TP 800-764 Konstrukce klempířské


Přípravné práce

Vysekání rýhy do průřezu 100x100 mm. Vysekání kapsy do rozměrů 100x100x300 mm. Osazení objímek, špalíků a latí zazděním, zabetonováním a zalitím. Dodávka špalíků a latí. Dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby. Dodání a položení podkladní lepenky pro střešní krytiny z plechu, oplechování střešních říms, oplechování okapů, lemování komor DVJ a dírkovanou zastávku.

Krytina z plechu

Krytinou z plechu se rozumí výroba a montáž plechové krytiny a jejího příslušenství. Obsahem standardu je rozměření, orýsování, stříhání, ohýbání a drážkování plechů, výroba příponek, očištění plochy, sesazení jednotlivých dílů, uchycení příponkami a zadrážkování, úpravy ohybů, úpravy v rozích, úpravy v hřebeni, zdvižení krytiny u zdí, montáž dilatačních krycích lišt, zavěšení závětrné lišty za ohyb okraje krytiny včetně upevnění drátěnými příponkami.

Oplechování

Oplechováním z plechu se rozumí zhotovení a montáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem a oplechování okapů na střechách s tvrdou nebo měkkou krytinou včetně dodávky podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací. Obsahem standardu je rozměření, orýsování, stříhání, ohýbání okapnic a vodních drážek,ohýbání vyztužení a pro dokrytí lepenky, očištění plochy, natažení šňůry, upevnění podkladního plechu, sestavení dílců, vytvoření dvojité drážky, drážkování spojů, vytvoření otvorů a snýtování, úprava lepenky, zavěšení oplechování na podkladní plech, upevnění zadní části oplechování.

Lemování z plechu

Lemováním z plechu se rozumí zhotovení a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou nebo měkkou krytinou včetně zhotovení rohů, spojů, lišt a dilatací, lemování tlumících komor, lemování komínů a jiných střešních prostupů a lemování sloupků komínových lávek s podložkou.

Obsahem standardu lemování zdí je rozměření, orýsování, stříhání plechů, ohýbání do úhlu 90°, ohýbání vodních drážek, okapniček a spádů, ohýbání předního a zadního dílu podle sklonu střechy, na bočních dílech lemování zhotovení stojaté a vodní drážky, ohýbání vrchních částí lemování vsunutí do drážky průniku, zhotovení podkladních plechů, zhotovení manžety držáku a úprava manžety k nanýtování. Očištění plochy, úprava lepenky, sesazení jednotlivých dílů, proražení děr, nýtování a letování, úprava ukončení lemování ke zdi, zasekání do zdi, uložení a upevnění lemování hřebíky, upevnění lemování příponkami, orýsování,stříhání nýtování a letování rohů, osazení a upevnění dilatačních lišt skobami, zhotovení ukončení u požární zdi, vsunutí lemování do zpětného ohybu, upevnění oplechování zdi a spájení, připevnění k podkladu příponkami, spojení podkladního plech přeložením, zatmelení spáry mezi oplechováním a sloupkem.

Obsahem standardu lemování komínů je rozměření, orýsování, stříhání plechů, ohýbání do úhlu 90°, ohýbání vodních drážek, okapniček a spádů, ohýbání předního a zadního dílu podle sklonu střechy, na bočních dílech lemování zhotovení stojaté a vodní drážky, ohýbání vrchních částí lemování vsunutí do drážky průniku, zhotovení podkladních plechů, zhotovení manžety držáku a úprava manžety k nanýtování. Očištění podkladu, upravení sklonu a šířky lemování, sesazení a montáž komínového lemování včetně drážkování, zhotovení okapniček, připevnění lemování k laťování nebo bednění pomocí příponek a ke zdivu pomocí skob, provedení všech potřebných ohybů, drážek, střihů, nýtovaných a spájených spojů.

Ostatní prvky kusové z plechu

Ostatními prvky z plechu se rozumí zhotovení a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem, podkladním plechem a manžetou, ventilačních nástavců se stříškou a lemováním, sněhových zachytávačů a oplechování lana bleskosvodu.

