Novinky v cenové soustavě RTS v roce 2013

1. 9. 2013

Nová cenová úroveň CÚ 2013/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 11 752 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací (HSV, PSV) a 3 966 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

9. 4. 2013

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady byly v souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb. zrušeny a jsou nahrazeny novými tituly se společným názvem Vedlejší a ostatní náklady. Nové tituly jsou uvedeny zde na tomto webu a v datové základně BUILDpower S (typ položky Náklad).

Tyto náklady se uplatňují v samostatném rozpočtu (soupisu) za celou stavbu společně, nikoliv pro jednotlivé objekty jako u VRN. Celkovou cenu si stanoví dodavatel propočtem, odborným odhadem, nebo může použít procentní výpočet z ceny stavby. Sazba procenta eventuelně i základna výpočtu jsou v datové základně přístupné k úpravě. (Základnu výpočtu je možno specifikovat podle typu HSV, PSV…) Při stanovení ceny výpočtem z nákladů stavby je důležité výpočet vedlejších a ostatních nákladů provést až po výpočtu (a uložení) všech objektů stavby (až bude základna kompletní).


8. 4. 2013

K 1. březnu 2013 jsme přistoupili k změnám v metodice oceňování ceníku M 21 Eletromontáže.

Změna se týká použití přirážek M a pojmu „nosný materiál“. Cílem zásahu bylo přiblížení způsobu rozpočtování podle tohoto montážního ceníku s rozpočtováním stavební části stavby.

Náklady vyjadřované přirážkami k montážním ceníkům

Pro přirážky je doporučen následující způsob rozpočtování.

Přirážky č. pol. 110 – 113 Mimostaveništní doprava

Doprava materiálu na staveništní skládku (pořizovací náklady) je již započtena v odbytové ceně materiálu RTS. Použití těchto přirážek by dublovalo náklady na dopravu v celkové ceně rozpočtu. Případné nadstandardní pořizovací náklady je nutné řešit individuální kalkulací.

Přirážky č. pol. 120 – 133 Přesun do zóny

Přesun do zóny se oceňuje individuální kalkulací. Jeho uplatnění je možné na základě takové situace staveniště, že materiál je složen ve vzdálenosti větší, než 100 m od místa zabudování. Přesun na tuto vzdálenost je kryt položkou práce.

Přirážka č. pol. 141 Přirážka za podružný materiál

Podružný materiál bude od CÚ 2013/II zahrnut do režijních nákladů.

Přirážka č. pol. 142 Přirážka za prořez kabelů

Prořez, který vzniká při zpracování materiálu (trubky, nátěrové hmoty a ředidla, konstrukce, rošty a stojiny vyráběné na montáži, kabely, vodiče, tyčové a pásové přípojnice atd.), se připočítá k projektovanému množství nosného materiálu v orientační hodnotě 5 %.

Přirážka č. pol. 201 Podíl přidružených výkonů

Tato položka obsahuje více složek, které se oceňují takto: Lešení se oceňuje položkami ceníku 800-3 Lešení. Osvětlení pracoviště, skladů a přístupových ploch je obsaženo v režijních nákladech jednotkových cen. Strážní a požární služba se oceňuje individuální kalkulací. Pozn.: Lešení do výšky 1900 mm a pro zatížení do 150 kg/m2 (1,5 kPa) s výjimkami uvedenými v úvodních částech jednotlivých kapitol ceníku je v položkách započteno.

Přirážky č. pol. 202 – 205 Zednické výpomoci a přirážky č.pol. 206 – 207 Přidružené výkony pro M22

je optimální rozpočtovat položkami stavebních ceníků (801-3, 801-4).

Přirážky č. pol. 208 – 209 Práce malého rozsahu;

je přirážka individuální a není možno ji stanovit obecně ceníkem RTS. Zvýšení nákladů na provedení prací z tohoto titulu si dodavatel může promítnout do individuálních jednotkových cen, nebo si stanoví vlastní příplatek.

Nosný materiál

Rozlišování materiálu na nosný materiál a specifikace (u montážních prací) díky zrušení přirážek M a novému způsobu stanovení Vedlejších nákladů pozbylo význam a bylo zrušeno. Oba typy materiálu se v rozpočtu zadávají jako Specifikace.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00