TP 800-762 Konstrukce tesařské


Stěny a příčky – kostra

Nosná konstrukce stěny z hranolků tesařsky pospojovaná a zakotvená do stavební konstrukce. Obsahem standardu je výběr řeziva, hrubé krácení, rýsování do úhlu, zhotovení spojů (např. čepů), sestavení a přezkoušení, rozebrání. Vyznačení obrysů v půdoryse, sestavení konstrukce, převážení a vyklínování, zakotvení lavičníky.

Bednění stěn

Plošné pokrytí nosné konstrukce prkny nebo krajinami s přibitím k nosné konstrukci. Obsahem standardu je rýsování, příčné a podélné řezání, přiložení na konstrukci a označení, přibití na konstrukcí.

Sklepní přepážky

Nosná konstrukce z hranolků zakotvená do stavební konstrukce, pokrytá latěmi kladenými s mezerou. Obsahem standardu je rýsování, hrubé krácení a podélné řezání, měření a rýsování do úhlu a na pokos, překreslení a odvození rysek, krácení, rozměření a vyznačení latí před přibitím, přibití a zahnutí konců hřebíků, přizpůsobení a osazení dveří do otvoru.

Schodiště

Schodišťová ramena tvořená schodnicemi, stupnicemi a podstupnicemi. Bez konstrukce podest. Zhotovení. Příčné a podélné řezání desek a fošen, rovnání hran a plochy schodnic, hoblování schodnic na tloušťku i šířku, hoblování ploch a hran stupnic a podstupnic, rýsování šikmé, do úhlu a odvozené, šikmé řezání schodnic, přesné krácení stupnic a podstupnic, frézování rybinovitých drážek pro stupnice a podstupnice (délka drážky 300 mm, schodnic 3 000 mm), frézování rybin na stupnicích a podstupnicích, zhotovení drážek na stupnicích a polodrážek na podstupnicích, profilování přední hrany stupnice, spojení rybinových spojů stupnic a podstupnic se schodnicemi včetně lepení, rozměření, označení a vrtání otvorů pro svorníky, předvrtání otvorů pro přišroubování podstupnic, zašroubování šroubů do předvrtaných otvorů, montáž svorníků. Osazení. Umístění schodišťových ramen, úprava záhlaví schodnic, osazení prvního plného stupně, osazení schodišťového ramene do prvního plného stupně a do podestového nosníku, nebo jen do podestových nosníků, vyvážení, zajištění ramen proti posunutí a definitivní upevnění.

Zábradlí

Zábradlím se rozumí svislá konstrukce ukončující schodiště a podesty. Výška zábradlí, vzdálenost a směr příčlí se řídí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 137/1998 §38 (základní výška zábradlí 1000 mm, vzdálenost svislých příčlí menší než 120 mm). Obsahem standardu je rýsování, příčné řezání, srovnání dvou ploch na srovnávačce, hoblování na tloušťku, krácení na přesnou délku, čep rovný střední, sražení hran a profilování, rozmístění prvků v pracovním prostoru, montáž konstrukce zábradlí, spojení čepů, rozměření a označení otvorů pro vruty, vrtání otvorů a přenášení vrtačky do 2 m, převážení konstrukce před definitivním spojením, zašroubování vrutů, osazení svorníků.

Ocelové spojovací prostředky

Speciální spojovací prostředky, svorníky a šrouby délky od 150 mm. Obsahem standardu je vyvrtání, vydlabání, nebo vyfrézování otvoru. Osazení kotevních želez k dřevěné konstrukci, bez zálivky cementovou maltou.

Vázané konstrukce krovů

Vázané konstrukce krovů jsou prostorové tesařské konstrukce vytvářející nosnou konstrukci střechy, z hranolů nebo fošen, spojovaných pomocí tesařských vazeb a svorníků, včetně ukotvení ke stavební konstrukci. Zhotovení prvků. Rozměření a označení materiálu, orýsování prvků podle šablony, zhotovení čepů, dlabů, plátů, jednoduchých zapuštění, rozměření bodů a vyvrtání otvorů, přezkoušeni a rozebrání spojů, sestavení plné vazby na profilu, odřezání konců kleštin a krokví, vyřezání bočních sedel, začištění hran, přeplátování částečné, rovné, kamp pravoúhlý postranní, kosoúhlé lípnutí, opracování horní hrany ke sklonu střechy, očíslování prvků,rozebrání plné vazby. Osazení prvků. Montáž prvků včetně přesunu do vzdálenosti 5 m a výšky 3 m, osazení do dlabů a sestavení spojů konstrukcí, vyvážení do předepsané podoby, spojení čepů, dlabů, plátování, vypodložení pozednice, rozměření osových vzdáleností na pozednici a montáž krokví, dočasné zavětrování, spojení šikmého čepu a dlabu, přibití sedla, zaražení kolíku do otvoru včetně odřezání a začištění, montáž pásků, montáž nároží a úžlabí, přibití, překontrolování polohy provedené části konstrukce, manipulace v pracovním prostoru.

