhozu na straně proti svahu do poloviny výšky stěny, s povrchem upraveným ve sklonu 1 : 1 směrem ke stěně výšky přes 0,6 do 1 m. Obsahem standardu je i vykopávka jamek pro betonové bloky, vybetonování bloků z betonu prostého B7,5 o rozměrech 500x500x500 mm pro osazení opěr z tyčí průřezu I č 18 ÷ 22 v osové vzdálenost 5 m a vybetonování bloků z betonu prostého B7,5 o rozměrech 300x300x300 mm pro osazení vzpěr z tyčí průřezu I č 10 ÷ 12 včetně osazení opěr a vzpěr, zřízení dřevěné stěny z výřezu jehličnatých a stažení ocelovým drátem ke sloupu opěr, sbírání a přesun vhodných kamenů ze vzdálenost do 50 m, zřízení záhozu.

Osazení zábradlí ocelového

Osazováním zábradlí ocelového se rozumí osazení zábradlí na zdech, valech a mostech přímých nebo v oblouku včetně spojení dílců o hmotnosti do 100 kg do horní plochy římsy nebo jiné konstrukce. Obsahem standardu je i přeměření a nařezání držadel, zasunutí do otvoru, vyrovnání a dočasné upevnění, zalití betonovou směsí, přivaření madel výplní ke sloupkům.

Zábradlí ocelové pro hydromeliorace lesnickotechnické

Zábradlím ocelovým se rozumí zhotovení a osazení zábradlí přímého nebo v oblouku výšky 1,10m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 – 12 a dvou nebo tří vodorovných ocelových trubek průměru 51 mm nebo dvou vodorovných tyčí průřezu I č.8, s osazením do bloků z betonu nebo osazením do vynechaných otvorů. Obsahem standardu je i vykopání jamek, vybetonování patek, sesazení zábradlí, zasunutí do otvoru, vyrovnání a dočasné upevnění, zalití betonovou směsí, provedení nátěru a TM.

Oplocení lesních kultur

Oplocením lesních kultur se rozumí dodávka, zhotovení a oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120mm bez impregnace, v osové vzdálenosti 3m výšky:

Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení os sloupků, osazení sloupku do stanovené polohy, provázání a zajištění proti posunutí, zasypání a zadusání nebo vylití betonem, překontrolování svislé polohy olovnicí, osazení madel a paždíků, natažení a uchycení drátů a pletiva, sestavení a uchycení tyčového plotu na sloupky, rozměření,nařezání a sestavení vrat z plotových tyček, okování a osazení vrat a TM. Popis standardu musí vymezit druh, provedení a výšku oplocení.

Dřevěná mostovka a podlahy

Dřevěná mostovka (podlahy, lávka) je vytvořena z kulatiny nebo řeziva a je budována jako definitivní nebo provizorní. Obsahem standardu je výběr kulatiny, řeziva, měření a označení dřeva na konstrukční prvky a spoje, případné zhotovení šablon, řezání, dlabání, případné ruční přisekání ve spojích, rozmístění prvků nebo dílců podle výkresů, postupná montáž a spojení s konstrukcemi dříve zabudovanými skobami a hřebíky, kontrola stability a kvality celé konstrukce, provedení impregnačního nátěru.

Schody z lomového kamene

Schody z lomového kamene jsou vytvořeny z hrubých kopáků v rámci dlažeb nebo opěrných zídek. Obsahem standardu je úprava podkladu stupňů z lomového kamene, vyzdění stupně z kopáků případně zřízení bočnic z lomového kamene pro zavázání schodu, vyspárování maltou.

Schodišťové stupně železobetonové a kamenné osazované

Stupně železobetonové nebo kamenné osazované jednotlivě na schodnice, na desku, současně při zdění nebo do připravených otvorů vytvoří schodišťové rameno. Obsahem standardu je rozepsání výšek a délek schodů na lať, upevnění latí, očištění a navlhčení podkladu, osazení stupně na betonové desce nebo osazení stupňů s vypodložením dřevěnými klínky nebo pruhy lepenky při zazdívání, vyrovnání do výšky vodorovně i svisle do spádu k nástupní hraně, zazdění kapes dodatečně uloženého schodu, nebo vyplnění prostoru mezi stupni a deskou cementovou maltou a její udusání, zvednutí schodu ze země do výše pasu, nošení schodů v podlaží z podesty postupně na rameno schodiště, dočasné zakrytí stupnic proti poškození, vytvoření provizorního dřevěného zábradlí a v případě stupňů jednostranně zazděných visutých též vytvoření podpěrné konstrukce visuté části stupňů včetně jejího odstranění.

