800 - 767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky zámečnických prací na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen „objektech“) uvedených v článku 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Typové konstrukční prvky
Část A 02 - Typové plošné prvky
Část A 03 - Atypické konstrukce
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Kovové stavební doplňkové konstrukce
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Kovové stavební doplňkové konstrukce

12. Platnost

121.Ceník je určen pro oceňování zámečnických prací na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen „oborů JKSO“) mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817 oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení – speciální stavební práce.
Ceník je určen i pro oceňování zámečnických prací na provozních souborech.
122. Ceník není určen pro oceňování:
a) montáže nosných kovových konstrukcí nebo objektů,
b) montáž zábradlí, schodů, podest, podlahových roštů a žebříků, jsou-li tyto konstrukce součástí dodávky nosné ocelové konstrukce nebo objektu, popř. jeho technologického vybavení,
c) montáže venkovního opláštění plechem VSŽ.
Tyto práce se oceňují položkami ceníku VC-7/172/M/43-M Montáže ocelových konstrukcí.
123. Stavební práce na objektech uvedených v článku 121, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
a) montáž výrobků zednicky finálně osazovaných do nekovových konstrukcí stavebních objektů,
tyto práce se oceňují položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
b) montáž dílců obvodových tepelně izolačních kompletizovaných (např. dílců ODD a POK) č. JKPOV skupina 553 211 a 553 219,
tyto práce se oceňují položkami ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
c) montáž zvukotěsných oken a dveří,
tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-714 Akustická a protiotřesová opatření,
d) montáž kovových žaluzií,
tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-786 Čalounické úpravy.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) dodávku montážního a spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky, nýty, vruty, hmoždinky z PVC, elektrody apod.) pokud v popisech položek nebo v poznámkách k položkám není uvedeno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku hlavních materiálů (výrobků),
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
b) dodávku spojovacího materiálu, který je součástí dodávky výrobků,
tento spojovací materiál se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
dodávku kovových hmoždinek (Hilti, Porofix apod.); tyto hmoždinky se oceňují ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
c) dodávku a montáž projektových a samostatně dodávaných kotvicích prvků, které nejsou součástí zámečnických prvků zednicky osazovaných, např. zazděním nebo přistřelením;
tato dodávka a montáž se oceňuje příslušnými položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce a 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
d) zasklení a vysklení výrobků, pokud v popisu položek nebo v poznámkách k položkám není uvedeno jinak;
tyto práce lze oceňovat příslušnými položkami ceníku 800-787 Zasklívání,
e) dodávku a montáž tepelné izolace;
tyto izolace lze oceňovat položkami ceníku 800-713 Izolace tepelné,
f) dodávku a montáž akustické izolace;
tyto izolace lze oceňovat položkami ceníku 800-714 Akustická a protiotřesová opatření,
g) tmelení a těsnění spár styku konstrukčních prvků jakýmkoliv materiálem, pokud není v popisu položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak;
tyto práce se oceňují položkami souboru 767 89-69 Těsnění spár, části A 03,
h) práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují individuálně.

132. Zednické výpomoci

1321. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci:
a) vysekání rýh, kapes a prostupů, neuvedených v čl.1322 písmeno a); tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) vysekání nových rýh, kapes a prostupů, dojde-li ke změně schváleného projektu z důvodů neležících na straně dodavatele, pokud již byly rýhy, kapsy nebo prostupy ve zdivu nebo ve stropech vysekány nebo vynechány podle původního projektu;
tyto práce lze oceňovat položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.
1322. V položkách části A 01 – A 03 a C 01 jsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci:
a) vysekaní rýh, kapes, nik a vyvrtání kotevních otvorů jde-li o:
- rýhy rozměru do 70x70 mm a kapsy rozměru do 70x70x70 mm ve zdivu z cihel a tvárnic,
- vyvrtání kotevních otvorů průměru do 60mm ve zdivu z cihel a tvárnic, ve zdivu a stropech z betonu a železobetonu,
b) osazení upevňovacích prvků (kotevních želez, šroubů, kamenáčů, špalíků, latí apod.) včetně jejich dodání
- přivařením na ocelové nebo nosné konstrukce staveb,
- zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
- nastřelením, včetně dodání hřebů a nábojek, pokud jsou jím nahrazeny úkony uvedené pod písm. ba) a bb), jinak lze nastřelování oceňovat položkami souboru cen 953 94- Vstřelování hřebů, části A 01 ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
c) ostatní zednické výpomoci
- dodávka špalíků a latí
- dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby.
1323. Pokud předmětem dodávky stavebních prací PSV nejsou zednické výpomoci, poskytne dodavatel prací PSV srážku ve výši rovné hodnotě skutečně provedených zednických výpomocí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny pro ocenění montáže KSDK z hliníku a oceli (vyjma vysokopevnostní a legované oceli); pokud není ve všeobecných podmínkách uvedeno jinak. Konstrukce z jiných materiálů se oceňují individuálně.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

39. Přesun hmot

391. Položky souboru 998 76-7… v části A 03 jsou určeny pro oceňování přesunu hmot pro části A 01 až A 03 a C 01 tohoto ceníku.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

