800 - 721 - Zdravotně technické instalace budov


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky pro ocenění zdravotně technických instalací (dále jen ZTI) a centrálního vysávání na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Vnitřní kanalizace
Část A 02 - Vnitřní vodovod
Část A 03 - Vnitřní plynovod
Část A 04 - Strojní vybavení
Část A 05 - Zařizovací předměty
Část A 06 - Předstěnový systém
Část A 07 - Centrální vysávání
Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část B 01 - Vnitřní kanalizace
Část B 02 - Vnitřní vodovod
Část B 03 - Vnitřní plynovod
Část B 04 - Strojní vybavení
Část B 05 - Zařizovací předměty
Část C - Opravy a údržba konstrukcí
Část C 01 - Vnitřní kanalizace
Část C 02 - Vnitřní vodovod
Část C 03 - Vnitřní plynovod
Část C 04 - Strojní vybavení
Část C 05 - Zařizovací předměty

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování ZTI a centrálního vysávání na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen „oborů JKSO“) mimo speciální práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení – speciální stavební práce. Ceník je určen i pro oceňování na provozních souborech.
122. Stavební práce na objektech v čl. 121, pro které tento ceník neobsahuje položky, se oceňují ostatními ceníky Cenové soustavy RTS, nebo individuální kalkulací.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1312. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku materiálů (výrobků) začíná-li popis položek slovem „montáž“; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
b) nátěry potrubí, armatur a zařízení, pokud nejsou součástí dodávky těchto materiálů; tyto nátěry se oceňují položkami části A 01 ceníku 800-783 Nátěry,
c) montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí zabudovaných do nebo na nosné konstrukce staveb za účelem nesení nebo upevnění „normalizovaného uložení“ započteného v položkách pro ocenění potrubí.
Doplňkovými konstrukcemi pro potrubí jsou:
- výložníky,
- skupinové uložení bez prvků normalizovaného uložení,
- sloupky,
- pevný bod nebo vodicí uložení pro kanály vnitřní.
Tyto doplňkové konstrukce se oceňují položkami ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce – montáž,
d) tepelné izolace potrubí; tyto izolace se oceňují položkami souboru položek 713 4.- Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů části A 04 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
e) izolace kovových potrubí proti vodě; tyto izolace se oceňují položkami souboru 711 5.- Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet části A 01 ceníku 800-711 Izolace proti vodě a povlakové krytiny,
f) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

132. Zednické výpomoci

1321. Skutečnost, jsou-li v položkách započteny zednické výpomoci a jejich rozsah, je uvedena v elektronické databázi poznámkách ke kapitole. K položkám, ve kterých nejsou zakalkulovány náklady na zednické výpomoci, se vysekání rýh, kapes a prostupů oceňuje samostatně položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí, nebo individuálně dohodnutým způsobem.
1323. Pokud jsou předmětem dodávky práce podle položek obsahujících zednické výpomoci, a ty nejsou dodavatelem prací PSV provedeny, poskytne tento dodavatel srážku ve výši rovné hodnotě skutečně provedených zednických výpomocí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny:
a) pro jakýkoliv druh a podíl tvarových kusů, upevňovacího, spojovacího a těsnicího materiálu trubních rozvodů,
b) pro jakoukoliv skladbu jakostních tříd:
- zařizovacích předmětů z diturvitu, ze smaltového plechu a litiny
34. Technologická manipulace
341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.
39. Přesun hmot
391. Volba položek
3911. Pro volbu položek pro ocenění přesunu hmot je rozhodující druh konstrukce (obor TSKP) zdravotně – technických instalací a výška stavebního objektu.
3912. U objektů s podzemní částí je rozhodující výška nebo hloubka části objektu. Hloubka a výška se v tomto případě nesčítá. Pro ocenění přesunu hmot pak platí položka odpovídající větší výšce nebo hloubce převažující části objektu.
392. Platnost položek
3921. Položky pro ocenění přesunu hmot stanovené v částech A 01 až A 08 tohoto ceníku jsou určeny pro oceňování přesunu hmot na novostavbách, při změnách objektů, opravách a údržbě.
3922. Platnost položek pro ocenění přesunu hmot je vymezena největší dopravní vzdáleností 50 m, měřenou od těžiště půdorysné plochy objektu do těžiště půdorysné plochy skládky, bez omezení velikosti nejmenší skladovací plochy.
395. Způsob měření
3951. Výška (hloubka) objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu (z kterého svislý přesun začíná) k nejvyššímu (nejnižšímu) bodu konstrukce HSV:
- u výšky bez přihlédnutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace, apod.) přesahující střešní rovinu,
- u hloubky bez přihlédnutí k hloubce konstrukcí zvláštního zakládání (piloty, štětové stěny apod.).

