TP 824-2 Dráhy kolejové městské


Kolejové lože z panelů železobetonových, z kameniva, strusky, škváry nebo z betonu

Kolejovým ložem se rozumí konstrukce pod pražci a kolejemi, případně výplň mezi pražci a kolem jejich hlav nebo rozšíření mezi výhybkami ve zhlaví nástupištních zídek nebo na mostech a v tunelu. Obsahem standardu je přísun panelů, odbourání nerovné živičné vrstvy, příprava kotle, rozehřátí živičné směsi a urovnání povrchu živičnou směsí, položení panelů autojeřábem, vyčištění spár stlačeným vzduchem a vyplnění spáry kamenivem, nebo přísun sypkého materiálu, jeho rozprostření do profilu, zhutnění, případně úprava žlábků pro kolejové izolované obvody a nebo přísun betonové směsi, uložení a hutnění betonu, vytvoření dna odvodňovacího kanálu s úpravou do spádu cementovou maltou, úprava povrchu kolejového lože.

Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav

Jedná se o výplň mezi pražci a kolem jejich hlav nebo mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn. Obsahem standardu je navlhčení podkladu, přísun betonové směsi, uložení betonu a zhutnění, nebo přísun kameniva, uložení a zhutnění vibračním válcem popřípadě prolití zhutněného kameniva cementovou maltou.

Kolejová pole na pražcích

Kolejová pole montovaná na montážní základně slouží k následnému zřízení koleje. Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců, pípadně mostnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a kolejnicových uevňovadel, polyetylenových podložek pod podkladnice, pryžových podložek mezi patou kolejnice a podkladnicemi, těsnících zátek do vložek pražců z předpjatého betonu), manipulace pomocí železničního kolejového jeřábu, montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, naolejování spojkových a svěrkových šroubů.

Kolej stykovaná z kolejových polí

Kolej stykovaná je z mechanicky spojených kolejnicových pásů.
Obsahem standardu je přivezení kolejových polí, uložení na kolejové lože a směrová a výšková úprava podbitím každého pražce podbíječkou.

Kolej stykovaná z kolejnic

Kolej stykovaná z mechanicky spojená z kolejnic.
Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců, podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a kolejnicových upevňovadel, polyetylenových podložek pod podkladnice, pryžových podložek mezi patou kolejnice a podkladnicemi, těsnících zátek do vložek pražců z předpjatého betonu), manipulace pomocí autojeřábu, rozdělení pražců, montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, osazení kotevních šroubů včetně zalití u koleje na podkladu z betonu,směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce třemi záběry podbíječkou včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu.

Kolejová rozvětvení

Kolejové rozvětvení je zřízení jednotlivých výhybek a kolejových křižovatek.
Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců, podložek, spojek, svěrek, výhybkového návěstního tělesa s petrolejovou lampou, tabulky s číslem výhybky), manipulaci pomocí autojeřábu, rozložení pražců, úplnou montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, osazení kotevních šroubů, směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce podbíječkou včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu, páskování pražců, případnou montáž výměnového závaží a vyregulování hákového závěru výhybky.

Příčný posun koleje nebo kolejového rozvětvení na pražcích

Příčným posunem se rozumí posun osy koleje nebo kolejového rozvětvení větší než 50 mm. Obsahem standardu je odstranění štěrku v rozsahu nutném k provedení posunu, uvolnění koleje, nebo zřízení a odstranění lyžin, rozebrání a zřízení styku kolejových jařem, směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení včetně podbití.

Posunutí pražců

Posunutí pražců se provádí v ose koleje za účelem změny rozdělení pražců. Obsahem standardu je částečná demontáž pražců pro jejich posunutí a opětnou montáž, odstranění výplně mezi pražci a kolem jejich hlav, dvojí podbití pražců, zřízení výplně mezi pražci a kolem jejich hlav.

Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení

Jedná se o vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm nebo při zapojování na nově zřízenou kolej. Obsahem standardu je uvolnění koleje nebo kolejového rozvětvení, směrové a výškové vyrovnání pomocí utahováku, podbitím pražců, jsou-li koleje uloženy na pražcích na štěrku nebo podbitím kolejnic je-li kolej uložena přímo na zhutněné vrstvě (bez pražců), avšak bez doplnění kolejového lože.

