TP 823-1 Plochy a úpravy území

01 Pozemkové úpravy a konstrukce chmelnic a vinic

Odkopávky a prokopávky

Odkopávkami a prokopávkami se rozumí ruční nebo strojní odkopávky a prokopávky nezapažené, vykopávky v zemnících na suchu, výkop v zemnících pro dálnice, odkopávky pro silnice, odkopávky pro dálnice, odkopávky pro letiště, odkopávky pro spodní stavbu železnic, odkopávky nezapažené, odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené, odkopávky a prokopávky výsypek, odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků, těžení a rozpojení jednotlivých balvanů a odkopávky kamenouhelných hlušin v horninách tř. 1 až 7. Obsahem standardu je rozpojení ručním (pneumatickým) nářadím s odhozem do vzdálenosti 3 m (pro silnice a železnice do 15m, pro dálnice do 30m) nebo naložením na dopravní prostředek, ruční dokopávky, udržování pracoviště a ochrana výkopiště proti stékáni srážkové vody, přesekání a odstranění kořenů, odstranění napadávek, provedení odkopávky.

Rypadlo: prokopávky resp. nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, přejezd stroje na pracovišti, provoz a údržba kompresoru, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Pro výkop v zemnících pro dálnice, odkopávky pro silnice, odkopávky pro dálnice, odkopávky pro letiště, odkopávky pro spodní stavbu železnic, odkopávky a prokopávky výsypek a odkopávky kamenouhelných hlušin ještě práce dozerem nebo skrejprem tj. odkopávky a prokopávky hornin, odkopávky a prokopávky s vrstvením, přemístění výkopku, přemístění výkopku s vrstvením. Popis standardu musí vymezit třídu horniny a druh určení odkopávek a prokopávek.

Hloubení šachet

Hloubením šachet se rozumí hloubení šachet nezapažených i zapažených v hornině tř. 2 až 7 a v kamenouhelných hlušinách. Obsahem standardu je rozpojení(bez odstřelu), hloubení (s odstřelem) ručním(pneumatickým) nářadím s odhozem nebo naložením (při přesunu výkopku strojně), urovnání dna, ruční výhoz po házečkách (po 2 metrech), přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.
Rypadlo s hloubkovou lopatou: hloubení jam,koryt nebo zářezů, hloubení rýh, nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, provoz a údržba kompresoru, provoz a údržba vrtné soupravy, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Popis standardu musí vymezit množství a třídu zeminy.

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním

Zásypy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním se rozumí zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, zásyp v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu, zásyp zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto objektech. Obsahem standardu pro zásyp se zhutněním je zasyp a zhutnění zásypu z hornin soudržných do 100% PS, nesoudržných do I(d) 0,9, z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění a dále přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m (pro zásyp v uzavřených prostorách 15 m) od okraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky, práce dozerem, vibračním válcem a vibračním pěchem.

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění

Zásypy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve bez zhutnění se rozumí zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, zásyp v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu, zásyp zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto objektech, zásyp jam po pařezech. Obsahem standardu pro zásyp bez zhutnění je přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m (pro zásyp v uzavřených prostorách 15 m) od okraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky, práce dozerem a pomocné kopáčské práce.

Odstranění kamene

Odstraněním kamene se rozumí odklizení kamene z pozemku sbíráním nebo s odkopáním. Obsahem standardu je odklizení do vzdálenosti 10 m na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a to i odstranění patek sloupů chmelnicových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit hmotnost jednotlivých kamenů.

Rozprostření a převrstvení ornice

Rozprostřením ornice se rozumí rozprostření a urovnání ornice, převrstvením se rozumí převrstvení ornice na skládce. Obsahem standardu je i nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m rozhrnutí ornice z hromad do vzdálenosti 3 m od jejich těžiště, udusání ornice ručním pěchem nebo lopatou tak, aby zbylé prohlubně pod třímetrovou latí nebyly větší než 20 mm, práce prováděné dozerem. Popis standardu musí vymezit tloušťku vrstvy ornice při rozprostření.

