TP 801-1 Běžné stavební konstrukce

27 – Základy

Zdivo základové z lomového kamene

Zdivo základové z lomového kamene plní funkci zdiva výplňového nebo rubového a slouží jako základ po objekty vodního stavitelství, pod zdi a valy a má tvar klenby, pásů, prahů, věnců a ostruh, patek a bloků, zřizované v hloubce do 5 m, v prostoru zapaženém i nezapaženém, nebo se používá jako nelícované zdivo základových pásů nebo patek v rámci běžných stavebních prací. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, přísun malty japonkou, přemístění truhlíku, zdění z lomového kamene včetně založení, zatření malty na poslední vrstvě, opatření proti prosakující vodě, u zdiva rubového jednostranné lícování v průběhu zdění, případné odstranění napadávky, nebo pro zdivo základových pásů nebo patek je obsahem standardu očištění podkladu pro zdivo, namaltování, vybrání, hrubé očištění a otlučení kamene, ukládání kamene s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou, zatření malty na poslední vrstvě.

Polštáře pod základy

Polštáře zhutněné pod základy se zřizují za účelem zlepšení základových poměrů
stavebních objektů. Obsahem standardu je ruční přehoz drceného kameniva nebo štěrkopísku do výkopu, rozhrnutí materiálu po vrstvách podle postupu hutnění, potřebný přehoz materiálu ve výkopu, zhutnění strojním pěchem a urovnání podkladu.

Beton základových konstrukcí prostý, prokládaný kamenem nebo železobeton

Beton základových konstrukcí je určen pro přenášení zatížení ze svislých konstrukcí do podloží. Obsahem standardu je pro mostní konstrukce vyčištění základové plochy (pracovní spáry), signalizace a zavádění sklápěčů a automixů, odebírání betonové směsi (vypouštění), zavádění hadic čerpadla do konstrukce, kontrola bednění v průběhu betonáže, rozhrnování, vibrování a propichování směsi, pro ostatní konstrukce je obsahem standardu vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění z kontejneru, nebo ukládání čerpadlem nebo pásovým dopravníkem na automixu, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, případně vlhčení kamene a uložení kamene do konstrukce, strojní hutnění (kromě betonu prokládaného kamenem), vyrovnání a úprava povrchu konstrukce, u základů pod stroje úprava povrchu dřevěným hladítkem, u železobetonu po dobu betonáže udržování armatury v předepsané poloze a případné kropení a ochrana betonu před povětrnostními vlivy.

Bednění základových konstrukcí

Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových základových konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo z bednících prvků. Obsahem standardu je vytýčení osy bednění, pro mostní konstrukce vytýčení půdorysu, zhotovení a osazení základních trámů, výroba a sestavení bednění z prvků, zajištění polohy bednění vzpěrami, rozpěrami, táhly a zarádlováním, kontrola hotového bednění z pohledu kvality a bezpečnosti práce, pro ostatní konstrukce je obsahem standardu vyznačení okraje a obrysu na dno výkopu nebo podloží a vynesení výšky konstrukce od daných bodů, výběr a řezání obedňovacího materiálu s potřebným přesunem v pracovním prostoru, případně montáž pomocného lešení, osazení svislých a vodorovných převázek, skruží a ramenátů, sestavení bednění z prken, hrubých dílců nebo standardních desek z překližek, vynechání otvorů pro vyčištění vnitřku bednění a jejich dodatečné zabednění, provedení hřebíkových a skobových spojů, rozepření vzpěr bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění el. vrtačkou a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, případná ochrana bednění proti přilnutí betonu.

Odstranění bednění základových konstrukcí

Odstraněním bednění se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného. Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek a vzpěr, zápěr, skruží a ramenátů, uvolnění obedňovacích prvků od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, případná demontáž pomocného lešení, a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Bednění a odbednění kotevních otvorů a prostupů

Bednění slouží k vytvoření otvorů a prostupů v betonových konstrukcích v souladu s požadavky projektu a následně provedené odstranění bednění po provedení betonáže. Obsahem standardu je výběr prken a potřebného materiálu, orýsování tvaru na potřebné uřezání prken, sestavení a sbití matric kotevních otvorů a prostupů hřebíky, nátěr přípravkem proti přilnavosti betonu, rozměření polohy otvoru a přesné osazení matrice na bednění, přibití a zajištění matrice proti vychýlení z polohy, odbednění obsahuje uvolnění a odtržení hřebíkových spojů a zajišťovacích prvků, uvolnění nebo vysekání matric, vyčištění otvorů a zajištění proti znečištění.

Výztuž základových konstrukcí

Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, provedení svarových spojů nosných (silových) u výztužných ocelí v místě křížení prutů nebo spoje podélné včetně přesahů nebo příložek, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Nosné nebo spojovací svary základových konstrukcí při montáži dílců

Nosné nebo spojovací svary jsou určeny ke spojení ocelových doplňkových konstrukcí nebo betonářské oceli vzájemně přesahem nebo na podložku. Obsahem standardu je čištění svarové plochy ocelovým kartáčem, kontrola dílce, uchopení svařovacích kleští, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku, svařování, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody, očištění kořenové vrstvy sváru, očištění jednotlivých vrstev sváru, očištění poslední vrstvy sváru a okolí, zacelení začátku a konce sváru, kontrola sváru, vytavení elektrod.

