800 - 784 - Malby a tapety


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

Ceník je členěn do následujících částí:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 – Zřízení maleb
Část A 02 – Zřízení tapet
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 – Odstranění maleb
Část B 02 – Odstranění tapet
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 – Opravy maleb
Část C 02 – Opravy tapet

12. Platnost

121. Ceník obsahuje položky pro ocenění maleb a tapetování na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "JKSO").
Položky lze použít i pro oceňování maleb, které jsou součástí provozních souborů.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) přesun hmot,
b) provedení maleb ze žebříku nebo z lešení,
c) uklizení spadaných materiálů.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Pro volbu položky je rozhodující:
a) u místnosti:
- s vodorovným stropem v jedné úrovni - světlá výška místnosti,
- s vodorovným stropem různých úrovní - světlá výška části místnosti odpovídající příslušné úrovni stropu,
- s ostatními stropy - největší světlá výška místnosti;
b) u schodiště - konstrukční výška podlaží,
c) není-li malba provedena v celé výšce místnosti nebo schodiště, je pro volbu položky rozhodující největší výška malby.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru místnosti nebo schodiště.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

H výška
tl. tloušťka

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou započteny náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), toto lešení lze oceňovat samostatně položkami ceníku 800-3 Lešení jen tehdy, je-li předepsáno projektem v případech, kdy malby v místnostech nelze provést ze žebříku, popř. malby na schodišti ze žebříku s nástavci.

52. Přesun hmot

511. Náklady na přesun hmot jsou započteny do jednotkových cen. Přesun hmot se proto u těchto prací samostatně neoceňuje.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:


 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 – ZŘÍZENÍ MALEB

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro malby (obor TSKP - Malby) na nových omítkách objektů uvedených v čl.121 Obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce pro které tato část ceníku neobsahuje položky, lze oceňovat:
a) úpravy venkovních povrchů a fasád položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) zatření drobných trhlinek v omítce (např. otvorů po hřebících, skobách) sádrováním,
b) očištění konstrukcí a zařízení.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vyspravení omítek maltou;
tyto práce lze oceňovat položkami ceníku 801-4 Opravy a údržba

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Pro volbu položek k oceňování maleb jednobarevných je rozhodující stejnobarevnost stěn a stropu jedné místnosti nebo schodišťového podlaží.
312. Pro volbu maleb jedno-, dvou- a vícebarevných s bílým stropem je rozhodující počet barev nebo jejich odstínů na všech konstrukcích (vyjma stropů) jedné místnosti nebo schodišťového podlaží. Za bílý strop se považuje strop nebo podhled jakékoliv barvy nebo odstínu.
313. Jednotlivé druhy barev vymezené svým úplným popisem se oceňují vždy samostatně, i když jsou prováděny v téže místnosti nebo schodišťovém podlaží.

32. Platnost položek

321. Položkami souborů 784 43- Malby klihové a 784 45- Malby z malířských směsí nelze oceňovat malby v sytém tónu (viz Terminologie – Cenová soustava RTS).
322. Položkami souborů 784 44- Malby latexové nelze oceňovat nátěry podlah; tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-773 Podlahy teracové a podlahy syntetické.

35. Způsob měření

351. Malby, pačokování a mydlení

3511. Množství maleb, pačokování a mydlení místností a maleb na schodišti (čl.4) se určuje samostatně pro jednotlivé druhy maleb v m2 součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) vypočtených z jejich rozměrů podle projektu,
a) plochy otvorů a nemalované plochy (např.obklady, nátěry, linkustrace) jednotlivě větší než 4 m2 se odečítají plochou přesahující 4 m2;
na sebe navazující nemalované plochy a otvory se pro odpočet sečítají;
nemalované plochy a otvory zasahující do plochy více druhů maleb se odečítají z plochy malby s největší výměrou a při stejné výměře z plochy malby s nejnižší cenou,
b) plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají,
c) plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu.
3512. Plocha maleb, pačokování a mydlení členitých stropů (např. trámových, žebrových, vlnitých) s trámy, žebry nebo vlnami
a) výšky do 150 mm se určuje v m2 půdorysné plochy stropu zvětšené o 20 %,
b) výšky přes 150 mm se určuje v m2 rozvinuté plochy stropu.
3513. Plocha maleb, pačokování a mydlení kleneb se určuje v m2 podle vzorce:
P = k . d(s + v)
kde
    P - plocha klenby (m2),
    d - délka klenby (m),
    s - světlost klenby (m),
    v - výška klenby (m),
    k - koeficient pro klenby:    - valené, 1,00
                                              - klášterní, neckové a zrcadlové, 1,20
                                              - křížové, české a kopule, 1,25

352. Linkrustace

3521. Plocha linkrustace se určuje v m2 z rozměrů konstrukce podle projektu. Linkrustace v pásech šířky do 0,50 m se určuje v množství 0,50 m2 na 1 m pásu. Z plochy linkrustace se odečítají plochy bez linkrustace jednotlivě větší než 0,25 m2.