Beton schodišťových konstrukcí

Betonem schodišťových konstrukcí se rozumí vytvoření monolitické betonové konstrukce schodiště. Obsahem standardu je založení schodišťových stupňů, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění z kontejneru, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem.

Výztuž schodišťových konstrukcí

Výztuž z betonářské oceli a ze svařovaných sítí je nedílnou součástí schodišťových konstrukcí zaručující jejich požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého nebo cementové malty

Podkladní vrstvou se rozumí vytvoření monolitického betonového lože pro uložení následných konstrukcí, zpravidla dlažeb. Obsahem standardu je osazení výškových latí, vyklopení materiálu, ruční rozprostření směsi, stržení latí a vyrovnání povrchu, hutnění, případné kropení podkladu vodou nebo použití jeřábu při manipulaci.

Podklady nebo lože ze sypkých materiálů

Podkladní vrstvou nebo ložem se rozumí vytvoření podkladu ze sypkých materiálů pro uložení následných konstrukcí, zpravidla dlažeb. Obsahem standardu je osazení výškových latí, vyklopení materiálu z ručního dopravního prostředku případně použití mechanizačního prostředku, rozhrnutí, vyrovnání povrchu a urovnání latí, případné kropení vodou, v případě odvodnění podloží i zhutnění a uložení odvodňovacího potrubí, při podkladu z prohozené zeminy i její prohození.

Podkladní vrstva z geotextilie

Vrstva z geotextilie se používá jako součást zpevnění dna nebo svahů nádrží a kanálů. Obsahem standardu je manipulace v pracovním prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání tkaniny s přesahem a s urovnáním, přichycení ocelovými příchytkami nebo hřebíky podle předepsaného způsobu kotvení, případně potřebné dočasné zatěžování včetně zakotvení okraje, při velkých šířkách geotextilie použití autojeřábu k manipulaci.

Zához z lomového kamene

Zához z lomového kamene je jedním z těžkých opevnění dna a svahů toků, kanálů nebo hrází. Obsahem standardu je buď provedení záhozu ručně včetně předepsaného vypracování líce záhozu nebo provedení záhozu ručně bez výplně případně s výplní zeminou a výsadbou vrbových řízků, nebo uložení lomového kamene do předepsaného profilu tak, aby tvořil pevný celek, proměření profilu sondovací latí, urovnání kamene tyčí případně proštěrkování , použití mechanizace pro naložení a jeřábu pro uložení kamene, případně při ukládání z plavidla též použití remorkéru, ocelového prámu nebo plovoucího rypadla. Obsahem standardu při odstranění záhozu u ledolamů, bárek a opěr je jeho ruční rozebrání a uložení získaného materiálu do vzdálenosti 10 m.

Zához z betonových bloků

Zához z betonových bloků slouží k těžkému zpevnění dna a svahů toků, kanálů nebo hrází nebo kanálů nebo jako záhozová patka. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, zavěšení bloku na laně jeřábu, signalizace jeřábníkovi, osazení bloku, odepnutí bloku z lana, použití mechanizačního prostředku na manipulaci.

Patky pro dlažbu prefabrikované, monolitické nebo zděné z kamene

Patky jsou konstrukce plnící statickou funkci a zřizují se převážně jako opěra pro dlažbu nebo podélné zpevnění. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření cementové malty, zavěšení a usměrnění patky na laně jeřábu, signalizace jeřábníkovi, osazení a vyrovnání do směrové a výškové polohy, odepnutí patky z lana, případně zalití spojů cementovou maltou, nebo u monolitu výběr řeziva a spojovacího materiálu, zhotovení bednění a jeho ztužení, zabezpečení bednění vzpěrami, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, nahození betonové směsi a manipulace v pracovním prostoru, rozhrnování betonové směsi a ruční hutnění po vrstvách, kontrola bednění v průběhu betonáže, odbednění, provedení dilatačních spár a jejich případné zalití živičnou zálivkou, nebo u patky z lomového kamene rozprostření jednotlivých lomových kamenů, úprava kamenů do vhodné polohy, vzájemné utěsnění kamenů, případně vyspárování nebo vylití spár cementovou maltou a očištění od malty.Podkladní vrstvou se rozumí vytvoření monolitického betonového lože pro uložení.

Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů

Osazením betonových a železobetonových prefabrikátů se rozumí osazení betonových a železobetonových prefabrikátů mimo osazení patky pro dlažbu, zához a záhozovou patku, dlažbu z betonových desek a tvárnic a osazení prefabrikátů předpínavých v konstrukci. Obsahem standardu je i odstranění transportní výztuže, rozměření a vyznačení obrysu, osazení kotevních prvků, rozprostření cementové malty osazení dílce, odříznutí přečnívající malty, provedení potřebných svarů, TM. Popis standardu musí vymezit jednotlivou hmotnost prefabrikátů.