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

Cu měď
D vnější průměr (mm)
DN jmenovitá světlost (diametre nominal) potrubí
G trubkový válcový závit armatur – údaj v palcích
PB propan-butan
PE polyetylen
PN jmenovitý tlak (pressures nominal) (Mpa)
PP polypropylen
PVC polyvinylchlorid
Qn jmenovitý průtok (m3/hod)
SV studená voda
TV teplá voda

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách části B – Bourání (demontáž) konstrukcí a části C – Opravy a údržba konstrukcí nejsou zakalkulovány náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení. Toto lešení se oceňuje příslušnými položkami ceníku 800-3 Lešení.

52. Platnost položek montáže

521. Položky pro ocenění montáže jsou určeny i pro tvorbu cen nové stavební práce stavebnicovým způsobem, a to připočtením nákladů na dodávku rozhodujícího (hlavního) materiálu (výrobku).

6. PŘÍLOHY

61. Seznam příloh

- Příloha č. 1: Počet hrdel na 100 m potrubí
- Příloha č. 2: Tabulky skladeb kompletů
2/ 1: Část A 01 Kanalizace
2/ 2: Část A 02 Vodovod – potrubí
2/ 3: Část A 02 Vodovod – armatury přírubové
2/ 4: Část A 02 Vodovod – armatury závitové
2/ 5: Část A 03 Plynovod – potrubí
2/ 6: Část A 03 Plynovod – armatury
2/ 7: Část A 04 Strojní vybavení
2/ 8: Část A 05 Zařizovací předměty – záchody
2/ 9: Část A 05 Zařizovací předměty – koupelny
2/10: Část A 05 Zařizovací předměty – kuchyně
2/11: Část A 05 Zařizovací předměty – umývárny
2/12: Část A 05 Zařizovací předměty – laboratoře
2/13: Část A 05 Zařizovací předměty – výtokové armatury
2/14: Část A 05 Zařizovací předměty – ostatní
2/15: Část C 01 Opravy kanalizace
2/16: Část C 02 Opravy vodovodu
- Příloha č. 3: Sazby zednických výpomocí

62. Platnost příloh

621. Údaje v příloze č. 1 a 2 jsou pouze informativní a neomezují platnost položek.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – VNITŘNÍ KANALIZACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování vnitřní kanalizace (obor TSKP 721 – Kanalizace).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 721 29-…. Zkouška těsnosti kanalizace této části ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění odpadního a připojovacího potrubí jsou určeny i pro oceňování přípojek ke strojům a zařízením.

