800 - 764 - Konstrukce klempířské


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění klempířských konstrukcí na stavebních objektech nebo jejich částí (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu
Část A 02 - Klempířské konstrukce z hliníkového plechu
Část A 03 - Klempířské konstrukce z měděného plechu
Část A 04 - Klempířské konstrukce z titanzinku Rheinzink
Část A 05 - Klempířské konstrukce z titanozinkového plechu
Část A 06 - Klempířské konstrukce z plastů
Část A 07 - Klempířské konstrukce z plechů s povrchovou úpravou
Část B - Demontáž konstrukcí
Část B 01 - Klempířské konstrukce
Část C 01 - Opravy a údržba konstrukcí z pozinkovaného plechu
Část C 02 - Opravy a údržba konstrukcí z hliníkového plechu
Část C 03 - Opravy a údržba konstrukcí z měděného plechu
Část C 04 - Opravy a údržba konstrukcí ze zinkového plechu
113. Do souborů položek jsou doplněny položky, jejichž název začíná slovem „Montáž“… . Tyto položky slouží pro ocenění prací prováděných z nakupovaných hotových výrobků, které se v tomto případě oceňují ve specifikaci.

12. Použití

121. Ceník se používá pro oceňování klempířských prací na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, kde se používají položky Ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. Ceník se používá i pro oceňování klempířských prací na provozních souborech.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které nejsou v ceníku uvedeny položky, se oceňují:
a) střešní krytiny z tvarovaných plechů (mimo šablon Alukryt apod.) položkami části A 02 ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou započteny náklady na:
b) nátěry klempířských konstrukcí;
tyto stavební práce se oceňují položkami souboru 783 5. ceníku 800-783 Nátěry,
c) práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací,
d) v položkách nazvaných „Montáž“ nejsou zakalkulovány náklady na dodávku plechu ani na výrobu prvků.

132. Zednické výpomoci

1322. V položkách části A 01 až A 04 jsou započteny náklady na tyto zednické výpomoci:
a) vysekání
- rýh rozměrů do 100x100 mm,
- kapes rozměrů do 100x100x300 mm,
b) osazení objímek, špalíků a latí
- zazděním, zabetonováním a zalitím,
- nastřelením včetně dodání hřebů a nábojek, pokud jsou jím nahrazeny úkony uvedené pod písm. b) odrážka 1, jinak se nastřelování oceňuje samostatně položkami souboru 953 94 Vstřelování hřebů části A 01 ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
c) ostatní zednické výpomoci
- dodávka špalíků a latí,
- dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby.

133. Sazby zednických výpomocí

1331. Pokud se dodavatel zednických výpomocí dohodne s dodavatelem klempířských konstrukcí, lze těchto sazeb použít pro oceňování zednických výpomocí započtených v položkách podle čl.1322.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky nejsou určeny pro oceňování krytin střech oblých, rotačních a zborcených. Tyto stavební práce se oceňují samostatnou individuální kalkulací.

33. Náplň položek

331. V položkách souboru 764 23-9... a 764 33-9... Lemování komínů částí A 01 až A 04 jsou započteny i náklady na plechové dilatační lišty.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 4 m vodorovně a do 4 m svisle.