Rovnanina z lomového kamene

Rovnanina je druh opevnění dna a svahů toků nebo kanálů a hrází. Obsahem standardu je vyznačení profilu lavičkami, uložení lomového kamene do profilu, vyklínování mezer menšími kameny nebo vyplnění spár a dutin těženým kamenivem, případně s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene nebo s proložením vrstev hlínou a klestem.

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene je plocha zpevněná z kamene lomařsky upraveného rigolového kladeného do lože. Obsahem standardu je rozprostření lože, vybrání kamene, osazení kamene a to v jakémkoliv sklonu nivelety, v případě lože z prohozené zeminy i její prohození.

Plůtek zápletový

Plůtek zápletový je určen pro zpevnění svahů nebo paty svahů při sanaci strží a při úpravách v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je vykopání rýh pro plůtky, zaražení kůlů v jedné nebo dvou řadách, zapletení klestu jehličnatého nebo listnatého nebo vrbového v jedné nebo dvou řadách kůlů v požadované výšce, zásyp rýh pro plůtky, u dvouřadových plůtků zásyp vnitřního prostoru včetně vykopávky chybějící zeminy a jejího
přehození do zasypávaného prostoru.

Výhon laťový

Výhon laťový je příčná konstrukce usměrňující proud vody, budovaná v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je ruční vykopávka rýhy nebo jámy s odhozem zeminy do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, urovnání dna, provedení klestové podestýlky, zaberanění pilot nebo kůlů v jedné nebo dvou řadách, přibití tyčových výřezů bez mezer nebo s mezerami, vyplnění vnitřního prostoru dvojitých výhonů kamenem, provedení oboustranného násypu z postranního výkopu na výšku výhonu a zpevnění vrbovou krytinou zajištěnou v patě svahu plůtkem o jedné lati.

Výhon zápletový

Výhon zápletový je příčná konstrukce usměrňující proud vody, budovaná v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je ruční vykopávka rýhy nebo jámy s odhozem zeminy do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, urovnání dna, provedení klestové podestýlky, zaberanění pilot nebo kůlů v jedné nebo dvou řadách, propletení vrbovým klestem, vyplnění vnitřního prostoru dvojitých výhonů kamenem, provedení oboustranného násypu z postranního výkopu na výšku výhonu a zpevnění vrbovou krytinou zajištěnou v patě svahu plůtkem o jedné lati.

Odháňka laťová

Odháňka laťová je příčná konstrukce usměrňující proud vody, budovaná v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je urovnání dna, provedení klestové podestýlky, zaberanění pilot v jedné nebo ve dvou řadách, přibití tyčových výřezů na piloty s mezerami nebo bez mezer, s kamennou výplní mezi stěnami dvojité odháňky a záhozem na návodní straně do výšky odháňky.

Odháňka zápletová

Odháňka zápletová je příčná konstrukce usměrňující proud vody, budovaná v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je urovnání dna, provedení klestové podestýlky, zaberanění řady pilot z výřezů pro odháňku jednoduchou se zápletem z vrbového klestu, nebo zaberanění pilot ve tvaru pravoúhlého trojúhelníka, jehož kratší odvěsna směřuje do středu toku a přepona směřuje proti vodě v patě svahu, přibití tyčových výřezů tvořících rám pro položení vrstvy klestu zapuštěného silnějšími konci pod dno a přisypání štěrkovou zeminou, popřípadě zaberanění pilot ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka s kůly nebo pilotami zaraženými v jedné nebo ve dvou řadách a propletení vrbovým klestem s kamennou výplní vnitřního prostoru i mezi řadami pilot nebo kůlů.

Vegetační zpevnění plošné

Vegetační zpevnění plošné je určeno ke zpevnění dna nebo svahů v rámci úprav při lesnicko technických hydromelioracích. Obsahem standardu je urovnání povrchu, zaražení kůlů, u klestové podestýlky upevnění vrbového klestu ke kůlům páleným drátem, případně jen volně položené bez kůlů a neupevněné, u klejonáže zaražení kůlů, položení jehličnatého klestu a přichycení klestu tyčemi připevněnými na kůly a pokrytí krytiny zeminou nebo kameny s rozvozem do 20 m, u vrbové krytiny zaražení kolíků, kladení vrbové krytiny těsně vedle sebe, upevnění drátem a zasypání zeminou s jejím vykopáním a přesunem do 50 m nebo položení povázky z vrbového klestu splétaného do svazků o průměru 150 mm a připevnění drátem ke kolíkům, nebo u plůtků z vrbového klestu zaražení kůlů, vpletení vrbového klestu.