35. Způsob měření

351. Délka kanalizačních svodů nebo odpadů se určuje v m v ose potrubí včetně tvarových kousků. Délka kanalizačních svodů o spádu do 3 % se určuje v m délky vodorovného průmětu potrubí.
352. Redukce z nižší jmenovité světlosti na vyšší jmenovitou světlost se započítává do délky potrubí o vyšší jmenovité světlosti.
353. Délka potrubí s oblouky o poloměru větším než pětinásobek vnějšího průměru potrubí se určuje v m v ose potrubí včetně oblouků.
Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinásobku vnějšího průměru potrubí se určuje v m součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.
354. Počet vyvedení a upevnění odpadních výpustek na potrubí je shodný s počtem odpadů od zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 – Zařizovací předměty a s počtem odpadů od strojů a zařízení, napojených na odpad.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Vnitřní kanalizace je soustava potrubí, armatur a příslušenství uvnitř budov až po revizní šachtu (včetně této šachty) nebo čistící kus umístěný na hlavním svodném (ležatém) potrubí
vedeném z budovy. Součástí vnitřní kanalizace jsou vnější odpadní a svodná potrubí kanalizace vedené k hranici nemovitosti. Součástí vnitřní kanalizace nejsou kanalizační potrubí (svody), která pod budovou procházejí, nejsou-li na ně napojena odpadní potrubí budovy.
Připojovací potrubí je potrubí nacházející se mezi zařizovacím předmětem a splaškovým odpadním nebo svodným potrubím.
Odpadní potrubí je většinou svislé, odvádí odpadní vody do svodných potrubí a dělí se na splašková (odvádějící splaškové vody z připojovacích potrubí) a dešťová (odvádějící srážkové vody ze střech).
Svodná potrubí je potrubí vedené pod podlahou v zemi nebo pod stropem nejnižšího podlaží budovy a odvádějící odpadní vody od odpadních nebo připojovacích potrubí.
Větrací potrubí je potrubí, které slouží k větrání vnitřní kanalizace. Hlavní větrací potrubí je pokračováním splaškového odpadního potrubí nad střechu.

Část A 02 – VNITŘNÍ VODOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování vnitřního vodovodu (obor TSKP 722 – Vodovod).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) celkové předběžné (neúřední) tlakové zkoušky rozvodů vodovodního potrubí objektu jako celku,
b) účast pracovníků dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) etapové tlakové zkoušky jednotlivých částí rozvodů, které je nutno provádět po částech vzhledem k postupu stavebních prací, předepsanému projektem; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 722 29 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí této části ceníku.
b) proplach a desinfekci potrubí; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 722 29-023. Proplach a desinfekce vodovodního potrubí této části ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah cen

332. V položkách pro ocenění potrubí z trubek asfaltovaných a asfaltovaných jutovaných nejsou zakalkulovány náklady na izolaci nekrytých částí, tj. očištěných vrstev izolace před montáží potrubí v místech spojů nebo v místech, kde jsou tyto vrstvy poškozeny. Tyto izolace se oceňují položkami souboru položek 722 18-19.. Ochrana potrubí asfaltem a jutovými pásy části C 02 tohoto ceníku.
333. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže potrubí domovní části vodovodní přípojky, která je součástí vnitřního vodovodu; tyto práce se oceňují položkami ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

35. Způsob měření

351. Délka vodovodních rozvodů se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarových kusů a armatur.
352. Armatury, tvarovky a potrubí, které jsou součástí souborů zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 tohoto ceníku, se do výměry potrubí nezapočítávají.
353. Délka potrubí s oblouky o poloměru větším než pětinásobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně obkladů.
Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinásobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.
354. Počet vyvedení a upevnění vodovodních výpustek na potrubí je shodný s počtem výtokových jednotek (připojení) zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 – Zařizovací předměty a s počtem připojení strojů a zařízení, napojených na rozvod vody.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Vnitřní vodovod je vodovodní potrubí uvnitř budov až po vodoměr. Je-li vodoměr osazen ve vodoměrné šachtě mimo budovu, je vnitřním vodovodem potrubí uvnitř budovy až po hlavní uzávěr v budově včetně uzávěru. Součástí vnitřního vodovodu je i potrubí v domovní části vodovodní přípojky včetně uzávěru. Součástí vnitřního vodovodu jsou i sekundární rozvody TV v kanálech od protipříruby rozdělovače ve výměníkové stanici po protipřírubu rozdělovače v budově.
Domovní část vodovodní přípojky je vodovodní potrubí od vodoměru umístěného ve vodovodní šachtě mimo budovu až k hlavnímu uzávěru vody v budově.

