800 - 782 - Obklady a dlažby z kamene


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění montáže konstrukcí z přírodního a konglomerovaného kamene (dále jen "konstrukce z kamene") na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Dlažby z kamene
Část A 02 - Obklady z kamene

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování montáže dlažeb a obkladů z kamene na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.
Ceník je určen i pro oceňování montáže dlažeb a obkladů z kamene na provozních souborech.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodatečnou úpravu lícních rozměrů prvků.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) výplň dilatačních spár;
tato práce se oceňuje samostatně položkou č.782 99-9100 Výplň dilatační spáry trvale pružným tmelem,
b) práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

132. Zednické výpomoci

1322. V položkách jsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci:
a) dodání spojovacích a spárovacích malt,
b) práci pomocníka,
c) zřízení a odstranění pomocných podpěrných konstrukcí pro podepření základních a vyvěšených vrstev a pro podepření podkladů,
d) zajištění díla proti poškození jednoduchými optickými výstrahami.

133. Sazby zednických výpomocí

1331. Sazby za nedodávané zednické výpomoci jsou uvedeny v příloze tohoto ceníku.
1332. Pokud se dodavatel zednických výpomocí dohodne s dodavatelem kamenických prací, lze těchto sazeb použít pro oceňování zednických výpomocí započtených podle čl.1322.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Pro volbu položky pro ocenění montáže je rozhodující líc konstrukce z kamene, nikoliv líc nosné stavební konstrukce.

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z malých prvků z kamene.
322. Položky souborů 772 .1- a 782 .1- Montáž obkladů z měkkých kamenů jsou určeny pro oceňování obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny II a III (např. vápenec, pískovec) podle ČSN 72 1800.
323. Položky souborů 772 .3- a 782 .3- Montáž obkladů z tvrdých kamenů jsou určeny pro oceňování obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny I (např. granodiorit) podle ČSN 72 1800.
324. Položky souboru 772 .0- Kladení dlažby z kamene jsou určeny pro oceňování dlažeb nebo obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny I, II a III podle ČSN 72 1800.
325. Položky jsou určeny jen pro oceňování montáže dlažeb při obvyklé tloušťce ložné vrstvy a obkladů při obvyklé tloušťce vyrovnávací vrstvy podle ON 73 3252.
326. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže prvků z břidlice; tato montáž se oceňuje individuální kalkulací.
327. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z kamene o ploše do 0,07 m2; tato montáž se oceňuje individuální kalkulací.
328. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z masivních prvků, vyjma těch masivních prvků, pro jejichž montáž jsou položky v tomto ceníku stanoveny.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 15 m vodorovně a 1,5 m svisle.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

H výška
š. šířky
tl. tloušťka
TM tmel

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a zatížení do 1,5 kPa; tyto náklady se oceňují položkami ceníku 800-3 Lešení.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - DLAŽBY Z KAMENE - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování montáže dlažeb, obkladů schodišťových stupňů a soklů z kamene (obor TSKP 772 - Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku desek z kamene včetně otvorů v lícních plochách;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné se doporučuje:
- u dlažeb ve výši 4%,
- u obkladů soklů a schodišťových stupňů se nestanoví.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Obklad vnějších bočních ploch schodnic se oceňuje položkami souboru 782 2.- Montáž obkladu podhledů.
312. Obklad soklů výšky přes 200 mm se oceňuje položkami souboru 782 1.- Montáž obkladu stěn.

33. Obsah položek

331. V položkách souborů 772 2.- Montáž obkladů schodišťových stupňů a 772 40 - Montáž obkladů soklů jsou zakalkulovány i náklady na dodávku a montáž kotev a příchytek (podle ON 74 2873 Kovové kotvy pro konstrukce z kamene) včetně vrtání otvorů pro kotvy a zalití kotev.

