800 - 783 - Nátěry


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění nátěrů na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO").
Položky lze použít i pro oceňování nátěrů stavebních konstrukcí, které jsou součástí provozních souborů.
112. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění nátěrů technologických zařízení; tyto nátěry lze oceňovat položkami ceníku 25-M Povrchové úpravy technologických zařízení.
113. Stavební práce, pro které ceník neobsahuje položky, lze oceňovat:
a) vodorovné značení silnic položkami souborů 915 7.- Vodorovné značení krytů, části A 01 ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
b) nátěry izolací tepelných těles a potrubí (vyjma nátěrů oplechování) položkami souboru 713 39- Izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti, ceníku 800-713 Izolace tepelné,
c) nástřiky protipožární položkami souboru 713 51- Izolace tepelné protipožárními nástřiky, ceníku 800-713 Izolace tepelné,
d) nátěry podlah položkami souborů 777 6.- Nátěry podlah, části A 02 ceníku 800-773 Podlahy teracové a podlahy syntetické,
e) nátěry vnitřních omítek latexem položkami souboru 784 47- Malby latexové, ceníku 800-784 Malby a tapetování,
f) nátěry a nástřiky vnějších omítek a betonových povrchů, položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
g) metalizace a tryskání položkami ceníku 25-M Povrchové úpravy strojů a zařízení,
h) písmomalířské práce individuální kalkulací.

12. Členění

Ceník je členěn do následujících částí:
Část A - ZAŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ
Část A 01 - NÁTĚRY
Část B - BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ
Část B 01 - NÁTĚRY
Část C - OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ
Část C 01 - NÁTĚRY

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) různobarevné nátěry,
b) první vyvěšení, rozšroubování a zavěšení okenních křídel a dveří,
c) bezprostřední očištění jiných (sousedících) konstrukcí anebo jejich zakrytí před znečištěním,
d) přesun hmot,
e) vnitrostaveništní přemístění odstraněného materiálu a odvoz na určenou skládku,
f) nátěry potrubí v jakékoliv vzdálenosti od konstrukce,
g) nátěry stěn a kovových konstrukcí za potrubím při jakékoliv vzdálenosti potrubí od konstrukce.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) přemístění okenních a dveřních křídel na předem určené místo pro provádění nátěrů;
tyto práce se oceňují položkami souboru 783 99-19 Přemístění okenních nebo dveřních křídel, části C 01,
b) odstranění pevně ulpívajících nečistot vlivem prostředí při provádění nátěrů na stávajících konstrukcích, tyto práce se oceňují podle ustanovení čl. 312 Všeobecných podmínek části B 01,
c) manipulaci s prvky kovových konstrukcí; tato práce se oceňuje individuálně
d) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuálně
e) montáž a demontáž kování, kliček, oliv apod.; tyto práce se oceňují individuálně.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

3111. Nátěry OK vyjma OK kategorie D a železničních mostů, pokud se měří podle čl. 3512 v rozvinuté ploše, se oceňují položkami souborů 783 1.- Nátěry ocelových konstrukcí kategorie C.
3112. Nátěry samostatných kovových madel a jednoduchých trubkových zábradlí se oceňují položkami souborů 783 4.- Nátěry potrubí.
3113. Nátěry teplovzdušných souprav klimatizačních zařízení - konvektorů se oceňují položkami souborů 783 3.-3 Nátěry radiátorů deskových.
3114. Nátěry potrubí DN přes 150 mm se oceňují položkami souborů 783 2.- Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí.
3115. Nátěry přírub potrubí se oceňují samostatně položkami souborů 783 4.- Nátěry armatur.
3116. Nátěry střešních světlíků se oceňují položkami souborů 783 2.- Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí.
3117. Nátěry nosných konstrukcí pletiva se oceňují:
a) trubkové konstrukce položkami souborů 783 4.- Nátěry potrubí,
b) ostatní konstrukce položkami souborů 783 2.- Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí.
3118. Nátěry vzduchotechniky a klimatizace nejsou-li součástí dodávky těchto výrobků se oceňují položkami souborů 783 2.- Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí.
3119. Nátěry truhlářských výrobků protihnilobné, protiplísňové a protipožární se oceňují položkami souborů 783 78- Nátěry tesařských konstrukcí.
3120. Nátěry oplechování tepelných izolací potrubí a těles se oceňují položkami souborů 783 1.- Nátěry ocelových konstrukcí kategorie D.
3121. Nátěry dřevostaveb se oceňují přednostně položkami souboru 783 7.- Nátěry tesařských konstrukcí, jinak položkami souborů 783 6.- Nátěry truhlářských výrobků.

