800 - 787 - Zasklívání


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro zasklívání na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen objektech) uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A Zřízení konstrukcí
Část A 01 Zasklívání
Část B Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 Zasklívání
Část C Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 Zasklívání

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování zasklívání na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO"). Ceník lze použít i pro oceňování zasklívání, které je součástí provozních souborů.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) řezání skla a přiříznutí skla při zasklívání.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Zasklívání kyvných oken a dveří ocelových se oceňuje položkami zasklívání oken pevných.
312. Zasklívání tabulemi o ploše přes 3 m2 se oceňuje položkami zasklívání výkladců.
313. Zasklívání vrat se oceňuje položkami zasklívání dveří.
314. Pro volbu položky zasklívání jsou rozhodující rozměry zasklívané plochy.

32. Užití položek

321. Užití položek podle druhu skla

3211. Položky souboru:
787 .1 – Zasklívání sklem plochým taženým středním jsou určeny pro:
- zasklívání sklem vyráběným podle dříve platné ČSN 70 9051,
- zasklívání sklem jakostní třídy 2 a 3,
- zasklívání sklem
tl. 2 mm – platí pro zasklívání sklem tl. od 1,00 do 2,35 mm,
tl. 3 mm – platí pro zasklívání sklem tl. přes 2,35 do 3,35 mm,
tl. 4 mm – platí pro zasklívání sklem tl. přes 3,35 do 4,00 mm,
3212. 787 .2 – Zasklívání sklem plochým ledovaným a matovaným jsou určeny pro zasklívání sklem vyráběným podle ČSN 70 9052,
3213. 783 .3 – Zasklívání sklem plochým válcovaným bez drátěné vložky jsou určeny pro zasklívání sklem vyráběným podle ČSN 70 1301,
3214. 787 .4 – Zasklívání sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou jsou určeny pro zasklívání sklem vyráběným podle ČSN 70 9423,
3215. 787 .5 – Zasklívání sklem plochým taženým tlustým jsou určeny pro:
- zasklívání sklem vyráběným podle dříve platné ČSN 70 9051,
- zasklívání sklem jakostní třídy 2 a 3,
3216. 787 .6 - Zasklívání sklem plaveným a 787 . 7 – Zasklívání sklem Elektrofloat jsou určeny pro zasklívání sklem vyráběným podle dříve platné PN 70/1401/75,
3217. 787 . 8 – Zasklívání sklem profilovaným jsou určeny pro zasklívání sklem vyráběným podle ČSN 70 1609,
3218. 787 . 9 – 1 – Zasklívání sklem plochým válcovaným opakním jsou určeny pro zasklívání sklem vyráběným podle ČSN 70 1304,
3219. 787 .9 – 2 – Zasklívání sklem bezpečnostním jsou určeny pro zasklívání sklem bezpečnostním rovným.
322. Užití položek podle způsobu zasklívání
3221. Položky zasklívání s podtmelením a zatmelením jsou určeny i pro zasklívání s podtmelením s lištami dřevěnými nebo lištami z PVC.
3222. Položky zasklívání s podtmelením na lišty jsou určeny pro zasklívání s podtmelením na lišty kovové šroubované nebo nalepovací.
3223. Položky zasklívání bez tmelení a do profilového těsnění jsou určeny pro zasklívání jednoduché, není – li v popisu položky jiné vymezení.
3224. Položky zasklívání bez tmelení, bez dodání těsnění sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou jsou určeny pro zasklívání konstrukcí dodávaných bez skla.
323. Užití položek podle druhu zasklívané konstrukce
3231. Položky zasklívání nejsou určeny pro zasklívání fasádních obvodových plášťů; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

33. Náplň položek

331. V položkách zasklívání do profilového těsnění nebo do profilu PVC jsou zakalkulovány i
náklady na dodání těsnění nebo profilu z PVC, není – li v popisu položky jiné vymezení.
332. V položkách zasklívání s podtmelením a zatmelením, které jsou určeny i pro zasklívání s podtmelením na dřevěné nebo PVC lišty (čl. 3221) nejsou zakalkulovány náklady na dodání lišt.
333. V položkách zasklívání s podtmelením na lišty nejsou zakalkulovány náklady na dodání kovových lišt; tyto náklady jsou zakalkulovány v položkách dodávky zasklívané konstrukce.
334. V položkách souboru 787 .9 – 2 –Zasklívání sklem bezpečnostním a souboru 787 .9 – 3 – Zasklívání izolačním dvojsklem nejsou zakalkulovány náklady na dodání skla; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 5 m vodorovně a 3,5 m svisle.