Obsahem standardu lemování trub, konzol a držáků je zhotovení podkladního plechu na lepenkové střeše čtvercového tvaru s kruhovým otvorem a na střeše se sklonem na tvrdou krytinu s elipsovým otvorem, pro lepenkovou krytinu zhotovení drážky na obrubovacím stroji pro zadrážkování manžety nebo drážku postavenou kolmo, pro tvrdou krytinu zhotovení vodní drážky na boční a zadní straně a na přední straně zhotovení okapničky, nanýtování manžety, orýsování pláště manžety a vystřižení, zhotovení drážky na připájení u podkladního plechu, zkroužení manžety, spojení manžety s podkladním plechem nýtováním, drážkováním a spájením, nastřižení pásku podle průměru manžety, zkroužení do tvaru, obroubení vrchní části, pro okraje dilatačního kloboučku nastřižení, ohnutí a vyvrtání otvorů ploché oceli, nanýtování úhelníčků na dilatační kroužek a stáhnutí manžety šroubem. Očištění podkladu, nasunutí lemování na rouru a připevnění k podkladu, nastřižení navlečení a upevnění nepískované lepenky, nasunutí dilatačního kloboučku a upevnění šrouby, na tvrdé krytině upevnění podkladního plechu příponkami.

Obsahem standardu pro ventilační nástavce se stříškou a lemováním je nastříhání plechu na plášť podle průřezu roury, ohýbání podélné drážky na ohýbacím stroji, zkroužení, spojení zadrážkováním, označení výstřihu a vystřižení do tvaru, stočení do tvaru a snýtování nebo zadrážkování, obrobení okraje, zhotovení držáků stříšky, vyvrtání otvorů, ohnutí do tvaru, nanýtování a nasunutí na rouru, nastříhání pásků plechu ohnutí drážky, zakulacení manžety a zadrážkování, obroubení manžety jako zarážky. Zabudování a upevnění nástavce a nasunutí a zajištění stříšky.

Obsahem standardu pro sněhové zachytávače a oplechování držáků bleskosvodů je stříhání ploché oceli, naznačení a vyvrtání otvorů pro tyče a upevnění, ohýbání do tvaru lopatkového zachytávače, nastříhání ploché oceli a nanýtování na držák, zhotovení podložky a krycího plechu s vytvořením vodní drážky. Roznesení po střeše, přibití zachytávačů podle šňůry, navlečení a spojení ocelových tyčí, osazení krycího plechu do podložky, připevnění podložek, upevnění příponkami, na plechové krytině připájení krycí manžety.

Žlaby z plechu

Žlaby z plechu se rozumí zhotovení a montáž žlabů (včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací) podokapních čtyřhranných, podokapních půlkulatých, nadřímsových čtyřhranných uložených v hácích se spádovou vložkou nebo v lůžku, masky k nadřímsovým žlabům, nástřešních oblého tvaru, převodových s podložkami a rozšířeným vyústěním, mezistřešních nebo zaatikových bez háků, háků pro mezistřešní a zaatikové žlaby, kotlíků kónických nebo čtyřhranných a ochranných košů střešní vpusti.

Obsahem standardu pro zhotovení žlabů podokapních čtyřhranných, podokapních půlkruhových, nadřímsových čtyřhranných, nástřešních, převodových, mezistřešních, masku žlabu, háků žlabových, kotlíků žlabových kónických a čtyřhranných je stříhání plechu na příslušnou rozvinutou šířku, zhotovení návalků, zakroužení polokruhového žlabu případně ohnutí do tvaru čtyřhranného žlabu, u nadřímsového žlabu vyhnutí vodní drážky, číslování nadřímsových žlabů, u žlabů nadřímsových a mezistřešních zhotovení vodní drážky a přehnutí.

Hrdlo – ustřižení plechu podle průřezu odpadní roury orýsování nástřihu podle šablony, vytvoření drážek stočení a zadrážkování, vyklepání horní části a přizpůsobení k nanýtování na žlab, nanýtování.