Oživený srub

Oživený srub je tvořen řadami laťových plůtků a je určen k sanaci a zpevnění pat svahů v rámci úprav při lesnicko technických hydromelioracích. Obsahem standardu je výkop rýhy na získání zeminy a její přemístění na vzdálenost do 20 m, zaražení kůlů a přibití tyčových výřezů pro vytvoření laťových plůtků v požadovaném počtu řad nad sebou, provázání drátem, položení vrstvy vrbového klestu mezi plůtky a zasypání vnitřního prostoru mezi plůtky a nad plůtkem získanou zeminou včetně svahování násypu ve sklonu předepsaném projektem.

Povázka

Povázka je druh zpevnění z klestu spleteného do svazků a je určena pro zpevnění v rámci úprav při lesnicko technických melioracích. Obsahem standardu je spletení vrbového proutí do svazků požadované tloušťky, převázání drátem a připevnění k terénu zaraženými kolíky.

Garnisáž

Garnisáž je určena ke zpevnění dna suchých strží. Obsahem standardu je zaražení kůlů na obou krajích erosivní rýhy i uvnitř rýhy, položení klestu a jeho zatížení nasbíraným kamenem a sypaninou a přitažení příčnými břevny přibitými na kůly.

Válec ponorný z vrbového klestu haťový nebo haťoštěrkový

Válce haťové jsou určeny pro zpevnění paty svahu při lesnicko technických melioracích. Obsahem standardu je výkop rýhy a rozhrnutí výkopku, vytvoření válce z klestu převázaného drátem popřípadě vyplněného jádrem z kamene, ruční spuštění a uložení válců haťových v požadovaném počtu nad sebou do rýhy a připevnění kůly, nebo zaberanění pilot v jedné nebo ve dvou řadách, spuštění a uložení haťoštěrkových válců buď mezi dvě řady pilot nebo k jedné řadě pilot do rýhy pomocí mechanizačního prostředku.

Haťová konstrukce podélná nebo příčná

Haťová konstrukce je určena pro zpevňovací práce v podélném nebo příčném směru v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je vytvoření povázky z vrbového klestu staženého drátem, složení konstrukce na terénu na suchu nebo i ve vodě, přibití povázek kolíky, zřízení výplně mezi povázkami kamenem nebo sypaninou získanou na staveništi včetně jejího získání a přemístění na vzdálenost do 50 m.

Výplň výmolů toků haťová nebo klestová

Výplň výmolů je určena k zajištění narušeného dna nebo paty toků. Obsahem standardu je kladení vrbového klestu šikmo po vodě buď bez upevnění nebo s upevněním kůly a to buď klestu volně loženého nebo z otýpek vytvořených z vrbového proutí stažených drátem, provedení na suchu nebo ve vodě.

Zhotovení hatí

Zhotovením hatí se rozumí výroba hatí z vrbového klestu určených pro další použití. Obsahem standardu je střídavé prokládání slabých a silných konců vrbového proutí do tvaru válce a stažení drátem do požadované tloušťky a délky hatě, uložení do hromad na vzdálenost do 50 m.

Záplet z klestu

Záplet z klestu je určen pro úpravy v rámci lesnicko technických meliorací. Obsahem standardu je zaražení kůlů nebo zaberanění pilot a propletení vrbového proutí mezi kůly nebo piloty.

Balvanitý skluz

Balvanitý skluz je určen ke zpevnění vodních toků převážně za vývarem nebo pod jezem. Obsahem standardu je uložení lomových kamenů autojeřábem na suchu i pod hladinu vody do 30 cm a proštěrkování kamenů.

Práh dřevěný

Práh dřevěný je určen k opevnění dna toků při lesnicko technických melioracích. Obsahem standardu je vykopávka rýhy pro práh, zaražení pilot na vzdušné straně a připevnění kulatiny v jedné nebo dvou řadách hřebíky a pásovou ocelí.

Spadiště z výřezů stavebních

Spadiště je konstrukce určená k vyrovnání rozdílných spádů dna při úpravách toků. Obsahem standardu je provedení zemních prací pro uložení polštářů, zaražení dřevěných pilot, vytvoření polštářů přibitím kulatiny na piloty a provedení podlahy na polštářích přibitím a přichycením tyčoviny pásovou ocelí.

