800 - 771 - podlahy z dlaždic a obklady keramické


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění podlah z dlaždic a obkladů keramických na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech) uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Podlahy z dlaždic
Část A 02 - Obklady keramické
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Podlahy z dlaždic
Část C 02 - Obklady keramické

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování podlah z dlaždic a obkladů keramických na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.
Ceník je určen i pro oceňování podlah z dlaždic a keramických obkladů na provozních souborech.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
- dlažby a obklady proti chemickým vlivům položkami ceníku 800 - 715 Izolace proti chemickým vlivům
- odstranění dlažeb a obkladů položkami ceníku 801-3 Bourání konstrukcí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek. (Technické podmínky k dispozici na http://www.cenovasoustava.cz)

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

d. průměr
H výška
MC malta cementová
PE polyethylen
SMS suchá maltová směs
tl. tloušťka
TM tmel
v. výška

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto nákladyjsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet
úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny).
Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená.
Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY


Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - PODLAHY Z DLAŽDIC

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování podlah z dlaždic (obor TSKP 771 - Podlahy z dlaždic).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
vytvoření jakýchkoliv vzorů
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
dodávku dlaždic a obkladaček;
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné se doporučuje:
- dlaždice a obkládačky           4-10 %
- mozaika                                      5 %
- při diagonálním kladení            10 %

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Užití položek

321. Příplatek k položce za plochu do 5 m2 jednotlivě je určen i pro prostory o podlahové ploše do 5 m2 (např. boxy, WC, sprchové kouty, kabiny a šatny) ohraničené předem osazenými pevnými příčkami na souvisle položené podlaze plochy přes 5 m2.

33. Obsah položek

331. Podlahy

3311. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) kladení podlah ve sklonu do 20°
b) úpravy dilatačních spár.
3312. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) výplně dilatačních spár;
tyto práce se oceňují položkami souboru 773 99 ceníku 800 - 773 Podlahy teracové a podlahy syntetické
b) kladení podlah ve sklonu přes 20°;
tyto práce se oceňují položkami č. 771 5. - 9792 Příplatek za podlahy v omezeném prostoru této části ceníku
c) kladení podlah v chladírnách a mrazírnách;
tyto práce se oceňují položkami č. 771 5. - 9792 Příplatek za podlahy v omezeném prostoru této části ceníku
d) kladení podlah v omezeném prostoru;
tyto práce se oceňují položkami č. 771 5. - 9792 Příplatek za podlahy v omezeném prostoru této části ceníku, za každé omezení jednotlivě

332. Soklíky a schodiště

3321. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) spojovací a spárovací maltu
b) osazení obkladů na zakřivené konstrukce
c) osazení obkladů v omezeném prostoru
3322. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) podkladní omítku včetně postřiku cementovou maltou;
tato omítka se oceňuje položkou č. 612 45 - 6212 ceníku 801 - 1 Běžné stavební práce.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 1,6 m svisle.

35. Způsob měření

351. Podlahy

3511. Plocha podlah se určuje v m2 z rozměrů podlah podle projektu. Z celkové plochy se odečítají plochy nepoložených částí jednotlivě větší než 0,25 m2. Prahové plochy průběžných podlah se připočítávají, a to k větší ploše.
3512. Plocha šikmých podlah přes 5 se určuje v m2v rovině sklonu.
3513. Množství pisoárových pásků, žlábků a zařezání obkladů se určuje v m půdorysné délky za každou řadu jednotlivě.
3514. Plocha podlah v omezeném prostoru se určuje v m2 z rozměrů podle projektu:
a) u podlah prováděných ve vynucené poloze plochou podlahy ohraničené prostorem užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
b) u podlah pod stroji plochou největšího čtyřstranného pravoúhelníka opsaného půdorysu stroje
c) u podlah pod potrubím součinem délky potrubí nad podlahou a šířky půdorysného průmětu potrubí zvětšeného na každou stranu o 150 mm; plocha překrytí se počítá jen jednou.