35. Způsob měření

351. Množství plechové krytiny částí A 01, A 02, A 03, A 05 se určuje v m2 z rozměrů plochy pokrytí střechy podle projektu. K ploše krytiny se připočítává:
a) pás o šířce 100 mm na vytvoření okapu,
b) pás o šířce 150 mm na zvednutí krytiny u požárních a obvodových zdí.
Pokud jsou pásy širší než 100 nebo 150 mm, počítají se šířkou podle projektu.
Od celkové plochy se odečítají otvory nebo prostupy jednotlivě větší než 1 m2.
Množství plechové krytiny v části A 04 Klempířské konstrukce z titanzinku Rheinzink se určuje v m2 z rozměrů plochy pokrytí střechy podle projektu. Navýšení plochy na vytvoření okapů a zvednutí u obvodových zdí se nepřipočítává; tyto konstrukce se rozpočtují samostatnými položkami kapitoly 764 29.
352. Množství lemování komínů, zděných ventilací, vikýřů a jiných střešních proniků se určuje v m2 součinem délek a šířky lemování. Plechové dilatační lišty se do celkové plochy nezapočítávají.
353. Množství oplechování říms a okapů, lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou nebo na plochých střechách, oplechování úžlabí, hřebene střechy, střešních dilatací, podkladních pásů, sněhových zachytačů tyčových, květinových truhlíků, žlabů podokapních, nadřímsových, mezistřešních, nástřešních, převodových a půdních a žlabové masky se měří v m jejich délky podle projektu.
354. Množství oplechování parapetů se určuje v m délky oplechování podle projektu, zvětšené o 50 mm.
355. Množství oplechování fasádních říms se určuje podle projektu v m délky vnějšího okraje římsy.
356. Množství oplechování zdí a nadezdívek se určuje podle projektu v m délky vnějšího okraje oplechování.
357. Délka odpadní trouby se měří v m svislice od okapu střechy:
a) k upravenému terénu, končí-li trouba výtokovým kolenem,
b) ke spoji s kanalizačním potrubím
Horní kolena a odskoky
c) o vyložení do 1 m se do celkové délky nezapočítávají,
d) o vyložení přes 1 m se počítají délkou podle projektu.

39. Přesun hmot

391. Položky souboru 998 76-4... se používají pro oceňování přesunu hmot klempířských konstrukcí částí A 01 až A 04.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

Al hliník
Cu měď
DN jmenovitá světlost (diametre nominal) potrubí
D průměr
Pr. průměr
PVC polyvinylchlorid
Pz pozinkování
RŠ, r.š. rozvinutá šířka
Ti Zn titanzinek
TK tvrdá krytina
tl. tloušťka
ŽK živičná (fóliová) krytina

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou započteny náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce do 1, 9 m a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Tyto práce se oceňují příslušnými položkami ceníku 800-3 Lešení.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z pozinkovaného plechu na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky se používají, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky 0,6 mm. Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky než 0,6 mm nebo uvedené v popisech položek se oceňují samostatnou individuální kalkulací.

33. Náplň položek

331. V položkách souboru:
764 31-.... Krytiny
764 32-12.. Oplechování říms
764 32-32.. Oplechování okapů
764 32-52.. Oplechování okapů ze segmentů
764 33-82.. Lemování komor DVJ
764 39-72.. Dírkovaná zastávka
jsou zakalkulovány i náklady na podkladovou lepenku.

Část A 02 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉHO PLECHU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z hliníkového plechu na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky se používají, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky 0,8 mm. Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky než 0,8 mm nebo uvedené v popisech položek se oceňují samostatnou individuální kalkulací.

33. Náplň položek

331. V položkách souboru:
764 31-.... Krytiny
764 32-13.. Oplechování říms
764 32-33.. Oplechování okapů
jsou zakalkulovány i náklady na obkladovou lepenku.

Část A 03 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z MĚDĚNÉHO PLECHU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12 Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z měděného plechu na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky se používají, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky:
a) 0,63 mm při r.š. do 1000 mm,
b) 0,80 mm při r.š. nad 1000 do 1500 mm, 1,00 mm při r.š. nad 1000 mm.
Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité šířky při dané rozvinuté šířce se oceňují samostatnou individuální kalkulací.

33. Náplň položek

331. V položkách souboru:
764 21-.... Krytiny
764 22-12.. Oplechování říms
764 22-32.. Oplechování okapů
764 22-52.. Oplechování okapů ze segmentů
764 25-321. Žlaby nadřímsové čtyřhranné v lůžku
764 25-72.. Žlaby mezistřešní nebo zaatikové
jsou zakalkulovány i náklady na podkladovou lepenku.

Část A 04 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE ZE ZINKOVÉHO PLECHU

Změna obsahu od I. pololetí 2012.

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z titanzinkového plechu firmy Rheinzink na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Užití položek

321. Položky se používají, není-li v jejich popise uvedena jiná tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu tloušťky 0,7 mm.
Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky než 0,7 mm se oceňují položkami, ve kterých je jiná požadovaná tloušťka plechu v popise uvedena, nebo samostatnou individuální kalkulací.
322. Položky se používají, pro klempířské konstrukce na střechách z titanzinku značky Rheinzink.

