TP 822-1 Komunikace pozemní a letiště

01 Zřízení konstrukcí

Podkladní vrstva ze zeminy nebo štěrkopísku stabilizované cementem nebo vápnem

Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z materiálů stabilizovaných pojivem. Obsahem standardu je promísení místního materiálu půdní frézou, nebo promísení nakupovaného materiálu v míchacím centru a přísun na místo uložení, nebo použití zásobníku sypkých hmot s dávkovacím zařízením sypkých hmot, rozprostření cementu nebo vápna ručně, malou mechanizací, dozerem nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, rozprostření a zpracování finišerem, kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní vrstva z kameniva těženého nebo štěrkopísku, škváry, strusky, hlušiny nebo sypaniny

Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva těženého, štěrkopísku, škváry, strusky, hlušiny, nebo ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopu v trase. Obsahem standardu je rozprostření s vyrovnáním ručně, nebo malou mechanizací, dozerem nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, nebo rozprostření a zpracování finišerem, případně kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní vrstva z kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm

Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva drceného vel. 63 – 125 mm. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, nebo zpracování finišerem, ruční vyrovnání, případné kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní vrstva z kameniva hrubého drceného vel. 32 – 63 mm nebo štěrkodrti

Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva drceného vel. 32 – 63 mm. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření malou mechanizací s ručním vyrovnáním, nebo rozprostření dozerem nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, případné kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podklad z minerálního betonu, z pálených jílů nebo popílku

Podkladní vrstva pro roznášen tlaků vozidel zhotovená z minerálního betonu nebo pálených jílů, nebo tepelně izolační vrstva z popílku. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, případně zpracování finišerem, nebo kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podklad z kameniva obaleného asfaltem

Podkladní vrstva pro roznášen tlaků vozidel zhotovená z kameniva obaleného asfaltem. Obsahem standardu je přísun směsi, ruční rozprostření směsi, nahřívání kovového nářadí, nebo rozprostření malou mechanizací do šířky pruhu 2,5 m – jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd - přesun směsi do 25 m, ruční vyrovnání, nebo rozprostření a zpracování směsi finišerem, plnění zásobníku finišeru, ruční dodělávky, rozprostření autogrejdrem – jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, zhutnění válcem.

Podklad z prostého betonu

Podkladní vrstva pro roznášení tlaků vozidel zhotovená z prostého betonu. Obsahem standardu je ruční rozprostření směsi, stržení latí a vyrovnání povrchu, osazení výškových latí, zhutnění strojně, nebo rozprostření a zpracování směsi finišerem, hutnění vibrační deskou, ruční dodělávky, ošetření povrchu podkladu vodou.

Podklad z kameniva zpevněného cementem

Podkladní vrstva pro roznášení tlaků vozidel zhotovená z kameniva zpevněného cementem. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, případně zpracování finišerem, zhutnění válcem, ruční vyrovnání, ošetření povrchu podkladu vodou, na dálnici a letištních plochách postřik ochrannou emulzí a posyp drobným kamenivem.

Podklad nebo kryt z vibrocemu

Vrstva vozovky založená na principu oddělené betonáže. Obsahem standardu je odstranění bláta nebo prachu s povrchu podkladu nebo krytu, rozprostření vrstvy kameniva, zhutnění kameniva, přísun a rozprostření cementové malty a vyplnění kameniva maltou pomocí povrchového vibračního zařízení.

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem, struskou nebo prohozenou zeminou

Krajnice odděluje dopravní pás a hranu koruny. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření malou mechanizací nebo autogrejdrem – jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, zhutnění válcem ručně vedeným, popřípadě prohození zeminy.

Zřízení zemních krajnic

Krajnice odděluje dopravní pás a hranu koruny. Obsahem standardu je ruční rozprostření s urovnáním a hutnění ručním pěchem, pneumatickým pěchem, nebo vibračním zhutňovačem a deskou, popřípadě bez zhutnění.