352. Soklíky

3521. Délka soklíků rovných a soklíků s požlábkem se určuje v m jejich délky podle projektu.
3522. Délka soklíků schodišťových šikmých se určuje v m vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně v rovině sklonu podle projektu. Výška se měří kolmo na sklon soklíku od vrchní hrany soklíku k přední hraně stupně.
3523. Délka soklíků schodišťových stupňovitých se určuje v m z půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu.

353. Schodiště

3531. Plocha obkladů schodišťových stupňů se určuje v m2 z rozměrů stupně podle projektu součtem ploch obkladu stupnice a podstupnice.
3523. Plocha obkladů schodnic se určuje v m2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů schodnice podle projektu. Plochy proniků čel se neodečítají.
3533. Plocha obkladů čel schodišťových stupňů se určuje v m2 součinem půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu a násobku 1,5 výšky stupně.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa ; toto lešení se oceňuje položkami ceníku 800 - 3 Lešení.

Část A 11 - KLADENÍ PODLAH Z DLAŽDIC

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování podlah z dlaždic (obor TSKP 771 - Podlahy z dlaždic).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. Položky obsahují pouze náklady na práci.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné se doporučuje:
- dlaždice a obkládačky                       4 - 10 %
- mozaika                                                     5 %
- při diagonálním kladení                           10 %
- dilatační a přechodové lišty               5 - 10 %
- tmely a spárovací hmoty                           5 %

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah položek

331. Podlahy

3311. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) zametení podkladu
b) rozměření plochy
c) rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích
d) příprava a nanesení tmele na plochu
e) řezání dlaždic běžnou řezačkou dlažby
f) kladení dlaždic
g) spárování
h) čištění dlažby, odstranění odpadu
i) kladení podlah ve sklonu do 20°
3312. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku materiálu a to dlažby i lepicích a spárovacích hmot
b) kladení podlah ve sklonu přes 20°;
tyto práce se oceňují položkami č. 771 5. - 9792 Příplatek za podlahy v omezeném prostoru části A 01
c) kladení podlah v chladírnách a mrazírnách;
tyto práce se oceňují položkami č. 771 5. - 9792 Příplatek za podlahy v omezeném prostoru části A 01
d) kladení podlah v omezeném prostoru;
tyto práce se oceňují položkami č. 771 5. - 9792 Příplatek za podlahy v omezeném prostoru části A 01, za každé omezení jednotlivě.

332. Soklíky a schodiště

3321. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) zametení podkladu
b) rozměření plochy
c) rozbalení balíků, třídění dlaždic
d) příprava a nanesení tmele na plochu
e) úprava rozměru dlaždic řezáním běžnou řezačkou dlažby
f) kladení dlaždic
g) spárování
h) čištění dlažby, odstranění odpadu
i) osazení obkladů na zakřivené konstrukce
j) osazení obkladů v omezeném prostoru
3322. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku materiálu a to dlažby i lepicích a spárovacích hmot

333. Vyrovnání podkladu pod dlažby

3331. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) zametení podkladu
b) rozmíchání suché směsi s vodou
c) rozprostření a uhlazení malty ocelovým hladítkem
3332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku nivelační hmoty

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 1,6 m svisle.

35. Způsob měření

351. Podlahy

3511. Plocha podlah se určuje v m2 z rozměrů podlah podle projektu. Z celkové plochy se odečítají plochy nepoložených částí jednotlivě větší než 0,25 m2. Prahové plochy průběžných podlah se připočítávají, a to k větší ploše.
3512. Plocha šikmých podlah přes 5 se určuje v m2 v rovině sklonu.
3513. Množství řezání dlažeb se určuje v m délky za každou řadu jednotlivě.
3514. Plocha podlah v omezeném prostoru se určuje v m2 z rozměrů podle projektu:
a) u podlah prováděných ve vynucené poloze plochou podlahy ohraničené prostorem užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
b) u podlah pod stroji plochou největšího čtyřstranného pravoúhelníka opsaného půdorysu stroje
c) u podlah pod potrubím součinem délky potrubí nad podlahou a šířky půdorysného průmětu potrubí zvětšeného na každou stranu o 150 mm; plocha překrytí se počítá jen jednou.

