800 - 731 - Ústřední vytápění


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Sborník obsahuje položky pro ocenění ústředního vytápění na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Kotelny
Část A 02 - Strojovny
Část A 03 - Rozvod potrubí
Část A 04 - Armatury
Část A 05 - Otopná tělesa
Část A 06 - Podlahové vytápění
Část A 08 – Solární systémy
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Kotelny
Část B 02 - Strojovny
Část B 03 - Rozvod potrubí
Část B 04 - Armatury
Část B 05 - Otopná tělesa
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Kotelny
Část C 02 - Strojovny
Část C 03 - Rozvod potrubí
Část C 04 - Armatury
Část C 05 - Otopná tělesa

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování ústředního vytápění na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO“) mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801 - 6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. Ceník je určen i pro oceňování ústředního vytápění na provozních souborech.
122. Stavební práce na objektech v čl. 121, pro které tento ceník neobsahuje položky, se oceňují ostatními ceníky Cenové soustavy RTS, nebo individuální kalkulací.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) proplach jednotlivých částí otopné soustavy a zdrojů tepla podle čl. 132 ČSN 06 0310,
b) práce v zapažených i nezapažených výkopech, v půdorysných a otevřených neprůchodných
kanálech,
c) práce v omezených prostorách instalačních šachet nebo technických podlažích budov,
d) montáž potrubí pod stropem nebo v podlahách,
e) křížení s jiným potrubím a kabely.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) topnou zkoušku podle čl. 138 - 143 ČSN 06 0310; tato zkouška se oceňuje hodinovou zúčtovací sazbou,
b) nátěry potrubí, armatur a zařízení, pokud nejsou součástí jejich dodávky; tyto nátěry se oceňují položkami souborů:
- 783 1. - Nátěry ocelových konstrukcí plnostěnných
- 783 3. - Nátěry otopných těles
- 783 4. - Nátěry kovových potrubí a armatur
části A 01 ceníku 800-783 Nátěry,
c) připojení zařízení ústředního vytápění na rozvody plynu, vody a kanalizace; tyto práce se oceňují položkami ceníku 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov,
d) napojení zařízení ústředního vytápění na elektroinstalaci; toto napojení se oceňuje položkami ceníku M 21 Elektromontáže,
e) dodávku a montáž výrobků pro měření a regulaci ústředního vytápění, které jsou funkčně závislé na zdroji elektrické energie nebo pomocí elektrických okruhů ovládají jiné prvky regulace osazené v zařízení ústředního vytápění; tato dodávka a montáž se oceňuje položkami ceníku M 36 Montáže provozních, měřicích a regulačních zařízení,
f) přípravu a zahájení zkušebního provozu včetně komplexního vyzkoušení a na zkušební provoz; tyto práce se oceňují hodinovou zúčtovací sazbou,
g) výchozí technické revize, revizní zprávy a revizní knihy; tyto práce se oceňují hodinovou zúčtovací sazbou,
h) dodávku rozhodujících materiálů (výrobků) začíná-li popis položek slovem "montáž" a jsou na šestém místě číselného znaku označeny číslicí 9; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
i) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

132. Zednické výpomoci

1321. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci (konstrukce a práce):
a) kouřové kanály z pálených nebo šamotových cihel; tyto konstrukce a práce se oceňují položkami souborů 389 23 Kouřový kanál z cihel pálených nebo 389 29 Kouřový kanál z cihel šamotových,
b) osazení sopouchových nástavců, hradítek, dvířek a poklopů kouřových kanálů; tyto práce se oceňují položkami souboru 953 94 Dokončující konstrukce a osazování,
c) základy pod zařízení kotelen a strojoven z betonu prostého o ploše do 2 m2; tyto konstrukce a práce se oceňují položkami souboru 278 38 Základy z betonu prostého,
d) zdivo cihelné podezdívek pod zařízení kotelen a strojoven plochy do 2 m2; tyto konstrukce a práce se oceňují položkami souboru 278 23 Zdivo cihelné podezdívek,
e) čerpací jímky v kotelnách a strojovnách; tyto konstrukce a práce se oceňují položkami souboru 386 38 Jímky v kotelně ze železového betonu části A 01 ceníku 801 - 1 Běžné stavební práce,
f) vysekání rýh, kapes a prostupů; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
g) vysekání nových rýh, kapes a prostupů, dojde-li ke změně schváleného projektu z důvodů neležících na straně dodavatele, pokud již byly rýhy, kapsy nebo prostupy ve zdivu nebo ve stropech vynechány nebo vysekány podle původního projektu,
tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí.
1322. Skutečnost, jsou-li v položkách započteny zednické výpomoci a jejich rozsah, je uvedena v elektronické databázi v poznámkách ke kapitole. K položkám, ve kterých nejsou zakalkulovány náklady na zednické výpomoci, se
- vysekání rýh, kapes a prostupů oceňuje samostatně položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí, nebo individuálně dohodnutým způsobem,
- osazení oceňuje podle ceníku 801-1 Běžné stavební práce a ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce.
1323. Pokud jsou předmětem dodávky práce podle položek obsahujících zednické výpomoci, a ty nejsou dodavatelem prací PSV provedeny, poskytne tento dodavatel srážku ve výši rovné hodnotě skutečně provedených zednických výpomocí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny pro jakýkoliv druh a podíl tvarových kusů, spojovacího, upevňovacího, svařovacího a těsnicího materiálu.
323. V položkách stavebních prací se zakalkulovanými náklady na montáž a dodávku materiálů (výrobků) je druh a název rozhodujícího materiálu nebo výrobku jmenovitě uveden popisem položek, včetně vymezení kvalitativních podmínek.