Posyp podkladu nebo krytu kamenivem

Posypem se rozumí ukončující vrstva podkladu nebo krytu. Obsahem standardu je přísun materiálu, ruční posyp případně podrťovačem, zhutnění válcem, očištění od naválcovaného kameniva.

Postřik živičný, prolití podkladu nebo krytu, nátěr živičný

Postřikem, prolitím nebo nátěrem se rozumí opatření podkladu nebo krytu asfaltem, nebo emulzí v předepsaném množství. Obsahem standardu je postřik distributorem, ohřívání živice a trysek distributoru, případně přísun kameniva a ruční posyp, v případě nátěrů se zhutněním válcem.

Makadam živičný penetrační

Jedná se o konstrukci vozovky z hutněného makadamu s postřikem živicí a posypem drtí, zpravidla neslouží k přímému pojíždění vozidel. Obsahem standardu je rozprostření kameniva autogrejdrem, ruční vyrovnání, hutnění válcem, postřik distributorem, přísun kameniva a ruční posyp, zaválcování, ruční vyrovnání.

Makadam živičný vsypný

Jedná se o konstrukci vozovky z hutněného makadamu se vsypem z kameniva obaleného asfaltem, zpravidla neslouží k přímému pojíždění vozidel. Obsahem standardu je rozprostření kameniva dozerem nebo autogrejdrem, ruční vyrovnání, hutnění válcem, rozprostření a zpracování kameniva obaleného asfaltem, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Koberec živičný, koberec asfaltový Mastx, beton asfaltový

Koberec živičný slouží zpravidla k přímému pojíždění vozidel. Obsahem standardu je ruční rozprostření směsi, nahřívání kovového nářadí, nebo rozprostření malou mechanizací do šířky pruhu 2,5 m – jízda vpřed – jízda vzad - řazení a rozjezd – přesun směsi do 25 m, ruční vyrovnání, nebo rozprostření a zpracování směsi finišerem, přísun směsi, plnění zásobníku finišeru, ruční dodělávky, zhutnění válcem motorovým případně ručně vedeným.

Litý asfalt z kameniva

Litým asfaltem se rozumí vrstva pro přímý pohyb dopravních prostředků nebo osob. Obsahem standardu je zametení nečistot před pokládkou,ruční rozprostření směsi, drsnění povrchu, osazení lišt na ukončení pokládky, odstranění lišt, natření styčných ploch horkým asfaltem, přesun do 10 m, nebo uložení směsi finišerem, plnění zásobníku finišeru, napojení pracovních spár, ruční dodělávky.

Zdrsňovací posyp

Zdrsňovací posyp slouží ke konečné úpravě litého asfaltu. Obsahem standardu je přísun směsi, ruční rozprostření, zaválcování a odstranění přebytečného materiálu pomocí zametacího vozu.

Kalový zákryt metodou SLURRY SEAL, zhutnění

Technologie živičných kalových zákrytů se používá k uzavření povrchu vytvořením nové obrusné vrstvy, emulzní kal je tvořen drobným kamenivem, asfaltovou emulzí, vodou a stabilizátorem. Obsahem standardu je pokládka polotuhé živičné kašovité směsi finišerem na předem vyčištěný povrch vozovky, ruční dodělávky, zhutnění krytu válcem.

Ocelová zábradlí a svodidla

Ocelová zábradlí a svodidla jsou záchytná a bezpečnostní zařízení určená ke snížení nárazové energie vozidla a bránící vyjetí z vymezeného dopravního pásu. Obsahem standardu je vykopání nebo vyvrtání jamek pro osazení sloupku zábradlí nebo sloupku svodidla, odstranění výkopku, osazení sloupku a zabetonování, výroba betonu ručně, nebo vytýčení směru a výšky svodidel, zaberanění sloupků, následnou montáž jedné nebo více pásnic svodidel přišroubováním, a na mostech osazení ochranného zařízení se zalitím maltou a s montáží svodidel a svodidlového zábradlí.