Čelo – ustřižení plechu, přizpůsobení k návalku žlabu, zhotovení drážky, naletování.

Rohy – ustřižení plechu na příslušnou rozvinutou šířku, označení pro spoj podle vzorku, zhotovení návalků a zakroužení do tvaru dvou kusů, přizpůsobení spoje úhlovému profilu žlabového rohu, nýtování a pájení případně zhotovení drážky, zadrážkování a spájení.

Háky – nastříhání plochého železa podle číslované mírky, uložení háků podle pořadí, očíslování háků, označení otvorů a ohybů podle vzorku, vyvrtání otvorů a jejich zahloubení a odjehlení, ohýbání do tvaru, zhotovení a přinýtování příponek, u mezistřešních žlabů nastříhání ploché oceli pro spádovou vložku, vytvarování a upevnění svarem.

Maska žlabu – stříhání plechu na rozvinutou šířku, orýsování ohybů, ohyby, vyztužení spodní části dvojitým ohybem, přizpůsobení dolního okraje k tvaru návalku žlabu a nanýtování.

Kotlík – orýsování pláště podle šablony, stříhání, vytvoření drážek a potřebných ohybů, zadrážkování a pájení, výroba a přinýtování hrdla.

Obsahem standardu pro montáž žlabů a příslušenství je překontrolování a označení háků, případné vydlabání lůžka, připevnění háků srovnaných pomocí provázku, vyděrování nýtování a pájení spojů, montáž žlabu včetně sesazení,spojů a zajištění příponkami, zhotovení rohů, zhotovení drážkových spojů u mezistřešních žlabů, úprava lepenky, montáž masky včetně potřebných úprav a příponek, montáž podkladních pásů nebo plechů, zhotovení otvorů pro montáž hrdel nebo kotlíků , osazení hrdel, kotlík a jejich případné zalití asfaltem (zaústění do litiny na ploché střeše), montáž čel, montáž štítků, překontrolování spádu.

Střešní otvory z plechu

Střešními otvory z plechu se rozumí výroba střešních oken a poklopů a jejich osazení. Dále pak výroba a montáž oplechování vikýřů rozvinuté plochy do 6 m2.

Obsahem standardu pro výrobu střešních oken a poklopů je rozměření a označení pro stříhání a ohýbání podle vzorku, výroba 2 ks bočních lemování zadní a přední části, osazení lemování na dřevěný rám hřebíky, vruty, drážkami pájením, přizpůsobení tvaru krytiny, rozměření,označení stříhání a ohýbání křídla podle šablony, výroba čelní části křídla, výroba a osazení střední příčky, příponek pro sklo, úprava pro zavěšení křídla, zhotovení a nanýtování držadla, zhotovení a osazení očka, osazení křídla do rámu, pro poklop zhotovení plechového víka poklopu a jeho osazení na rám včetně kování a držáku.

Obsahem standardu pro montáž střešních oken a poklopů je rozebrání krytiny, připevnění okna příponkami za vodní drážky, u plochých střech podložení nepískovanou lepenkou s připevněním do latí, přizpůsobení lemování podle profilu krytiny, zakrytí rozebrané části střechy krytinou

Ostatní prvky střešní z plechu

Ostatními prvky střešními z plechu se rozumí výroba a montáž závěrných lišt, úžlabí, hřebenů střechy, podkladních pásů, střešních dilatací, připojovacích dilatačních lišt a dírkovaných zastávek.

Obsahem standardu pro výrobu a montáž závětrných lišt je rozměření a označení pro ustřižení podle šablony, stříhání na předepsaný tvar a rozměry, ohýbání okapničky na čelní straně lemování pro spojení s podkladním plechem a horního okraje pro zavěšení lemování okraje štítu, přinýtování drátěných přípojek na spodní hranu, vytvoření stojaté a vodní drážky pro tvrdou krytinu. Očištění podkladu, sestavení dílců, vytvoření otvorů, snýtování a pájení spojů, úprava lepenky, upevnění plechové připojovací lišty, vsunutí závětrné lišty na připojovací lištu a připevnění hřebíky a nebo pomocí příponek, přizpůsobení spojů v rozích, vytvoření rohů nýtováním a pájením.