33. Obsah položek

331. V položkách části B - Bourání (demontáž) konstrukcí nejsou zakalkulovány náklady na přemístění vybouraných (demontovaných) hmot ústředního vytápění; tyto práce se oceňují položkami souborů 73. 89 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot, uvedených v příslušných částech B 01 až B 05 tohoto ceníku.
Hmotnost vybouraných (demontovaných) hmot ústředního vytápění (v tunách) se určí součtem násobků, a to jednotkové hmotnosti uvedené v popisech položek se záporným znaménkem a množstvím demontáže. Pro volbu položek a způsob měření platí ustanovení čl. 391 a 395 všeobecných podmínek tohoto ceníku.
332. V položkách části B - Bourání (demontáž) konstrukcí nejsou zakalkulovány náklady na odvoz vybouraných (demontovaných) hmot ústředního vytápění ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky; tyto práce se oceňují položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

39. Přesun hmot

391. Volba položek

3911. Pro volbu položek pro ocenění přesunu hmot je rozhodující druh konstrukce (obor TSKP) ústředního vytápění a výška stavebního objektu.
3912. U objektů s podzemní a nadzemní částí je rozhodující výška nebo hloubka části objektu. Hloubka a výška se v tomto případě nesčítá. Pro ocenění přesunu hmot pak platí položka odpovídající větší výšce nebo hloubce převažující části objektu.

392. Platnost položek

3921. Položky pro ocenění přesunu hmot stanovené v částech A 01 až A 05 tohoto ceníku jsou určeny pro oceňování přesunu hmot na novostavbách, při změnách objektů, opravách a údržbě.
3922. Platnost položek pro ocenění přesunu hmot je vymezena největší dopravní vzdáleností 100 m, měřenou od těžiště půdorysné plochy objektu do těžiště půdorysné plochy skládky, bez omezení velikosti skladovací plochy.

395. Způsob měření

3951. Výška (hloubka) objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu (z kterého svislý přesun začíná) k nejvyššímu (nejnižšímu) bodu konstrukce HSV:
- u výšky bez přihlédnutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace apod.) přesahujících střešní rovinu,
- u hloubky bez přihlédnutí k hloubce konstrukcí zvláštního zakládání (piloty, štětové stěny apod.).

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

Cu měď
D vnější průměr (mm)
DN jmenovitá světlost
G trubkový válcový závit armatur (palec)
PB polybuten
PE polyetylen
PN jmenovitý tlak (pressures nominal) (MPa)

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách části B - Bourání (demontáž) konstrukcí a části C - Opravy a údržba konstrukcí nejsou zakalkulovány náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení. Toto lešení se oceňuje položkami ceníku 800 - 3 Lešení.

52. Platnost položek montáže

522. Položky pro ocenění montáže jsou určeny pro tvorbu položky pro ocenění nové stavební práce stavebnicovým způsobem, a to připočtením nákladů na dodávku rozhodujícího (hlavního) materiálu nebo výrobku.

54. Topné zkoušky

541. Topné zkoušky předepsané čl. 138 až 143 ČSN 06 0310 v trvání:
a) 72 hodin u zařízení s instalovaným výkonem větším než 50 kW (čl. 140 ČSN),
b) 24 hodin u otopných soustav do 50 kW (čl. 142 ČSN), nepřerušeného provozu zkoušeného zařízení se oceňují hodinovými zúčtovacími sazbami bez omezení počtem pracovníků nebo počtem odpracovaných hodin. Nerozlišuje se, zda se jedná o práce na novostavbách nebo na stávajících objektech.
542. Doba trvání topné zkoušky je čas (stanovený čl. 140 a 142 ČSN), ve kterém se prokazuje způsobilost spolehlivého, hospodárného a bezpečného provozu otopné soustavy podle čl. 139 ČSN 06 0310.
543. Pracovní čas všech zúčastněných pracovníků dodavatele se stanoví pro provedení předepsaných úkonů topné zkoušky podle čl. 138, 141 a 143 ČSN 06 0310.
544. Celkový počet pracovních hodin topné zkoušky se v projektu určuje odborným propočtem podle rozsahu objektů a zařízení zkoušeného současně nebo po etapách, z nezbytně nutného počtu pracovníků dodavatele a jejich nezbytně nutné doby účasti v průběhu zkoušky.
545. Množství hodinových zúčtovacích sazeb se určuje celkovým počtem pracovních hodin podle čl. 544, a nikoliv počtem hodin trvání topné zkoušky podle čl. 541.
546. Přímý materiál potřebný k otopným zkouškám (např. změkčovadla pro první plnění, čl. 26 a 27 ČSN 07 7401) se oceňuje samostatně.
547. Ustanovení čl. 53 platí přiměřeně i pro dilatační zkoušky podle čl. 137 ČSN 06 0310.