35. Způsob měření

351. Plocha dlažby se určuje v m2 pokládaných ploch podle projektu; z celkové plochy dlažby se odečítají plochy neosazené prvky z kamene jednotlivě větší než 0,25 m2.
352. Množství obkladu stupňů se určuje v m součtem délek stupňů podle projektu.
353. Množství obkladu soklů se určuje v m součtem délek soklů podle projektu; z celkové délky soklů se odečítají přerušení projektovanou délkou.
354. Výška šikmého soklu se měří kolmo na sklon soklu od vrchní hrany obkladu k přední hraně stupně.
355. Výška kaskádového soklu se měří kolmo na sklon od spojnice předních rohů obkladu soklu ke spojnici předních hran stupňů.

Část A 02 - OBKLADY Z KAMENE - ZŘÍZENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování montáže obkladů z kamene (obor TSKP 782 - Dokončovací práce - obklady z přírodního a konglomerovaného kamene).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) dodávku a montáž kotev a příchytek (podle ON 74 2873 Kovové kotvy pro konstrukce z kamene) včetně vrtání otvorů pro kotvy a zalití kotev.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
b) dodávku desek z kamene včetně otvorů v lícních plochách;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Montáž obkladu podhledů ostění se oceňuje položkami souboru 782 2.- Montáž obkladu podhledů.
312. Montáž obkladu svislého ostění přímo navazujícího na obklad stěny se oceňuje položkami souboru 782 1.- Montáž obkladu stěn.

32. Platnost položek

324. Položky souboru 782 2.- Montáž obkladu podhledů nejsou určeny pro oceňování montáže obkladu stropů, tato práce se oceňuje individuální kalkulací.

33. Obsah položek

331. V položkách čís. 782 .1-1120 Montáž obkladu z řemínků jsou zakalkulovány náklady na postřik cementovou maltou.

35. Způsob měření

351. Plocha kamenného obkladu se určuje v m2 z rozměrů obkládaných ploch podle projektu.

Část B 01 - DLAŽBY Z KAMENE - BOURÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Bourání (demontáž) konstrukcí z kamene, se oceňuje takto:
a) bourání (demontáž) dlažeb z kamene
- do suti
příslušnými položkami souboru 965 02-....Bourání kamenných dlažeb části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
- k dalšímu použití
individuální kalkulací,
b) bourání (demontáž) obkladů soklů a schodišťových stupňů z kamene – individuální kalkulací.

Část B 02 - OBKLADY Z KAMENE - BOURÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Bourání (demontáž) obkladů z kamene se oceňuje individuální kalkulací.

Část C 01 - DLAŽBY Z KAMENE – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Opravy a údržba dlažeb, soklů a stupňů z kamene se oceňují individuální kalkulací.

Část C 02 - OBKLADY Z KAMENE – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Opravy a údržba obkladů z kamene se oceňují individuální kalkulací.

Příloha: Sazby zednických výpomocí

A01 Dlažby z kamene

77221 Montáž obkladu stupňů deskami z měkkých kamenů

772211302RYY Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.3 cm 124,00 Kč

772211303RYY Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.4 a 5 cm 126,50 Kč

772211304RYY Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.6 a 7 cm 128,50 Kč

772211305RYY Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.8 a 9 cm 130,50 Kč

772211306RYY Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.10-12 cm 133,00 Kč

772211413RYY Obklad stupňů,kamen měkký,podstup.deskami tl.3 cm 106,50 Kč

772211414RYY Obklad stupňů,kamen měkký,podst.deskami tl.4 a 5cm 108,50 Kč

 

77223 Montáž obkladu stupňů deskami z tvrdých kamenů

772231302RYY Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm 124,00 Kč

772231303RYY Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.4 a 5 cm 126,50 Kč

772231304RYY Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.6 a 7 cm 128,50 Kč

772231305RYY Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.8 a 9 cm 130,50 Kč

772231306RYY Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.10-12 cm 133,00 Kč

772231413RYY Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm 109,50 Kč

772231414RYY Obklad stupňů,kámen tvrdý,podst.deskami tl.4 a 5cm 111,50 Kč

 

77240 Montáž obkladu soklů deskami z kamene

772401123RYY Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm 59,20 Kč

772401124RYY Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. 4 a 5 cm 60,30 Kč

772401125RYY Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. 6 a 7 cm 61,40 Kč