32. Užití položek

321. Položkami, v jejichž popisu je uvedeno "tmelení", lze oceňovat i nátěry projektované s tmelením a podtmelením nebo jen podtmelením.
322. Položkami, v jejichž popisu je uvedeno "plné tmelení", lze oceňovat i nátěry s plným tmelením a podtmelením, popř. jen s tmelením.
323. Položkami souborů 783 5.- Nátěry klempířských konstrukcí se oceňují nátěry konstrukcí se sklonem do 30 stupňů.

33. Obsah položek

331. V položkách souborů 783 4.- Nátěry armatur jsou u armatur přírubových zakalkulovány i náklady na nátěry protipřírub.
332. V položkách souboru 783 4.- Nátěry potrubí jsou zakalkulovány i náklady na nátěry prvků normalizované uložení.
333. V položkách souboru 783 5.- Nátěry klempířských konstrukcí jsou zakalkulovány i náklady na odmaštění podkladu.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 5 m vodorovně a do 3 m svisle.

35. Způsob měření

351. Ocelové konstrukce

3511. Množství nátěrů OK se určuje:
a) pro železniční mosty.
- v m2 rozvinuté plochy podle čl. 3512,
b) pro OK kategorie D (čl. 3518),
- v m2 rozvinuté plochy podle čl. 3513,
c) pro OK ostatní, tj. vyjma kategorie D,
- v m2 rozvinuté plochy podle čl. 3512,
- v m2 převodem hmotnosti podle čl. 3514.
Dodavatel s odběratelem se mohou dohodnout na jednodušším způsobu měření podle písm. cd) nebo na přesnějším, ale pracnějším způsobu měření podle písm. ac), popř. mohou zvolit jejich kombinaci nebo jiný adekvátní způsob měření.
3512. Množství nátěrů OK podle čl. 3511 písm. aa), ca) se určuje v m2 rozvinuté plochy jako součin délek jednotlivých prvků měřených v ose podle projektu a jejich rozvinutých ploch podle přílohy.
3513. Množství jednostranných nátěrů OK kategorie D podle č. 3511 písm. ba) se určuje v m2 v rovině sklonu:
a) u plechů hladkých z rozměrů konstrukce podle projektu,
b) u plechů vlnitých a profilovaných při šířce vlny nad 80 mm z rozvinuté šířky plechu a délky, popř. šířky nebo výšky konstrukce podle projektu,
c) u plechů vlnitých při výšce vlny do 80 mm lze množství nátěrů určit z rozměrů konstrukce podle projektu a násobené koeficientem při výšce vlny do:
        25mm..........1,25
        30mm…….. 1,30
        40 mm.........1,50
        45 mm……..1,65
        50mm..........1,70
        60 mm……. 2,00
        70 mm.........2,25
        80 mm……..2,50
Vnitřní plocha přesahů se počítá jen tehdy, je-li nátěr přesahů projektem předepsán.
Plocha bodových výstupků (např.nýtů, šroubů) se zanedbává.
Plocha výstupků (např. pásy, úhelníky) do 50 mm a do hustoty 1 m délky na m2 plochy se zanedbává, při překročení obou mezí se určuje podle čl. 3512.
Otvory a nenatírané plochy jednotlivě do 0,5 m2 se neodečítají.
Množství oboustranných nátěrů plechů se určuje 2x vypočtenou plochou jednostranných nátěrů.
3514. Množství nátěrů OK podle čl. 3511 písm. cb) se určuje samostatně pro jednotlivé kategorie OK pomocí následujících vzorců a v nich uvedených převodních ukazatelů (m2/t):
a) kategorie A - konstrukce těžké
P = 13 . H
b) kategorie B - konstrukce střední
P = (23 . H) - (7 . HT)
c) kategorie C - konstrukce lehké
- s podílem prvků těžkých a středně těžkých do 25 % včetně
P = 32 . H
- s podílem prvků těžkých a středně těžkých přes 25 % a méně než 50 %
P = [32 - (KTST - 25) . 0,05] . H
d) kategorie CC - konstrukce velmi lehké vyjma střešních
P = 65 . HVL
e) kategorie CC - konstrukce velmi lehké střešní
P = U . HVLS
Ukazatel pro OK kategorie CC - velmi lehké střešní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kde
P - množství nátěrů (m2)
H - celková hmotnost OK bez hmotnosti OK kategorie CC, D a střešních světlíků (t)
HT - hmotnost těžkých prvků (t)
HST - hmotnost středně těžkých prvků (t)
HVL - hmotnost velmi lehkých prvků (t)
HVLS - hmotnost velmi lehkých střešních prvků (t)
KT - podíl těžkých prvků (%)
KTST - podíl těžkých a středně těžkých prvků (%)
U - ukazatel pro OK kategorie CC střešní (m2/t)
3515. Pro zařazení konstrukce do jednotlivých kategorií A, B nebo C jsou rozhodující jednotlivé prvky OK (čl.4), jejich průměrná metrová hmotnost a podíl (KT, KTST) jejich součtové hmotnosti (HT, HST) z celkové hmotnosti (H).