6. PŘÍLOHY

61. Seznam příloh

Příloha č.1 - Skladby kompletů instalací ústředního vytápění
Příloha č.1/1 - Část A 01 Kotelny
Příloha č.1/2 - Část A 02 Strojovny
Příloha č.1/3 - Část A 03 Rozvod potrubí
Příloha č.1/4 - Část A 04 Armatury
Příloha č.1/5 - Část A 05 Otopná tělesa

62. Platnost příloh

621. Údaje v příloze jsou pouze informativní a neomezují platnost položek.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - KOTELNY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování kotelen (obor TSKP 731 - Kotelny) teplovodních s pracovní teplotou do 115 °C a nízkotlakých parních do nejvyššího pracovního přetlaku 0,07 MPa, určených k vytápění.
122. Tato část není určena pro oceňování kotelen:
a) středotlakých parních s nejvyšším pracovním přetlakem v rozmezí 0,07 MPa až 1,6 MPa,
b) vysokotlakých parních s nejvyšším pracovním přetlakem v rozmezí 1,6 MPa až 16 MPa,
c) horkovodních s pracovní teplotou vyšší než 115°C, pro které jsou stanoveny položky pro ocenění v ceníku M 34 Montáže energetických a tepelných zařízení.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na zkoušku těsnosti zdrojů tepla podle čl. 134 písmeno e) ČSN 06 0310.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) odtahy spalin z pozinkovaného plechu pro plynové kotle; tyto odtahy se oceňují položkami souboru 764 84 - Odvětrávání plynových spotřebičů části A 01 ceníku 800 - 764 Konstrukce klempířské,
b) ocelové plošiny (podesty), ochozy (lávky), schody a zábradlí, popř. žebříky pro obsluhu kotlů; tyto konstrukce se oceňují položkami souborů:
- 767 16 - Montáž zábradlí
- 767 21 - Montáž schodů
- 767 25 - Montáž podest
- 767 29 - Montáž podlahových konstrukcí - roštů
části A 03 ceníku 800 - 767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,
c) vozíky na palivo a škváru, nádoby na popel aj.; jejich dodávka se oceňuje samostatně,
d) chemické očištění vnitřních varných systémů kotlů alkalickým způsobem (vyvařováním) nebo kyselým způsobem (mořením); tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

33. Obsah položek

331. Šamotové vyzdívky

3311. V položkách pro ocenění montáže kotlů na kapalná a plynná paliva je zakalkulována i montáž šamotové vyzdívky.
Není-li dodávka šamotových tvárnic zakalkulována v cenách dodávek kotlů nebo v příplatcích k těmto cenám, ocení se tato dodávka ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

332. Montáž samostatných hořáků

3321. V položkách pro ocenění montáže kotlů na kapalná a plynná paliva není zakalkulována montáž samostatných (nezabudovaných) hořáků.
Montáž těchto hořáků se oceňuje:
a) o výkonu do 116 kW položkami číslo 731 28 - 9111 a - 9112 této části,
b) o výkonu nad 116 kW položkami ceníku M 34 Montáže energetických a tepelných zařízení.

333. Ostatní kotle a zařízení

3331. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže:
a) kotlů teplovodních nebo nízkotlakých parních vodotrubných balených,
b) elektrokotlů,
c) olejového hospodářství,
d) zařízení pro úpravu vody.
Jejich dodávka a montáž se oceňuje položkami ceníku M 34 Montáže energetických a tepelných zařízení.

334. Zauhlovací zařízení kotelen

3341. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže:
a) výtahů nákladních a skipových,
b) dopravníků,
c) kladkostrojů a koček.
Jejich dodávka a montáž se oceňuje položkami ceníku M 33 Montáže dopravních zařízení, skladových zařízení a vah.

