TP 828-1 Vedení elektrická - kabelovody


Těleso kabelovodu z betonových tvárnic

Tělesem kabelovodu se rozumí zhotovení tělesa kabelovodu z betonových tvárnic na maltu cementovou v otevřeném výkopu dvou-, tří-, nebo čtyřotvorových nebo ve štole dvouotvorových a platí pro jakékoliv vzájemné vazby a počty vrstev a pro jakékoliv hloubky uložení tělesa kabelovodu pod terénem. Obsahem standardu je i dodání a osazení betonových tvárnic, maltové lože, vyplnění a zatření spár a odsekání tvárnic na potřebnou délku. Popis standardu musí vymezit místo montáže (výkop, štola) a druh tvárnic.

Výplň podchodové štoly kabelovodu prostým betonem

Výplní podchodové štoly kabelovodu prostým betonem se rozumí výplň kabelové štoly průřezu do 6 m2 prostým betonem tř. B (zn.0). Obsahem standardu je i přísun betonové směsi, vyplnění podchodové štoly, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení a vyzdívání čílek.

Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu

Tělesem trubkového kabelovodu z prostého betonu se rozumí betonáž kabelovodu z prostého betonu zn. II do připraveného bednění v otevřeném výkopu nebo ve štole a platí i pro obetonování tělesa trubkového kabelovodu. Obsahem standardu je přísun betonové směsi, nahození do bednění, vyrovnání povrchu mezivrstev, obetonování trubek tělesa trubkového kabelovodu a úprava krycí desky kabelovodu. Popis standardu musí vymezit zda se jedná o kabelovod v otevřeném výkopu nebo ve štole.

Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového

Bedněním stěn tělesa kabelovodu trubkového se rozumí zhotovení a montáž bednění a odbednění stěn tělesa trubkového kabelovodu. Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí, montáž, stažení bednění, odbednění, očištění, roztřídění s uložením a TM.

Kanály pro rozvody inženýrských sítí (suché)

Kanály pro rozvod inženýrských sítí se rozumí zhotovení kanálů z betonu prostého nebo železového, volných nebo přilehlých ke zdi nebo k základu budovy podélnou stranou. Obsahem standardu je i betonáž, bednění a odbednění, betonová základová deska se zatřením dna, vyspravení vnitřních stěn cementovou maltou nebo omítnutí stěn zatřenou cementovou omítkou (bez úpravy vnějších stěn a zakrytí). Popis standardu musí vymezit druh betonu (prostý, železový), vnitřní průřez kanálu a zda se jedná o kanál volný nebo přilehlý.

Výplň podchodové štoly kabelovodu kamennou rovnaninou

Výplní podchodové štoly kabelovadu kamennou rovnaninou se rozumí výplň štoly o průřezu do 6 m2 kamenem lomovým záhozovým. Obsahem standardu je i dodávka a přísun kamene, vyplnění štoly a vyzdění čílek.

Výplň podchodové štoly kabelovodu kamenivem těženým nebo štěrkopískem

Výplní podchodové štoly kabelovadu kamenivem těženým nebo štěrkopískem se rozumí výplň štoly o průřezu do 6 m2 kamenivem těženým nebo štěrkopískem. Obsahem standardu je i dodávka a přísun štěrkopísku nebo kamene , vyplnění štoly a vyzdění čílek.

Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu

Čištěním a kalibrováním otvorů tělesa kabelovodu se rozumí vyčištění a přezkoušení světlosti otvorů zkoušecím kalibrem a platí pro jakékoliv druhy kabelovodů.

Trubky tělesa trubkového kabelovodu

Trubkovými tělesy kabelovodu se rozumí dodání a osazení trubek z PVC v otevřeném výkopu nebo ve štolách. Obsahem standardu je montáž trubek včetně spojovacího materiálu. Popis standardu musí vymezit druh, průměr a tloušťku stěny trubek.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00