RTS BIM

Ocenění BIM modelu

Informační model stavby je digitálním dvojčetem fyzického objektu a obsahuje veškerá data, týkající se rozměrů, technologií, specifikací, času, ceny, a jiných oblastí. BIM model vzniká již samotným konceptem, návrhem a doprovází ho po celý jeho životní cyklus.

Základními dimenzemi modelu, jsou čas a cena – v terminologii BIMu 4. a 5. dimenze modelování, kde pro tvorbu harmonogramu a rozpočtu je podkladem informační model doplněný o klasifikační systém a parametry.

Klasifikační systém RTS BIM

Klasifikační systém RTS BIM se dělí na klasifikaci objektů a prvků. KS RTS BIM byl vytvořen na základě zvyklostí, znalostí a principů českého stavebnictví s ohledem na použití pro BIM modelování. Jeho přidanou hodnotou je možnost využití pro sestavení ceny a časového harmonogramu, jehož podkladem je digitální model.

Klasifikační systém RTS BIM je hierarchicky strukturovaná soustava prvků, kde nejobecnější částí je zatřídění objektů podle stavebních oborů, skupin a konstrukčních charakteristik.


Základním prvkem KS je Konstrukční prvek a jeho Technická specifikace. Konstrukční prvek je fyzicky existující konstrukce nebo prvek nacházející se v modelu. Technická specifikace je technologickým a materiálovým upřesněním konstrukčního prvku.

Datový standard RTS BIM

Datový standard dělíme do čtyř skupin parametrů. Geometrické informace, informační parametry, technické parametry a procesní parametry.

Geometrické informace jsou geometrické údaje konstrukce, které vychází z 3D modelu nebo projektové dokumentace.

Informační parametry jsou údaje, které nemají přímý vliv na cenu, ale slouží k členění konstrukcí v modelu.

Technické parametry jsou údaje, které jsou návrhovými a doplňkovými informacemi konstrukce, které přímo ovlivňují konstrukční, architektonické, tepelně technické a jiné chování konstrukce. Technické parametry přímo ovlivňují vstupní materiály a technologie pro vybudování konstrukce dle návrhu. Technické parametry vychází ze základních požadavků a zvyklostí projektantů, které jsou určené pro správné posouzení a postavení konstrukce.

Procesní parametry jsou chápány jako parametry eliminující nepřesnost ceny objektu na základě absence některých konstrukcí. Procesní parametr může propojovat konstrukce, které na sebe přímo navazují.

Modelování s implementací systému RTS

Informační modelování je proces probíhající v nativním prostředí softwaru pro tento účel určený (Revit, ArchiCAD,…), kde 3D model je doplněn o potřebná data. Model vytvořený v takovém prostředí se následně stává souborem informací určených k výstavbě, údržbě, demolici,… fyzického (reálného) objektu.

Efektivní BIM modelování využívá řadu pomůcek a nástrojů pro efektivní vyplňování a řízení zakázky. Jendou z možností je využití pluginu CAD Studia, ve kterém je možné přímé napojení na systém RTS BIM. Plugin umožňuje nejen efektivní zatřiďování konstrukcí, snadné a rychlé vyplňování návrhových parametrů konstrukcí, ale je online propojený s aktuálním klasifikačním systémem a datovým standardem RTS a integruje ho do modelu. Plugin „RTS manager“ následně umožňuje komunikaci s prostředím cloudu RTS, kde se vytváří časové a cenové podmínky a informace.


Ocenění prvků modelu

Po zatřídění všech prvků modelu a vyplnění parametrů je odeslán dotaz na cloud RTS, kde po vytvoření zakázky (projektu) je umožněna úprava importovaných konstrukcí a parametrů. Tento proces probíhá v uživatelském prostředí cloudu RTS.

Uživatelské prostředí Cloud RTS je přímo napojeno na export softwaru Revit (vyplněný pluginem firmy CAD Studia) a dokáže tak přímo reflektovat změny a novinky v modelu. Z informačního modelu přichází návrhové parametry konstrukcí a ty jsou možné doplnit o další parametry, které technologicky či jinak konkretizují zabudování konstrukce. Tyto doplňkové parametry přímo ovlivňují cenu konstrukce a časovou náročnost na její vybudování.

Projekt vytvářený v cloudu RTS může být doplněn o konstrukce, které se nenachází v modelu, ale jsou technologicky (či jinak) potřebné pro správné fungování stavby nebo její výstavbu.

Po dokončení úprav na zakázce v cloudu je možné ceny konstrukcí vrátit zpět do modelu formou odkazu nebo parametru.

Soupis konstrukcí

Výstupem projektanta je soupis konstrukcí. Soupis konstrukcí obsahuje všechny konstrukční prvky modelu doplněné o vedlejší a ostatní náklady.

Položkový rozpočet

Podrobný položkový rozpočet včetně možnosti kalkulace nákladů je možné sestavit v softwaru BUILDpower S. Podkladem pro tvorbu položkového rozpočtu je digitální model, soupis konstrukcí a další dílčí dokumenty projektové dokumentace. Položkový rozpočet je strukturován dle konstrukčních prvků – respektuje tedy členění projektanta/investora.

Digitální model a soupis konstrukcí vytvořený postupem výše uvedeným s sebou nese potřebná data, která rozpočtáři pomáhají vybrat „správné“ položky prací a materiálů a odpovídají návrhovým parametrům konstrukcí. Tato data nesou i potřebné výměry jednotlivých skupin položek a umožňují jejich kontrolu a úpravu.

 

Tomáš Varmus
V Brně dne 4. 11. 2019

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00