Část A 02 - STROJOVNY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zařízení strojoven (obor TSKP 732 - Strojovny) určených k vytápění a přípravě teplé užitkové vody.
122. Tato část není určena pro oceňování zařízení strojoven jako zdrojů médií pro technologické účely.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na zkoušku těsnosti, a to podle čl. 134 písmeno e), ČSN 06 0310.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) tepelné izolace zařízení strojoven; tyto izolace se oceňují položkami souboru 713 3. - Montáž izolace tepelné těles části A 03 ceníku 800 - 713 Izolace tepelné,
b) kovové stavební doplňkové konstrukce pro zařízení strojoven; jejich montáž se oceňuje položkami souboru 767 99 - Montáž ostatních doplňků staveb části A 03 ceníku 800 - 767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Přírubové spoje rozdělovačů

3111. Přírubové spoje trubkových hrdel rozdělovačů nebo sběračů se oceňují položkami číslo 734 17 -3213 až - 3625 Přírubové spoje části A 04 tohoto ceníku.
3112. Přírubové spoje se samostatně neoceňují, jsou-li na rozdělovač nebo sběrač osazovány přírubové armatury.

312. Výstroj rozdělovačů nebo sběračů

3121. Výstroj (teploměry, tlakoměry, vypouštěcí kohouty aj.) se oceňuje samostatně příslušnými položkami části A 04 tohoto ceníku.

33. Obsah položek

331. Sedla válcových nádob

3311. V položkách jsou zakalkulovány i sedla normalizovaných rozměrů, pokud nejsou součástí dodávky nebo konstrukce těchto nádob.

332. Doplňkové konstrukce zařízení

3321. V položkách nejsou zakalkulovány kovové stavební doplňkové konstrukce pro zařízení strojoven, zabudované do nebo na nosné konstrukce staveb za účelem osazení zařízení.
Doplňkovými konstrukcemi pro zařízení strojoven jsou:
konzoly pro ohřívače a tlakové nádoby
- podepřené
- zavěšené nebo
- vetknuté.
Tyto doplňkové konstrukce se oceňují položkami ceníku 800 - 767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž.

333. Oběhová čerpadla do potrubí

3331. V položkách oběhových čerpadel do potrubí nejsou zakalkulovány protipříruby čerpadel. Jejich dodávka a montáž je kryta položkami přírubových armatur nebo mezikusů, mezi které se čerpadla osazují.
3332. Jsou-li oběhová čerpadla vsazena do potrubí bez přírubových armatur nebo mezikusů, ocení se dodávka a montáž protipřírub čerpadel položkou za jeden přírubový spoj položkami číslo 734 17 -3213 až - 3625 Přírubové spoje části A 04 tohoto ceníku.
3333. V položkách oběhových čerpadel do potrubí DN 25 není započtena dodávka a montáž šroubení G 1 z temperované litiny, mezi která se čerpadla osazují. Jejich montáž se vždy ocení položkou číslo 734 20 - 9115 části A 04 tohoto ceníku. Není-li dodávka šroubení G1 zakalkulována v cenách dodávek čerpadel DN 25, ocení se tato dodávka ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

334. Odstředivá čerpadla a kompresory

3341. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže:
a) čerpadel se základovou deskou společnou pro čerpadlo a motor odstředivých spirálních (jedno a dvoustupňových), odstředivých článkových napájecích a kondenzátních,
b) kompresorů pístových stabilních nebo přemístitelných kompresorových stanic.
Jejich dodávka a montáž se oceňuje položkami ceníku M 35 Montáž čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení.

335. Přípojky

3351. V položkách souborů:
- 732 31 - Nádrže na kondenzát beztlaké
- 732 32 - Nádoby expanzní beztlaké
není zakalkulováno připojení k rozvodu; tyto práce jsou kryty položkami potrubí z ocelových trubek závitových nebo hladkých a příplatky za zhotovení přípojek, oceňovaných položkami části A 03 tohoto ceníku.

Část A 03 - ROZVOD POTRUBÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování rozvodů potrubí (obor TSKP 733 - Rozvod potrubí) ústředního vytápění.
122. Tato část není určena pro oceňování montáže:
a) potrubí, které je součástí strojů a je společně s nimi dodáváno; jeho montáž se oceňuje podle příslušného ceníku řady M,
b) potrubí provozního, které zajišťuje rozvod médií potřebných pro výrobní proces,
c) potrubí přípojného,
d) potrubí vodních a parních tepelných sítí (primárních a sekundárních) včetně kondenzátního potrubí do přetlaku 4 MPa a pracovní teploty 400°C,
e) potrubí vodních okruhů topné a chladicí vody větracích a klimatizačních zařízení,
pro které jsou stanoveny položky v ceníku M 23 Montáže potrubí.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) zkoušku těsnosti podle čl. 134 písmeno a) - d) ČSN 06 0310; tato zkouška se oceňuje položkami číslo 733 19 - 0107 až - 0246 Tlakové zkoušky potrubí této části ceníku,
b) zaslepení potrubí; tyto práce se oceňují příslušnými položkami části C 03 tohoto ceníku,
c) tepelné izolace potrubí; tyto izolace se oceňují položkami souboru 713 4. - Montáž izolace tepelné potrubí části A 04 ceníku 800 - 713 Izolace tepelné,
d) kovové stavební doplňkové konstrukce pro potrubí; jejich montáž se oceňuje položkami souboru 767 99 - Montáž ostatních doplňků staveb části A 03 ceníku 800 - 767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,
e) odmašťování vnitřního povrchu potrubí (chemické čistění); tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Potrubí "nízkotlaké"