Těžké prvky mají metrovou hmotnost:
- u prvků celistvých plnostěnných                                      přes 104 kg/m
- u prvků rámových členěných                                           přes 75 kg/m
- u prvků složených členěných a ostatních                        přes 85 kg/m

Středně těžké prvky mají metrovou hmotnost:
- u prvků celistvých plnostěnných                                       přes 25 – 104 kg/m
- u prvků rámových členěných                                            přes 20 – 75 kg/m
- u prvků složených členěných a ostatních                         přes 26 – 85 kg/m
Pro zařazení OK do jednotlivých kategorií CC a D je rozhodující popis OK podle čl. 3518.
3516. Hmotnost těžkých a středně těžkých prvků (HT, HST) se určuje v tunách součinem délek prvků měřených v ose a jejich metrových hmotností podle čl. 3515. Celková hmotnost konstrukce (H) se určuje v tunách z celkové hmotnosti dodávky po odečtení hmotnosti OK kategorii CC, D a střešních světlíků.
3517. Podíl prvků z celkové hmotnosti konstrukce se určuje v % podle vzorců:
KTST = 100 (HT + HST) / H
KT = 100 . HT / H
3518. Podle kritérií čl. 3515, 3516 a 3517 se OK zařazují do těchto kategorií:
A - konstrukce těžké
Podíl těžkých prvků (KT) 75 % a výše.
B - konstrukce střední
Podíl těžkých a středně těžkých prvků (KTST) 50 % a výše a současně podíl těžkých prvků (KT) méně než 75 % celkové hmotnosti konstrukce.
C - konstrukce lehké
Podíl těžkých a středně těžkých prvků (KTST) méně než 50 %.
CC - konstrukce velmi lehké
Konstrukce z profilů tenkostěnných, girlandové vazníky a bezvazníkový systém zastřešení, např. prostorová příhradovina.
D - konstrukce plnostěnné
Konstrukce a výplně z hladkého, vlnitého a profilovaného plechu (např. hangáry, nádrže, zásobníky, hangárová vrata, krytiny, opláštění, oplechování, podhledy - ztracené bednění).

