800 - 711 - Izolace proti vodě a povlakové krytiny


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění izolací proti vodě na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech"), uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A 01 - Izolace proti vodě a vlhkosti
Část B 01 - Odstranění izolace proti vodě a vlhkosti
Část C 01 - Údržba izolace proti vodě a vlhkosti
Část A 02 - Povlakové krytiny
Část B 02 - Odstranění povlakové krytiny
Část C 02 - Údržba povlakové krytiny

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování izolačních prací proti vodě na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. Ceník platí i pro oceňování izolačních prací na provozních souborech.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku materiálů (není-li uvedeno jinak); tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví, množství materiálu ve specifikaci se určuje podle přílohy Jednotkové množství materiálu ve specifikaci,
b) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Izolace proti vodě mimo izolace EAL, se oceňují položkami za jednotlivé izolační vrstvy (čl. 4).
312. Izolace EAL se oceňují položkami za izolační povlak (čl. 4).

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 25 m vodorovně a 3,5 m svisle.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

AIP asfaltový izolační pás
AL asfaltový lak
ALP asfaltový lak penetrační
AOSI asfalt oxidovaný stavebně izolační
MOAL modifikovaný asfaltový izolační lak
NA asfaltový nátěr
NAIP natavení asfaltového izolačního pásu
PE polyethylén
PVC polyvinylchlorid
RŠ, r.š. rozvinutá šířka
SA asfaltová suspenze
tl. tloušťka

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Jednotkové množství materiálu ve specifikaci

511. Jednotkové množství materiálu ve specifikaci uvedené v příloze platí jen pro materiály vymezené oborem JKPOV (sl. 5) s popisem (sl. 6).
512. Jednotkové množství specifikace u materiálů v příloze neuvedených, stanoví dodavatel po projednání s odběratelem.
513. Jednotkové množství specifikace u materiálů v příloze neuvedených se stanoví podle platných technických podmínek těchto materiálů (TP, ČSN, ON, PN) a nejsou-li, pak porovnáním na nejblíže porovnatelný materiál v příloze.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 - IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování izolace proti vodě a vlhkosti (obor TSKP 711 - Izolace proti vodě a vlhkosti).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

V položkách jsou zakalkulovány i náklady na proříznutí, vytvarování a opracování izolace kolem vpusti.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Izolace proti volně stékající vodě se oceňuje položkami souborů 711 41 až 711 49 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě.

35. Způsob měření

351. Plocha izolace základového zdiva, stěn, stropů a podlah se určuje v m2z rozměrů izolované konstrukce podle projektu. Plocha vyvedení izolace na stěnu do výšky 200 mm se připočítává. Plocha zatažení izolace do spár zdiva se nepřipočítává.
3511. Plocha průběžné izolace pod příčkami se připočítává.
3512. Z plochy izolace se odečítají neizolované plochy jednotlivě větší
a) přes 1 m2 u svislých izolovaných ploch,
b) přes 2 m2 u vodorovných izolovaných ploch.
3513. Plocha vyvedení izolace na stěnu do výšky přes 200 mm se započítává do plochy svislé izolace.
3514. Plocha vodorovného nebo svislého vyvedení izolace do 200 mm se u neizolovaných ploch:
a) odečítávaných (přes 2 m2, popř. 1 m2) připočítává vždy k ploše svislé nebo vodorovné izolace,
b) neodečítávaných (přes 2 m2, popř. 1 m2) plocha vyvedení nepřipočítává.
352. Plocha vnější izolace potrubí se určuje v m2 součinem vnějšího obvodu potrubí a jeho délky měřené v ose podle projektu.
Neizolované plochy na úseku potrubí délky do 1 m se neodečítají.
353. Plocha vnitřní izolace potrubí se určuje v m2 součinem vnitřního obvodu potrubí a jeho délky měřené v ose podle projektu.
Neizolované plochy na úseku potrubí délky do 1m se neodečítají.
354. Plocha izolace těles se určuje v m2 z rozměrů izolace podle projektu.
355. Množství izolace úprav spár a spojů, zesílení koutů, rohů nebo hran, opracování ocelových pásnic, uzávěr a těsnění dilatačních spár se určuje v m délky konstrukce podle projektu.
356. Množství opracování nebo těsnění trubních prostupů, opracování kotevních prostupů a opracování výztuže hydroizolačních přepážek se určuje v kusech za každý jednotlivý prostup nebo prut.