353. Válečkování

3531. Plocha válečkování se určuje v m2 podle čl. 3511 s tím, že plochy nemalované podle čl. 3511 písm. a) se považují za plochyneválečkované.
3532. Plocha válečkování schodišťového soklu se určuje v m2
a) polovinou plochy schodiště podle čl. 3511 při výšce soklu do 1,50 m,
b) celou plochou schodiště podle čl. 3511 při výšce soklu přes 1,50 m.

354. Kanafas, šablonování plošné, vzorování, napuštění, izolování a vyhlazení

3541. Plocha kanafasu, šablonování plošného, vzorování, napuštění izolování a vyhlazení se určuje v m2 podle těchto úprav.

355. Bandážování, linkování a šablonování vlysů

3551. Bandážování, linkování a šablonování vlysů se určuje v m délky podle projektu.

ČÁST A 02 – ZŘÍZENÍ TAPET

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování tapetování (obor TSKP 785 - Tapetování) objektů uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku tapet;
tato dodávka se oceňuje dle specifikace.
Ztratné lze sjednat ve směrné výši:
- u tapet jednobarevných nebo s neutrálním vzorem        5%
- u tapet výšky vzoru do 100 mm                                     10%
- u tapet výšky vzoru přes 100 do 250 mm                      15%
- u tapet výšky vzoru přes 250 mm                                  20%
b) úpravu podkladu;
tyto práce lze oceňovat položkami příslušných ceníků stavebních prací.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Tapetování sloupů se oceňuje položkami souborů položek 785 41-1 Tapetování stěn.
312. Tapetování na spodních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny do 60°se oceňuje položkami souboru položek 785 41-3 tapetování stropů.

35. Způsob měření

351. Množství tapetování, obroušení a napuštění se určuje v m2 z rozměrů konstrukce podle projektu. Otvory v ploše jednotlivě do 0,50 m2 se neodečítají. Plochy ostění, nádpraží, průvlaků, výklenků nebo výstupků se připočítávají celou plochou.
352. Ukončení tapet z pásků se určuje v m délky pásku podle projektu.

ČÁST B 01 – ODSTRANĚNÍ MALEB

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování odstranění maleb (obor TSKP 784 - Malby) avšak jen tehdy, není-li projektována oprava maleb objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce, pro které tato část ceníku neobsahuje položky, lze oceňovat:
a) odstranění linkrustace položkami souborů 978 01- a 978 02- Otlučení omítek ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na shrnutí odstraněné malby v prostoru technologické manipulace pro přemístění a odvoz na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Odstranění maleb se určuje v m2 odstranění staré malby.

ČÁST B 02 – ODSTRANĚNÍ TAPET

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování odstranění tapet (obor TSKP 785 - Tapetování) objektů uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou započteny i náklady na shrnutí odstraněných tapet v prostoru technologické manipulace.
1314. V položkách nejsou započteny náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění odstraněných tapet z prostoru technologické manipulace na staveništní
deponii;
toto přemístění lze oceňovat položkami souboru položek 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava, ceníku
801-36 Bourání a podchycování konstrukcí.
b) odvoz odstraněných tapet ze staveništní deponie na určenou skládku;
tento odvoz lze oceňovat položkami souboru položek 979 08-1 Odvoz, ceníku 801-3 Bourání a
podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

35. Způsob měření

351. Odstranění tapet se určuje v m2 podle čl.35 všeobecných podmínek části A 02.

ČÁST C 01 – OPRAVA MALEB

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro ocenění maleb (obor TSKP 784 - Malby) na dříve malovaných omítkách objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) zatření drobných trhlinek v omítce (např. otvorů po hřebících, skobách) sádrováním,
b) shrnutí odstraněné malby v prostoru technologické manipulace.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vyspravení omítek maltou;
tyto práce lze oceňovat položkami ceníku 801-4 Opravy a údržba,
b) očištění konstrukcí a zařízení, vyjma očištění latexu při provádění latexových, po skončení malířských prací;
tyto práce se oceňují individuálně.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Pro volbu položek platí ustanovení čl. 31 Obecných podmínek části A 01 tohoto ceníku.
312. Pačokování, bandážování, linkrustace, válečkování, kanafas, šablonování, vzorování, linkování a napouštění se oceňuje samostatně položkami části A 01 tohoto ceníku.

32. Užití položek

321. Pro užití položek jsou určeny ustanovení čl. 32 Obecných podmínek části A 01.
322. Položkami maleb s oškrabáním se určuje jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev.

35. Způsob měření

351. Pro způsob měření jsou určeny ustanovení čl. 35 Obecných podmínek části A 01.

ČÁST C 02 – OPRAVA TAPET

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část ceníku neobsahuje položky oprav tapet (obor TSKP 785 - Tapetování) objektů uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku; pro tyto práce se položky sjednávají individuálně.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00