800 - 773 - Podlahy teracové a podlahy ze syntetických hmot


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění podlah syntetických na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl.121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Podlahy teracové
Část A 02 - Podlahy syntetické
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Podlahy teracové
Část B 02 - Podlahy syntetické
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Podlahy teracové
Část C 02 - Podlahy syntetické

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování podlah teracových a podlah syntetických na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.
Ceník je určen i pro oceňování podlah teracových a podlah syntetických na provozních souborech.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) odmaštění podkladu;
tyto práce se oceňují položkami číslo 783 90-3811 a -3812 části B 01 ceníku 800-783 Nátěry.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Příplatek k položce za plochu do 5 m2 jednotlivě platí i pro prostory o podlahové ploše do 5 m2 (např. boxy, WC, sprchové kouty, kabiny a šatny) ohraničené předem osazenými pevnými příčkami na souvisle položené podlaze plochy přes 5 m2.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a do 1,60 m svisle.

35. Způsob měření

351. Podlahy

3511. Plocha podlah se určuje v m2 z rozměrů podlah podle projektu. Z celkové plochy se odečítají nepoložené plochy jednotlivě větší než 0,25 m2. Prahové plochy průběžných podlah se připočítávají k ploše větší místnosti. Do celkové plochy se nezapočítává plocha obrub.
3512. Délka obrub šířky do 200 mm se určuje v m v ose obruby.

352. Soklíky

3521. Délka soklíků rovných a soklíků rovných s požlábkem se určuje v m jejich délky podle projektu.
3522. Délka soklíků schodišťových šikmých se určuje v m vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně v rovině sklonu podle projektu. Výška se měří kolmo na sklon soklíku od vrchní hrany soklíku k přední hraně stupně.
3523. Délka soklíků schodišťových stupňovitých se určuje v m z půdorysné vzdálenosti hran prvního a posledního stupně podle projektu.

353. Schodiště

3531. Plocha obkladů schodišťových stupňů se určuje v m2 z rozměrů stupně podle projektu součtem ploch stupnice a podstupnice.
3532. Plocha obkladů čel schodišťového ramene se určuje v m2 součinem půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu a násobku 1,5 výšky stupně.

354. Parapety

3541. Plocha obkladů parapetů se určuje v m2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů parapetů podle projektu.

355. Žlaby

3551. Plocha žlabů se určuje v m2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů žlabů podle projektu.

356. Dilatace

3561. Množství dilatací se určuje v m jejich délek podle projektu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

rš rozvinutá šířka
š. šířka
tl. tloušťka
zábr. zábradlí

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2); toto lešení se oceňuje položkami ceníku 800 - 3 Lešení.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - PODLAHY TERACOVÉ - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování podlah z litého teraca (obor TSKP 773 - Podlahy teracové).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) úpravu dilatačních spár.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) postřik cementovou maltou;
tato práce se oceňuje položkou 612 45 – 6211 ceníku 801 – 1 Běžné stavebí práce,
b) cementování podkladu; tyto práce se oceňují položkami souboru 610 41 - …. Ceníku 801 – 1 Běžné stavební práce,
c) projektovanou dočasnou ochranu schodiště (např. tesařskými konstrukcemi) na stávajících objektech;
tyto konstrukce se oceňují samostatně položkami příslušných ceníků.
b) výplně dilatačních spár;
tyto práce se oceňují položkami souboru 773 99 – 2… této části ceníku.

Část A 02 - PODLAHY SYNTETICKÉ - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování podlah syntetických (obor TSKP 777 - Podlahy syntetické).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) penetraci podkladu.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) úpravy a výplně dilatačních spár;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

Část B 01 - PODLAHY TERACOVÉ - BOURÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro bourání podlah teracových (obor TSKP 773 – Podlahy teracové).
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami ceníku 801 – 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část B 02 - PODLAHY SYNTETICKÉ - BOURÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Bourání syntetických podlah se oceňují individuální kalkulací.

Část C 01 - PODLAHY TERACOVÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby podlah teracových (obor TSKP 773 - Podlahy teracové).

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě teracových podlah se oceňuje položkami souboru 998 77-3... části A 01 tohoto ceníku.

Část C 02 - PODLAHY SYNTETICKÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby podlah syntetických a podkladů syntetickými hmotami (obor TSKP 777 - Podlahy syntetické).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) úpravy a výplně dilatačních spár;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky souborů 777 6.-19.. Opravy podlah nátěry penetračními (vyjma příplatků k položkám) platí jen tehdy, je-li projektována jen oprava podlah vyrovnávací vrstvou oceňovanou položkami části C 02 a není současně projektována syntetická podlaha oceňovaná položkami části A 02 tohoto ceníku.

35. Způsob měření

351. Množství oprav syntetických podlah se určuje v m2 součtem jednotlivých opravovaných ploch.
352. Tloušťka vyrovnávací vrstvy se měří v mm, jako největší svislá vzdálenost mezi úrovní povrchu vyrovnávací vrstvy a nejnižším bodem jednotlivého opravovaného místa.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě syntetických podlah a podkladů syntetickými hmotami se oceňuje položkami souboru 998 77-7... části A 02 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00