TP 800-1 Zemní práce

11 - Přípravné a přidružené práce

Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě

Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí
Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu.

Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách

Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad

Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů.

Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.

Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm

Odstraněním nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm se rozumí odstranění dřevin s odstraněním nebo bez odstranění pařezu v rovině nebo na svahu pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. Obsahem standardu je řezání dřevin ruční nebo motorovou pilou, vykopání pařezu, úprava terénu se zhutněním po odstranění dřevin, odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek

Sejmutí drnu

Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu tl. do 10 cm v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. Obsahem standardu je i nařezání, vyrýpnutí zvednutí, přemístění a složení drnu do vzdálenosti 50 m.

Kácení stromů a probírka porostu

Kácením stromů se rozumí kácení stromů listnatých nebo jehličnatých v rovině nebo ve svahu s odřezáním kmene a s odvětvením a to i stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. Obsahem standardu je očištění patky, naříznutí a doříznutí kmene v potřebné výšce, současné usměrňování pádu stromu do potřebného směru tak, aby nedošlo k poškození okolí, odsekání větví nebo jejich odřezání, odměření kmene, odříznutí vršku a třísky a okroužkování středu (poloviny) kmene, odložení získaného materiálu do 20m pro plochy a přípravu území ostatní do 50 m. Popis standardu musí vymezit druh stromu (jehličnatý, listnatý) a průměr kmene.

Spálení větví všech druhů stromů

Spálením větví se rozumí spálení větví stromů o průměru kmene přes 10 cm na hromadách.Položka je určena i pro pálení nehroubí z prořezávek, 1 ks odpovídá 400 m2 nehroubí. Obsahem standardu je přihrnování větví, očištění a likvidace ohniště, uložení popela a zbytků na hromadu

Odstranění pařezů

Odstraněním pařezů se rozumí odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů nebo odřezání (odsekání) pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem. Obsahem standardu je i odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. Popis standardu musí vymezit průměr pařezu.

Spálení pařezů na hromadách

Spálením pařezů se rozumí spálení pařezů na hromadách kde hromada je navršená figura pařezů hrubě očištěných a upravených štípáním ke spálení. Počet kusů na hromadě je do průměru pařezu cca 30 ks, do 50 cm cca 15 ks, do1 m cca 5 ks, nad 1 m cca 2 ks. Obsahem standardu je vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, ukládání pařezů na ohništi, udržování ohně, likvidaci ohniště, zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Popis standardu musí vymezit průměr pařezu.

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů s naložením na dopravní prostředek.

Rozebráním dlažeb, očištěním, tříděním a srovnáním do figur se rozumí rozebrání:

Týká se objektů zemních prací pro meliorace, hráze a objekty na tocích, nádrže na tocích a úpravy toků a kanálů. Obsahem standardu je i naložení na dopravní prostředek nebo uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromadu podle druhu velikosti nebo tvaru do 3 m za břehovou čáru.

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb.

Očištěním lomového kamene se rozumí očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb objektů zemních prací pro meliorace, hráze a objektů na tocích, nádržích na tocích a úpravách toků a kanálů. Obsahem standardu je přehození znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb.

Tříděním lomového kamene nebo betonových tvárnic se rozumí třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb objektů zemních prací pro meliorace, hráze a objektů na tocích, nádržích na tocích a úpravách toků a kanálů. Obsahem standardu je třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic na hromady podle druhu, velkosti nebo tvaru ve vzdálenost do 3 m nebo naložení vytříděného kamene na dopravní prostředek.

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur, s přemístěním.

Srovnáním lomového kamene nebo betonových tvárnic se rozumí srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur objektů zemních prací pro meliorace, hráze a objektů na tocích, nádržích na tocích a úpravách toků a kanálů. Obsahem standardu je srovnání vytříděného lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m.

Převedení vody potrubím

Převedením vody potrubím se rozumí převedení vody získané při provádění stavebních prací a platí i pro výtlačné potrubí. Obsahem standardu je montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot a podpěrné dřevěné konstrukce. Popis standardu musí vymezit průměr potrubí.

