TP 823-2 Rekultivace

01 Rekultivace

Spálení větví všech druhů stromů

Spálením větví se rozumí spálení větví stromů o průměru kmene přes 10 cm na hromadách.Položka je určena i pro pálení nehroubí z prořezávek, 1 ks odpovídá 400 m2 nehroubí. Obsahem standardu je přihrnování větví, očištění a likvidace ohniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Spálení pařezů na hromadách

Spálením pařezů se rozumí spálení pařezů na hromadách kde hromada je navršená figura pařezů hrubě očištěných a upravených štípáním ke spálení. Počet kusů na hromadě je do průměru pařezu cca 30 ks, do 50 cm cca 15 ks, do1 m cca 5 ks, nad 1 m cca 2 ks. Obsahem standardu je vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, ukládání pařezů na ohništi, udržování ohně, likvidaci ohniště, zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Popis standardu musí vymezit průměr pařezu.

Skrývka zemin schopných zúrodnění

Skrývkou zemin schopných zúrodnění se rozumí těžení nebo skrývání zemin schopných k zúrodnění ve výkopišti, zemníku i ulehlých z deponie v rovině i ve sklonu. Obsahem standardu je i naložení na dopravní prostředek nebo přehození do 3 m.

Odkopávky a prokopávky

Odkopávkami a prokopávkami se rozumí ruční nebo strojní odkopávky a prokopávky nezapažené, vykopávky v zemnících na suchu, výkop v zemnících pro dálnice, odkopávky pro silnice, odkopávky pro dálnice, odkopávky pro letiště, odkopávky pro spodní stavbu železnic, odkopávky nezapažené, odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené, odkopávky a prokopávky výsypek, odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků, těžení a rozpojení jednotlivých balvanů a odkopávky kamenouhelných hlušin v horninách tř. 1 až 7. Obsahem standardu je rozpojení ručním (pneumatickým) nářadím s odhozem do vzdálenosti 3 m (pro silnice a železnice do 15m, pro dálnice do 30m) nebo naložením na dopravní prostředek, ruční dokopávky, udržování pracoviště a ochrana výkopiště proti stékáni srážkové vody, přesekání a odstranění kořenů, odstranění napadávek, provedení odkopávky.

Rypadlo: prokopávky resp. nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, přejezd stroje na pracovišti, provoz a údržba kompresoru, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Pro výkop v zemnících pro dálnice, odkopávky pro silnice, odkopávky pro dálnice, odkopávky pro letiště, odkopávky pro spodní stavbu železnic, odkopávky a prokopávky výsypek a odkopávky kamenouhelných hlušin ještě práce dozerem nebo skrejprem tj. odkopávky a prokopávky hornin, odkopávky a prokopávky s vrstvením, přemístění výkopku, přemístění výkopku s vrstvením. Popis standardu musí vymezit třídu horniny a druh určení odkopávek a prokopávek.

Hloubení jam a zářezů

Hloubením jam a zářezů se rozumí hloubení nezapažených a zapažených jam a zářezů v horninách 1 až 7, vykopávky pod železničním mostním provizoriem v horninách 1 až 5, hloubení šachet pod konstrukce vinic v horninách 1 až 5 a hloubení jam v kamenouhelné hlušině. Obsahem standardu je hloubení jam ruční a strojní, urovnání dna výkopu, kterým se rozumí i urovnání dna pod základy objektů, pod dlažby nebo pod jejich podklady na rostlém terénu uvnitř objektů a pod podzemní vedení, udržování pracoviště a ochrana výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním nebo odvedením, ruční dokopávky po strojním rozpojením hornin, nikoliv však dolamování, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti a odstranění napadávek, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé nebo vodorovné přemístění výkopku, popř. na přemístění výkopku na vzdálenost uvedenou v popisu souboru cen; tímto přemístěním se u hloubených vykopávek rozumí přemístění po povrchu území, případné zajištění rypadel polštáři, rozpojení hornin tř. 6, 7 a 5 (trhatelných), jestliže se výkopek z vykopávky použije pro provedení sypaných konstrukcí se zrnem velikosti 700 mm a více. Popis standardu musí vymezit druh a způsob vykonávané práce a třídu horniny.