33. Náplň položek

331. V položkách souboru:
764 21-.... Krytiny
764 22-13.. Oplechování říms
764 22-33.. Oplechování okapů
764 25-33.. Žlaby nadřímsové
764 25-73.. Žlaby mezistřešní a zaatikové
jsou zakalkulovány i náklady na podkladovou lepenku.

Část A 05 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z TITANZINKOVÉHO PLECHU

Změna obsahu od I. pololetí 2012.

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z titanzinkového plechu na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky se používají, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky 0,7 až 0,8 mm. Tloušťky 0,8 mm jsou použity u fasádních prvků s rozvinutou šířkou větší než 500 mm.
Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky se oceňují samostatnou individuální kalkulací.
322. Položky se používají, pro klempířské konstrukce na střechách z vyrobených z jiných typů titanzinkových plechů, než z výrobků značky Rheinzink.

33. Náplň položek

331. V položkách souboru:
764 21-.... Krytiny
764 22-14.. Oplechování říms
764 22-34.. Oplechování okapů
764 25-34.. Žlaby nadřímsové čtyřhranné
764 25-74.. Žlaby mezistřešní nebo zaatikové
jsou zakalkulovány i náklady na podkladovou lepenku.

Část A 06 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z PLASTU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z plastů na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

Část A 07 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z PLECHŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z plechů s povrchovou úpravou na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky se používají, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky 0,5 až 0,6 mm.
Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky se oceňují samostatnou individuální kalkulací.

Část B 01 - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z pozinkovaného, měděného a zinkového plechu na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu na staveništní skládku.
V cenách nejsou zakalkulovány náklady na:
b) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na určenou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání 1314. U položek je uvedena ve sloupci hmotnost i hmotnost demontovaných prvků pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Hmotnosti uvedené ve sl. 2 platí jen pro konstrukce z pozinkovaného plechu. V případě jiného druhu materiálu se hmotnost upraví součinitelem:
a) 0,3 u konstrukcí z hliníkového plechu,
b) 1,2 u konstrukcí z měděného plechu,
c) 0,8 u konstrukcí ze zinkového plechu.
ČSN 73 3610 Klampiarské práce stavebné 881201 (ICS 91.060.20, 91.200)

Část C 01 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z pozinkovaného plechu na stávajících objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky jsou určeny, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky 0,6 mm.
Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky než 0,6 mm nebo uvedené v popisech položek se oceňují samostatnou individuální kalkulací.
33. Náplň položek
331. V položkách souboru:
764 31-.... Krytiny
764 32-19.. Oplechování říms
764 32-59.. Oplechování okapů
764 35-39.. Žlaby nadřímsové
764 35-79.. Žlaby mezistřešní nebo zaatikové
764 39-79.. Dírkovaná zastávka
jsou zakalkulovány i náklady na podkladovou lepenku.

Část C 02 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉHO PLECHU – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z hliníkového plechu na stávajících objektech uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky jsou určeny, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky 0,8 mm.
Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky než 0,8 mm nebo uvedené v popisech položek se oceňují samostatnou individuální kalkulací.

Část C 03 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z MĚDĚNÉHO PLECHU – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) z měděného plechu na stávajících objektech uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky jsou určeny, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky:
0,63 mm při r.š. do 1000 mm,
0,80 mm při r.š. nad 1000 do 1500 mm,
1,00 mm při r.š. nad 1500 mm.
Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky při dané rozvinuté šířce se oceňují samostatnou individuální kalkulací.
33. Náplň položek
331. V položkách souboru:
764 21-.... Krytiny
764 22-…. Oplechování
764 23-59.. Oplechování zdí na oblých střechách
764 23-69.. Oplechování zdí ze segmentů
764 25-39.. Žlaby nadřímsové
764 25-79.. Žlaby mezistřešní
jsou zakalkulovány i náklady na podkladovou lepenku.

Část C 04 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE ZE ZINKOVÉHO PLECHU – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby klempířských konstrukcí (obor TSKP 764 - Konstrukce klempířské) ze zinkového plechu na stávajících objektech uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky jsou určeny, není-li v jejich popise uvedena tloušťka plechu, pro konstrukce projektované z plechu jmenovité tloušťky 0,7 až 0,8 mm.
Konstrukce projektované z plechu jiné jmenovité tloušťky než 0,7 až 0,8 mm se oceňují samostatnou individuální kalkulací.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00