352. Okna, dveře, vrata a výkladce

3521. Množství oboustranných nátěrů oken a balkónových dveří se určuje v m2 stanovených ze skladebných rozměrů:
a) 4x plochou u oken jednoduchých se sdruženými křídly, zdvojených a dvojitých. U oken dvojitých z deštěním nebo dvojitých fošnových se ke skladebné výšce a šířce připočítává 60 mm. Plocha nátěrů zabudovaných záclonových truhlíků se určuje samostatně podle čl. 3527,
b) 3x plochou u oken s izolačním trojsklem a větracích křídel u oken pro beztmelé zasklení,
c) 2x plochou u oken jednoduchých, jednoduše nebo dvojitě zasklených, popř. s izolačním dvojsklem a větracích křídel u stěn pro zasklení,
d) 1x plochou u oken pro beztmelé zasklení. U oken pro beztmelé zasklení do betonových a zděných stěn se k ploše oken připočítává rozvinutá plocha osazovacích prvků (např. paždíků, podélných tyčí). Plochy větracích křídel se z plochy oken odečítají,
e) 1 / 3 plochy oken u samostatných osazovacích rámů.
U balkónových dveří se plocha vypočítá podle zásad pro příslušný druh okna.
Množství jednostranných nátěrů se určuje polovinou vypočtené plochy oboustranných nátěrů.
3522. Množství nátěrů dřevěných dveří a vrat se určuje v m2 samostatně pro dveřní křídlo, zárubeň a podklad ostění takto:
a) dveřní křídla
2x plochou stanovenou součinem jmenovité šířky zvětšené o 50 mm a jmenovité výšky zvětšené o 25 mm, přičemž z takto vypočtené plochy se odečítá u dveřních křídel:
- celozasklených                   25 %
- zasklených ze 3/4               20 %
- zasklených ze 2/3               15 %
b) zárubně
plochou podle vzorce
P = (2jv + jš) . (h + 2z)
kde
jv - jmenovitá výška dveří (m)
jš - jmenovitá šířka dveří (m)
h - hloubka zárubně (m)
z - zvětšení - u zárubní ocelových 0,05 m
u zárubní dřevěných 0,10 m
c) obložení ostění
plochou podle vzorce
P = (2v + š) . rš
kde
v - výška ostění (m)
š - šířka ostění (m)
rš - rozvinutá šířka obložení ostění (m)
3523. Množství nátěrů ocelových dveří a vrat včetně zárubní se určuje v m2 podle vzorce:
P = 2(jv + h) . (jš + 2h)
kde
jv - jmenovitá výška dveří (m)
jš - jmenovitá šířka dveří (m)
h - hloubka zárubně nebo rámů (m)
Odpočty ploch nátěrů u ocelových dveří zasklených se stanoví podle čl. 3522 písm.a).
3524. Množství oboustranných nátěrů výkladců se určuje v m2 1x plochou stanovenou z rozměrů podle projektu, a to součtem ploch jednotlivých částí, tj. výkladcového okna, ostění, poprsníku apod.
Z plochy výkladcového okna při velikosti tabule skla přes 4 m2 se odečítá 25 %.
3525. Množství oboustranných nátěrů okenic se určuje v m2 stanovených ze skladebních rozměrů okna:
a) 3x plochou u okenic s pohyblivou žaluzií,
b) 2x plochou u okenic plných.
3526. Množství nátěrů parapetních desek se určuje v m2 stanovených součinem největší délky a rozvinuté šířky.
3527. Množství nátěrů samostatných záclonových truhlíků se určuje v m2 rozvinuté natírané plochy.

353. Stěny, stropy, schodiště a vestavěný nábytek

3531. Množství jednostranných nátěrů stěn, vyjma dřevěných a kovových stěn pro zasklení se určuje v m2 z rozměrů stěn podle projektu. Množství oboustranných nátěrů se určuje 2x plochou.
Z této plochy se odečítají plochy otvorů, dveří, oken, nenatíraných a zasklených ploch jednotlivě větší než 0,5 m2.
Množství oboustranných nátěrů dřevěných a kovových stěn pro zasklení se určuje v m2 1x plochou stanovenou z rozměrů stěn podle projektu. Natírané plochy šířky přes 250 mm se k ploše stěn přičítávají. Plochy dveří, oken a větracích křídel se z plochy stěn odečítají.
3532. Množství nátěrů stropů se určuje v m2 z rozměrů stropu podle projektu. U stropů s vystupujícími trámy se připočítávají boční plochy trámů jen při viditelné výšce trámu přes 50 mm.
Množství nátěrů stropů kazetových se násobí koeficientem 1,75.
3533. Množství nátěrů čel schodišťových ramen se určuje v m2 součinem délky ramene a jeho největší tloušťky měřené kolmo na sklon.
3534. Množství nátěrů vestavěného nábytku se určuje v m2 natíraných ploch.
3535. Množství nátěrů samostatně natíraných lišt se určuje v m2 rozvinuté plochy násobené koeficientem:
a) 3,0 pro lišty šířky do 20 mm,
b) 1,5 pro lišty šířky přes 20 do 50 mm,
c) 1,0 pro lišty šířky přes 50 mm.