Ochranná zařízení, směrové sloupky, staničení

Jedná se o vodící a bezpečnostní zařízení a zařízení pro staničení a ohraničení. Obsahem standardu je vykopání nebo vyvrtání jamky s odhozením výkopku, míchání betonu ručně, zabetonování značek z kamene nebo kůlů nebo kovových, připevnění sklíček a pásků na maltu nebo lepidlo, u hraničních značek utěsnění záhozovým kamenem.

Dopravní značky svislé, zrcadla

Dopravní značky jsou informační a bezpečnostní konstrukce související se silničním provozem, umístěné zpravidla na sloupku nebo na jiné konstrukci. Obsahem standardu je výkop jam pro sloupky s odhozením zeminy, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů pro konzoly ve zdivu, zabetonování sloupků nebo zaplnění otvorů maltou, osazení značky nebo zrcadla případně připevnění objímky pro montáž dopravní značky.

Dopravní značky vodorovné z desek

Dopravní značky jsou informační a bezpečnostní konstrukce související se silničním provozem, provedené na povrchu krytu vozovky deskami. Obsahem standardu je popřípadě nutný výkop rýhy nebo rozebrání krytu vozovky, osazení desek se zřízením lože z kameniva s případným beraněním desek nebo šipek, z cementové malty nebo z betonu, výplň spár kamenivem nebo maltou, případný odhoz přebytečného materiálu, případně znovu zadláždění podél dopravního pásu.

Dopravní značky vodorovné z nátěrových hmot nebo stříkané

Dopravní značky jsou informační a bezpečnostní konstrukce související se silničním provozem, provedené na povrchu krytu vozovky barvou. Obsahem standardu je provedení vodorovného značení na povrchu krytu vozovky z nátěrové hmoty nebo nástřikem s použitím značkovacího horizontálního stroje.

Obruby a obrubníky kamenné a betonové

Obruby a obrubníky jsou vodící bezpečnostní zařízení, které vytváří vyvýšení určitého dopravního pásu, ostrůvku apod., jedná se o konstrukce z kamene nebo prefabrikáty. Obsahem standardu je rozprostření lože z kameniva nebo betonu, vyrovnání nerovností lože, případně vytvoření boční opěry z betonu, vybrání kostky, vyhrábnutí jamky a osazení kostky, poklepání, nebo vybrání a osazení kamenných nebo betonových obrubníků, vyčištění, vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

Monolitické příkopové žlaby, krajníky, obrubníky

Žlaby a rigoly jsou otevřená odvodňovací zařízení určení k odvedení vody stékající z vozovky, krajníky a obrubníky vytvářejí vyvýšení určitého dopravního pásu a jedná se o konstrukce monolitické. Obsahem standardu je přísun betonové směsi domíchávačem, vyklopení betonu a vytvoření požadovaného tvaru žlabu nebo obrubníku případně monolitického lože pod obrubníky pomocí finišeru, provedení smršťovacích (jalových) spár a postřik ochranným prostředkem.

Čela propustků

Čela propustků se zřizují jako součást konstrukce propustku na jeho vtoku a výtoku a budují se z betonu monolitického nebo z lomového kamene. Obsahem standardu je vyměření základu, uložení betonu v případě monolitického čela, zřízení bednění a následné odbednění, v případě kamenného čela založení zdiva na podklad vyrovnaný štěrkopískem, maltování, výběr kamene, zdění, spárování, dále bednění římsy nebo ukončující desky pro betonové i kamenné čelo, uložení betonu a následné odbednění, izolace asfaltem.