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu bez doplnění ornice v hornině 1 až 4

Plošnou úpravou terénu bez doplnění ornice se rozumí urovnání terénu v hornině 1 až 4 v rovině nebo na svahu a platí pro vyrovnání nerovností dosud neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. Obsahem standardu jsou odkopávky terénních nerovností, zásyp prohlubní materiálem získaným okopávkou, udusání zasypaných prohlubní ručním pěchem tak, aby zbylé nerovnosti pod přiloženou třímetrovou latí nebyly větší než 2 cm. Popis standardu musí vymezit nerovnost terénu a sklon svahu.

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu

Rozprostřením ornice se rozumí rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo stavby do 30 m a to buď v rovině nebo ve svahu (bez nákladů na ornici). Obsahem standardu je rozhrnutí ornice na svahu z hromad – udusání ornice ručním pěchem nebo lopatou tak, aby zbylé prohlubně pod třímetrovou latí nebyly větší než 20 mm, práce prováděné dozerem, práce prováděné universálním dokončovacím strojem kolovým. Popis standardu musí vymezit sklon svahu, tloušťku vrstvy ornice a plochu souvislé vrstvy ornice.

Doplnění ornice v rovině nebo ve svahu

Doplněním ornice se rozumí doplnění ornice na travnatých plochách tloušťky do 50 mm s přemístěním do 3 m vodorovně v rovině nebo na svahu (bez nákladů na ornici). Obsahem standardu je rozhrnutí ornice z hromad do vzdálenosti 3 m od jejich těžiště – udusání ornice ručním pěchem nebo lopatou tak, aby zbylé prohlubně pod třímetrovou latí nebyly větší než 20 mm. Popis standardu musí vymezit sklon svahu.

Zemědělské obdělávání půdy pro rekultivace

Zemědělským obděláváním půdy pro rekultivace se rozumí :

Obsahem standardu je pojezd traktoru s potřebnými stroji, pojezd kombajnu, pojezd fekálního vozu apod. a technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit hloubku orby a kypření, sklon a výměru upravované plochy, druh hnojiv, výnos obilovin, kukuřice, slámy a silážních směsek v t/ha, a přepravní vzdálenost vodorovného přemístění.

Osazení kůlů

Osazením kůlů se rozumí osazení kůlů k dřevině s uvázáním délky kůlů do 2m nebo přes 2 do 3 m (bez nákladů na dodávku kůlu). Obsahem standardu je zaražení kůlu vedle sazenice, upevnění sazenice ke kůlu popruhem bavlněným, zajištění popruhu hřebíkem do kůlu.

Kotvy

Kotvou se rozumí konstrukce zachycující zatížení jiné konstrukce nebo horniny a přenášející je přes kořen kotvy do stabilní konstrukce nebo horniny. Obsahem standardu je vyčištění vrtu nebo otvoru pro táhlo, osazení hlavy kotvy, veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí, případně antikorozní ochrana nebo montáž dynamometru, použití vrtné injektážní soupravy, čerpadla, míchačky a k manipulaci autojeřábu.

Osazení kůlových konstrukcí svislých pro plochy a úpravy území

Osazením kůlových konstrukcí svislých pro plochy a úpravy území se rozumí osazení řady kůlů do rýh šířky do 0,6m při osové vzdálenosti menší než 400mm se zadusáním do betonu nebo do zeminy, jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do betonu nebo do zeminy, v rovině nebo ve svahu. Obsahem standardu je i vytýčení a rozměření trasy, řezání kůlů, sražení hran řezných ploch, dvojnásobný impregnační nátěr řezných ploch, dodání betonových směsí, zhotovení šablon oblouků a dočasných podpěrných konstrukcí sestav šikmých kůlů. Popis standardu musí vymezit způsob osazení a výšku kůlů nad terénem.

Montáž dřevěného nebo nastrojeného sloupu chmelnicové konstrukce

Montáží dřevěného nebo ocelového sloupu chmelnicové konstrukce se rozumí osazení sloupu v délce do nebo přes 8,2m. Obsahem standardu je i skobování, dodání skob a použití traktoru. Zhotovení hlavy dřevěného sloupku se řeší příplatkem.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00