TP 800-2 Zakládání objektů

21 – Úprava podloží

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů, opláštění výplně

Výplň rýh nebo jam s potrubím nebo bez potrubí kamenivem nebo jiným sypkým materiálem s případným opláštěním výplně z geotextilie je určena pro zlepšení funkce drénu, pro zajištění průsaku mezi jednotlivými etážemi drénu nebo vsaku povrchových vod při provádění stavebních prací nebo jako součást stavebních konstrukcí nutných pro jejich správnou funkci, případně sloužících pro umělou infiltraci. Obsahem standardu je vyplnění předem vykopaných rýh nebo jam lomovým kamenem, drceným nebo těženým kamenivem, štěrkopískem nebo škvárou buď bez hutnění nebo s hutněním, vcelku nebo po vrstvách, v případě opláštění z geotextilie také potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie s předepsanými přesahy ke stěnám výkopu při provádění pomocí svor a řeziva a urovnání uloženého materiálu pro plynulý odtok vody.

Lože pro trativody

Lože pro trativody slouží k uložení jakýchkoliv trub sloužících jako trativody. Obsahem standardu je vyčištění dna rýh, zřízení podkladního lože z betonu
prostého, kameniva, škváry nebo výkopového materiálu včetně jeho prohození, ruční hutnění a urovnání povrchu.

Trativody

Trativody jsou určeny pro odvod vody při provádění stavebních konstrukcí nebo jako systémové řešení v souvislosti se zakládáním staveb. Obsahem standardu je uložení trub z jakéhokoliv materiálu na předem zřízené lože nebo dno výkopu v potřebném směru a spádu na sraz tak, aby spáry umožňovaly prosakování vody do trub, nikoliv však vnikání obsypového materiálu, případně se zřízením štěrkopískového lože a obsypem trativodek, nebo uložení trub kameninových děrovaných pro jakýkoliv způsob těsnění, u trativodek též zabortování s urovnáním povrchu.

Spojovací nebo ochranná vrstva na základové spáře

Spojovací vrstva slouží k lepšímu spojení základové spáry s následnou konstrukcí, ochranná vrstva chrání základovou spáru před vlivem povětrnosti. Obsahem standardu je vylití malty z přepravní nádoby a rovnoměrné rozprostřen po základové spáře, nebo osazení výškových latí na základovou spáru, vypuštění betonové směsi z přepravní nádoby, ruční rozprostření směsi, udusání a stržení povrchu betonové vrstvy, vyjmutí latí a uhlazení povrchu.

Stříkaný beton

Stříkaný beton je konstrukce betonová vytvářená pneumatickým nanášením betonové směsi. Obsahem standardu je vysypání betonové směsi do čerpadla nebo omítačky, stříkání směsi po vrstvách na skalní podklad, postřik hotové omítky vodou, obsluha, údržba a čištění omítačky a ostatního zařízení.

Očištění ploch

Očištěním se rozumí očištění skalních nebo jakýchkoliv stěn ze zdiva, líce kleneb nebo lícních ploch výrubu nebo obezdívky štol tlakovou vodou, stlačeným vzduchem nebo dočištění kartáči. Obsahem standardu je vymytí skalního povrchu nebo ploch výrubu nebo stěn vzduchem a tlakovou vodou, odstranění zbytků výkopu a nečistot ocelovými kartáči, naložení kalů a sutě a uvolněného materiálu do přepravních prostředků v případě štol a šachet, napojování hadic na vzduchové a vodní zdroje, veškerá manipulace s přívodem vzduchu a vody, v případě štol a šachet použití ventilátorů pro odvětrání pracovního prostoru.

Otryskání ploch

Otryskáním se rozumí očištění stěn, rubu a líce kleneb i skalních a poloskalních hornin s požitím písku. Obsahem standardu je příprava zařízení, přísun písku, provedení otryskání plochy.

Konsolidační prefabrikované drény

Konsolidační drény jsou určeny ke zkrácení doby konsolidace podloží násypů, což je postupné dotváření podložních vrstev neúnosného podloží pod tělesy násypů. Obsahem standardu je příprava geodrénovací soupravy, osazení stabilizačního trnu pro úpravu kotevní smyčky, případné nutné stykování prefabrikovaného svislého konsolidačního drénu, provedení vpichu drénu.

Filtr v rýze z rákosových rohoží

Filtr je zřizován za účelem zlepšení funkce drénu, pro zajištění lepšího vsaku povrchových vod. Obsahem standardu je přesun rolí k rýze, rozvinutí rohože, uložení rohože v rýze šikmo na položené a zabortované drenážní potrubí.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00