800 - 715 - Izolace proti chemickým vlivům


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky (dále jen "položky") pro ocenění chemicky odolných izolací na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Izolace stavebních konstrukcí
Část A 02 - Izolace technologických zařízení
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Odstranění izolací proti chemickým vlivům
Část C - Opravy a údržba konstrukcí objektů
Část C 01 - Opravy a údržba izolací proti chemickým vlivům

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování izolačních prací proti chemickým vlivům na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. Ceník platí i pro oceňování izolačních prací na provozních souborech.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
a) nátěrové izolace epoxidovými nátěry dvousložkovými
položkami souborů položek 783 15-, 783 25-, 783 85-, ceníku 800-783 Nátěry.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) spárování dlažeb, obkladů, přizdívek a vyzdívek.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku materiálu uvedeného v příloze č. 1;
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
množství materiálu ve specifikaci se určuje podle přílohy č. 1 a 2,
b) práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují podle Společných ustanovení cenových podmínek.
c) temperování podkladu na teplotu 15°C a více při provádění a tuhnutí izolace;
toto temperování se oceňuje platnými velkoobchodními cenami za potřebné množství topného media.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 50 m vodorovně a 3,5 m svisle.

39. Přesun hmot

391. Pro oceňování přesunu hmot izolací proti chemickým vlivům platí položky souboru položek 998 71-5... části A 02 tohoto ceníku.

6. PŘÍLOHY

61. Seznam příloh

Příloha č. 1: Jednotkové množství materiálu ve specifikaci.
Příloha č. 2: Příklad oceňování izolace proti chemickým vlivům a určování množství specifikace.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího
rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro
výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie


Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování izolací stavebních konstrukcí proti chemickým vlivům (obor TSKP 715 - Izolace proti chemickým vlivům).

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Izolace svislých vnitřních ploch proniků ve stropech se oceňují při výšce:
a) do 1 m jako izolace stropu,
b) přes 1 m jako izolace stěn.

35. Způsob měření

351. Plocha izolace vodorovných ploch (vyjma dlažeb a obkladů) se určuje z rozměrů izolace podle projektu.
352. Plocha izolace stěn, stropů, sloupů a pilířů (vyjma obkladů) se určuje z rozměrů izolace podle projektu.
3521. Plocha izolace trámových (žebrových) stropů se určuje v m2 rozvinuté plochy konstrukce podhledu.
353. Plocha izolace obrub, ozubů a soklů (mimo dlažeb a obkladů) se určuje v m z délky, měřených podél vnitřních hran nádraží podle projektu.
354. Plocha dlažeb a obkladů se určuje v m2 z rozvinutých rozměrů izolované konstrukce podle projektu. Neobložené plochy jednotlivě větší než 0,5 m2 se odečítají. Konstrukce o sklonu do 10° se měří v půdorysném průmětu.
3541. Plocha obkladů stropů a pilířů se určuje v m2 z rozměrů izolace podle projektu.
355. Množství přisekání fabionů se určuje v m jejich délky podle projektu.
356. Množství přisekání podle prostorů se určuje v kusech prostupů (počet konzol, armatur, vývodů apod.) podle projektu.

Část A 02 - IZOLACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování izolací technologických zařízení proti chemickým vlivům (obor TSKP 715 - Izolace proti chemickým vlivům).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách pro ocenění montáže nejsou zakalkulovány náklady na:
a) úpravu kovového podkladu otryskáním,
b) provedení základního nátěru do 24 hodin po otryskání;
tyto práce se oceňují položkami ceníku č. M 25 Povrchové úpravy strojů a zařízení prováděné při externích montážích,
c) přisekání obkladového materiálu u projektovaných prostupů a fabionů;
tyto práce se oceňují položkami čís. 715 19-1013, -1014 části A 01 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Vyložení hrdla jedinou tvarovkou do DN 400 mm a délky do 500 mm se oceňuje položkou číslo 715 17-7001 části A 01 tohoto ceníku.

35. Způsob měření

351. Plocha izolace dna, stěny a stropu (vyjma obkladů a vyzdívek) se určuje z rozměrů izolace podle projektu.
352. Plocha obkladů a vyzdívek se určuje v m2 z rozvinutých rozměrů izolované konstrukce podle projektu. Neobložené plochy jednotlivě větší než 0,5 m2 se odečítají.
3521. Vnitřní stěny izolovaných nebo obkládaných hrdel o DN nad 150 mm se připočítávají.

Část B 01 - ODSTRANĚNÍ IZOLACÍ PROTI CHEMICKÝM VLIVŮM

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování odstranění chemicky odolných izolací (obor TSKP 715 - Izolace proti chemickým vlivům).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odstranění zkorodovaných vrstev odrezivěním;
tato práce se oceňuje položkou čís. 783 90-4811 části B 01 ceníku 800-783 Nátěry.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

35. Způsob měření

351. Plocha odstranění izolace se určuje v m2 z rozměrů izolace podle projektu.

Část C 01 - OPRAVY A ÚDRŽBA IZOLACÍ PROTI CHEMICKÝM VLIVŮM

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování údržby a oprav chemicky odolných izolací (obor TSKP 715 - Izolace proti chemickým vlivům).

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

31. Volba položek

Údržba a oprava izolací na jednotlivých plochách do 10 m2 včetně, se oceňuje s příplatkem k položce pro ocenění za jednotlivý správkový kus.

35. Způsob měření

Pro určování množství oprav a údržby chemicky odolných izolací platí čl.n35 obecných podmínek části A 01 a A 02 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00