800 - 786 - Čalounické úpravy a zastiňující technika


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

Ceník je členěn do následujících částí:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika
Část A 02 - Čalounické úpravy a zastiňující technika - montáž
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika - demontáž
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika – opravy a údržba

12. Platnost

121. Ceník obsahuje položky pro ocenění (dále jen "položky") čalounických prací a zastiňovacích zařízení na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO").
Položky lze použít i pro oceňování prací, které jsou součástí provozních souborů.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuálně,
b) dodávku a osazení špalíků a latí; tuto práci lze oceňovat položkami souboru 956 95- Dodání a osazení špalíků a latí, ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
c) dodávku a osazení hmoždinek; tuto práci lze oceňovat položkami souboru 953 99- Dodání a osazení hmoždinek, ceníku 801-4 Opravy a údržba.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

35. Způsob měření

351. Množství zastiňujících rolet se určuje:
a) u rolet skládaných a rolet ENSLINGER v kusech podle projektu,
b) u rolet z textilií nebo z umělých vláken v m2 zastiňované plochy podle způsobu osazení
- do okenního otvoru (na okenní křídlo, na podhled ostění a do špalety nebo truhlíku dvojitých oken), součinem skladebné výšky a šířky (skladebných rozměrů) okna,
- před okenní otvor, součinem rozměrů otvoru zvětšených o šířkový přesah rolet podle projektu, nejméně však o 200 mm.
352. Množství zastiňujících rolet skládaných a lamelových žaluzií se určuje v m2 zastiňované plochy podle způsobu osazení:
a) do zdvojených oken, součinem vnitřních rozměrů okenního křídla, přičemž se šířka zmenšuje o 10 mm,
b) před okenní otvor z vnitřní strany, součinem rozměrů otvoru zvětšený o šířkový přesah žaluzií podle projektu, nejméně však o 200 mm,
c) před okenní otvor z vnější strany, součinem skladebných rozměrů okna.
353. Množství zatemňovacích zařízení se určuje v m2 zatemňované plochy součinem skladebných rozměrů okna.
354. Způsob měření podle čl. 351 a 353 platí i pro otvory bez oken nebo s jinou výplní. Zastiňovaná nebo zatemňovaná plocha se však určí nikoliv ze skladebných, ale z rozměrů otvoru podle projektu.
355. Množství čalounění dveří se určuje v m2 součinem jmenovitých rozměrů dveří.
356. Množství skládacích stěn se určuje v m2 součinem rozměrů otvoru podle projektu.
357. Množství kolejniček se určuje v m délky podle projektu.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího
rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování čalounických úprav a zastiňovacích zařízení (obor 786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot čalounických úprav se oceňuje položkami souboru 998 78-6 Přesun hmot, části A 02.

ČÁST A 02 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA - MONTÁŽ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro montáže čalounických úprav (obor 786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku rolet a skládacích stěn;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) dodávku potahového střižního materiálu pro čalounění dveří;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze sjednat ve směrné výši 15%,
c) dodávku kolejniček;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze sjednat ve směrné výši 4%.

ČÁST B 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA - DEMONTÁŽ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku neobsahuje položky demontáže čalounických úprav (obor 786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku;
tyto práce se oceňují individuálně.

ČÁST C 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku neobsahuje položky oprav a údržby čalounických úprav (obor 786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku;
tyto práce se oceňují individuálně.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00