Vázané konstrukce krovů spojovaných ocelovými tesařskými spojkami

Vázané konstrukce krovů jsou prostorové tesařské konstrukce vytvářející nosnou konstrukci střechy, z hranolů nebo fošen, spojovaných pomocí tesařských ocelových spojovacích prvků (botky, patky), včetně ukotvení ke stavební konstrukci. Zhotovení prvků: rozměření a označení materiálu, orýsování prvků podle šablony, rozměření bodů a vyvrtání otvorů, přezkoušení a rozebrání spojů, sestavení plné vazby na profilu, odřezání konců kleštin a krokví, vyřezání bočních sedel, začištění hran, opracování horní hrany ke sklonu střechy, očíslování prvků, rozebrání plné vazby. Osazení prvků: montáž prvků včetně přesunu do vzdálenosti 5 m a výšky 3 m, osazení a spojení pomocí tesařských ocelových spojovacích prvků, vyvážení do předepsané podoby, vypodložení pozednice, rozměření osových vzdáleností na pozednici a montáž krokví, dočasné zavětrování, odřezání a začištění, montáž pásků, montáž nároží a úžlabí, přibití, překontrolování polohy provedené části konstrukce, manipulace v pracovním prostoru.

Bednění střech

Plošná konstrukce z prken vytvářející rovný a únosný podklad pro krytinu. Obsahem standardu je položení desek na konstrukci, ruční řezání desek a přibití desek na konstrukci.

Bednění střešních žlabů

Podkladní konstrukce zajišťující tvar a sklon klempířských mezistřešních žlabů. Naměření desek a fošen na předepsané délky, ruční řezání, sestavení žlabů z prvků s případným přibitím svlaků na stěny a dno, zhotovení a připevnění spádových podkladů do předepsaného sklonu, zajištění svislé polohy žlabu.

Bednění štítových okapových říms

Pokrytí podhledu přesahu střechy deskami nebo fošnami, včetně zřízení krajnice střechy z desek nebo fošen. Naměření desek a fošen na předepsané délky, ruční řezání, přibití jednoduché deskové konstrukce na každou krokev nebo vazník, bednění a podbíjení říms, přibití římsové krajnice nebo zavětrovací desky na každý dřevěný podklad nejméně dvěma hřebíky na boční a čelní sraz (bez viditelného poškození vrchní strany desek), přibití omítkové lišty.

Laťování

Pokrytí krovu střešními latěmi na vzdálenost vyžadovanou typem střešní krytiny, včetně řezání na potřebnou délku. Naměření a příčné řezání latí, rozměření vzdáleností latí na krokvích podle druhu krytiny, přibití latí do dřevěného podkladu a na hřeben a nároží, přibití podložek z latí pod žlabové háky.

Nadstřešní konstrukce

Konstrukce vystupující nad rovinu střechy – světlíky, vikýře. Zhotovení nosné konstrukce včetně krácení řeziva a montáže prvků. Obsahem standardu je hrubé krácení, rýsování, vyrobení spojů, sestavení prvků a přezkoušení spojů, označení, rozebrání a uložení. Výběr opracovaných hranolů, rozměření obrysů konstrukce a vyznačení na podklad, sestavení konstrukce z jednotlivých prvků, sestavení jednotlivých spojů, svislé převážení a vyrovnání do svislé (šikmé polohy) včetně spojení se střešní konstrukcí.

Komínové lávky z fošen

Lávky z fošen upevněné na konzoly, bez osazení konzol. Obsahem standardu je hrubé krácení, rýsování, podélné řezání na šířku a omítání, srážení hran, technologická manipulace, první a druhý impregnační nátěr, přiložení na konzoly, rozměření a označení otvorů pro osazení svorníků, vrtání otvorů a montáž svorníků.

Spádové klíny

Vytvoření spádu tesařských plochých střech pomocí spádových klínů. Naměření fošen nebo desek na předepsané délky, orýsování podle požadovaného sklonu, strojní nařezání klínů, přibití klínů do předem připravených dřevěných podkladů dostatečným počtem a správným druhem hřebíků, zajištění správné polohy klínů.

Olištování spár

Zakrytí spár lištami, včetně řezání do úhlu a přibití. Výběr lišt ze svazku, naměření, příčné řezání, přizpůsobení lišt konstrukci přihoblováním, srážení hran, přiložení na konstrukcí a přibití.

Obložení stropů a stěn

Obložení plošnými deskami s úpravou velikosti pro dokončení plochy, připevnění k podkladu. Pohledové desky. Obsahem standardu je výběr desek, rozměření a rýsování, uložení na desku stroje a řezání, přiložení desek na konstrukci, přibití, bez olištování. Heraklit. Obsahem standardu je výběr desek, rýsování a řezání desek, přiložení desek na konstrukci, prorážení plíšků, přibití na konstrukci, bez olištování.

Podlahy podkladní z cementotřískových desek jednovrstvé

Cementotřískové desky spojované na pero a drážku se slepením spoje. Obsahem standardu je rozměření a narýsování, řezání ruční elektrickou pilou, položení desek na rovinný podklad, nanesení lepidla na pero, spojení stáhnutím pera a drážky.