354. Ploty, přepážky, zábradlí a mříže

3541. Množství oboustranných nátěrů plotů dřevěných plných nebo laťových neprofilovaných, laťových přepážek a zábradlí se určuje v m2 2x plochou stanovenou z rozměrů konstrukce podle projektu.
3542. Množství oboustranných nátěrů pletiv včetně lemování se určuje v m2 z rozměrů oplocení podle projektu:
a) 2x plochou pro velikost ok do 30 mm,
b) 1,5x plochou pro velikost ok přes 30 do 50 mm,
c) 1x plochou pro velikost ok přes 50 mm.
3543. Množství oboustranných nátěrů ocelových plotů a zábradlí se určuje v m2 součinem půdorysné délky a výšky podle projektu:
a) u plotů a zábradlí pro osovou vzdálenost příčlí
- přes 150 mm 1x plochou,
- přes 80 do 150 mm 2x plochou,
- do 80 mm 3x plochou,
b) u plotů a zábradlí s rámy pro zasklívání a pletivo 1x plochou,
c) u plotů a zábradlí ostatních, např. okrasných 3x plochou.
3544. Množství nátěrů mříží se určuje z rozměrů zamřížovaných otvorů podle čl. 3543 písm. a); při nestejné osové vzdálenosti příčlí se počítá jednotně ta nejmenší.
3545. Množství nátěrů žebříků se určuje v m2 1x plochou součinem šířky a délky podle projektu.
3546. Množství oboustranných nátěrů svinovacích rolet z vlnitého plechu, nůžkových mříží, kanálových krytů a roštů a svinovacích rolet mřížkových se určuje v m2 3x plochou stanovenou z rozměrů podle projektu.
3547. Množství nátěrů samostatných kovových madel a jednoduchých trubkových zábradlí se určuje v m jejich délky podle projektu.
3548. Množství nátěrů samostatně natíraných dřevěných madel se určuje v m2 stanovených součinem délky madla a koeficientu 0,12.

335. Střešní konstrukce a světlíky

3551. Množství nátěrů střešních konstrukcí se určuje v m2:
a) u krokví s laťováním nebo bedněním v rozvinuté ploše zastřešení násobené koeficientem:
- 2,35 pro oboustranný nátěr,
- 1,35 pro jednostranný nátěr,
b) u vazníků plnostěnných nebo příhradových v pohledové ploše z rozměrů podle projektu,
c) u plných vazeb ve sklonu do 60 stupňů včetně vaznic a pozednic v pohledové ploše vazby stanovené z rozměrů podle projektu a násobené koeficientem:
- 1,20 pro rozpětí do 8 m,
- 1,00 pro rozpětí přes 8 do 12 m,
- 0,75 pro rozpětí přes 12 m,
d) u střech pilových (šedových) včetně nosných konstrukcí v rozvinuté ploše zastřešení; plochy otvorů se neodečítají
e) u nadstřešních konstrukcí (dymníků, výparníků, průduchů, apod. vyjma světlíků) 1x rozvinutou plochou pláště pro jednostranný nátěr.
3552. Množství nátěrů střešních světlíků se určuje v m2 z rozměrů podle projektu:
a) zasklené plochy podle čl. 3521 písm. d); plochy větracích křídel se odečítají,
b) neprůsvitné plochy, protivětrné zástěny podle čl. 3551,
c) otvírací a zavírací mechanismy větracích křídel a čistící vozíky podle čl. 3581,
d) větrací křídla podle čl. 3521 písm. d)
e) stěny vikýřů s větracími křídly podle čl.3521 písm. c),
f) ocelová konstrukce obrubníků 1x pohledovou plochou.
Plochy ostatních konstrukčních prvků se zanedbávají.