3211. Položky pro ocenění potrubí z ocelových trubek závitových nebo hladkých "nízkotlakých" jsou určeny pro oceňování rozvodů nízkotlakého potrubí v objektech oborů JKSO 801 a 803 a JKV 928.

322. Potrubí "v kotelnách a strojovnách"

3221. Položky pro ocenění potrubí z ocelových trubek závitových nebo hladkých "v kotelnách a strojovnách" jsou určeny pro oceňování rozvodů nízkotlakého nebo středotlakého potrubí v kotelnách a strojovnách všech objektů.

323. Potrubí "nízkotlaké a středotlaké"

3231. Položky pro ocenění potrubí z ocelových trubek závitových nebo hladkých "nízkotlakých a středotlakých" jsou určeny pro oceňování rozvodů:
a) středotlakého potrubí v objektech oborů JKSO 801 a 803 a JKV 928,
b) nízkotlaké a středotlaké potrubí v objektech oborů JKSO 811-815, 825.3 a JKV 928.

324. Přípojky

3241. Příplatky k položkám potrubí za zhotovení přípojek z ocelových trubek závitových nebo hladkých jsou určeny pro ocenění přípojek:
a) otopných těles,
b) nádrží na kondenzát beztlakých,
c) nádob expanzních beztlakých,
d) všech zařízení při jejich výměnách, vyžadují-li úpravu nebo změnu připojení na stávající rozvod potrubí, délka přípojky a počet ohybů není pro platnost položek rozhodující.
3242. Potrubí přípojek včetně ohybů se zahrnuje do celkové délky rozvodu potrubí.

33. Obsah položek

331. Uložení potrubí

3311. V položkách je zakalkulováno i "normalizované uložení" (čl. 4 této části).
3312. V položkách pro ocenění potrubí je zakalkulována i montáž strojně obráběných součástí uložení podle ON 13 0685 - 87, 13 0695, 13 0755.4 - 6 a 13 0770. Dodávka těchto součástí se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

332. Doplňkové konstrukce potrubí

3321. V položkách pro ocenění potrubí nejsou zakalkulovány kovové stavební doplňkové konstrukce zabudované do nebo na nosné konstrukce staveb za účelem nesení rozvodů potrubí, připevněného k doplňkovým konstrukcím pomocí "normalizovaného uložení", zakalkulovaného v položkách potrubí.
Doplňkovými konstrukcemi pro potrubí jsou:
a) výložníky,
b) skupinové uložení bez prvků normalizovaného uložení,
c) sloupky,
d) pevný bod nebo vodicí uložení pro kanály vnitřní.
Tyto doplňkové konstrukce se oceňují položkami ceníku 800 - 767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž.

35. Způsob měření

351. Množství potrubí se určuje v m v ose potrubí pro každou jmenovitou světlost zvlášť.
352. Počátečním bodem měření rozvodů potrubí ústředního vytápění je buď protipříruba kotle nebo výměníku tepla, popř. protipříruba uzavírací armatury přípojného potrubí.
353. Koncovým bodem měření je uzavírací armatura zařízení nebo jiný způsob připojení zařízení k rozvodu potrubí.
354. Armatury, oblouky a ohyby se z délky potrubí neodečítají.
355. Délka potrubí s oblouky nebo ohyby o poloměru zakřivení do pětinásobku jmenovité světlosti se měří v průsečíku prodloužených os potrubí.
356. Délka potrubí s oblouky nebo ohyby o poloměru zakřivení přes pětinásobek jmenovité světlosti se měří v ose potrubí.
357. Rozvinutá délka kompenzátorů tvaru U s hladkými ohyby se zahrnuje do celkové délky potrubí včetně ohybů.
358. Délka trubkových přechodů se započítává do délky potrubí s vyšší jmenovitou světlostí.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Potrubí nízkotlaké je potrubí teplovodních otopných soustav s pracovní teplotou do 115°C nebo nízkotlakých parních soustav do nejvyššího pracovního přetlaku 0,07 MPa.
Potrubí středotlaké je potrubí horkovodních otopných soustav s pracovní teplotou vyšší než 115°C nebo středotlakých parních soustav s pracovním přetlakem přes 0,07 až 1,6 Mpa.