Hloubení rýh

Hloubením rýh se rozumí hloubení rýh zapažených i nezapažených šířky do 600 mm a od 600 do 2000 mm a do hloubky 16 m v horninách tř. 1 až 7, hloubené vykopávky pod základy v horninách 1 až 5, hloubení rýh vedle kolejí zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15° s úpravou do předepsaného spádu v suchu, mokru i ve vodě, hloubkové meliorační kypření bez ohledu na šířku stop a hloubení rýh zapažených a nezapažených v kamenouhelných hlušinách šířky do 2 m. Obsahem standardu je rozpojení(bez odstřelu), hloubení (s odstřelem) ručním(pneumatickým) nářadím s odhozem do 3 m nebo naložením (při přesunu výkopku strojně), urovnání dna, ruční výhoz po házečkách (po 2 metrech), pro hloubení rýh v kamenouhelných hlušinách ještě případné vnitřní přemístění výkopku do 3 m ve výkopišti a přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

Rypadlo s hloubkovou lopatou: hloubení jam,koryt nebo zářezů – hloubení rýh – nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, provoz a údržba kompresoru, provoz a údržba vrtné soupravy, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Pro hloubkové meliorační kypření pojezd traktoru s rozrývacím pluhem. Popis standardu musí vymezit druh, množství a způsob vykonávané práce a třídu horniny.

Hloubení šachet

Hloubením šachet se rozumí hloubení šachet nezapažených i zapažených v hornině tř. 2 až 7 a v kamenouhelných hlušinách. Obsahem standardu je rozpojení(bez odstřelu), hloubení (s odstřelem) ručním(pneumatickým) nářadím s odhozem nebo naložením (při přesunu výkopku strojně), urovnání dna, ruční výhoz po házečkách (po 2 metrech), přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.

Rypadlo s hloubkovou lopatou: hloubení jam,koryt nebo zářezů, hloubení rýh, nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, provoz a údržba kompresoru, provoz a údržba vrtné soupravy, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Popis standardu musí vymezit množství a třídu zeminy.

Svislé přemístění výkopku, sypaniny, rubaniny a výkopku z kamenouhelných hlušin

Svislým přemístěním výkopku, sypaniny, rubaniny a výkopku z kamenouhelných hlušin se rozumí svislé přemístění bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku. Obsahem standardu je i vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet a technologická manipulace a doprava. Popis standardu musí vymezit výšku (hloubku) svislého přemístění a třídu horniny.

Vodorovné přemístění výkopku, lesní hrabanky, kmenů, větví, drnu, pařezů, křovin, zemin schopných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, nánosů z vodních nádrží a rubanin po suchu

Vodorovným přemístěním výkopku lesní hrabanky, kmenů, větví, drnu, pařezů, křovin, zemin schopných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, nánosů z vodních nádrží a rubanin po suchu se rozumí vodorovné přemístění pro všechny druhy dopravních prostředků nebo nošením, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Obsahem standardu je i jízda loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. Popis standardu musí vymezit vzdálenost přemístění a třídu horniny.

Přehození neulehlého výkopku a neulehlého výkopku z kamenouhelných hlušin

Přehozením výkopku se rozumí přehození neulehlého výkopku z hornin 1 až 7 na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad. Obsahem standardu práce prováděna pomocí rypadla lopatového kolového a práce prováděná ručně. Popis standardu musí vymezit třídu horniny.

Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku, drnu ze skládky, zemin vhodných k zúrodnění, kamenouhelných hlušin, rubaniny z nahodilého nadměrného výrubu v hoře

Nakládáním, vykládáním a překládáním se rozumí nakládání, vykládání a překládání na jakýkoliv nebo z jakéhokoliv dopravního prostředku strojně a ručně. Obsahem standardu pro nakládání, vykládání a překládání na loď je i nakládání, vykládání a překládání na vzdálenost:

do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodě a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. Popis standardu musí vymezit objem a třídu horniny.

Uložení sypaniny do násypů zhutněných

Uložením sypaniny do násypů zhutněných se rozumí uložení sypaniny do násypů zhutněných a násyp pro silnice a železnice, uložení sypaniny do násypů zhutněných pro dálnice a letiště, zemní hrázky přívodních a melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, uložení netříděných sypanin z hornin 1 až 4 do zemních hrází v přehradních a jiných vodních nádrží a přívodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhutněním s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním povrchu z hornin soudržných, z hornin nesoudržných sypkých a kamenitých a z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných z jakýchkoliv hornin. Obsahem standardu jsou práce prováděné dozerem a zhutnění na předepsanou míru s uzavřením povrchu násypu. Popis standardu musí vymezit u násypů z hornin soudržných míru zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (PS) a pro uložení sypanin do zemních hrází přehrad ještě procenta příměsí jílové hlíny.

Rozprostření zemin schopných k zúrodnění

Rozprostřením zemin se rozumí rozprostření zemin schopných k zúrodnění v rovině nebo ve sklonu. Obsahem standardu je práce prováděná dozerem. Popis standardu musí vymezit požadovanou tloušťku vrstvy zeminy.

Rozrušení povrchu na kamenouhelných hlušinách

Rozrušením povrchu na kamenouhelných hlušinách se rozumí rozrušení povrchu na kamenouhelných hlušinách do hloubky 200 mm a v hořících a prohořelých do hloubky 700 mm. Obsahem standardu je práce prováděná dozerem.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00