356. Otopná tělesa a potrubí

3561. Množství nátěrů otopných těles se určuje:
a) u radiátorů v m2 výhřevné plochy, konzoly, držáky a přívodní nebo zpětné potrubí (délky do 500 mm od osy ventilu k radiátoru) se zanedbávají,
b) u žebrových trub v m2 podle vzorce a v něm uvedeného převodního součinitele (m2/m):
P = 2 . L
kde
L - délka žebrové trubky měřená mezi přírubami (m),
c) u teplovzdušných souprav klimatizačních zařízení a konvektorů v m2 rozvinuté plochy jejich plášťů.
3562. Množství nátěrů potrubí se určuje:
a) v m délky podle projektu pro potrubí DN do 150 mm,
b) v m2 rozvinuté plochy pro potrubí DN nad 150 mm.
Armatury se z délky potrubí neodečítají.

357. Klempířské konstrukce

3571. Množství nátěrů střešní krytiny z hladkých plechů se určuje v m2 rozvinuté plochy střešního pláště podle projektu.
3572. Množství nátěrů ostatních klempířských konstrukcí se určuje v m2 rozvinuté plochy podle přílohy. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů a prostupů jednotlivě větší než 1 m2.

358. Ostatní konstrukce

3581. Množství nátěrů ostatních jednotlivých kovových stavebních doplňkových konstrukcí (např. osazování profilů oken a balkónových dveří, průvětrníků, ventilačních mřížek, škrabáků, rohoží, ochranných úhelníků, konzol, držáků, závěsů, doplňkových konstrukcí rozvodu potrubí, vyjma prvků normalizovaného uložení, stoupacích želez) se určuje v m2 plochy z výrobních rozměrů pro plochu prvků:
a) do 0,25 m2 ve výši 0,25 m2,
b) nad 0,25 do 0,50 m2 včetně ve výši 0,50 m2,
c) nad 0,50 m2 podle čl. 3584.
3582. Množství nátěrů skleněných výplní se určuje v m2 natírané plochy skla.
3583. Množství nátěrů bezpečnostními barvami šrafováním se určuje v m2 rozvinuté plochy z rozměrů nátěrů podle projektu.
3584. Množství nátěrů ostatních konstrukcí, pro které není jmenovitě uveden způsob měření podle čl. 3511 až 3583, se určuje v m2 rozvinuté plochy.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

DN jmenovitá světlost (diametre nominal)
N napuštění
OK ocelová konstrukce
tm tmelení
Z základní nátěr

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 – NÁTĚRY - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování nátěrů (obor TSKP 783 - Nátěry) objektů uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.
113. Stavební práce, pro které tato část ceníku neobsahuje položky lze oceňovat položkami části C 01.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odmaštění povrchu konstrukcí, s výjimkou podle čl. 331 této část ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Odrezivění konstrukcí při provádění nátěrů podle čl.72 ČSN 03 8260 a čl. 9 a 11 ON 73 3422 se oceňuje položkou.č. 783 90-4811 Odrezivění kovových konstrukcí, část B 01.
312. Nátěry nových stavebních doplňkových konstrukcí, jejichž montáž se oceňuje položkami ceníku 43-M Montáž ocelových konstrukcí se oceňují položkami souboru 783 1.- Nátěry ocelových konstrukcí.

32. Užití položek

321. Položkami souborů 783 6.- Nátěry truhlářských výrobků nelze oceňovat nátěry:
a) dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových,
b) oken s dělenými křídly, oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných,
c) vestavěného nábytku,
tyto práce se oceňují položkami souborů 783 6.-.9 Nátěry truhlářských výrobků, části C 01.