Část A 04 - ARMATURY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování armatur (obor TSKP 734 - Armatury) ústředního vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) navaření protipřírub a montáž přírubových spojů armatur,
b) antikorozní ochranu armatur JKPOV 422.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Přírubové spoje

3211. Položky pro ocenění přírubových spojů jsou určeny jen pro samostatný přírubový spoj bez přírubové armatury.
3212. V položkách pro ocenění přírubových spojů je zakalkulováno navaření dvou kusů přírub včetně dodávky těchto přírub, spojovací a těsnicí materiál a stažení přírubového spoje.

33. Obsah položek

331. Nastavení trvalé regulace

3311. V položkách regulačních armatur otopných těles je zakalkulováno základní nastavení trvalé regulace podle čl. 133 ČSN 01 3452.
3312. V položkách pro ocenění regulačních armatur otopných těles není zakalkulováno přestavení nastavené trvalé regulace podle výsledků topné zkoušky (čl. 141 ČSN 06 0310).
Toto přestavení je součástí topné zkoušky a oceňuje se podle ustanovení čl. 54 Obecných podmínek tohoto ceníku.

Část A 05 - OTOPNÁ TĚLESA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování otopných těles (obor TSKP 735 - Otopná tělesa) ústředního vytápění.
123 Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami:
- části C 05 Opravy a údržba otopných těles tohoto ceníku,
- ceníku M 24 Montáže vzduchotechnických zařízení a sušáren.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) zkoušky těsnosti otopných těles podle ČSN 06 0310 čl. 134 písmeno a) -d); tyto zkoušky se oceňují příslušnými položkami tlakových zkoušek otopných těles této části ceníku,
b) připojení otopných těles k rozvodu; tyto práce jsou kryty položkami pro ocenění potrubí z ocelových trubek závitových nebo hladkých a příplatky za zhotovení přípojek, oceňovaných položkami části A 03 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Registry z trubek žebrových a hladkých

3111. Registry s větším počtem pramenů než čtyři se oceňují vždy položkou čtyřpramenného registru a položkou registru o nejvyšším počtu zbývajících pramenů.

33. Obsah položek

331. Otopná tělesa článková

3311. V položkách pro ocenění otopných těles článkových litinových nebo ocelových není zakalkulováno odpojení a připojení těles před a po provedení jejich konečného nátěru s odstavením těles v prostoru technologické manipulace.
Tyto práce se oceňují samostatně příslušnými položkami této části ceníku.

332. Jednotková vytápěcí zařízení

3321. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže vytápěcích jednotek s axiálním ventilátorem určených k vytápění a větrání. Jejich dodávka a montáž se oceňuje položkami ceníku M 24 Montáže vzduchotechnických zařízení a sušáren.

35. Způsob měření

351. Otopná tělesa ocelová článková

3511. Velikost otopných těles se určuje v m2 (čl. 77 a 78 ČSN 06 1101), a to součinem skutečné velikosti výhřevných (přestupních) ploch jednoho článku uvedených v technické dokumentaci výrobku a počtu článků daného hlavního rozměru.
3512. Hlavní rozměry článků jsou v popisech položek vyjádřeny číselně jako zlomek připojovací rozteče v čitateli a hloubky ve jmenovateli.
3513. Velikost otopných těles se neurčuje ze směrných výhřevných ploch uvedených v popisech položek.

352. Tlakové zkoušky registrů

3521. Množství měrných jednotek tlakových zkoušek registrů z ocelových trubek žebrových nebo hladkých se určí součtem délek jednotlivých pramenů dané jmenovité světlosti. Délka oblouků nebo bočních stran rámu registrů se neuvažuje.

Část A 06 – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování podlahového vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) zkoušku těsnosti podle čl. 134 písmeno a) - d) ČSN 06 0310; tato zkouška se oceňuje položkami číslo 733 19 - 0106 až - 0109 Tlakové zkoušky potrubí této části ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah položek

331. Podkladní systém

3311.Položky neobsahují úpravu podkladu (vyrovnání, penetraci). Položky neobsahují podkladní a krycí konstrukce

35. Způsob měření

351. Množství potrubí se určuje v m v ose potrubí pro každou jmenovitou světlost zvlášť.
352. Počátečním a koncovým bodem měření rozvodů potrubí podlahového vytápění je svěrné šroubení u rozvaděče.

Část A 08 – SOLÁRNÍ SYSTÉMY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování solárních systémů umístěných na střeše nebo fasádě budov.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) zabezpečovací opatření, jakož i adaptační práce na střeše (přizpůsobování a řezání tašek, připevnění doplňkových latí atd.).