Svařování kolejnic

Svařování kolejnic ojedinělé nebo průběžné elektricky nebo plynem. Obsahem standardu je uvolnění kolejnic a jejich nastavení na potřebnou šířku spáry, podbití stykových pražců s úpravou kolejového lože do profilu, případnou demontáž a montáž podkladních stykových pražců při svařování odtavením, rozložení a vyrovnání koleje pro svařování na roštu, přísun a přípravu zařízení pro svařování elektricky nebo plynem, provedení svaru, dotažení kolejových upevňovadel po svaření kolejnic, obroušení svaru.

Řezání, vrtání, broušení kolejnic a řezání pražců

Jedná se o krácení nebo dělení kolejnic pomocí pily, o vyvrtání otvorů v kolejnici případně o odstranění okysličeného povrchu kolejnic. Obsahem standardu je přísun a příprava motorové pily na koleje s vrtačkou, nebo pily nebo vrtačky, nebo vozu na broušení kolejí městských drah, provedení řezu, vyvrtání otvoru nebo broušení, při vyřezání středu pražce je součástí standardu i přemístění vyřezaných částí na vzdálenost 50 m s uložením do hranic a impregnace pražců v místě odříznutí.

Návěstidla a označovací zařízení

Jedná se o zařízení informující a upozorňující na změnu situace na dráze nebo vyjadřující délkové údaje. Obsahem standardu je pro všechna zařízení provedení zemních prací s rozhozením výkopku, dále osazení sloupků pro znamení s jejich zabetonováním nebo vysekání otvorů pro osazení a zalití cementovou maltou nebo osazení staničníků a hraničníků do výkopu, nátěry zařízení a úpravu kolejového lože v místě uložení prefabrikovaného námezníku, manipulaci s materiálem pomocí motorového univerzálního vozíku.

Výplň boků kolejnic betonem

Výplň boků kolejnic se provádí za účelem vyrovnání profilu kolejnice do svislé rovné plochy. Obsahem standardu je ruční nanesení betonové směsi do vnitřního i vnějšího boku kolejnice s urovnáním zednickou lžící.

Odvodnění koleje žlaby z betonových dílců

Odvodnění slouží k odvedení povrchové vody z tělesa městské kolejové dráhy do odkalovací šachtice. Obsahem standardu je urovnání podkladu, osazení žlabů a betonových dílců, podezdění a osazení litinových skříněk a osazení rámů a poklopů na skříňky, vyzdění a omítnutí čel odvodňovacích žlabů a svislých kanálků, nadbetonování stěn žlabů, osazení krycích desek nebo rámů s mříží na žlab, použití autojeřábu k manipulaci s prefabrikáty.

Montáž zádlažbových panelů

Zádlažbové panely jsou určeny k vyplnění prostoru mezi kolejnicemi nebo mezi vozovkou a kolejnicemi a vytvářejí rovnou plochu pro dopravu nebo chůzi. Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy z kameniva s udusáním, manipulace s panely a jejich kladení pomocí autojeřábu, vyplnění spár mezi panely, mezi panely a kolejnicí a podél krajních panelů prostým betonem pod asfaltovou zálivku, roztavení asfaltu v kotli a zalití otvorů s háky v panelech asfaltovou zálivkou.

Bednění betonových prahů pro uložení koleje

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí zřízená z řeziva. Obsahem standardu je založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, sestavení bednění z prken do tvaru bednění prahů, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových spojů, zajištění konstrukce bednění proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu.

Výztuž betonových prahů pro uložení koleje

Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přísun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním.

Zálivka asfaltová

Zálivka slouží k vyplnění spár podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi zádlažbovými panely. Obsahem standardu je vyčištění spár před provedením zálivky, roztavení asfaltu v kotli a provedení zálivky spár.

Nátěr paty kolejnice

Nátěr paty kolejnice se provádí za účelem ochrany před působením vlhkosti. Obsahem standardu je očištění kolejnice před nátěrem a provedení nátěru asfaltovou emulzí za studena.

Osazení staniční tabule a koncového majáčku

Jedná se o osazení informativních zařízení nutných k provozování městské kolejové dráhy. Obsahem standardu je rozebrání dlažby a obetonování paty sloupku se staniční tabulí, nebo vysekání kapes ve zdivu a zazdění držáků tabule s vyspravením omítky kolem držáků nebo jen osazení staniční tabule na sloupu veřejného osvětlení nebo trolejového vedení.

Montáž odvodnění koleje ve vozovce z ocelových skříní nebo trub

Odvodnění je určeno pro odvedení vody z kolejnic ve vozovce prostřednictvím odvodňovacích skříní. Obsahem standardu je osazení ocelové skříně nebo trouby a odvodňovacích skříněk a osazení rámů a mříží nebo poklopů, roztavení asfaltu v kotli a provedení zálivky spár.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00