Al hliník
dl. délka
H výška
hl. hloubka
HPL High Pressure Laminates = vysokotlaký laminát
MV minerální vata
RŠ,r.š. rozvinutá šířka
š. šířka
tl. tloušťka
XPS extrudovaný polystyren
1kř. jednokřídlý
2kř. dvoukřídlý
3kř. tříkřídlý
4kř. čtyřkřídlý

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Tyto práce se oceňují příslušnými položkami ceníku 800-3 Lešení.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – TYPOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zámečnické montáže typových konstrukčních prvků podle ČSN, ON a bývalých typových katalogů STÚ (obor TSKP 767 - Konstrukce doplňkové kovové stavební) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
122. Tato část není určena pro oceňování montáže netypových zámečnických konstrukcí, pro které jsou stanoveny položky v části A 03 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah položek

331. V položkách výkladců není zakalkulováno spojování výkladců do pásů;
tyto práce se oceňují položkami souboru 767 62-71 Montáž krycích lišt oboustranně, části A 03 tohoto ceníku.

Část A 02 – TYPOVÉ PLOŠNÉ PRVKY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zámečnické montáže plošných prvků - stěn, příček, opláštění, podhledů a krytiny (obor TSKP 767 - Konstrukce doplňkové kovové stavební) objektů uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Montáž plošných prvků se oceňuje skladebně položkami příslušné montáže plošných prvků a položkami příslušných doplňujících částí.
32. Platnost položek
321. Položky číslo 767 13-5701 až –5722
767 39-2111 až –2113
767 58-4701 až -4703
jsou určeny i pro oceňování montáže prvků z mosazi.

35. Způsob měření

351. Množství podhledů, obkladů stěn, stropů a fasád se určuje v m2 z rozměrů plochy obkládané konstrukce podle projektu.
Plocha neobkládaných nadpraží a ostění se připočítává. Neobložené plochy jednotlivě větší než 0,25 m2 se odečítají.
352. Množství krytiny střech a opláštění se určuje v m2 z rozměrů plochy konstrukce podle projektu.

Část A 03 – ATYPICKÉ KONSTRUKCE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je učena pro oceňování zámečnické montáže atypických konstrukcí (obor TSKP - Konstrukce doplňkové kovové stavební) pro objekty uvedené v čl.121 všeobecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Montáž atypických konstrukcí se oceňuje skladebně položkami příslušné montáže atypických konstrukcí a položkami příslušných doplňujících částí.

33. Obsah položek

332. V položkách montáže výkladců nejsou zakalkulovány náklady na montáž:
a) dokončení okování dveří;
toto okování se oceňuje položkami souboru 767 64-…. Dokončení okování dveří,
části A 03 ceníku,
b) doplňků dveří;
tyto doplňky se oceňují položkami souboru 767 64-91.. Montáž doplňků dveří,
c) hliníkových lišt a okapových plechů;
tyto práce se oceňují položkami souboru 767 89-61 Montáž lišt,
d) ocelových osazovacích rámů, horizontálních a vertikálních nosníků (paždíků);
tyto práce se oceňují položkami souboru 767 99- Montáž ostatních atypických konstrukcí části A 03 ceníku,
e) výplně výkladců tvarovaným plechem;
tyto výplně se oceňují položkami číslo 767 13-7511 až -7613 Obložení plechem tvarovaným, části A 02 ceníku.
333. V položkách montáže stěn a příček z plechu a pro zasklení nejsou zakalkulovány náklady na montáž osazovacích rámů a svislých nosníků (paždíků);
tyto práce se oceňují položkami souboru 767 99- Montáž ostatních atypických konstrukcí.

35. Způsob měření

351. Množství stěn a příček pro zasklení, s výplní drátěnou sítí a s výplní plechem se určuje v m2 z rozměrů jednotlivých dílců podle projektu. Plocha dveří a ventilačních křídel se neodpočítává.

Část B 01 – DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost položek

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže konstrukcí (obor TSKP 767 - Konstrukce doplňkové kovové stavební) odpojením od kotevních prvků objektů uvedených v čl.121 všeobecných podmínek ceníku.
112. Tato část ceníku není určena pro demontáž zámečnických konstrukcí rozřezáním do šrotu; tyto práce se oceňují podle ustanovení článku 51 obecných podmínek této části.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) demontáž tepelných izolací;
tato demontáž se oceňuje položkami části B 01 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
b) demontáž akustických izolací;
tato demontáž se oceňuje položkami části B 01 ceníku 800-714 Akustická a protiotřesová opatření,
c) demontáž zasklení, pokud v popisech položek nebo v poznámkách k položkám není uvedeno jinak; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 800-787 Zasklívání.
d) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
toto přemístění se oceňuje položkami souboru 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava, ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
e) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní deponie na určenou skládku;
tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08-1 Odvoz, ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Množství demontovaných zámečnických konstrukcí se určuje podle čl.35 příslušných částí A 01 až A 03.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Rozřezání konstrukcí

511. Rozřezání zámečnických konstrukcí do šrotu se oceňuje hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS).

Část C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby zámečnických konstrukcí objektů uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
toto přemístění se oceňuje položkami souboru 979 08-…. Vnitrostaveništní doprava, ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní deponie na určenou skládku;
tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08-1 Odvoz, ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Množství zámečnických konstrukcí při opravách a údržbě se určuje podle příslušných ustanovení čl. 35 příslušných částí A 01 až A 03.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00