Část B 01 - KOTELNY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže kotelen (obor TSKP 731 - Kotelny) teplovodních s pracovní teplotou do 115oC a nízkotlakých parních do nejvyššího pracovního přetlaku 0,07 MPa, určených k vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách demontáže kotlů jsou zakalkulovány náklady na:
a) vypuštění vody z kotlů,
b) odpojení od otopné soustavy rozpojením přírubových spojů nebo jiného připojení,
c) demontáž kouřových nástavců,
d) demontáž ovládacích, regulačních a měřicích armatur kotlů (vybavení kotlů),
e) u demontáže litinových kotlů sestavených z dílů je to i rozebrání kotlů na jednotlivé články včetně demontáže pláště.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vyčištění topenišť a kouřových tahů litinových kotlů před jejich demontáží; tyto práce se oceňují položkami číslo 731 19 - 0961 až - 0963 části C 01 Opravy kotelen tohoto ceníku,
b) rozřezání demontovaných ocelových kotlů; jejich rozřezání se oceňuje položkami číslo 731 20 - 2810 až - 2880 této části ceníku.
1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

Část B 02 - STROJOVNY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže strojoven (obor TSKP 732 - Strojovny) určených k vytápění a přípravě teplé užitkové vody.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány náklady na:
a) vypuštění vody z topné vložky a pláště ohříváků nebo výměníků,
b) odpojení od topné soustavy rozpojením přírubových spojů nebo jiného připojení,
c) sejmutí ohříváků nebo výměníků z nosné konstrukce na podlahu.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) demontáž tepelné izolace zařízení; tato demontáž se oceňuje příslušnými položkami části A 01 ceníku 800 - 713 Izolace tepelné,
b) rozřezání demontovaných ohříváků, výměníků a nádrží; jejich rozřezání se oceňuje příslušnými položkami této části ceníku,
c) rozřezání doplňkových konstrukcí zařízení; jejich rozřezání se oceňuje položkami číslo 732 29 - 2810 až - 3810 Rozřezání podpěrných konstrukcí této části ceníku.
1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

Část B 03 - ROZVOD POTRUBÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže rozvodů potrubí (obor TSKP 733 - Rozvod potrubí) ústředního vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na demontáž odkrytého potrubí.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vypuštění vody z potrubí; toto vypuštění se oceňuje položkou číslo 735 49 - 4811 Vypuštění vody z otopných soustav části B 05 tohoto ceníku, a to jen tehdy, jsou-li spolu s demontáží potrubí demontována i otopná tělesa,
b) demontáž tepelné izolace potrubí; tato demontáž se oceňuje příslušnými položkami části B 01 ceníku 800 - 713 Izolace tepelné,
c) demontáž zabudovaných doplňkových konstrukcí a normalizovaného uložení potrubí; tato demontáž se oceňuje položkami souboru položek 733 19- Demontáž příslušenství potrubí tohoto ceníku,
d) bourání zdiva (ve kterém je potrubí zabudováno), vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava vybouraného zdiva; tyto práce se oceňují položkami ceníku 801- 3 Bourání a podchycování konstrukcí.
1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

Část B 04 - ARMATURY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže armatur (obor TSKP 734 - Armatury) ústředního vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány náklady na:
a) zajištění potrubí při demontáži armatur,
b) rozpojení přírubových, popř. závitových spojů,
c) demontáž armatury.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) demontáž protipřírub přírubových armatur; tato demontáž se oceňuje položkami souboru 734 19 - Demontáž přírub této části ceníku.
1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

Část B 05 - OTOPNÁ TĚLESA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže otopných těles (obor TSKP 735 - Otopná tělesa) ústředního vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány náklady na:
a) rozpojení šroubení přípojek otopného tělesa,
b) sejmutí otopného tělesa z konzol,
c) vylití zbytku vody z otopných těles.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vypuštění vody z otopných těles před jejich demontáží; toto vypuštění se oceňuje položkou číslo 735 46-4811 Vypuštění vody z otopných soustav této části ceníku,
b) demontáž konzol a držáků otopných těles; tato demontáž se oceňuje položkou číslo 735 29-1800 Demontáž konzol do odpadu této části ceníku.
1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

Část C 01 - KOTELNY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby kotelen (obor TSKP 731 - Kotelny) teplovodních s pracovní teplotou do 115oC a nízkotlakých parních do nejvyššího pracovního přetlaku 0,07 MPa, určených k vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. Položky pro ocenění obsahují i dodávku a montáž pomocného materiálu potřebného k provedení oprav, pokud není popisem položek stanoveno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vypuštění vody z kotlů při opravách; toto vypuštění se oceňuje položkami číslo 731 39 - 1811 až -1825 části B 01 Demontáž kotelen, a to jen tehdy, není-li při opravách kotlů oceňována i demontáž kotlů,
b) přípravu použitých kotlových článků k opětovné montáži v položkách pro ocenění montáže použitých kotlů; tyto práce se oceňují položkami číslo 731 19 - 0911 až - 0916 této části ceníku,
c) vyzkoušení použitých kotlových článků při přípravě článků k opětovné montáži; tyto práce se oceňují položkami číslo 731 19 - 0991 až - 0994 této části ceníku,
d) tlakové zkoušky kotlů po opravě nebo montáži použitých kotlů; tyto zkoušky se oceňují položkami číslo 731 19-1937 až -1939 této části ceníku,
e) vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot při opravách a údržbě kotelen; tyto práce se oceňují položkami souboru 731 89 - Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot kotelen části B 01 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