352. Soklíky

3521. Délka soklíků rovných se určuje v m jejich délky podle projektu.
3522. Délka soklíků schodišťových šikmých se určuje v m vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně v rovině sklonu podle projektu. Výška se měří kolmo na sklon soklíku od vrchní hrany soklíku k přední hraně stupně.
3523. Délka soklíků schodišťových stupňovitých se určuje v m z půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu.

353. Schodiště

3531. Plocha obkladů schodišťových stupňů se určuje v m2 z rozměrů stupně podle projektu, stupnice a podstupnice samostatně.
3523. Plocha obkladů schodnic se určuje v m2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů schodnice podle projektu. Plochy proniků čel se neodečítají.
3533. Plocha obkladů čel schodišťových stupňů se určuje v m2 součinem půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu a násobku 1,5 výšky stupně.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa; toto lešení se oceňuje položkami ceníku 800 - 3 Lešení.

Část A 02 - OBKLADY KERAMICKÉ A SKLOVLÁKNITÉ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování obkladů keramických (obor TSKP 781 - Obklady keramické).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) spojovací a spárovací maltu nebo tmel
b) osazení obkladů na zakřivené konstrukce
c) konečné osazení krabic elektrického vedení, vanových dvířek, komínových zděří apod. do líce obkladu
d) úpravy dilatačních spár
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodávku obkladaček a dlaždic; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné se doporučuje:
- obkládačky a dlaždice             4 %
- mozaika                                   5 %
- při diagonálním kladení         10 %
- podkladní omítku včetně postřiku cementovou maltou;
tato omítka se oceňuje jen při obkladech do malty, a to jen položkou č. 612 45 - 6212 ceníku 801 - 1 Běžné stavební práce
- podklady pod obklady lepené do tmelu;
tyto podklady se oceňují příslušnými položkami podle druhu podkladu (např. omítka se ocení položkou č. 612 45 -1121 ceníku 801 - 1 Běžné stavební práce)
- zařezání obkladů podél spádu pisoárového žlábku;
tato práce se oceňuje položkou č. 771 57 - 4301 části A 01 tohoto ceníku
- osazení obkladů stěn chladíren a mrazíren;
tyto práce se oceňují položkami č. 781 .. - 9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru této části ceníku
- osazení obkladů stěn nádrží (např. bazénů, filtrů atd.);
tyto práce se oceňují položkami č. 781 .. - 9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru této části ceníku
- osazení obkladů stěn v omezeném prostoru;
tyto práce se oceňují položkami č. 781 .. - 9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru této části ceníku, za každé omezení jednotlivě
- výplně dilatačních spár;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací
- práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací
- spárovací maltu nebo tmel, které jsou určeny pouze pro vyplnění spár, popř. i za účelem vodotěsnosti těchto spár; tyto práce se oceňují příplatkem za spárovací hmotu u příslušných souborů položek
1315. V položkách souborů 781 10 až 781 32 nejsou zakalkulovány ani náklady na vyrovnávací, penetrační, lepicí a spárovací hmoty a na jakékoliv lišty;
tyto dodávky se také oceňují ve specifikaci.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Obklady stropů, samostatných pilířů a sloupů se oceňují skladebně položkami příslušných obkladů a položkami čís. 781 .. - 9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru této části ceníku.
312. Obklady dna nádrží se oceňují skladebně položkami příslušných obkladů a položkami č. 781 .. -9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru této části ceníku.
313. Obklady základů se oceňují skladebně položkami příslušných podlah z dlaždic a položkami č. 771 .. - 9792 Příplatek za podlahy v omezeném prostoru části A 01 tohoto ceníku.