Část A 03 – VNITŘNÍ PLYNOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování vnitřního plynovodu (obor TSKP 723 – Plynovod).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) předběžné (neúřední) tlakové zkoušky rozvodů plynovodního potrubí,
b) úřední tlakové zkoušky provedené pracovníky a revizním technikem dodavatele stavebních prací,
c) účast pracovníků a revizního technika dodavatele při odborném technickém přezkoušení a vpuštění plynu do objektu.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) výchozí technické revize, revizní zprávy a revizní knihy; tyto práce se oceňují hodinovými zúčtovacími sazbami,
b) účast plynárny při tlakové zkoušce, odborném technickém přezkoušení, osazení plynoměrů a vpuštění plynu do objektu; tyto práce se oceňují hodinovými zúčtovacími sazbami,
c) odvzdušnění potrubí; tyto práce se oceňují hodinovými zúčtovacími sazbami,
d) dodávka a montáž orientačních štítků; tyto práce se oceňují položkou číslo 722 21-2440 části A 02 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah cen

332. V položkách pro ocenění potrubí není zakalkulována dodávka a montáž chrániček; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 723 15-036. a 723 15-037. této části ceníku.
333. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže potrubí domovní části plynovodní přípojky, která je součástí vnitřního plynovodu; tyto práce se oceňují položkami ceníku M 23 Montáže potrubí.
334. V položkách pro ocenění potrubí z trubek závitových asfaltovaných jutovaných nejsou zakalkulovány náklady na izolaci nekrytých částí, tj. očištěných vrstev izolace před montáží potrubí v místech svarů nebo v místech, kde jsou tyto vrstvy poškozeny. Tyto izolace se oceňují položkami souboru položek 722 18-19.. Ochrana potrubí asfaltem a jutovými pásy části C 02 tohoto ceníku.

35. Způsob měření

351. Délka plynovodních rozvodů se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarových kusů a armatur.
352. Armatury, tvarovky a potrubí, které jsou součástí souborů zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 tohoto ceníku se do výměry potrubí nezapočítávají.
353. Délka potrubí s oblouky o poloměru větším než pětinásobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně oblouků.
Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinásobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.
354. Počet vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí je shodný s počtem výtokových jednotek (připojení) zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 - Zařizovací předměty a s počtem připojení strojů a zařízení, napojených na rozvod plynu.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Vnitřní plynovod je nízkotlaký rozvod plynu (zemní plyn, metan, propan-butan, atd.) v budově, který začíná hlavním domovním uzávěrem a končí uzávěry pře spotřebiči. Součástí plynovodu je i domovní část plynovodní přípojky.
Domovní část plynovodní přípojky : a) nízkotlaká přípojka od venkovního uzávěru po hlavní domovní uzávěr včetně, b) středotlaká regulační stanice, umístěná mimo budovu a nízkotlaké potrubí od regulační stanice po hlavní domovní uzávěr včetně, c) středotlaká regulační stanice, umístěná na vnější fasádě budovy a nízkotlaké potrubí od regulační stanice po hlavní domovní uzávěr včetně.

Část A 04 – STROJNÍ VYBAVENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování strojního vybavení (obor TSKP 724 – Strojní vybavení).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) výtlačné a sací potrubí, pokud není v popisu položek nebo v poznámkách uvedeno jinak; toto potrubí se oceňuje položkami části A 02 tohoto ceníku,
b) kompletní dodávka úpraven TUV včetně první náplně, spojovacího a těsnicího materiálu, který je součástí dodávky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
c) uvedení úpravny TUV do provozu; tyto práce se oceňují individuálně.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Náplň položek

331. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže:
- čerpadel se základovou deskou společnou pro čerpadlo a motor odstředivých spirálních, odstředivých článkových,
- čerpadel ponorných kalových,
- kompresorů pístových stabilních nebo přemístitelných kompresorových stanic.
Jejich dodávka a montáž se oceňují položkami ceníku M 35.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Strojní vybavení je doplňující vybavení ZTI, umožňující napojení vnitřních instalací na vlastní zdroj nezávadné vody, její čerpání nebo přečerpání, regulaci, úpravu, jištění, měření a kontrolu funkce tohoto vybavení.

