800 - 775 - Podlahy vlysové, parketové a povlakové


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění vlysových, parketových a povlakových podlah na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Podlahy vlysové a parketové
Část A 02 - Podlahy povlakové
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Podlahy vlysové a parketové
Část B 02 - Podlahy povlakové
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Podlahy vlysové a parketové
Část C 02 - Podlahy povlakové

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování podlah vlysových, parketových a povlakových na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.
Ceník je určen i pro oceňování podlah vlysových, parketových a povlakových na provozních souborech.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně.

35. Způsob měření

351. Plocha podlah vlysových, parketových a povlakových se určuje v m2 z rozměrů podlah podle projektu. Položené prahové plochy průběžných podlah se připočítávají.
352. Z celkové plochy podlah se odečítají plochy nepoložených částí podlah a plochy s podlahovinou jiného druhu jednotlivě větší než 0,25 m2.
353. Plocha šikmých podlah se měří ve sklonu.
354. Délka soklíků a lišt se určuje v m z rozměrů podlah podle projektu. Z celkové délky soklíků a lišt se odečítají dveřní otvory jmenovitou šířkou, ostatní přerušení délkou podle projektu.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2); toto lešení se oceňuje položkami ceníku 800-3 Lešení.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího
rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování vlysových, parketových a plovoucích lamelových podlah (obor TSKP 775 - Podlahy vlysové a parketové).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách podlah jsou zakalkulovány i náklady na olištování stěn dřevěnými přibíjenými lištami.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) pastování;
tato práce se oceňuje samostatně položkou č. 775 59-9110 Pastování podlah vlysových a parketových této části ceníku.
b) nátěry;
tato práce se oceňuje položkami části A 01 ceníku Nátěry, položkami 775 59-9.. části A 01 tohoto ceníku
c) dodávku a osazení špalíků a latí pro připevnění soklíků a lišt;
tyto se oceňují příslušnými položkami ceníků 801-1 Běžné stavební práce a 801-4 Opravy a údržba.
1314. Pokud se k ocenění používá samostatná dodávka materiálu, povyšuje se množství o prořez a ztratné:
Ztratné se doporučuje ve výši:
- podlahové soklíky a lišty                                   5 %
- krytina vlysová a parketová                              2 %
- krytina laminátová                                             5 %
- separační podložky                                           3 %

Část A 02 - PODLAHY POVLAKOVÉ - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování povlakových podlah (obor TSKP 776 - Podlahy povlakové).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku soklíků, lišt, podložek pod povlakové podlahy, podlahových krytin, hran stupňů a profilů;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné se doporučuje ve výši:
- soklíky, lišty a profily 2 %
- pásy z podlahové krytiny (vyjma textilní)             3 %
- podložky, stupnice a podstupnice                        3 %
- čtverce z podlahové krytiny                                  4 %
- pásy z podlahové krytiny textilní                           5 %
- hrany stupňů                                                         5 %
b) pastování;
tato práce se oceňuje samostatně cenou pol.č. 776 99-9110 Pastování a vyleštění povlakových podlah této části ceníku.

Část B 01 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ - DEMONTÁŽ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování demontáže vlysových a parketových podlah (obor TSKP 775 - Podlahy vlysové a parketové).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část B 02 - PODLAHY POVLAKOVÉ - DEMONTÁŽ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování demontáže povlakových podlah (obor TSKP 776 - Podlahy povlakové).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách demontáže podlah nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
c) demontáž podlahových soklíků a lišt;
tato práce se oceňuje samostatně položkou čís. 776 40-1800 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo z PVC této části ceníku.

Část C 01 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování oprav a údržby vlysových a parketových podlah (obor TSKP 775 - Podlahy vlysové a parketové).

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

322. Položky pro doplnění podlah vlysových a parketových nejsou určeny pro opravy vlysových a parketových podlah v plochách jednotlivě větších než 4 m2. Opravy vlysových a parketových podlah v plochách jednotlivě větších než 4 m2 se oceňují položkami části A 01 Podlahy vlysové a parketové tohoto ceníku.

35. Způsob měření

351. Množství oprav se určuje v kusech jednotlivých opravovaných ploch vymezené velikosti.

39. Přesun hmot

391. Pro oceňování přesunu hmot platí položky uvedené v části A 01 tohoto ceníku.

Část C 02 - PODLAHY POVLAKOVÉ - OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování oprav a údržby povlakových podlah (obor TSKP 776 - Podlahy povlakové).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku podlahových krytin; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

322. Položky pro opravu povlaku nejsou určeny pro opravy povlakových podlah v plochách jednotlivě větších než 2 m2. Opravy povlakových podlah v plochách jednotlivě větších než 2 m2 se oceňují položkami části A 02 Podlahy povlakové tohoto ceníku.

35. Způsob měření

351. Množství oprav se určuje v kusech jednotlivých opravovaných ploch vymezené velikosti.

39. Přesun hmot

391. Pro oceňování přesunu hmot platí položky uvedené v části A 01 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00