Materiály a specifikace


Materiály a specifikace

Úvod

Ceník materiálu a specifikací obsahuje nejčastěji používané výrobky ve stavebnictví dostupné na českém trhu.
Položky materiálu jsou řazeny podle číselného kódu vycházejícího z klasifikace JKPOV.
Položky materiálu obsahují název a technické parametry výrobku, měrnou jednotku, hodnotu hmotnosti, zatřídění podle číselníku SKP a kontaktní údaje výrobce, případně dodavatele. Řada položek materiálu je vybavena zobrazením výrobku a podrobným slovním popisem podle technického listu.
Ceník je určen pro orientaci v jednotkových cenách materiálu, uváděného rozpočtech jako specifikace, a je použit při kalkulaci jednotkových cen prací cenové soustavy RTS DATA.
Informace obsažené v cenové soustavě

Evidenční číslo

První trojčíslí čísla materiálu označuje „obor“ materiálu podle klasifikace JKPOV. K oboru materiálu se váže druh a hodnota přirážky pořizovacího nákladu. Celkový počet znaků evidenčního čísla není jednotný. Číselný kód je zakončen tečkou a písmenem R označujícím cenovou soustavu RTS DATA.

Druh

Materiály jsou paralelně zatříděny podle „druhu“. Druh materiálu určuje soubor typických základních a doplňkových technických vlastností. Tento soubor vlastností je následně použit při tvorbě technického názvu materiálu.
Příklad:
Druh: trubka plastová kanalizační.
Vlastnosti základní: materiál, typ, kruhová tuhost, vnější průměr, tloušťka stěny, délka.
Vlastnosti doplňkové: jmenovitá světlost, barva, stupeň hořlavosti.

Název

Položky materiálu v cenové soustavě RTS DATA jsou vybaveny dvěma názvy.
a) Názvem s použitím obchodního pojmenování výrobku pro snadné vyhledávání a jednoznačné určení materiálu s vazbou na jednotkovou cenu.
b) Názvem sestaveným z technických parametrů výrobků, bez použití obchodního pojmenování. Tento název je určen především pro tvorbu soupisů stavebních dodávek a prací podle vyhlášky 230/2012 sb. zákona o veřejných zakázkách. K sestavení technického názvu se využívá vlastností definovaných druhem materiálu. Ve výstupu Soupis prací a dodávek pro veřejnou zakázku se používá soubor základních vlastností.
Příklad: položka 62833180R
Název a) Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 dekor G200 S40
Název b) pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana posyp - břidlice, jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,2 mm

Měrná jednotka

Použité měrné jednotky jsou většinou ve shodě s jednotkou produktu podle ceníku prodejce.

Hmotnost

Hmotnost je uvedena v tunách na měrnou jednotku materiálu a je převzata z podkladu výrobce nebo
prodejce.

Jednotková cena

Jednotkové ceny materiálu uvedené v CS RTS DATA jsou čerpány z podkladů výrobců, nebo
významných dodavatelů materiálu. Tyto ceníkové ceny jsou následně poníženy o rabat poskytovaný
smluvním odběratelům. (dokument „Hodnoty rabatu“ na www.cenovasoustava.cz)
K ceně jsou dále připočteny náklady na pořízení (doprava na staveništní skládku).

Pořizovací náklady

Pořizovací náklady jsou náklady na dopravu materiálu na staveništní skládku. Obecně zahrnují:
- dopravní náklady materiálu z místa nákupu nebo odběru na místo první skládky na staveništi,
naložení, přeložení, složení a jiné doplňující úhrady spojené s dopravou,
- náklady na nevratné obaly, které nejsou zahrnuty v ceně materiálu,
- nájemné, nebo opotřebení vratných obalů (např. palety, kontejnery,..).
Pořizovací náklady nezahrnují zásobovací režie. Tato režie je zahrnuta v režii výrobní.
Uvedená hodnota pořizovacích nákladů vyjadřuje dopravní paritu A1, tj. dopravu ze skladu
dodavatele. (S výjimkou médií dopravovaných inženýrskými sítěmi.)
Sazby pořizovacích nákladů je nutné považovat za hodnoty průměrné v rámci výše definovaných
předpokladů.
Pořizovací náklady se vztahují k uvedené měrné jednotce. Sazby vyjádřené v korunách se
připočítávají k nákupní ceně. Sazby vyjádřené v procentech se z nákupní ceny počítají a poté
k nákupní ceně přičítají.

Zdroj ceny

U každého materiálu jsou uvedeny kontaktní údaje výrobce, popřípadě prodejce a poboček. Je-li
uveden jeden kontakt, je uvedená jednotková cena čerpána z ceníku tohoto kontaktu. Je-li kontaktů
více, je zdrojem ceny kontakt zobrazený proloženým písmem.

Použití ceníku

Ceník lze použít k ocenění materiálu v rozpočtech a soupisech prací uvedených v samostatné
specifikaci materiálu.

Specifikace

Materiál, jehož dodávka není obsažena v položkách stavebních prací se oceňuje samostatnou
položkou – specifikací materiálu.
Udává se v ceně plánované, kterou tvoří cena nákupní (bez DPH) s připočtením nákladů na pořízení.
Množství materiálu ve specifikaci se zvyšuje o ztratné a prořez.

Ztratné a prořez

Přirážka ke spotřebě Ztratné a prořez kompenzuje nevyhnutelných ztráty vznikající na stavbě při
zpracování materiálu. Přirážka také zahrnuje neproduktivní část spotřeby - přeložení materiálu.
Přirážkou se povyšuje spotřeba materiálu, u kterého vznikají nepoužitelné zbytky – např. hydroizolační
pásy, obkladačky, cihly apod., nebo se může při manipulaci snadno poškodit (betonářské výrobky).
Přirážka se nepřidává k hodnotným výrobkům, které jsou do stavby aplikovány přímo v celých kusech – okna, vodovodní baterie, otopná tělesa apod.
Doporučené ztratné je souhrnně uvedeno v tabulce Ztratné materiálů používaných ve specifikacích. Tabulka je přístupná na webu http://www.cenovasoustava.cz

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00