800 - 765 - Krytiny tvrdé


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník je členěn do následujících částí:
Část A Zřízení konstrukcí
Část A 01 Krytiny tvrdé -
Část B Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 Krytiny tvrdé
Část C Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 Krytiny tvrdé

12. Platnost

121. Ceník obsahuje položky pokrývačských prací na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO"). Ceny lze použít i pro oceňování pokrývačských prací, které jsou součástí provozních souborů.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na provizorní zakrytí ploch prováděné v jakémkoliv časovém odstupu.
1314. V položkách nejsou zahrnuty náklady na práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Pokrytí, rozebírání, přeložení, oprava střech, pokrytí a rozebírání hřebenů, nároží a požárních zdí se oceňuje vždy podle samostatných položek.

32. Použití položek

 321. Položkami se oceňují pokrývačské práce:
a) bez příplatků
na přístřešcích a na střechách
- o sklonu do 45o u zastřešení krytinou pálenou, betonovou a břidličnou,
- o sklonu do 30o u zastřešení krytinou vláknocementovou a sklolaminátovou,
- u obkladu stěn,
- prováděných z pevného lešení při sklonech zastřešení 75o,
b) s příplatky
za složitost
- na střechách složitých v případech, kdy není stanovena samostatná cena,
za sklon
- o sklonu přes 45 do 60o u zastřešení krytinou pálenou, betonovou a břidličnou,
- o sklonu přes 30 do 75o u zastřešení krytinou vláknocementovou ze čtverců, nebo šablon,
- o sklonu přes 30 do 45o u zastřešení krytinou vláknocementovou z vlnovek.
322. Položky se nepoužívají pro pokrývačské práce:
a) na střechách tvaru kužele, kopule, báně apod.,
b) prováděných bez pevného lešení na střechách:
- o sklonu přes 60 až 75 o u krytiny pálené, betonové a břidličné,
- o sklonu přes 45 do 75 o u krytiny vláknocementové vlnovek,
- o sklonu přes 30 do 75 o u krytiny sklolaminátové a obkladu stěn,
c) zastřešení přírodní břidlicí ze šupin netříděných;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v rozsahu půdního prostoru.

35. Způsob měření

351. Plocha zastřešení, demontáže nebo vyspravení se určuje v m2 rozvinuté plochy střešního pláště. Je ohraničena plochou hřebene, osou nároží, osou úžlabí, okapní hranou, vnitřní hranou požární nebo štítové zdi, popř. průsečnicí s krytinou jiného druhu.
Z celkové plochy se odečítají:
a) plochy proniků, komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů, vikýřů a plochy s jinou krytinou jednotlivě větší než 2 m2,
b) plochy oplechování úžlabí rš. přes 600 mm a oplechování okapů rš. přes 330 mm, a to plochou nepokrytou tvrdou krytinou.
352. Plocha krytiny vikýřů se měří samostatně podle čl. 351.
353. Plocha obložení stěn nebo demontáže obložení stěn se určuje v m2 z rozměrů stěny podle projektu. Z celkové plochy obložení stěn se odečítají otvory a neobložené plochy jednotlivě větší než 1 m2.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

Al hliník
AZC azbestocement
D průměr
EPS expandovaný (pěnový) polystyren
PVC polyvinylchlorid
š. šířka

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 – KRYTINY TVRDÉ - ZŘÍZENÍ

1. OBSAH

11. Obsah

111. Tato část ceníku obsahuje položky pokrývačských prací (obor TSKP 800 -765 - Krytiny tvrdé) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

ČÁST B 01 – KRYTINY TVRDÉ - DEMONTÁŽ

1. OBSAH

11. Obsah

111. Tato část ceníku obsahuje položky bourání (demontáže) tvrdé krytiny (obor TSKP 800 - 765 – Krytiny tvrdé) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii,
b) vytřídění, očištění a složení krytiny do řad v půdním prostoru, jestliže je demontovaná krytina určena k dalšímu použití.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie na určenou skládku;
tento odvoz lze oceňuje položkami souboru 979 08 - 1 Odvoz, ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí.
1315. U položek je uvedena ve sloupci hmotnost i hmotnost demontovaných prvků pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

ČÁST C 01 – KRYTINY TVRDÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. OBSAH

11. Obsah

111. Tato část ceníku obsahuje ceny oprav a údržby tvrdé krytiny (obor TSKP 800 - 765 - Krytiny tvrdé) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na vnitrostaveništní přemístění vybouraného materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní skládku.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní skládky na určené místo;
tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08 - 1 Odvoz, ceníku 801- 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Přeložení krytiny (vyjma břidličné) se oceňuje položkami souboru 765 39 - 19 až - 49 Přeložení krytiny, a to v ploše pokryté původní použitelnou krytinou.
Plocha pokrytá novou krytinou dodávanou při přeložení, se oceňuje skladebně položkami za zastřešení krytinou, části A 01 a položkami za demontáž krytiny k dalšímu použití, část B 01.
312. Přeložení břidličné krytiny se oceňuje položkami souboru 765 34 - 1 Zastřešení břidlicí, části A 01 a položkami souboru 765 34 - 28 Demontáž břidličné krytiny k dalšímu použití, části B 01.
313. Vyspravení krytiny přes 20% se oceňuje skladebně položkami za zastřešení krytinou, části A 01 a položkami za demontáž krytiny, části B 01.

35. Způsob měření

351. Procento vyspravení krytiny se určuje ze součtu jednotlivých opravovaných ploch děleného plochou určenou podle ustanovení čl. 351 všeobecných podmínek katalogu.
352. Velikost jednotlivě opravované plochy se určuje v m 2. Převod počtu kusů vyměňovaných tašek na m2 určuje příloha č. 1.
353. Plocha přeložení se určuje v m2 plochy pokryté původní znovu použitou krytinou, tj. z plochy zastřešení podle čl. 351 všeobecných podmínek katalogu, zmenšené o plochu pokrytou nově dodanou krytinou (viz též čl. 311 všeobecných podmínek).
354. Množství přeložení hřebenů a nároží se určuje v m délky hřebenů nebo nároží pokrytých původními znovu použitými hřebenáči.
355. Množství přeložení krytiny při opravách klempířských střešních prvků se určuje v m2 tak, že 1 m rozebírané krytiny podél opravovaného klempířského prvku se považuje za přeložení 1 m2 krytiny, a to při jakémkoliv počtu rozebíraných řad a sklonu střechy.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě krytin tvrdé se oceňuje položkami souboru cen 998 76 - 5 Přesun hmot, části A 01.

Příloha: Spotřeba krytiny

Níže uvedené hodnoty jsou množství doporučené výrobcem. V položkách prací je k těmto hodnotám připočteno ztratné a prořez.

 

Krytina pálená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krytina vláknocementová

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krytina betonová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krytina sklolaminátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krytina z břidlice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krytina z plastových šablon

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00