Novinky v cenové soustavě RTS

6. 11. 2019

RTS BIM

Na stránky jsme doplnili podrobnější informace o našem přístupu k oceňování staveb metodou BIM.

28. 8. 2019

Aktualizace RTS DATA pro druhé pololetí 2019

Vydáváme RTS DATA 2019/II v rozsahu stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů. Přidali jsme přes 5 200 nových položek a dalších 1 600 jsme změnili. Podrobný popis změn naleznete ve zvláštním pdf dokumentu. Uživatelé služeb obdrží aktualizaci zdarma v rozsahu zakoupených datových bloků.

20. 1. 2019

RTS DATA 2019/I – aktualizace pro první pololetí

Je připraveno kompletní aktualizované vydání RTS DATA 2019/I. To představuje 2 200 nových a přes 2 000 upravených položek (názvy, popisy, normy) a přes 170 zneplatněných položek.

18. 1. 2019

Cenové ukazatele 2019

Na webu již najdete cenové ukazatele pro rok 2019.

19. 11. 2018

Vyjádření RTS, a.s. k cenám v CS RTS

Přečtěte si vyjádření naší společnosti k cenám v cenově soustavě RTS.


RTS DATA 2018 / II - aktualizace pro druhé pololetí

Společnost RTS připravila kompletní aktualizované vydání RTS DATA. To představuje 3 200 nových a přes 7 900 upravených položek (názvy, popisy, normy).

Nová cenová hladina 2018/II pokrývá všechny ceníky HSV, PSV, Montáží, Agregovaných položek a Materiálů v celkovém rozsahu 197 000 položek.

Kompletní přehled o novinkách v této verzi najdete v samostatném dokumentu.


18. 6. 2018

Změny cen materiálu v průběhu I. pololetí 2018

Zvýšená poptávka po stavebních pracích v tomto roce sebou nevyhnutně přinesla zvyšování cen stavebních materiálů. V tabulce zde nabízíme index změny ceníkových cen (nikoliv cen RTS) u vybraných stavebních materiálů za období listopad 2017 až červen 2018. Z hlediska podílu na stavební zakázce jsou v tomto seznamu nejvýznamnější izolace z minerální vlny s navýšením cen o 40-47 %.

 

21. 3. 2018

Cenová soustava RTS je volně přístupná

Společnost RTS zpřístupnila svoji cenovou soustava a to včetně položek a cen. Vše je nyní volně dostupné v naší internetové aplikaci.

 

22. 1. 2018

Nová cenová úroveň cenových ukazatelů staveb a objektů 2018

V záložce Cenové ukazetele na těchto stránkách jsou k dispozici cenové ukazatele na měrnou jednotku v cenách pro rok 2018. Proti minulým letem došlo k výraznějšímu navýšení hodnoty ukazatelů. Navýšení reflektuje zvýšení nákladů na stavební práce zejména ve mzdové části kalkulačního vzorce.

 

15. 1. 2018

Nová cenová úroveň CÚ 2018/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 10 793 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 706 položek agregací a 3 409 nových výrobků

Zobrazení celého textu.

 

10. 10. 2017

Vyjádření k výpočtu přesunu hmot

V poslední době se objevují připomínky od rozpočtářů, že nebyly objednatelem (u rodinných domů), uznány náklady na přesun hmot u základů s tím, že náklady na přesun hmot u základů jsou nula. Objednavatelé se odvolávají tvrzením, cituji: „Všechny hmotnosti u základů – betony a kamenivo jsou nula. Je to z toho důvodu, že se beton „leje“ rovnou do pasů. Pokud je nutné použít Schwing, tak si to máte dát do ceny. Konec citátu.