Část A 05 – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zařizovacích předmětů (obor TSKP 725 – Zařizovací předměty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) volně vedené potrubí potřebné k propojení spotřebičů s výpustkami do délky 1,5 m včetně uzavíracích armatur, tvarovek, spojovacího a těsnicího materiálu,
b) odvzdušnění, seřízení a uvedení spotřebičů do provozu mimo otopných těles plynových,
c) zaučení obsluhy plynových spotřebičů.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vyvedení a upevnění odpadních, vodovodních a plynovodních výpustek, tyto práce se oceňují položkami souborů:
- 721 19- Vyvedení a upevnění odpadních výpustek části A 01 tohoto ceníku,
- 722 19- Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek části A 02 tohoto ceníku,
- 723 19- Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek části A 03 tohoto ceníku.
b) odtahy spalin z pozinkovaného plechu pro plynové spotřebiče; tyto odtahy se oceňují položkami souboru položek 764 84-… Odvětrání plynových spotřebičů části A 01 ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Náplň položek

331. V položkách pro ocenění výlevek a propíracích misek z chemické kameniny je zakalkulováno i těsnění hrdel dvousložkovým tmelem.
332. V položkách pro ocenění klozetů, pisoárů a výlevek není zakalkulována dodávka a montáž splachovací nádrže a splachovací trubky; tato montáž se oceňuje položkami souboru 725 11-11.. Splachovací nádrže této části ceníku.
333. V položkách pro ocenění otopných těles plynových nejsou zakalkulovány náklady na servisní seřízení a uvedení do provozu oprávněnou organizací předepsané výrobcem. Tyto práce se oceňují individuálně.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Zařizovací předměty jsou zařízení ZTI napojená na rozvody vnitřních instalací (kanalizaci, vodovod nebo plynovod), která slouží k odběru nebo spotřebě rozváděných médií (vody, plynu) a odvodu splašků.

Část A 06 – PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování předstěnových systémů.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:
a) dodávku a připevnění montážního prvku vč. Napojení na kanalizační a vodovodní potrubí.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) dodávku a montáž zařizovacích předmětů a vodovodních baterií,
b) dodávku a montáž ovládacích tlačítek.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Předstěnové instalace jsou nosné rámové konstrukce pro montáž závěsných klozetů, umyvadel, bidetů a pisoárů.

Část A 07 – CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování centrálního vysávání.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) protipožární ochranu (prostupy, ucpávky); tyto práce se oceňují položkami části A 05 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
b) přípravu a zahájení zkušebního provozu včetně komplexního vyzkoušení a na zkušební provoz; tyto práce se oceňují hodinovou zúčtovací sazbou.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění potrubí jsou určeny i pro oceňování přípojek k montážním deskám, zásuvkám, strojům a zařízením.

35. Způsob měření

351. Délka svislého a vodorovného potrubí se určuje v m v ose potrubí včetně tvarovek.
352. Redukce z nižší jmenovité světlosti na vyšší jmenovitou světlost se započítává do délky potrubí o vyšší jmenovité světlosti.

4. NÁZVOSLOVÍ, DEFINICE A ZKRATKY

41. Názvosloví a definice

Centrální vysávání se skládá ze centrální (sací) jednotky, zpravidla umístěné mimo obytné místnosti, a potrubního rozvodu instalovaného v hrubé stavbě do podlah a zdí objektu. Na potrubním rozvodu jsou osazeny koncové prvky (zásuvky, podlahové štěrbiny, atd.) pro ovládání sací jednotky centrálního vysavače.
Centrální (sací) jednotka je v podstatě výkonný vysavač, který má speciálně upravený vstup pro potrubní rozvod, výstup pro výfuk nasátého vzduchu mimo objekt a velkou nádobu na vysáté nečistoty.

