824-1 Dráhy kolejové normální a širokorozchodné

01 Zřízení železničního spodku

Kolejové lože z panelů železobetonových, z kameniva, strusky, škváry nebo z betonu

Kolejovým ložem se rozumí konstrukce pod pražci a kolejemi, případně výplň mezi pražci a kolem jejich hlav nebo rozšíření mezi výhybkami ve zhlaví nástupištních zídek nebo na mostech a v tunelu. Obsahem standardu je přísun panelů, odbourání nerovné živičné vrstvy, příprava kotle, rozehřátí živičné směsi a urovnání povrchu živičnou směsí, položení panelů autojeřábem, vyčištění spár stlačeným vzduchem a vyplnění spáry kamenivem, nebo přísun sypkého materiálu, jeho rozprostření do profilu, zhutnění, případně úprava žlábků pro kolejové izolované obvody a nebo přísun betonové směsi, uložení a hutnění betonu, vytvoření dna odvodňovacího kanálu s úpravou do spádu cementovou maltou, úprava povrchu kolejového lože.

Propustky železniční s čely betonovými

Propustky slouží k příčnému převedení vody nebo jiných vedení pod tělesem železnice. Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy z kameniva, případně z betonu včetně bednění a nátěru proti přilnavosti, uložení trub na podklad, utěsnění trub, manipulace s troubami pomocí autojeřábu, pro betonová čela vyměření základu, zřízení lože z kameniva, zřízení bednění s nátěrem proti přilnavosti a následné odbednění, uložení betonu, ochranu betonu rohoží proti povětrnostním vlivům.

Úprava banketové stezky

Jedná se o prostou úpravu stezky bez dodávky nového materiálu. Obsahem standardu je ruční rozkopání a urovnání dosavadní banketové stezky bez jejího zpevnění.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00