Obsahem standardu pro výrobu a montáž úžlabí, hřebene a podkladního plechu je rozměření a označení pro ustřižení podle šablony, stříhání na předepsaný tvar a rozměry, ohýbání vodní drážky a středu, pro střechy různého sklonu zhotovení stojaté drážky, nýtování ohybu pro okapové lemování.Očištění podkladu, zhotovení výstřihu na spodní straně souběžně s krytinou, připevnění horního konce, spojení úžlabí v hřebeni dvojitou drážkou s přeložením části přicházející pod krytinu, upevnění příponkami za vodní drážku, přeplátováním u lepenkové střechy, vytvoření otvorů, nýtování a pájení spojů a připevnění okrajů vruty, u podkladního plechu natažení šňůry a připevnění podkladního plechu.

Obsahem standardu pro výrobu a montáž dilatačních lišt je rozměření a označení pro ustřižení podle šablony, stříhání na předepsaný tvar a rozměry, ohýbání dilatace podle tvaru z jednoho nebo tří dílů, u krycí dilatační lišty zhotovení osazení okraje lišty pod omítku. Očištění podkladu, upevnění příponek nebo podkladního plechu dle natažené šňůry, sestavení dílů, vytvoření otvorů, nýtování a pájení spojů, vložení dílu okapničkou do příponky a nebo pásu, upevnění vruty do latí, úprava lepenky u uchycení.

Obsahem standardu pro výrobu a montáž dírkované zastávky je rozměření a označení pro ustřižení podle šablony, stříhání na předepsaný tvar a rozměry, zhotovení návalku na čelní straně, lisování otvorů, ohýbání částí na spodním okraji otvorů, přinýtování zastávky k okapovému plechu a připájení.

Oplechování parapetů

Oplechováním parapetů z plechů se rozumí výroba a montáž parapetních plechů včetně zhotovení a montáže rohů. Obsahem standardu pro výrobu a montáž parapetů je rozměření a označení pro ustřižení a ohýbání podle šablony, stříhání na předepsaný tvar a rozměry, ohnutí zadní části k rámu nebo zdivu, ohýbání okapničky, zastřižení, přizpůsobení a pájení rohů, nanýtování drátěných příponek. Očištění plochy, rozměření parapetu, zastřižení na míru, podtmelení, zasunutí plechu k rámu a upevnění do rámu drátěnými příponkami ke zdivu u ocelových oken zasunutí pod ocelový rám, připájení krycích kloboučků, u rohů sestavení dílců, zastřižení do tvaru, vytvoření otvorů, nýtování a pájení.

Oplechování fasádních říms

Oplechováním fasádních říms z plechu se rozumí výroba a montáž fasádních říms.
Obsahem standardu pro výrobu a montáž oplechování říms je rozměření a označení pro ustřižení a ohýbání podle šablony, stříhání na předepsaný tvar a rozměry, podtmelení, ohnutí zadní části k rámu nebo zdivu, ohýbání okapničky, zastřižení, přizpůsobení a pájení rohů, nanýtování drátěných příponek. Očištění podkladu, sestavení dílců, vytvoření otvorů, nýtování a letování spojů a nebo spojení jednoduchou stojatou drážkou, připevnění čelní části příponkami ke zdivu, připevnění horní část skobami a nebo pomocí připojovací dilatační lišty ke zdivu, připájení krycích kloboučků, u oplechování nad 500 mm upevnění podkladního plechu a podložení lepenkou, vytvoření dvojité stojaté drážky a zadrážkování, stříhání rohů do tvaru, sestavení, vytvoření otvorů, nýtování, vytvoření okapničky po ukončení.