Část B 01 – VNITŘNÍ KANALIZACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže vnitřní kanalizace (obor TSKP 721 – Kanalizace) a kanalizačního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 – Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny i pro demontáž odpadních přípojek strojů a zařízení.

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) odkrytí potrubí ve zdivu a na demontáž krycích desek kanálů; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 721 29- této části ceníku,
c) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1… Odvoz suti a vybouraných hmot části B 01 ceníku 803-1 Bourání a podchycování konstrukcí.

35. Způsob měření

351. Délka demontovaného kanalizačního potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarovaných kusů.
352. Délka potrubí a oblouky o poloměru větším než pětinásobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně obkladů.
Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinásobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.

Část B 02 – VNITŘNÍ VODOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže vnitřního vodovodu (obor TSKP 722 – Vodovod) a vodovodního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 – Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění demontáže vodovodního potrubí a armatur jsou určeny i pro demontáž vodovodních přípojek ke strojům a zařízením.

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) odkrytí potrubí ve zdivu, demontáž krycích desek kanálů a na vybourání hydrantových skříní; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odstranění tepelné izolace; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
c) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 722 29- této části ceníku,
d) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1… části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

35. Způsob měření

351. Délka demontovaného vodovodního potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarovaných kusů a armatur.
352. Délka potrubí a oblouky o poloměru větším než pětinásobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně obkladů.
Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinásobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.
353. Množství demontovaného potrubí z litinových trub hrdlových se určuje v ks demontovaných hrdel.

Část B 03 – VNITŘNÍ PLYNOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže vnitřního plynovodu (obor TSKP 723 – Plynovod) a plynovodního potrubí v izolačních prefabrikátech (obor TSKP 726 – Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění demontáže plynovodního potrubí a armatur jsou určeny i pro demontáž plynovodních přípojek ke strojům a zařízením.

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) odkrytí potrubí ve zdivu a na vybourání skříní regulátorů toku plynu; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) odstranění tepelné izolace; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
c) odstranění izolace proti vodě; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 800-711 Izolace proti vodě,
d) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 723 29- této části ceníku,
e) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1… části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

35. Způsob měření

351. Délka demontovaného plynovodního potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarových kusů a armatur.
352. Délka potrubí a oblouky o poloměru větším než pětinásobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně obkladů.
Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinásobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.

Část B 04 – STROJNÍ VYBAVENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže strojního vybavení (obor TSKP 724 – Strojní vybavení).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Demontáž kanalizačních přípojek ke strojům a zařízením se oceňuje položkami demontáže kanalizačního potrubí části B 01 tohoto ceníku.
312. Demontáž vodovodních přípojek ke strojům a zařízením se oceňuje položkami demontáže vodovodního potrubí části B 02 tohoto ceníku.

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) demontáž potrubí a armatur; tyto práce se oceňují položkami části B 02 tohoto ceníku,
b) demontáž a odpojení elektroinstalací; tyto práce se oceňují položkami ceníku M 21 Elektromontáže,
c) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 724 59 této části ceníku,
d) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1… části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část B 05 – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže zařizovacích předmětů (obor TSKP 725 – Zařizovací předměty) a zařizovacích předmětů v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 – Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) demontáž připojovacích potrubí a armatur zařizovacích předmětů; tato demontáž se oceňuje příslušnými položkami části B 01, B 02 a B 03 tohoto ceníku,
b) demontáž a odpojení elektroinstalací; tyto práce se oceňují příslušnými položkami ceníku M 21 Elektromontáže,
c) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 725 59 této části ceníku,
d) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08-1… části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část C 01 – VNITŘNÍ KANALIZACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby vnitřní kanalizace (obor TSKP 721 – Kanalizace) a kanalizačního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 – Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodávku a montáž materiálu potřebného k provedení opravy, pokud není v popisech položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 721 29 části B 01 tohoto ceníku,
b) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1… části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Platnost položek

321. Položky propojení odpadního potrubí jsou určeny pro propojení dosavadního potrubí a pro propojení odbočky vsazené do dosavadního potrubí s potrubím novým.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru položek 998 72-1… části A 01 tohoto ceníku.