Čerpání vody a pohotovost záložní čerpací soupravy

Čerpání vody čerpadly se rozumí čerpání vody čerpadly, převedení vody potrubím a pohotovost záložní čerpací soupravy a čerpání vody ze štol. Obsahem standardu jsou i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Obsahem standardu pro čerpání vody ze štol je sací a výtlačné potrubí v podzemí s vývodem na povrch k vnějšímu okraji ohlubně nebo portálu. Popis standardu musí vymezit dopravní výšku a uvažovaný průměrný přítok v litrech za minutu

Čerpací jehla z trub DN od 40 do 60 mm, délky do 6 m

Čerpacími jehlami se rozumí snižování hladiny podzemních vod soupravou čerpacích jehel v zeminách písčitých a hlinitopísčitých. Obsahem standardu je montáž a demontáž čerpací jehly, případné vytažení čerpací jehly poškozené během provozu, údržba čerpací jehly, obsyp jehly filtračním materiálem v množství 0,07m3 na jedno vyplavení jehly

Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice

Montáží čerpací a odsávací stanice se rozumí montáž a demontáž odsávací stanice včetně potrubí mezi jednotlivými stroji při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel a elektrické instalace v této stanici pro jakýkoliv průměr sběrného potrubí. Obsahem standardu je montáž a demontáž čerpací stanice, montáž a demontáž potrubí mezi jednotlivými stroji při snižování hladiny podzemní vody soustavou jehel, montáž a demontáž armatur měřících přístrojů, montáž a demontáž elektrické instalace ve stanici, vyzkoušení stanice a náklady na opotřebení propojovacího a odpadního potrubí, armatur měřících přístrojů a elektroinstalace.

Montáž a demontáž sběrného potrubí

Sběrným potrubím se rozumí potrubí, jímž se voda z čerpacích jehel odsává do odsávací a čerpací stanice. Obsahem standardu je montáž a demontáž sběrného potrubí včetně tvarovek a armatur a montáž a demontáž podpěrné konstrukce. Popis standardu musí vymezit DN potrubí

Montáž a demontáž odpadního potrubí

Odpadním potrubím se rozumí potrubí, jímž se voda z odsávací a čerpací stanice odvádí na určené místo. Obsahem standardu je montáž a demontáž odpadního potrubí včetně tvarovek a armatur. Popis standardu musí vymezit DN potrubí

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím

Odsáváním a čerpáním vody se rozumí odsávání a čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel ve dne i v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. Obsahem standardu jsou náklady na odsávací a čerpací zařízení sestávající ze dvou centrifugálních čerpadel, dvou centrifugálních vývěv a tlakového kotle. Jedno z těchto čerpadel a jedna z těchto vývěv jsou předpokládány v pohotovosti. Popis standardu musí vymezit DN sběrného potrubí

Promísení výkopku vápnem

Promísením výkopku vápnem se rozumí promísení výkopku vápnem pro zásyp rýh meliorací v množství do 5 % objemu výkopku. Obsahem standardu promísení (bez dodávka vápna).

Úprava výkopku vlhčením

Úpravou výkopku vlhčením se rozumí vlhčení vodou pro dosažení optimální vlhkosti. Obsahem standardu je dovoz vody automobilem kropícím a postřik výkopku

Úprava zemin vápnem

Úpravou zemin vápnem se rozumí úprava zemin za účelem zlepšení mechanických vlastností v tloušťce vrstvy 150 až 300 mm. Obsahem standardu je promísení zeminy bez uložení zeminy do násypů a zhutnění a úpravy pláně a technologická doprava.

Dočasné zajištění

Dočasným zajištěním se rozumí dočasné zajištění podzemního potrubí a podzemních vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterém byla na počátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce. Součástí standardu je i opotřebení hmot a dočasné zajištění potrubí do DN 500 mm. Popis standardu musí vymezit DN zajišťovaného otrubí a počet zajišťovaných kabelů

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00