ČÁST A 02 - POVLAKOVÉ KRYTINY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování izolací střech (obor TSKP 712 - Povlakové krytiny).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na proříznutí, vytvarování, opracování izolace kolem proniků, vpustí, bleskosvodných nosičů apod.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

31. Volba položek

311. Izolační vrstvy parotěsné zábrany střech se oceňují položkami souborů 712 31- až 712 39- Provedení povlakové krytiny střech.

35. Způsob měření

351. Plocha povlakové krytiny se určuje v m2 z rozměrů střešního pláště podle projektu. Plochy povlakové krytiny střech se spádem do 3 stupňů (5,24 %) se měří v půdorysném průmětu. Plocha vyvedení izolace do výšky 200 mm se připočítává.
3511. Z plochy izolace se odečítají neizolované plochy proniků (např. komíny, ventilace, strojovny výtahů) jednotlivě větší než 2 m2.
3512. Plocha vyvedení výšky do 200 mm se u ploch:
a) odečítávaných (přes 2 m2) připočítává vždy k ploše vodorovné izolace,
b) neodečítávaných proniků (do 2 m2) nepřipočítává.
3513. Plocha oplechování okapů v r.š. do 330 mm se neodečítá.
3514. Neizolovaná (viditelná) plocha oplechování okapů v r.š. přes 330 mm se odečítá.
352. Plocha samostatného vytažení povlakové krytiny přes 200 mm se určuje v m2 z rozměrů vytažení podle projektu.
353. Množství izolace pro samostatné zesílení izolačního povlaku, překrytí ventilačních kanálků a spár, těsnění dilatačních spár a přilepení polystyrenových klínů pro přechod povlakové krytiny na atiku se určuje v m délky podle projektu.

ČÁST B 01 – ODSTRANĚNÍ IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro odstranění izolací proti vodě a vlhkosti (obor TSKP 711 - Izolace proti vodě a vlhkosti).
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl.121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

ČÁST B 02 - POVLAKOVÉ KRYTINY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro odstranění povlakové krytiny (obor TSKP 712 - Povlakové krytiny).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništňí přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Plocha odstranění povlakové krytiny se určuje v m2 z rozměrů střešního pláště podle projektu. Plocha střech se spádem do 3 stupňů se měří v půdorysném průmětu. Neizolované plochy jednotlivě větší než 2 m2 se odečítají.

ČÁST C 01 – ÚDRŽBA IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby izolací proti vodě a vlhkosti (obor TSKP 711 - Izolace proti vodě a vlhkosti).
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl.121 se oceňují podle Společných ustanovení cenových podmínek.

ČÁST C 02 - POVLAKOVÉ KRYTINY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část platí pro oceňování oprav a údržby povlakové krytiny (obor TSKP 712 - Povlakové krytiny).

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Vyspravení povlakové krytiny o ploše menší než 10 m2 se oceňuje s příplatkem k položce - položkami souborů 712 30, 712 40, 712 50 nebo 712 60 - Příplatek k položce za správkový kus.

32. Užití položek

321. Položky souborů 712 91 až 712 96 platí jen tehdy, není-li v místě proniku současně projektována oprava oceňovaná položkami části A 02.

35. Způsob měření

351. Pro určení plochy opravované krytiny platí čl. 35 části A 02.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě povlakové krytiny se oceňuje položkami souboru 998 71-2 části A 02 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00