33. Obsah položek

331. V položkách nátěrů plechů (OK kategorie D) dodávaných s konzervací nejsou zakalkulovány náklady na odmaštění;
tyto práce se oceňují položkami souboru 783 90-38 Odmaštění části B 01 tohoto ceníku.

ČÁST B 01 – NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování odstranění nátěrů (obor TSKP-783 Nátěry) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Samostatné odrezivění nebo očištění pevně ulpívajících nečistot se oceňuje položkami souboru 783.0-.8 Odstranění nátěrů, a to s přihlédnutím k ustanovením čl. 321.

32. Užití položek

321. Položky souboru 783.0-.8 Odstranění nátěrů jsou určeny i pro provádění na téže ploše stávající konstrukce i samostatné odstranění pevně ulpívajících nečistot nebo samostatné odrezivění, očištění nebo odstranění nátěrů.

35. Způsob měření

351. Množství odstranění nátěrů a odmaštění se určuje v m2 odstranění a odmaštění podle zásad čl. 35 obecných podmínek ceníku.
352. Množství odstranění nátěrů OK, pro které není zpracována projektová dokumentace, se určuje podle čl. 3512 a 3513 obecných podmínek ceníku.
353. Množství odrezivění se určuje v m2 odrezivěné plochy podle zásad čl. 06.4 ČSN 03 8153 a čl. 35 obecných podmínek ceníku.

ČÁST C 01 – NÁTĚRY – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby nátěrů (obor TSKP 783- Nátěry) objektů uvedených v čl. 111 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) odmaštění konstrukcí;
tyto práce se oceňují položkami souboru 783 90-39 Odmaštění, části B 01,
b) odrezivění kovových konstrukcí;
tyto práce se oceňují položkami souboru 783.0-.8 Odrezivění, části B 01,
c) odstranění starých nátěrů;
tyto práce se oceňují položkami části B 01.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Množství oprav a údržby nátěrů se určuje v m2 nátěrů podle zásad čl. 35 obecných podmínek ceníku.

Přílohy

Příloha č. 1 Rozvinuté plochy ocelových profilů

Označení ocelových profilů Velikost profilů Rozvinutá plocha profilů m2/m
Profily řady L 20x20x3 0,077
  22x22x3 0,085
  25x25x3 0,097
  28x28x3 0,109
  32x32x3 0,125
  36x36x3 0,141
  40x40x3 0,156
  45x45x3 0,176
  32x32x4 0,125
  36x36x4 0,141
  40x40x4  
  x5 0,156
  45x45x4  
  x5 0,176
  50x50x4  
  x5  
  x6 0,196
  56x56x4  
  x5  
  x6 0,220
  63x63x4  
  x5  
  x6 0,247
  70x70x5  
  x6  
  x8 0,274
  80x80x6  
  x8 0,314
  90x90x6  
  x8  
  x10 0,353
  100x100x6  
  x8  
  x10  
  x12 0,391
  110x110x8  
  x10 0,431
  125x125x8  
  x10  
  x12  
  x14 0,490
  140x140x10  
  x12  
  x14 0,550
  160x160x10  
  x12  
  x14  
  x16 0,629
  180x180x12  
  x14 0,709
  200x200x14  
  x16  
  x20 0,787
  25x16x3 0,079
  32x20x3 0,101
  40x25x3 0,127
  50x32x3 0,160
  56x36x4  
  x5 0,180
  63x40x4  
  x5  
  x6 0,201
  70x45x5  
  x6 0,225
  80x50x5  
  x6  
  x8 0,254
  90x56x6  
  x8 0,286
  100x63x8  
  x10 0,319
  110x70x8 0,353
  125x80x8  
  x10  
  x12 0,402
  140x90x8  
  x10 0,451
  160x100x10  
  x12  
  x14 0,511
     
Profily řady I 8 0,303
  10 0,370
  12 0,438
  14 0,506
  16 0,574
  18 0,641
  20 0,709
  22 0,777
  24 0,845
  26 0,908
  28 0,968
  30 1,028
  32 1,088
  34 1,148
  36 1,207
  38 1,267
  40 1,328
  45 1,476
  50 1,626
     