Část C 02 – VNITŘNÍ VODOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby vnitřního vodovodu (obor TSKP 722 – Vodovod) a vodovodního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 – Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodávku a montáž materiálu potřebného k provedení opravy, pokud není v popisech položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 722 29 části B 02 tohoto ceníku,
b) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1… části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Platnost položek

321. Položky propojení odpadního potrubí jsou určeny pro propojení dosavadního potrubí a pro propojení odbočky vsazené do dosavadního potrubí s potrubím novým.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru položek 998 72-2… části A 02 tohoto ceníku.

Část C 03 – VNITŘNÍ PLYNOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby vnitřního plynovodu (obor TSKP 723 – Plynovod) a plynovodního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 – Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodávku a montáž materiálu potřebného k provedení opravy, pokud není v popisech položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru 723 29 části B 03 tohoto ceníku,
b) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08-1… části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru položek 998 72-3… části A 03 tohoto ceníku.

Část C 04 – STROJNÍ VYBAVENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby strojního vybavení (obor TSKP 724 – Strojní vybavení).

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru položek 998 72-4… části A 04 tohoto ceníku.

Část C 05 – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby zařizovacích předmětů (obor TSKP 725 – Zařizovací předměty) a zařizovacích předmětů v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 – Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodávku a montáž materiálu potřebného k provedení opravy, pokud není v popisech položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak.
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:
a) odpojení a propojení elektroinstalace; tyto práce se oceňují položkami ceníku M 21 Elektromontáže,
b) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru 725 29 části B 05 tohoto ceníku,
c) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08-1… části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Platnost položek

322. Položky této části nejsou určeny pro práce při opravách plynových spotřebičů; tyto práce se oceňují individuálně.

33. Náplň položek

332. V položkách pro ocenění oprav plynových ohřívačů a otopných těles nejsou zakalkulovány náklady na výměnu odtahu spalin. Tyto práce se oceňují položkami souboru 764 84- části C 01 ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
333. V položkách pro ocenění výměny plynových spotřebičů nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spotřebičů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.
334. V položkách souborů 725 51 Opravy plynových ohřívačů průtokových, 725 61 Opravy plynových sporáků a 725 64 Opravy plynových otopných těles, jsou zakalkulovány i náklady na přezkoušení funkce spotřebičů po jejich napojení na vnitřní plynovod.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru 998 72-5… části A 05 tohoto ceníku.

PŘÍLOHY

 

Příloha č. 1: Počet hrdel na 100 m potrubí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/1:

Část A 01 Kanalizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/2:

Částa A 02 - Vodovod - Potrubí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/3:

Část A 02 Vodovod - Armatury přírubové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/4:

Část A 02 - Armatury závitové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/5:

Část A 03 Plynovod - Potrubí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/6:

Část A 03 Plynovod - Armatury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/7:

Část A 04 Strojní vybavení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/8:

Část A 05 Zařizovací předměty - záchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/9:

Část A 05 Zařizovací předměty - koupelny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/10:

Část A 05 Zařizovací předměty - kuchyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/11:

Část A 05 Zařizovací předměty - umývárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/12:

Část A 05 Zařizovací předměty - laboratoře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/13:

Část A 05 Zařizovací předměty - výtokové armatury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/14:

Část A 05 Zařizovací předměty - ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/15:

Část C 01 Opravy kanalizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2/16:

Část C 02 Opravy vodovodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Sazby zednických výpomocí

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00