772402123RYY Obklad soklů kaskádových kamenem tl. 3 cm 81,30 Kč

772402124RYY Obklad soklů kaskádových kamenem tl. 4 - 5 cm 83,00 Kč

772402125RYY Obklad soklů kaskádových kamenem tl. 6 - 7 cm 84,90 Kč

772403123RYY Obklad soklů šikmých kamenem tl. 3 cm 148,50 Kč

772403124RYY Obklad soklů šikmých kamenem tl. 4 - 5 cm 149,50 Kč

772403125RYY Obklad soklů šikmých kamenem tl. 6 - 7 cm 150,50 Kč

 

77250 Kladení dlažby z kamene do malty

772501140RYY Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm 251,00 Kč

772501150RYY Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm 254,00 Kč

772501160RYY Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.6-7 cm 256,50 Kč

772501170RYY Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.8-9 cm 259,00 Kč

772501180RYY Dlažba z kamene,pravoúhl.desek, prostá tl.10-12 cm 262,00 Kč

772502140RYY Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm, tl.3 cm 251,50 Kč

772502150RYY Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.4-5 cm 254,00 Kč

772502160RYY Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.6-7 cm 257,00 Kč

772502170RYY Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.8-9 cm 259,50 Kč

772502180RYY Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.10-12 262,50 Kč

772503140RYY Dlažba z kamene diagonální ze 2 druhů, tl. 3 cm 260,00 Kč

772503150RYY Dlažba z kamene diagonální ze 2 druhů, tl.4 - 5 cm 263,00 Kč

772503160RYY Dlažba z kamene diagonální ze 2 druhů, tl.6 - 7 cm 266,00 Kč

772503170RYY Dlažba z kamene diagonální ze 2 druhů, tl.8 - 9 cm 269,00 Kč

772503180RYY Dlažba z kamene diagonální ze 2 druhů, tl.10-12 cm 272,00 Kč

772504140RYY Dlažba z kamene vzorovaná z více druhů, tl. 3 cm 266,50 Kč

772504150RYY Dlažba z kamene vzorovaná z více druhů, tl. 4-5 cm 269,50 Kč

772504160RYY Dlažba z kamene vzorovaná z více druhů, tl. 6-7 cm 273,00 Kč

772504170RYY Dlažba z kamene vzorovaná z více druhů, tl. 8-9 cm 276,50 Kč

772504180RYY Dlažba z kamene vzorovaná z více druhů,tl.10-12 cm 280,00 Kč

772505140RYY Dlažba z kamene vzorovaná diagonální, tl. 3 cm 270,50 Kč

772505150RYY Dlažba z kamene vzorovaná diagonální, tl .4 - 5 cm 274,50 Kč

772505160RYY Dlažba z kamene vzorovaná diagonální, tl. 6 - 7 cm 278,00 Kč

772505170RYY Dlažba z kamene vzorovaná diagonální, tl. 8 - 9 cm 281,00 Kč

772505180RYY Dlažba z kamene vzorovaná diagonální, tl.10-12 cm 285,00 Kč

772506140RYY Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 3 cm 346,00 Kč

772506150RYY Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 4-5 cm 353,00 Kč

772506160RYY Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 6-7 cm 358,50 Kč

772506170RYY Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 8-9 cm 365,50 Kč

772506240RYY Dlažba z kamene, ze zlomků s úpravou, tl. 3 cm 395,50 Kč

772506250RYY Dlažba z kamene, ze zlomků s úpravou, tl. 4 - 5 cm 404,00 Kč

772506260RYY Dlažba z kamene, ze zlomků s úpravou, tl. 6 - 7 cm 412,50 Kč

772506340RYY Dlažba z kamene, ze zlomků bez úpravy, tl. 3 cm 328,00 Kč

772506350RYY Dlažba z kamene, ze zlomků bez úpravy, tl. 4-5 cm 333,50 Kč

772506360RYY Dlažba z kamene, ze zlomků bez úpravy, tl. 6-7 cm 339,00 Kč

772506370RYY Dlažba z kamene, ze zlomků bez úpravy, tl. 8-9 cm 346,00 Kč

772507140RYY Dlažba z kamene různé tl., s úpravou, tl. 3-15 cm 451,00 Kč

772507340RYY Dlažba z kamene různé tl., bez úpravy, tl. 3-15 cm 365,50 Kč

 

