800 - 763 - Dřevostavby - montáž


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro montáže na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:
Část A - Zřízení konstrukcí
Část A 01 - Konstrukce tesařské

12. Platnost položek

121. Ceník je určen pro oceňování montáže dřevostaveb z dřevěných prefabrikovaných dílců (obor JKPOV 612 - Prvky pro montované stavby ze dřeva a ostatních lehkých hmot) na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO) mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.
Ceník platí i pro oceňování montáží dřevostaveb na provozních souborech.
123. Stavební práce na objektech uvedených v čl. 121, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují:
a) univerzální mobilní buňky; tyto stavební práce se oceňují položkami 381 18-1001 až 1003 Montáže univerzálních mobilních buněk části A 01 ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
b) dílce lodžiových stěn; tyto stavební práce se oceňují položkami 342 18-3121, -3122 až 3124 Montáž dílců lodžiových stěn části A 03 ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
c) střešní plášť dvouplášťových střech z dřevěných dílců prostorových; tyto stavební práce se oceňují položkami 444 95-3001 až 3002 Montáž střešního pláště dvouplášťových střech pro bytovou výstavbu části A 03 ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
d) střešní plášť dvouplášťových střech z dřevěných dílců s eternitem; tyto stavební práce se oceňují položkou 444 95-4001 Montáž střešního pláště dvouplášťových střech pro montovaný skelet část A 08 ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
e) dřevěné konstrukce z výrobků oborů JKPOV 605-608; tyto stavební práce se oceňují položkami ceníku 800-762 Konstrukce tesařské.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky souboru 763 7..-22 Montáž konstrukcí z dílců plnostěnných platí i pro oceňování montáže dřevěných konstrukcí lepených.

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 20 m vodorovně a 12 m svisle.

35. Způsob měření

351. Množství montáže konstrukcí stěn, příček, podlah, stropů a střech z panelů se určuje v m2 součtem skladebné ploch jednotlivých panelů.
352. Množství montáže konstrukcí stěn, příček, podlah, stropů a střech z ostatních prefabrikovaných dílců (mimo panely) se určuje v m součtem délek bez čepů.
353. Množství schodiště se určuje v m projektované délky schodnice.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

dl. délka
OSB dřevoštěpková deska
P+D pero a drážka
SDK sádrokartonová konstrukce
tl. tloušťka

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto ceníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 – DŘEVOSTAVBY Z DŘEVĚNÝCH PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část platí pro oceňování montáže dřevostaveb (obor TSKP 763 - Dřevostavby - montáž) na objektech uvedených v čl. 121 Obecných podmínek.

13. Náplň cen

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách jsou započteny
a) náklady na vyvrtání děr pro montáž spojovacích prostředků;
b) v položkách souboru 763 61 Opláštění dřevostaveb jsou započteny náklady na spojovací prostředky.
c) v položkách 763 71-310… Výroba a montáž základového a věncového rámu jsou započteny náklady na řezivo i spojovací prostředky;
d) v položkách 763 71-311… Stěna z prefabrikovaného dílce včetně výroby rámu jsou započteny náklady na konstrukční materiál, tepelnou izolaci i spojovací prostředky. Od tloušťky 200 mm je započtena také parozábrana.
1312. V položkách 763 71-1111 až 763 71-2213 a 763 72-1201až 763 78-2215 nejsou započteny náklady na:
a) dodávku výrobků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; ztratné se stanoví ve výši 2 %;
b) montáž spojovacích prostředků; tato montáž se oceňuje položkami souboru 763 79-3 Montáž spojovacích prostředků;
c) impregnační nátěry, nejsou-li součástí dodávky; tyto nátěry se oceňují položkami ceníku 800-783 Nátěry;
d) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy.

Část B 01 – DŘEVOSTAVBY Z DŘEVĚNÝCH PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ - DEMONTÁŽ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část platí pro oceňování bourání (demontáže) dřevostaveb (obor TSKP 763 - Dřevostavby - montáž) na objektech uvedených v čl. 121 Obecných podmínek.
123. Demontáže se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy.

Část C 01 – DŘEVOSTAVBY Z DŘEVĚNÝCH PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ - OPRAVY A ÚDRŽBA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část platí pro oceňování oprav a údržby dřevostaveb (obor TSKP 763 - Dřevostavby - montáž).
123. Opravy a údržba dřevostaveb se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při opravách a údržbě objektů dřevostaveb se oceňuje položkami souboru 998 76 části A 01 tohoto ceníku.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00