Oplechování zdí a nadezdívek

Oplechováním zdí a nadezdívek z plechu se rozumí výroba a montáž oplechování zdí a nadezdívek včetně zhotovení a montáže rohů. Obsahem standardu pro výrobu a montáž oplechování zdí a nadezdívek z plechu je rozměření a označení pro ustřižení a ohýbání podle šablony, stříhání na předepsaný tvar a rozměry, ohnutí okapnic, nanýtování příponek. Očištění podkladu, sestavení dílců, vytvoření otvorů, nýtování a letování spojů, přerovnání spojů, podtmelení, usazení a připevnění vruty do latí, připevnění drátěnými příponkami, připájení krycích kloboučků, stříhání do úhlu, sestavení rohů, nýtování a pájení, případně
vytvoření drážek a zadrážkování.

Ostatní prvky na fasádě z plechu

Ostatními prvky na fasádě z plechu se rozumí výroba a montáž balkonového chrliče, lemování sloupků zábradlí a dvojdílná dilatace spár zdí a stropů.

Obsahem standardu pro výrobu a montáž balkonového chrliče je ohnutí podkladního plechu k nadezdívce, vytvoření otvoru pro trubku, stočení trubky do tvaru, zadrážkování, vytvoření osazení, vsunutí trubky do podkladního plechu a přizpůsobení, přinýtování a připájení, vystřihnutí a vyhnutí ústí trubky. Očištění a uložení, sestřižení trubky podle šablony, vystřižení otvoru v plechu, zhotovení zpětného ohybu, sestavení, zhotovení otvorů, nýtování a pájení, zaklepání dovnitř trubky, osazení trubky na konci, spojení lemování chrliče s lemováním nýtováním a pájením.

Obsahem standardu pro výrobu a montáž lemování sloupků zábradlí je stočení lemování na rohatině, sletování spoje na horním a dolním konci, ruční vyklepání spodního okraje s vytvarováním. Očištění podkladu, přistřižení plechu okapu ke sloupku, vystřižení otvoru, ohnutí plechu otvoru, nasazení lemování, připájení pásku plechu, zastřižení oplechování, nasazení manžety na sloupek, přiklepnutí spodního okraje k podkladu, připájení manžety k podkladnímu plechu.

Obsahem standardu pro výrobu a montáž dilatace spár je rozměření a označení pro ustřižení podle, stříhání na předepsaný tvar a rozměry, ohýbání dilatace podle tvaru. Očištění podkladu, nastavení dílců, vytvoření otvorů, nýtování a letování s přerovnáním spojů, uložení a upevnění jednotlivých dílů dilatace s přeložením přerovnáním a přizpůsobením.

Odpadní trouby z plechu

Odpadními troubami z plechu se rozumí zhotovení čtvercových nebo kruhových trub včetně zděří, manžet, odboček, kolen, vpustí vody a přechodových kusů.

Obsahem standardu pro výrobu odpadních trub z plechu, manžet kruhového průřezu manžet krycích a přechodových částí odpadních trub je rozměření a označení pro stříhání a ohýbání podle šablony, ohýbání drážek, stáhnutí drážek a drážkování, pro čtyřhranné trouby ohýbání do 90° podle označení, pro kruhové roury stočení na zakružovacím stroji do potřebného profilu, přesazení drážky na hraně lišty dovnitř trouby, zhotovení návalku, nanýtování návalku na troubu, překlepnutí horního přečnívajícího konce trouby na návalek, nástřih trouby a vytvarování pro manžety a přechody.

Obsahem standardu pro výrobu pro kolen horních, kolen výtokových, odboček, odskoků a manžet v průniku římsy je rozměření a označení pro stříhání a ohýbání podle šablony, ohýbání drážek, stáhnutí drážek a drážkování, pro čtyřhranné trouby ohýbání do 90° podle označení, pro kruhové roury stočení na zakružovacím stroji do potřebného profilu, přesazení drážky na hraně lišty dovnitř trouby, zhotovení návalku, nanýtování návalku na troubu, překlepnutí horního přečnívajícího konce trouby na návalek, nástřih trouby a vytvarování pro manžety a přechody, narýsování výstřihů podle šablony, vystřižení spodní části na přeložení, snýtování a spájení, namontování a spájení, vložení výztužné vložky do kolena, přinýtování z boku a přeletování.