Hospodářský přejezd s čely

Hospodářský přejezd slouží k příčnému převedení vod nebo jiných vedení tělesem komunikace o světlosti otvoru do 2 m a zřizuje se z trub betonových. Obsahem standardu je vyměření základu, zřízení lože ze štěrkopísku, uložení betonu v případě monolitického čela, zřízení bednění a následné odbednění, v případě kamenného čela založení zdiva na podklad vyrovnaný štěrkopískem, maltování, spárování, izolace asfaltem, kladení betonových trub mezi čela, těsnění spojů trub.

Vtoková jímka

Vtoková jímka se buduje v souvislosti s propustkem a to z betonu prostého nebo z lomového kamene. Obsahem standardu je vyrovnání podkladu štěrkopískem, zřízení bednění, nahození a udusání betonu, odbednění, nebo založení zdiva z lomového kamene, maltování, zdění a vyspárování zdiva cementovou maltou, zřízení dlažby dna z lomového kamene do cementové malty, vyplnění spár a vyspárování.

Propustky z trub

Propustky jsou zřizovány za účelem příčného převedení vod nebo jiných vedení tělesem komunikace. Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy z kameniva, případně z betonu, uložení trub na podklad případně na betonové prefabrikáty, utěsnění trub, případně bednění a obetonování, odbednění, manipulaci s troubami pomocí autojeřábu, použití vibrační desky při obetonování a při zřízení propustku z trub ocelových prosté uložení trub pomocí autojeřábu bez přípravy podkladu.

Obetonování trub

Obetonování chrání potrubí uložené ve výkopu před poškozením. Obsahem standardu je doprava betonové směsi do výkopu a rozprostření kolem a nad položeným potrubím v požadované tloušťce případně zřízení bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, osazení svislých a vodorovných převázek, provedení spojů hřebíkových a skobových, rozepření stěn bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, při odbednění přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek, uvolnění obedňovacích prken od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Ocelová výztuž letištních ploch ze svařovaných sítí

Výztuž je určena pro zlepšení vlastností cementobetonových krytů letišť. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a zajištění krycí vrstvy podložkami.

Dilatační spáry

Dilatační spáry rozdělují monolitické povrchy komunikací na celky určené projektem a vytváří se vkládáním nebo řezáním a následným vyplněním kamenivem nebo zálivkou. Obsahem standardu je vložení latě při betonáži a následné odstranění vložky, vyčištění spáry stlačeným vzduchem a vyplnění spáry kamenivem nebo asfaltem ručně, nebo řezání spár, jejich následné vyčištění po řezání i před zálivkou, impregnace spár před zálivkou, vložení šňůry z mechové pryže a zalití spár, případné použití čističe a zalévače spár nebo autocisterny.

Vložka pod litý asfalt

Vložka slouží k oddělení vrstvy litého asfaltu od podkladní konstrukce. Obsahem standardu je očištění podkladu, rozvinutí, rozměření a nařezání pásů vložky a její položení na podklad s požadovanými přesahy.

Úprava povrchu krytů vozovek broušením

Jedná se o úpravu krytů betonových nebo živičných v místě pracovní spáry nebo přechodové spáry nebo pro potřebu odstranění vodorovného značení. Obsahem standardu je vyznačení rozsahu broušené plochy, použití řezače spár nebo diamantové pily, broušení pomocí brusky na beton a živici a očištění broušené plochy vodou kropícím vozem.

Ošetření cementobetonové plochy

Jedná se o kropení plochy vodou za účelem zabránění vysychání při provádění betonových ploch nebo ochrannou emulzí i za účelem zdrsnění povrchu cementobetonového krytu. Obsahem standardu je kropení hadicí s připojením a odpojením hadice nebo kropení autokropičkou a nebo postřik ochrannou emulzí pomocí rozstřikovače.

Úprava čela konce pasů letišť

Jedná se o zarovnání a očištění čela cementobetonového krytu letišť. Obsahem standardu je zarovnání čela pomocí řezače spár s diamantovou pilou a očištění pomocí stlačeného vzduchu nebo autokropičky.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00