Montáž prefabrikovaných základových konstrukcí

Prefabrikované základové konstrukce jsou určeny pro přenášení zatížení ze svislých konstrukcí do podloží. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože, osazení dílce pomocí jeřábu, zajištění spár lištou, zmonolitnění spojů, odstranění lišt a jejich očištění, odepnutí háků, případně odstranění háků a závěsných ok upálením (uchopení svařovací kukly, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody a očištění plochy, vytavení elektrody včetně manipulace s pracovními prostředky).

Zálivka kotevních otvorů

Zálivkou kotevních otvorů se vyplňuje zbývající prostor vzniklý po montáži kotvících prostředků do kotevních otvorů. Obsahem standardu je donesení vody, polití a vystříkání betonu a bednění, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční hutnění, úprava povrchu zálivky dřevěným hladítkem.

Základy pod stroje a motorová zařízení domácností

Základy pod stroje nebo technologická zařízení jsou tvořeny soustavou betonových nebo železobetonových prvků pod terénem i nad ním, přenášejících na základovou spáru případně na stropní konstrukci budovy statické a dynamické účinky strojů, technologických zařízení, potrubí s pohybujícím se přepravovaným médiem atd. Obsahem standardu je očištění základové plochy, vyznačení obrysu a vynesení výšky konstrukce od daných bodů, výběr a řezání obedňovacího materiálu s potřebným přesunem v pracovním prostoru, vytvoření tvaru základu a polohové zajištění bednění, nátěr bednění přípravkem proti přilnavosti betonu, doprava betonové směs do bednění ručně nebo čerpadlem, hutnění ručně nebo vibrátorem, stažení povrchu latí a odbednění, pro základy pod zařízení domácností je obsahem standardu i provedení hladké cementové omítky, potěru a vynechání otvorů pro kotevní železa.

Hranice dřevěné z pražců

Hranice dřevěné z pražců slouží jako podpěrné dočasné konstrukce při stavbách mostů nebo mostních provizorií. Obsahem standardu je půdorysné vyměření konstrukce, příp. nutné vyrovnání základové spáry kamenivem, kladení pražců ručně nebo autojeřábem, provedení skobových spojů a zajištění pomocným řezivem, po skončení funkce dřevěné hranice její rozebrání ručně nebo autojeřábem, odvoz do 20 m, očištění a nakonzervování ocelových částí.

Bárky ze dřeva měkkého

Bárky dřevěné se používají jako nosné konstrukce pro provizorní mostní konstrukce, budované z vodní hladiny upevněné na pilotách nebo základech. Obsahem standardu je vytvoření konstrukce bárky z trámů a řeziva s provedením šroubových a skobových spojů, manipulace s materiálem a s bárkou pomocí autojeřábu nebo stavebního vrátku, přesun bárky po vodě s použitím voru, prámu nebo lodě.

Vodící zídky železobetonové a šablony ocelové

Vodící konstrukce jsou určeny jako pomocné konstrukce pro následné zřizování podzemních stěn. Obsahem standardu je pro zídky železobetonové jsou nutné zemní práce, srovnání terénu, vytýčení osy bednění, výroba a sestavení bednění z řeziva, zajištění polohy bednění, přísun výztuže, uložení výztuže a její zajištění svázáním, nahození betonu do bednění, ruční hutnění, urovnání povrchu betonu, odbednění a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru, pro šablony ocelové je obsahem standardu osazení šablony pomocí autojeřábu a demontáž s přemístěním.

Úpravy koster z betonářské oceli

Jedná se o ztužení kostry na hranách konstrukce válcovanou ocelí pro zvýšení pevnosti nebo potažení svařovanou sítí za stejným účelem nebo potažení hustým drátěným pletivem za účelem náhrady bednění. Obsahem standardu je pro ztužení hran příprava válcovaných profilů v potřebných délkách a přivaření na hrany kostry z betonářské oceli, pro potažení a obalení kostry je obsahem standardu urovnání pletiva, střih, natažení pletiva na připravený podklad včetně napnutí ocelových strun, přichycení k rámu a strunám drátem, nebo nastříhání a ohnutí svařovaných sítí do potřebného tvaru a přichycení ke kostře vázacím drátem.

Zdivo základových konstrukcí z cihel

Zdivo základových konstrukcí z cihel je určeno pro přenášení zatížení ze svislých konstrukcí do podloží. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení konstrukce, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a propsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m, manipulace s materiálem.

Zdivo základové z bednících tvárnic

Zdivo z bednících tvárnic je určeno pro zdivo základové s použitím bednících tvárnic jako ztraceného bednění. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, rozměření a založení konstrukce, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, ukládání tvárnic na vazbu, sekání tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, přísun a nahození betonové směsi do otvorů tvárnic, případně ruční zhutnění.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00