32. Užití položek

321. Položky souborů 781 5. - Montáž obkladů ostění a 781 6. - Montáž obkladů parapetů platí pro samostatně obkládané parapety a ostění.
322. Položky souborů 781 4. - Montáž obkladů vnitřních stěn a 781 7. - Montáž obkladů vnějších stěn neplatí pro obklady žlabů filtrů; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.
323. Příplatek k položce pro ocenění za plochu do 10 m2 jednotlivě platí pro obklady jednotlivých souvislých ploch včetně jejich zalomení v koutech a na hranách.

4. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

35. Způsob měření

351. Plocha obkladů stěn a stropů se určuje v m2 z rozměrů obkládaných konstrukcí podle projektu. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů a neobkládané plochy jednotlivě větší než 0,25 m2. Svislé a vodorovné plochy výstupků, ústupků, parapetů, a ostění se připočítávají.
352. Množství obkladů samostatných parapetů, ostění a nadpraží se určuje v m půdorysné délky za každou řadu jednotlivě.
353. Množství zařezání obkladů podél pisoárového žlábku se určuje v m půdorysné délky za každou řadu jednotlivě.
354. Plocha obkladů samostatných pilířů a sloupů se určuje v m2 z rozměrů obkladů podle projektu; tato plocha se násobí součinitelem 1,10.
355. Plocha obkladů v omezeném prostoru se určuje v m2 podle zásad čl. 3514 části A 01 tohoto ceníku.
356. Plocha obkladů základů se určuje v m2 z rozměrů obkladů podle projektu.

Část A 12 – OBKLÁDÁNÍ STĚN OBKLÁDAČKAMI

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování obkladů keramických (obor TSKP 781 - Obklady keramické).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. Položky obsahují pouze náklady na práci.
V položkách jsou zakalkulovány náklady na:
a) osazení obkladů na zakřivené konstrukce
b) konečné osazení krabic elektrického vedení, vanových dvířek, komínových zděří apod. do líce obkladu
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady:
a) na dodávku materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci
Ztratné se doporučuje:
- obkládačky a dlaždice                             4 %
- mozaika                                                   5 %
- při diagonálním kladení                         10 %
- lišty                                                   5 - 10 %
- lepicí tmely a spárovací hmoty                5 %
b) podklady pod obklady;
tyto podklady se oceňují položkou 781 10-1111 Vyrovnání podkladu této části ceníku, nebo položkami podle druhu podkladu (např. omítka se ocení položkou č. 612 45 -1121 ceníku 801 - 1 Běžné stavební práce)
c) zařezání obkladů diamantovým kotoučem; tato práce se oceňuje položkou 781 11 1111 Řezání obkládaček diamantovým kotoučem této části ceníku
d) osazení obkladů stěn chladíren a mrazíren;
tyto práce se oceňují položkami č. 781 .. - 9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru části A 01,
e) osazení obkladů stěn nádrží (např. bazénů, filtrů atd.);
tyto práce se oceňují položkami č. 781 .. - 9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru části A 01 ceníku
f) osazení obkladů stěn v omezeném prostoru;
tyto práce se oceňují položkami č. 781 .. - 9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru této části ceníku, za každé omezení jednotlivě
g) výplně dilatačních spár; tato práce se oceňuje položkou 781 11-1131
h) práce bez pevné pracovní podlahy;
tyto práce se oceňují individuální kalkulací

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Obklady stropů, samostatných pilířů a sloupů se oceňují skladebně položkami příslušných obkladů a položkami čís. 781 .. - 9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru části A 01 ceníku.
312. Obklady dna nádrží se oceňují skladebně položkami příslušných obkladů a položkami č. 781 .. -9701 Příplatek za obklady v omezeném prostoru části A 01 ceníku.
313. Obklady základů se oceňují skladebně položkami příslušných podlah z dlaždic a položkami č. 771 .. - 9792 Příplatek za podlahy v omezeném prostoru části A 01 tohoto ceníku.