Naše vyjádření:

Metodika CS RTS předpokládá výpočet nákladů na přesun hmot na základě hmotnosti veškerého materiálu daného objektu a jednotkové ceny stanovené podle druhu objektu a typu konstrukce (JKSO).
Jednotkové ceny přesunu hmot stanovené v CS RTS vyjadřují náklad spojený s přesunem hmot za standardního způsobu přesunu a při obvyklé struktuře daného typu objektu.
Při obvyklé struktuře daného typu objektu se do přesunu hmot započítávají všechny hmoty, žádná konstrukce se nevynechává, ani ta, se kterou se nemanipuluje (např. beton do základových pasů, podkladní vrstvy komunikací, zásypy kamenivem u trubních vedení apod.).
Pokud se na objektu vyskytuje významná konstrukce, která neodpovídá obvyklé struktuře daného typu objektu, pak je nutné náklady na přesun hmot vyčíslit formou individuální kalkulace nákladů.

 

Příklad nestandardních podmínek:
Hala s podsypem podlahy ze štěrkodrti tl. 500 mm. Hmotnost těchto podsypů bude značná a jejich poměr vůči ostatním konstrukcím atypický. Pak jsou možné 2 varianty výpočtu:
a) Individuální kalkulací přesunu hmot všech konstrukcí a materiálů.
b) Použít v rozpočtu dva přesuny hmot HSV. Ceníkovou položku přesunu hmot použít pro celkovou hmotnost hmot HSV avšak bez hmotnosti podsypu a individuální položku přesunu pro hmotnost podsypů.

 

30. 8. 2017

Nová cenová úroveň CÚ 2017/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 11 164 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 280 položek agregací a 3 408 nových výrobků

Zobrazení celého textu.

 

18. 1. 2017

Aktualizace ceníku OTSKP

Byla provedena aktualizace cenových podmínek ceníku OTSKP pro I. pololetí 2017

 

18. 1. 2017

Doplnění Cenových ukazatelů

Do Cenových ukazatelů pro rok 2017 byly doplněny hodnoty pro zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem. Hodnoty v závorkách udávají počet zdrojových hodnot.

927 | Modernizace

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | tloušťka izolantu do 90 mm

2 | tloušťka izolantu 100 - 150 mm

3 | tloušťka izolantu 160 - 220 mm

Orientační cena na: 1 m2 zateplení

 

Třídění podle JKSO průměr konstrukčně materiálová charakteristika
1 2 3
927.11.1 Zateplení vnějších stěn objektů převážně z EPS 1855 1754 (11) 1825 (10) 1986 (3)
927.11.3 Zateplení vnějších stěn objektů převážně z XPS 2096 2022 (14) 2095 (6) 2170 (8)
927.11.7 Zateplení vnějších stěn objektů převážně z minerální vlny 2278 2122 (4) 2434 (9) -

 Cena zahrnuje i práce, které bezprostředně souvisejí se zateplením: Očištění fasády, vyrovnání podkladu a jeho menší opravy, demontáž a montáž parapetů, svodů, žlabů a ventilačních mřížek, ochrana okenních otvorů před znečištěním, montáž, demontáž a pronájem lešení.

 

11. 1. 2017

Cenové ukazatele

Pro zlepšení informovanosti účastníků stavebního procesu byla přidána nová záložka cenové ukazatele

 

4. 1. 2017

Nová cenová úroveň CÚ 2017/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 4 009 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 258 položek agregací a 2 018 nových výrobků

Zobrazení celého textu.

 

25. 8. 2016

Cenová soustava RTS DATA v dotačním Programu rozvoje venkova

Pro 3.kolo operačního Programu rozvoje venkova, byla na základě žádosti RTS, a. s. upravena pravidla upřesňující posouzení způsobilých výdajů a tedy i jejich kalkulaci. Pro výši způsobilých výdajů je nyní možné použít maximální sazby dle katalogu stavebních prací a materiálů ÚRS Praha a. s. i RTS, a.s. Příjemce dotací tedy může využívat Cenovou soustavu RTS DATA a správce dotací (SZIF) ji akceptuje.

 

Citace z dokumentu PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020:

 

"… výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. ..."

 

Plné znění naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství /Program rozvoje venkova.