Podlahy podkladní z cementotřískových desek dvouvrstvé

Cementotřískové desky kladené ve dvou vrstvách na vazbu, vzájemné spojení vrstev. Rozměření a narýsování, řezání ruční elektrickou pilou, položení první vrstvy desek na sraz, položení druhé vrstvy a přišroubování k první vrstvě.

Podlahy podkladní připojené přibíjením.

Desky pokládané na sraz, upevněné přibitím. Obsahem standardu je rozměření a narýsování, řezání ruční elektrickou pilou, položení desek na sraz, přibití k podkladu.

Podlahy podkladní připojené šroubováním.

Desky pokládané na sraz, upevněné šroubováním. Rozměření a narýsování, řezání ruční elektrickou pilou, položení desek na sraz, vyvrtání otvorů, přišroubování k podkladu.

Podlahy pod PVC na hmoždinky.

Desky pokládané na sraz, upevněné šroubováním do hmoždinek, včetně osazení hmoždinek. Obsahem standardu je rozměření a narýsování, řezání ruční elektrickou pilou, položení desek na sraz, vyvrtání otvorů pro hmoždinky, osazení hmoždinek, zašroubování vrutů.

Podlahy tesařské

Položení tesařských polštářů do násypu včetně úpravy a hutnění násypu. Položení podlahy z prken, připojení k polštářům přibitím, olištování kolem stěn. Polštáře. Obsahem standardu je převážení výškových bodů váhorysu, vyhloubení rýhy pro polštář v rozprostřeném násypu, výběr polštářů, naměření a příčné řezání, rozměření osových vzdáleností, položení polštářů do rýhy, podložení polštářů do vodorovné roviny, hutnění násypu pod polštáře a urovnání a udusání do úrovně polštářů (bez přísunu chybějícího nebo odsunu přebytečného násypu). Podlahy. Obsahem standardu je výběr desek do šířky 12 cm, příčné řezání ruční a strojní, podélné řezání, kladení desek na polštáře, stáhnutí desek na boční sraz před upevněním k podkladu (skobou, záložkami, klíny), přibití desek na polštáře, přehoblování spár přibité podlahy ručním hoblíkem, olištování podlahy.

Zakrytí kanálů

Kryt kanálů z dřevěných desek. Bez zřízení nebo úpravy kanálu. Obsahem standardu je naměření fošen nebo desek na předepsané délky, uložení do konstrukce.

Dveře tesařské

Dveře hrubé, bez povrchové úpravy, bez osazení zárubně. Obsahem standardu je osazení dveří včetně přizpůsobení a nasazení na závěsy do zárubně.

Vrata tesařská

Vrata hrubá, bez povrchové úpravy, bez osazení zárubně. Obsahem standardu je vyměření otvoru a vyvážení vrat, změření výšky a odřezání z křídla na výšku, zavěšení, přizpůsobení přihoblováním.

Prostorové vázané konstrukce

Prostorové vázané konstrukce jsou konstrukce spojované převážně tesařskými vazbami a svorníky. Jsou to např.: rampy, vázané pracovní lešení, podpěrné konstrukce, provizorní mosty apod. Zhotovení. Obsahem standardu je rýsování a zhotovení středního rovného čepu s opracováním, čep rovný křížový nebo jiné spoje, rozměření a vyvrtání otvorů, přezkoušení a rozebrání spojů, sestavení a rozebrání plné vazby, provizorní připevnění dřeva tesařskou skobou. Osazení. Obsahem standardu je rozměření vzdáleností a vyznačení míst pro osazení jednotlivých prvků, montáž hranolových vázaných konstrukcí (sloupů, vzpěr), sestavení spojů hranolových konstrukcí, manipulace v pracovním prostoru.

Záklop

Záklop stropnic z desek. Obsahem standardu je naměření, příčné a podélné řezání, přiložení desek na konstrukci, přibití desek.

Stropnice

Nosníky stropu uložené do zdiva na předepsanou osovou vzdálenost, s vyrovnáním do vodorovné roviny. Obsahem standardu je naměření, příčné řezání, rozměření osových vzdáleností, zvednutí stropnice a uložení na podklad nebo latě, posun stropnice po zdivu, osazení stropnic na osové vzdálenosti, uložení podložek pod trámy.

Podbíjení

Pokrytí podhledu stropnic (střešních nosníků) deskami na sraz nebo s mezerou. Obsahem standardu je naměření, příčné a podélné řezání, rozměření středů a okrajů konstrukce a vyznačení na podklad, přiložení desek na konstrukci a přibití.

Hoblované police

Police z desek na konzolách. Bez výroby desek a konzol. Obsahem standardu je rozmístění konzol na polici, vyvrtání otvorů, přišroubování konzol na polici, rozměření a umístění hmoždinek, vyvrtání otvorů, osazení hmoždinek, přišroubování police.

Spojovací a ochranné prostředky

Šrouby, matice, podložky, vruty, hřebíky pro spojování prvků, napouštěcí prostředek pro ochranu dřeva k ošetření styčných ploch před spojením. Obsahem standardu je dodávka materiálu.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00