Profily řady IE 10 0,383
  12 0,460
  14 0,533
  16 0,602
  18 0,675
  20 0,751
  22 0,830
  24 0,886
  27 0,982
  30 1,076
  33 1,153
  36 1,228
     
Profily řady IPE 80 0,328
  10 0,400
  12 0,475
  14 0,551
  16 0,623
  18 0,698
  20 0,768
22 0,848
  24 0,922
  27 1,041
  30 1,160
  33 1,254
  36 1,353
  40 1,467
  45 1,605
  50 1,743
     
Profily řady U 5 0,230
  6,5 0,273
  8 0,314
  10 0,372
  12 0,429
  14 0,487
  16 0,545
  18 0,603
  20 0,660
  22 0,718
  24 0,776
  26 0,833
  28 0,891
  30 0,949
     
Profily řady UE 5 0,208
  6,5 0,254
  8 0,298
  10 0,360
  12 0,422
  14 0,485
  16 0,547
  18 0,609
  20 0,671
  22 0,733
  24 0,803
  27 0,881
  30 0,958
     
Profily řady T 20 0,076
  25 0,094
  30 0,114
  40 0,153
  50 0,191
  60 0,229
  80 0,307
  80x60 0,268

 

Poznámky:   1. Rozvinuté plochy profilů jiných rozměrů se určí interpolací, popř. extrapolací.
                     2. Rozvinuté plochy jiných druhů se určí podle technických podmínek.

 

Příloha č. 2 Rozvinuté plochy klempířských konstrukcí

Popis Rozměry Rozvinutá plocha m2/ks
Oplechování tlumících jednotek DVJ   5,60
Lemování sloupků komínových lávek   0,25
Lemování trub, konzol a držáků na vlnité krytině o průměru kloboučku do 75 mm
přes 75 do 100 mm
přes 100 do 150 mm
přes 150 do 200 mm
0,25
0,50
0,80
1,00
Lemování trub, konzol a držáků na hladké a drážkové krytině o průměru kloboučku do 75 mm
přes 75 do 100 mm
přes 100 do 150 mm
přes 150 do 200 mm
0,25
0,40
0,60
0,80
Lemování trub ze dvou dílů o průměru kloboučku 300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1,15
1,30
1,45
1,75
1,95
2,15
2,40
2,60
Ventilační nástavce se stříškou a lemováním na vlnité krytině průměru 75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
0,50
0,70
0,90
1,00
Stříšky včetně manžety průměru 75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
0,07
0,09
0,12
0,14
Sněhové zachytače lopatkové   0,14
Oplechování držáků hromosvodného lana s podložkou   0,09
Žlabový kotlík kónický   0,15
Žlabový kotlík čtyřhranný rozměrů 200x250x350 mm
200x300x400 mm
300x500x700 mm
300x700x1000 mm
0,40
0,45
0,80
1,60
Střešní okna rozměrů 500x500 mm
600x600 mm
600x800 mm
1,50
2,10
2,60
Střešní poklopy rozměrů 500x500 mm
600x600 mm
600x800 mm
1,70
2,25
2,70
Balkónový chrlič   0,30
Lemování sloupků zábradlí délka obvodu do 200 mm
přes 200 mm
0,18
0,25
Ochranný plech na podokapní žlaby délky 300 mm
500 mm
0,06
0,12
Hrdla rovná pro nadřímsový žlab délky 500 mm, průměru 100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
0,12
0,15
0,20
0,25
Háky všech tvarů do rš 500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
0,05
0,08
0,12
0,16
0,22
Čela mezistřešních žlabů 1000 - 1300 mm
1400 - 1800 mm
2000 - 2500 mm
0,26
0,38
0,58
Odbočky, horní kolena dvojitá a odskoky čtvercového průřezu o straně 75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
0,33
0,40
0,50
0,60
Odbočky, horní kolena dvojitá a odskoky kruhového průřezu průměru 75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
0,25
0,33
0,40
0,50

 

Příloha č. 3 Prvky ocelových konstrukcí – příklady

a. prvky rámové členěné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. prvky složené členěné

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00