 

16. 8. 2016

Nová cenová úroveň CÚ 2016/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 4 398 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 504 položek agregací a 3 034 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

6. 1. 2016

Katalog staveb a objektů - cenové ukazatele

V roce 2015 byly do Katalogu staveb a objektů vloženy tyto objekty:

 

Skupina staveb Budovy pro zdravotnictví a sociální péči:

- Výjezdová základna zdravotní záchranné služby Buchlovice

- Rekonstrukce pobytových soc. služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení Vsetín Rokytnice

- Výjezdová základna zdravotní záchranné služby Rožnov pod Radhoštěm

 

Skupina staveb Zařízení pro kulturu, sport a rekreaci

- Zázemí a šatny fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí

 

Skupina staveb Zateplení, snížení energetické náročnosti

- Zateplení objektu a výměna oken - ZŠ Mikulov, Valtická

- Zateplení objektu a výměna oken MŠ Komenského - Uherské Hradiště

- Zateplení objektu a výměna oken MŠ Míkovice - Uherské Hradiště

 

6. 1. 2016

Nová cenová úroveň CÚ 2016/I v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 1 582 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 800 položek agregací a 2 425 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

27. 7. 2015

Nová cenová úroveň CÚ 2015/II v Cenové soustavě RTS DATA vydána

Byla provedena pravidelná aktualizace dat cenové soustavy RTS obsahující 5 720 nových a změněných položek v katalogu stavebních prací, 657 položek agregací a 2 943 nových výrobků.

Zobrazení celého textu.

 

4. 6. 2015

Společná ustanovení Cenové soustavy RTS data

Pravidla použitá při tvorbě položek Cenové soustavy RTS DATA a metodika doporučená pro sestavování rozpočtu, jsou uvedena ve Společných ustanoveních CS RTS DATA

 

14. 5. 2015

Navýšení spotřeby materiálů a specifikací – ztratné a prořez

Pod záložku Specifikace na těchto stránkách je nově umístěna tabulka ztratného a prořezu u materiálu a specifikací použitých při sestavování rozpočtů a při tvorbě jednotkových cen položek prací. Hodnoty představují navýšení spotřeby v rozpočtu z důvodu:

-  ztrát materiálu vyvolaných jeho dělením, při kterém vznikají nepoužitelné odřezky a zbytky (např. obkladačky, podlahové krytiny, řezivo apod.)

-  ztrát vlivem poškození při dopravě (betonářské výrobky) -  přeložení materiálu nutného k provedení funkčních spojů (hydroizolace, střešní krytiny apod.)

-  zvýšení spotřeby vyvolané vlastnostmi materiálu, nebo způsobem použití (betonářské sítě apod.)

O hodnoty ztratného a prořezu se zvyšují množství materiálu určené projektem. Ztratné se používá pro materiály ve specifikacích i pro materiály započtené v položkách prací. (V položkách prací RTS je spotřeba materiálu o ztratné a prořez již povýšena. Při použití položek prací v rozpočtu se uvádí jejich výměra dle projektu.)

Uvedené hodnoty mají orientační charakter a mohou být změněny doložením skutečné spotřeby výpočtem nebo kladečským plánem.

 

22. 4. 2015

Doplnění KSO a cenových ukazatelů o zateplení objektů


Klasifikace staveb a objektů (KSO) byla doplněna o Modernizace (KSO 927) typu zateplení budov v tomto členění:
927               Modernizace


927.1              Zateplení stěn objektu


927.11                                  vnější kontaktní
927.12                                  vnější nekontaktní
927.13                                  vnitřní (kontaktní)


927.11.1                                          převážně z EPS
927.11.2                                          převážně z šedého, nebo otevřeného polystyrénu
927.11.3                                          převážně z XPS
927.11.4                                          převážně z PIR, nebo PUR desek
927.11.5                                          převážně ze sendvičových desek
927.11.6                                          převážně z dřevovláknitých desek
927.11.7                                          převážně z minerální vlny
927.11.8                                          převážně z konopí
927.11.9                                          převážně z pórobetonových desek


927.11.x1                                                  tlouštky izolantu do 80 mm
927.11.x2                                                  tlouštky izolantu 100 - 150 mm
927.11.x3                                                  tlouštky izolantu 160 - 220 mm

 

 

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00