32. Užití položek

321. Položky souborů 781 31 - Obkládání ostění a 781 32 - Obkládání parapetů platí pro samostatně obkládané parapety a ostění.
322. Položky souborů 781 23 - Obkládání vnitřních stěn a 781 24 - Obkládání vnějších stěn neplatí pro obklady žlabů filtrů; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.
323. Příplatek k položce pro ocenění za plochu do 10 m2 jednotlivě platí pro obklady jednotlivých souvislých ploch včetně jejich zalomení v koutech a na hranách.

33. Obsah položek

331. Obklady

3311. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu od nesoudržných částic
b) rozměření plochy
c) rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích
d) příprava a nanesení tmele na plochu
e) řezání obkladaček běžnou řezačkou dlažby
f) kladení obkladaček
g) spárování
h) čištění obkladaček, odstranění odpadu
i) kladení podlah ve sklonu do 20°
3312. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku materiálu a to obkladaček i lepicích a spárovacích hmot

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

35. Způsob měření

351. Plocha obkladů stěn a stropů se určuje v m2 z rozměrů obkládaných konstrukcí podle projektu. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů a neobkládané plochy jednotlivě větší než 0,25 m2. Svislé a vodorovné plochy výstupků, ústupků, parapetů, a ostění se připočítávají.
352. Množství obkladů samostatných parapetů, ostění a nadpraží se určuje v m délky za každou řadu jednotlivě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad.
354. Plocha obkladů samostatných pilířů a sloupů se určuje v m2 z rozměrů obkladů podle projektu; tato plocha se násobí součinitelem 1,10.
355. Plocha obkladů v omezeném prostoru se určuje v m2 podle zásad čl. 3514 části A 01 tohoto ceníku.
356. Plocha obkladů základů se určuje v m2 z rozměrů obkladů podle projektu.

Část B 01 - PODLAHY Z DLAŽDIC - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Bourání podlah z dlaždic se oceňuje položkami ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část B 02 – OBKLADY KERAMICKÉ A SKLOVLÁKNITÉ - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Bourání obkladů keramických se oceňuje položkami ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část C 01 - PODLAHY Z DLAŽDIC – OPRAVY A ÚDRŽBA1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby podlah z dlaždic (obor TSKP 771 - Podlahy z dlaždic).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vysekání dlaždic a spojovacího materiálu
b) dodávku nových dlaždic a spojovacího materiálu.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
tyto práce se oceňují položkami ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Opravy soklíků se oceňují položkami oprav obkladů části A 02 tohoto ceníku.

32. Užití položek

321. Položky pro ocenění oprav podlah z dlaždic platí i pro opravy jednotlivých ploch do 0,5 m2. Plochy přes 0,5 m2 se oceňují položkami části A 01 tohoto ceníku.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 1,6 m svisle.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě podlah z dlaždic se oceňuje položkami souboru 998 77 - 1... části A 01 tohoto ceníku.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa; toto lešení se oceňuje položkami ceníku 800 - 3 Lešení.

Část C 02 - OBKLADY KERAMICKÉ A SKLOVLÁKNITÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby obkladů keramických (obor TSKP 781 - Obklady keramické).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) vysekání obkládaček a spojovacího materiálu
b) dodávku nových obkládaček a spojovacího materiálu
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;
tyto práce se oceňují položkami ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801 - 3 Bourání a podchycování konstrukcí

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Užití položek

321. Položky pro ocenění opravy obkladů keramických jsou určeny i pro opravy jednotlivých ploch do 0,5 m2. Plochy větší než 0,5 m2 se oceňují položkami části A 02 tohoto ceníku.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě obkladů keramických se oceňuje položkami souboru 998 78 - 1... části A 02 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00