Dřevěný stupeň z výřezů

Dřevěný stupeň je příčná konstrukce určená k vyrovnání rozdílných spádů dna při úpravách toků. Obsahem standardu je zaražení dřevěných pilot a upevnění výřezů na piloty pomocí svorníků, hřebů a pásové oceli, přitesání ložných ploch.

Srubový stupeň

Srubový stupeň je příčná konstrukce určená k vyrovnání rozdílných spádů dna při úpravách toků. Obsahem standardu je vytvoření dvou stěn z výřezů spojených kleštinami pomocí hřebů nebo svorníků, vyplnění prostoru mezi stěnami záhozem z lomového kamene, urovnání horního líce a vyklínování mezer mezi výřezy kamenem.

Srubová stěna

Srubová stěna je podélná konstrukce určená k vyplnění a zpevnění nátrží v březích koryt vodotečí při lesnicko technických komunikacích. Obsahem standardu je zaražení dřevěných pilot, přitesání ložných ploch výřezů a připevnění přibitím a pásovou ocelí a zavázání stěny kleštinami do záhozu nebo zásypu za stěnou.

Výplň otvorů tvárnic, panelů kamenivem

Výplň otvorů vylehčených nebo děrovaných tvárnic, panelů, šachtiček nebo spár a dutin rovnaniny je doplňující konstrukcí při opevňování ploch vodorovných a svahů. Obsahem standardu je přísun materiálu v rozsahu pracovního prostoru a vyplnění otvorů v tvárnicích, výplň šachtiček nebo vyplnění spár a dutin rovnaniny ručně nebo s použitím mechanizace, odstranění přebytečného materiálu.

Zpevnění kůly

Zpevnění kůly je určeno pro úpravy prováděné v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je příprava kůlů z tyčoviny a jejich zaražení nejméně na jednu polovinu jejich délky.

Plůtek palisádový ve strži

Plůtek palisádový je podélné zpevnění určené ke zpevnění ve stržích. Obsahem standardu je příprava území a zaražení kůlů, výroba průvlaků a štěpin, provedení plůtku se zaražením štěpin těsně k průvlakům a přibití koncových a některých mezilehlých štěpin, nasbírání kamene a provedení záhozu s upravením horní plochy záhozu.

Plůtek tyčový, laťový

Plůtek tyčový nebo laťový je podélné zpevnění určené ke zpevnění ve stržích. Obsahem standardu je výkop rýhy pro plůtek, příprava a zaražení kůlů, výroba podélných tyčí, tyčových výřezů, upevnění těsně nad sebou pomocí hřebíků v požadovaném počtu vrstev, sbírání kamene a provedení záhozu s úpravou horní plochy záhozu nebo zásyp rýhy a za latěmi zeminou získanou na místě.

Vnější omítky a postřiky podhledů, říms, stěn, zdí, valů, izolací, pilířů, sloupů, panelových a betonových konstrukcí, potrubí, kanálů, stok, studní, šachet

Omítkami se rozumí cementový postřik a omítky vápenné a cementové; jádrové, jednovrstvé, tenkovrstvé, štukové, vápenosádrové, sanační, strukturální, zatírané, rýhované nanášené ručně nebo strojně a nástřik plastických maltovin.
Obsahem standardu je i :
vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem, pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí, pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b), dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek, úprava omítek kolem ocelových zárubní, zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm, oprava omítek po provedení prací PSV, jakož i ochrana, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí, úprava povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15o, oprava povrchu na částečně zaoblených konstrukcí do 10 % z celkové plochy, s výjimkou samostatných konstrukcí, pro které jsou v katalogu uvedeny ceny nebo příplatky k cenám za zaoblení (u vnějších omítek od IV: stupně složitosti je případné zaoblení součástí příslušné složitosti), omítka osově přímých kleneb (skořepin) jednostranně (příčně) zakřiveným podle kružnice, elipsy, paraboly (např. klenba valená, neckovitá, zrcadlová, klášterní, křížová, lunety, konoid), omítka krátkých stěn a malých ploch, pokud pro ně nejsou uvedeny samostatné položky nebo příplatky k cenám za omítky ve sníženém prostoru, ztížené práce při omítkách ostění, hran, rohů, koutů. Popis standardu musí vymezit druh, složení, způsob zpracování, počet a tloušťku vrstev a povrchovou úpravu omítky.

Potrubí betonové netěsněné

Potrubím betonovým netěsněným se rozumí potrubí kladené bez jakéhokoliv těsnění. Obsahem standardu je úprava rýhy, výběr, přezkoušení a očištění trouby, spuštění na dno výkopu ručně nebo autojeřábem, sesazení ve spoji, vyrovnání ve směru a spádu a zajištění v osazené poloze.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00