392. Platnost položek

3921. Pro oceňování přesunu hmot jsou určeny položky uvedené v části A 01 tohoto ceníku.

Část C 02 - STROJOVNY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby strojoven (obor TSKP 732 - Strojovny) určených k vytápění a přípravě teplé užitkové vody.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. Položky obsahují i dodávku a montáž pomocného materiálu potřebného k provedení oprav, pokud není popisem položek stanoveno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) opravy a úpravy (rekonstrukce) tlakových částí nádob podle čl. 146 ČSN 69 0012, které smí provádět pouze oprávněný závod (výrobce),
b) provozní revize tlakových nádob podle čl. 80 - 116 ČSN 69 0012, prováděné revizními techniky provozovatele,
c) vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot při opravách a údržbě strojoven; tyto práce se oceňují položkami souboru 732 89 - Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven části B 02 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

33. Obsah položek

331. Opravy ohříváků a výměníků

3311. V položkách pro ocenění odšroubování víka ohříváků, sejmutí hlavy nebo čela jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vypuštění vody z topné vložky a pláště,
b) odpojení od otopné soustavy rozpojením přírubových spojů,
c) sejmutí víka nebo čela a vysunutí topné vložky.
3312. Demontáž armatur, popř. jiných dílů připojení bránící vysunutí topných vložek, se oceňuje samostatně položkami příslušné části B 01 až B 05 tohoto ceníku.
3313. V položkách pro ocenění montáže víka, hlavy nebo čela nejsou zakalkulovány náklady na dodávku nových topných vložek při jejich případné výměně; tato dodávky se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

39. Přesun hmot

392. Platnost položek

3921. Pro oceňování přesunu hmot platí položky uvedené v části A 02 tohoto ceníku.

Část C 03 - ROZVOD POTRUBÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část jsou určeny pro oceňování oprav a údržby rozvodů potrubí (obor TSKP 733 - Rozvod potrubí) ústředního vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. Položky obsahují i dodávku a montáž pomocného materiálu potřebného k provedení oprav, pokud není popisem položek stanoveno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na tlakové zkoušky potrubí po provedené opravě; tyto zkoušky se oceňují položkami číslo 733 19 - 0107 až - 0246 Tlakové zkoušky potrubí části A 03 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Montáž potrubí

3211. Položky pro ocenění montáže potrubí jsou určeny výhradně pro práce při opravách a údržbě na stávajících objektech.

33. Obsah položek

331. Montáž potrubí

3311. V položkách pro ocenění montáže nejsou zakalkulovány náklady na dodávku trubek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

39. Přesun hmot

392. Platnost položek

3921. Pro oceňování přesunu hmot platí položky uvedené v části A 03 tohoto ceníku.

Část C 04 - ARMATURY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby armatur (obor TSKP 734 - Armatury) ústředního vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

311. Položky obsahují i dodávku a montáž pomocného materiálu potřebného k provedení oprav, pokud není popisem položek stanoveno jinak.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah položek

331. Zpětná montáž závitových armatur

3311. V položkách pro ocenění zpětné montáže regulačních ventilů a kohoutů, hlavic ručního a termostatického ovládání není zakalkulováno nastavení trvalé regulace podle čl. 133 ČSN 01 3452. Toto nastavení se oceňuje položkami číslo 735 00 - 0911 až - 0912 Vyregulování ventilů a kohoutů části C 05 tohoto ceníku.

39. Přesun hmot

392. Platnost položek

3921. Pro oceňování přesunu hmot platí položky uvedené v části A 04 tohoto ceníku.

Část C 05 - OTOPNÁ TĚLESA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby otopných těles (obor TSKP 735 - Otopná tělesa) ústředního vytápění.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. Položky obsahují i dodávku a montáž pomocného materiálu potřebného k provedení oprav, pokud není popisem položek stanoveno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot při opravách a údržbě otopných těles; tyto práce se oceňují položkami souboru 735 89 - Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles části B 05 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

392. Platnost položek

3921. Pro oceňování přesunu hmot jsou určeny položky uvedené v části A 05 tohoto ceníku.

PŘÍLOHY

Skladby komponentů instalací ústředního vytápění


 

Příloha 1/1 800-731 Část A 01 Kotelny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha 1/2 800-731 Část A 02 Strojovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha 1/3 800-731 Část A 03 Rozvod potrubí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha 1/4 800-731 Část A04 Armatury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha 1/5 800-731 Část A05 Otopná tělesa


© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00