A02 Obklady z kamene

78211 Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů

782111120RYY Obklad stěn kamenem měkkým do 2,5 cm, řemínky 415,50 Kč

782111130RYY Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 1 a 2 cm 261,00 Kč

782111140RYY Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 2,5 a 3 cm 265,00 Kč

782111150RYY Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 4 a 5 cm 271,50 Kč

 

78213 Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů

782131130RYY Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 1 a 2 cm 285,50 Kč

782131140RYY Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm 291,00 Kč

782131150RYY Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm 295,50 Kč

 


78221 Montáž obkladu podhledů deskami z měk. kamenů

782211130RYY Obklad podhledů, kámen měkký, líc rovný, tl. 1-2cm 954,00 Kč

782211140RYY Obklad podhledů,kámen měkký,líc rovný,tl. 2,5-3 cm 981,00 Kč

782211150RYY Obklad podhledů,kámen měkký, líc rovný, tl. 4-5 cm 991,00 Kč

 

78223 Montáž obkladu podhledů deskami z tvrd. kamenů

782231130RYY Obklad podhledů,kámen tvrdý, líc rovný, tl. 1-2 cm 994,00 Kč

782231140RYY Obklad podhledů,kámen tvrdý,líc rovný,tl. 2,5-3 cm 1 030,00 Kč

782231150RYY Obklad podhledů,kámen tvrdý, líc rovný, tl. 4-5 cm 1 038,00 Kč

 

78231 Montáž obkladu sloupů deskami z měkkých kamenů

782311120RYY Obklad sloupů kamenem měkkým svislým, řemínky 431,00 Kč

782311130RYY Obklad sloupů kamenem měkkým svislým tl.1 a 2 cm 329,00 Kč

782311140RYY Obklad sloupů kamenem měkkým svislým tl.2,5 a 3 cm 352,50 Kč

782311150RYY Obklad sloupů kamenem měkkým svislým tl.4 a 5 cm 361,50 Kč

 

78233 Montáž obkladu sloupů deskami z tvrdých kamenů

782331130RYY Obklad sloupů kamenem tvrdým, svislé, tl. 1 a 2 cm 358,00 Kč

782331140RYY Obklad sloupů kamenem tvrdým, svislé, tl.2,5 a 3cm 385,50 Kč

782331150RYY Obklad sloupů kamenem tvrdým, svislé, tl.4 a 5 cm 395,00 Kč

 

78251 Montáž obkladu ostění deskami z měkkých kamenů

782511322RYY Obklad ostění kamenem měkkým tl. 1 - 2 cm 445,00 Kč

782511323RYY Obklad ostění kamenem měkkým tl. 2,5 - 3 cm 487,00 Kč

782511324RYY Obklad ostění kamenem měkkým tl. 4 - 5 cm 495,50 Kč

 

78253 Montáž obkladu ostění deskami z tvrdých kamenů

782531322RYY Obklad ostění kamenem tvrdým tl. 1 - 2 cm 500,00 Kč

782531323RYY Obklad ostění kamenem tvrdým tl. 2,5 - 3 cm 521,00 Kč

782531324RYY Obklad ostění kamenem tvrdým tl. 4 - 5 cm 531,00 Kč

 

78261 Montáž obkladu parapetů deskami z měkkých kamenů

782611322RYY Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 1 a 2 cm 233,50 Kč

782611323RYY Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 2,5 a 3 cm 244,50 Kč

782611324RYY Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 4 a 5 cm 248,00 Kč

782611325RYY Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 6 a 7 cm 251,50 Kč

782611326RYY Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 8 a 9 cm 255,50 Kč

782611327RYY Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 10 až 12 cm 259,00 Kč

 


78263 Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů

782631322RYY Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 1 a 2 cm 247,50 Kč

782631323RYY Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm 253,00 Kč

782631324RYY Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 4 a 5 cm 256,50 Kč

782631325RYY Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 6 a 7 cm 260,00 Kč

782631326RYY Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 8 a 9 cm 264,00 Kč

782631327RYY Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 10 až 12 cm 267,50 Kč

 

78299 Výplň dilatační spáry

782999100RYY Výplň dilatační spáry šířky do 2 cm, H 3 - 10 cm 112,50 Kč

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00