35. Způsob měření

351. Plocha zasklívání sklem plochým taženým středním, plochým ledovaným a matovaným, plochým válcovaným bez drátěné vložky a plochým válcovaným s drátěnou vložkou se určuje v m2 takto:
3511. okna
a) jednoduchá - 1 x plochou vypočtenou ze skladebných rozměrů okna,
b) dvojitá, jednoduchá dvojitě zasklená, jednoduchá se sdruženými křídly a zdvojená
- 2 x plochou vypočtenou ze skladebných rozměrů okna,
3512. dveře normalizované
a) zasklené z jedné třetiny – 1/3 plochy vypočtené z jmenovitých rozměrů dveří,
b) zasklené ze dvou třetin – 2/3 plochy vypočtené z jmenovitých rozměrů dveří,
c) celozasklené – celou plochou vypočtenou z jmenovitých rozměrů dveří.
Z celkové plochy dveří se odečítá plocha spodního vlysu v případě,že jeho výška přesahuje 250 mm. Plocha vlysu se určí součinem jmenovité šířky dveří a výšky vlysu měřené od polodrážky.
3513. dveře nenormalizované a vrata - plochou jednotlivých tabulí měřených v polodrážce násobenou součinitelem 1,3,
3514. balkónové dveře sdružené – samostatně okno a samostatně dveře podle příslušného druhu okna a druhu dveří,
3515. stěny a příčky – plochou stěny vypočtenou z rozměrů podle projektu.
Nezasklené plochy o šířce přes 250 mm se odečítají plnou plochou. Plocha dveří se odečítá plochou vypočtenou z jmenovitých rozměrů dveří. Plocha otevíravých oken se odečítá plochou vypočtenou ze skladebných rozměrů oken.
3516. střechy – plochou vypočtenou z rozměrů podle projektu,
světlíky a nadsvětlíky – plochou vypočtenou ze skladebných rozměrů ve sklonu
z vnější strany světlíku,
3517. balkónové a schodišťové zábradlí – plochou vypočtenou z délky zábradlí a jeho výšky
od nášlapné plochy včetně držadlového pásu.
Nezasklené plochy o šířce přes 250 mm se odečítají plnou plochou.
3518. výtahové šachty – plochou vypočtenou z rozměrů podle projektu,
3519. podhledy - plochou vypočtenou z rozměrů podle projektu.
352. Plocha zasklívání sklem plochým taženým tlustým, plaveným, Elektrofloat a plochým válcovaným opakním se určuje plochou jednotlivých tabulí měřených v polodrážce, přičemž šířka a výška tabulí se zaokrouhlují v mm na nejblíže vyšší číslo dělitelné 30.
353. Plocha zasklívání sklem profilovaným U 250 x 40 mm se určuje v m2 takto:
3531. stěny a příčky – plochou měřenou v drážce stěny.
354. Plocha zasklívání s klem bezpečnostním a izolačním dvojsklem se určuje v m2 plochou jednotlivých tabulí měřených v polodrážce.
355. Při zasklívání nepravoúhlých konstrukcí (nepravidelnými tabulemi) je plocha zasklení určena plochou nejmenšího opsaného čtyřúhelníku při zachování zásad měření pro příslušný druh skla nebo konstrukce.
356. Plocha zasklívání vypočtená v m2 podle čl. 351 až 355 se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

Al hliník
dl. délka
tl. tloušťka

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 – ZŘÍZENÍ ZASKLÍVÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Užití položek

121. Tato část je určena pro oceňování zasklívání.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

33. Náplň položek

331. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dotmelení při drážce větší než 25 x 18 mm,
b) zasklívání s hliníkovými lištami,
c) zasklívání ploch do 0,10 m2;
tyto práce se oceňují příslušnými příplatky části C 01 tohoto ceníku.

ČÁST B 01 – VYSKLÍVÁNÍ (DEMONTÁŽE) KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Užití položek

121. Tato část je určena pro oceňování vysklívání (demontáže) konstrukcí.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii; tato práce se oceňuje položkami ceníku 801 – 3 Bourání a podchycování konstrukcí.
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky; tato práce se oceňuje položkami ceníku 801 – 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky jsou určeny jen pro vysklívání konstrukcí určených k dalšímu zasklení.
322. Položky nejsou určeny pro vysklívání skla určeného k dalšímu použití; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

35. Způsob měření

351. Plocha vysklívání se stanoví podle čl. 35 obecných podmínek ceníku.

ČÁST C 01 – OPRAVY A ÚDRŽBA ZASKLÍVÁNÍ

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Užití položek

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby zasklívání.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Plocha zasklívání jednotlivých tabulí sklem plochým taženým středním, plochým ledovaným a matovaným, plochým válcovaným bez drátěné vložky a plochým válcovaným s drátěnou vložkou se určuje v m2 plochou jednotlivých tabulí měřených v polodrážce násobenou součinitelem
- 1,3 u oken a dveří
- 1,05 u stěn, střešních konstrukcí a světlíků.

39. Přesun hmot

391. Pro oceňování přesunu hmot jsou určeny položky souboru 998 78 – 7 části A 01 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00