Obsahem standardu pro výrobu zděří je vyrovnání nastříhaných pásů, lisování otvorů, ohnutí zděře do tvaru, zhotovení závěsu, vykování skoby do tvaru, soustružení trnu, osazení do zděře a zanýtování.

Obsahem standardu pro montáž odpadních trub z plechu, manžet kruhového průřezu manžet krycích a přechodových částí odpadových trub, přechodových částí odpadních trub, kolen horních, kolen výtokových, odboček, odskoků a manžet v průniku římsy je změření svislé osy a upevnění zděře pro horní část trubky, uvázání šňůry se závažím na zděř a upevnění zděří, sestavení, zasunutí a upevnění odpadních trub a příslušenství, u kolena delšího jak 600 mm zajištění před vysunutím z hrdla páskem plechu, vyplnění prostoru mezi plechem a litinovou troubou lemovacím provazem a asfaltem s nasunutím krycí manžety, případně namontování přechodového kusu z trouby čtvercového průřezu na troubu kruhovou, připájení výtokového kolena na odpadovou troubu a zajištění zděří.

Vyplechování květinových truhlíků

Vyplechováním květinových truhlíků se rozumí vyplechování truhlíků dřevěných nebo betonových včetně čel a odpadové trubky. Obsahem standardu pro výrobu a montáž je očištění plochy, měření a označení plechů, měření a orýsování tvaru, stříhání na předepsaný rozměr, zakružení do tvaru, drážkování, označení otvoru pro trubku, vystřižení otvoru, sestavení dílců, spájení. Stříhání plechu dle označení, vystřižení pro odpadovou trubku, vložení do truhlíku, úprava čel, upravení, vložení a upevnění.

Oplechování dveří

Oplechováním dveří plechem se rozumí rozměření plechu, označení, ustřižení plechu, vystřižení rožků, děrování, upevnění hřebíky.

Okapový systém z plastických hmot

Okapovým systémem z plastických hmot se rozumí dodávka a montáž žlabů a svodů z plastických hmot, včetně příslušenství. Obsahem standardu je rozměření a montáž střešních háků, vlastní dodávka a montáž plastových žlabů zacvakáváním pod jazýček, namazání těsnění silikonovým olejem, usazení do dilatačních dílů a kotlíků, upevnění svodů pomocí objímek s ponecháním dilatace mezi trubkou a hrdlem.

Odvětrání plynových spotřebičů z plechu tl. do 1 mm

Odvětráním plynových spotřebičů se rozumí výroba a montáž drážkovaných trub, kolen a T kusů. Obsahem standardu je rozměření a značení pro stříhání a ohýbání dle šablony, stočení na zakružovacím stroji do potřebného profilu, prosazení drážky na hraně lišty dovnitř trouby, rozměření a označení dílů pro zhotovení třídílného kolena, vystřižení, stočení, zadrážkování dílů včetně prosazení drážky, skružení dílů kolena a sesazení zaklepáním, zhotovení T kusů, zhotovení komínové zděře, sesazení trub kolen a T kusů, přistřižení na míru, vsazení komínové zděře a vsazení odvětrání.

Klempířské prvky z ocelových poplastovaných plechů

Klempířskými prvky z poplastovaných plechů se rozumí zastřešení střešními tabulemi, včetně všech doplňků jako jsou okapové plechy, horní a dolní lemování, hřebeny, úžlabí, oplechování štítů, odvětrání, závětrné lišty, horní a spodní těsnění, sněhové zachytače, šikmé doplňky, odpadní dešťový systém a parapety. Pro klempířské práce z poplastovaných plechů platí výše uvedené standardy doplněné dle příslušných certifikátů jakosti a technologických a montážních předpisů dodávajících firem.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00