TP 825-1 Objekty podzemní – studny a jímání vody


Náplň těles filtrů

Náplní těles filtrů se rozumí dodávka a uložení náplně těles filtrů z materiálu nepraných z lomového kamene, hrubého kameniva drceného, tříděné strusky nebo technických písků filtračních ve vrstvách předepsané tloušťky a platí i pro filtrační vrstvy kalových polí. Obsahem standardu je přemístění náplně ze vzdálenosti 10 m, uložení ve vrstvách předepsané tloušťky s urovnáním každé vrstvy do předepsané kóty. Popis standardu musí vymezit druh a zrnitost popř. označení náplně.

Plášť studny z betonových skruží

Plášť studny ze skruží zajišťuje stabilitu stěn a umožňuje přítok vody do studny. Obsahem standardu je vyčištění dna studny, rozprostření cementové malty, osazení dílce autojeřábem, odepnutí háků.

Zdivo pláště studny z cihel

Plášť studny z cihel zajišťuje stabilitu stěn a umožňuje přítok vody do studny. Obsahem standardu u studny kopané je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení cihel včetně maltování, sekání, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení výškových bodů a propsání, případné pomocné lešení z prken a hranolů, u studny spouštěné postupné spouštění zděného pláště studny pomocí stavebního vrátku do prostoru vykopávaného postupně.

Plášť studny z betonu

Plášť studny z betonu zajišťuje stabilitu stěn a umožňuje přítok vody do studny. Obsahem standardu je přísun betonové směsi do studny pomocí stavebního vrátku, vyklopení směsi z ručního dopravního prostředku, nahození směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce dřevěným hladítkem, případné zajišťování výztuže proti vychýlení, případné pomocné lešení z prken a hranolů.

Bednění pláště studny

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitického betonového nebo železobetonového pláště studny zřízená z řeziva, nebo ze standardních desek z překližky nebo ze systémového bednění. Obsahem standardu je vytýčení osy konstrukce, vyznačení okraje a obrysu na dno výkopu, vynesení výšky konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru včetně manipulace se stavebním vrátkem, sestavení bednění z prken, hrubých dílců, nebo standardních desek z překližek do tvaru bednění pláště studny, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu, při odbednění uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken, hrubých dílců nebo desek z překližek od betonu, uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž studny z oceli

Výztuž studny z betonářské oceli je nedílnou součástí konstrukcí zaručující jejich požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění bodovým svařováním, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, manipulace pomocí stavebního vrátku.

Zapuštění zárubnice

Zárubnice je trouba, zajišťující stabilitu stěn a obsypu a umožňující přítok vody do studny. Obsahem standardu je manipulace s troubami v pracovním prostoru, uchycení a zapouštění trouby pomocí vrtné soupravy do studňového vrtu, u trub kameninových jejich vzájemné těsnění, u trub ocelových jejich svaření nebo šroubování, u trub litinových jejich těsnění.

Vytvoření filtru zárubnice

Filtr má za úkol zlepšit funkci zárubnice zamezením zanášení děrovaných částí. Obsahem standardu je rozměření a uříznutí síťoviny nebo tkaniny, ovinutí děrované části zárubnice síťovinou nebo tkaninou v potřebné vrstvě se zajištěním proti poškození použití vrtné soupravy.

Výplň na dně studny

Výplň dna studny je určena k zamezení vnikání jemných částí z podloží do prostoru studny při čerpání vody. Obsahem standardu je spuštění betonové směsi nebo kameniva v nádobách pomocí stavebního vrátku na dno studny, vyklopení a ruční rozhrnutí s udusáním.

Osazení krycí desky

Krycí deska zamezuje volnému přístupu nebo znečištění vodárenské studny. Obsahem standardu je očištění podkladu, rozprostření cementové malty, manipulace s dílcem, osazení dílce autojeřábem, odepnutí háků, vyspárování cementovou maltou.

Obsyp a těsnění studny

Obsyp studny je vyplnění prostoru mezi pláštěm studny a okolní horninou, těsnění studny z nepropustného materiálu zabraňuje vsakování povrchové vody do studny. Obsahem standardu je přísun materiálu, spuštění materiálu pro obsyp nebo těsnění pomocí stavebního vrátku do prostoru vytvořeného pro obsyp nebo těsnění, vyklopení, ruční rozhrnutí a ruční hutnění.

Otvory vtokové v plášti studny

Otvory v plášti vodárenské studny jsou určeny k vytvoření prostupu pro lepší pronikání vody přes plášť do studny. Obsahem standardu je rozměření míst pro otvory, vyvrtání otvorů a vložení drenážní trubky nebo trubky z PVC a utěsnění betonem.

Děrování zárubnic

Děrování zárubnic slouží k vytvoření otvorů v příslušné ploše k zajištění průsaku vody zárubnicí. Obsahem standardu je příprava nářadí, rozměření a vyznačení otvorů, vyvrtání ruční vrtačkou nebo vypalování pomocí agregátu.

Sběrné těleso

Sběrným tělesem se rozumí zhotovení sběrného tělesa v hloubce do 5 m podle typového podkladu „Jímání podzemní vody“ Hydroprojekt Praha. arch.č. 4123-6471 z r. 1967. Obsahem standardu je položení poloděrovaných kameninových trub, obsyp štěrkem a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit výšku obsypu

Vnitřní postřiky a omítky stropů, schodišť, stěn, pilířů, sloupů, panelových konstrukcí, šachet, světlíků, jímek, studní, kanálů, stok, savek, spirál vtoků, obtoků a výtoků a omítka cementová ostatních konstrukcí vodních staveb

Omítkami se rozumí cementový postřik a omítky vápenné a cementové; jádrové, jednovrstvé, tenkovrstvé, štukové, vápenosádrové, sanační, strukturální, zatírané, rýhované nanášené ručně nebo strojně a nástřik plastických maltovin.
Obsahem standardu je i :
vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem, pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí, pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b), dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek, úpravu omítek kolem ocelových zárubní, zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm, oprava omítek po provedení prací PSV, jakož i na ochrana, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí, úprava povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15°.

Vnější omítky a postřiky podhledů, říms, stěn, zdí, valů, izolací, pilířů, sloupů, panelových a betonových konstrukcí, potrubí, kanálů, stok, studní, šachet

Omítkami se rozumí cementový postřik a omítky vápenné a cementové; jádrové, jednovrstvé, tenkovrstvé, štukové, vápenosádrové, sanační, strukturální, zatírané, rýhované nanášené ručně nebo strojně a nástřik plastických maltovin.
Obsahem standardu je i :
vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem, pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí, pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b), dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek, úprava omítek kolem ocelových zárubní, zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm, oprava omítek po provedení prací PSV, jakož i ochrana, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí, úprava povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15o, oprava povrchu na částečně zaoblených konstrukcí do 10 % z celkové plochy, s výjimkou samostatných konstrukcí, pro které jsou v katalogu uvedeny ceny nebo příplatky k cenám za zaoblení (u vnějších omítek od IV: stupně složitosti je případné zaoblení součástí příslušné složitosti), omítka osově přímých kleneb (skořepin) jednostranně (příčně) zakřiveným podle kružnice, elipsy, paraboly (např. klenba valená, neckovitá, zrcadlová, klášterní, křížová, lunety, konoid), omítka krátkých stěn a malých ploch, pokud pro ně nejsou uvedeny samostatné položky nebo příplatky k cenám za omítky ve sníženém prostoru, ztížené práce při omítkách ostění, hran, rohů, koutů. Popis standardu musí vymezit druh, složení, způsob zpracování, počet a tloušťku vrstev a povrchovou úpravu omítky.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00