827 - 1 - Vedení trubní a dálková - vodovody a kanalizace


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací pro:
Část A 01 - Stavební práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace
Část A 02 - Venkovní vodovody
Část A 03 - Venkovní kanalizace
Část A 04 - Zatěžovací dílce plynovodů
Část A 05 - Konstrukce ze síranovzdorných cementů
Část B 01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
Část C 01 - Opravy a údržba konstrukcí objektů.

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací na objektech:
- 817 65 Kanalizace trubní v zóně jaderných provozů
- 817 66 Vodovody trubní v zóně jaderných provozů
- 817 67 Vedení trubní v zóně jaderných provozů ostatní
- 827 1 Vodovody trubní
- 827 2 Kanalizace trubní
- 827 4 Parovody a teplovody trubní
- 827 5 Plynovody a vzduchovody trubní
- 827 6 Ropovody a produktovody trubní
123. Stavební práce při demolicích objektů uvedených v čl. 121, pro které ceník neobsahuje položky, se oceňují:
a) odkopávky, vykopávky a ostatní zemní konstrukce (pokud nejsou zahrnuty v položkách) se oceňují položkami ceníku 800-1 Zemní práce,
b) izolační přizdívky a ochranné stěny drobných objektů položkami stavebního dílu
- 34 Stěny a příčky,
vyspravení a pačokování betonových nebo železobetonových konstrukcí položkami stavebních dílů
- 61 Úprava povrchů vnitřní,
- 62 Úprava povrchů vnější,
mazanina z betonu prostého (spádová mazanina na betonových konstrukcích) položkami číslo
- 631 31 Mazanina z betonu prostého,
osazení drobných kovových předmětů se zalitím cementovou maltou v drobných objektech na síti položkami číslo
- 953 94 Osazení kovových předmětů
ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
c) zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech položkami číslo
- 423 32 Zabetonování podélných spár, čel a dutin části A 01 ceníku 821-1 Mosty,
d) podkladní vrstvy komunikací příslušnými položkami stavebního dílu
- 56 Podkladní vrstvy
kryty vozovek příslušnými položkami stavebního dílu
- 57 Kryty pozemní komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné,
- 58 Kryty pozemní komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot,
dlažby a předlažby příslušnými položkami stavebního dílu
- 59 Kryty ploch dlážděných (předlažby),
doplňující konstrukce a práce příslušnými položkami stavebního dílu
- 91 Doplňující konstrukce a práce pozemní komunikací, letišť a ploch
části A 01 ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
e) odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů příslušnými položkami stavebního dílu
- 11 Přípravné a přidružené práce
části B 01 ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
f) práce související s rozebíráním a znovuzřízením krytů vozovek a chodníků při zřizování inženýrských sítí příslušnými položkami částí B a C
ceníku 822-1 Komunikace pozemní a letiště,
g) rekultivace pozemků pro zřízení inženýrských sítí příslušnými položkami části A 01 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
h) terénní a sadové úpravy pro zřízení inženýrských sítí příslušnými položkami části A 01 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
i) ražení štol podzemního vedení a jejich dočasné i trvalé vystrojení příslušnými položkami části A 01 ceníku 825-2 Objekty podzemní - štoly,
j) výústní objety kalosvodů a konstrukce vyústění kanalizací do vodotečí příslušnými položkami stavebních dílů
- 32 Zdi přehradní a opěrné,
- Podkladní a vedlejší konstrukce,
- 46 Zpevněné plochy,
zdi šachet a šachtic na síti, opěrných zdí z prostého nebo železového betonu položkami stavebního dílu
- 32 Zdi přehradní a opěrné,
těsnění dilatačních spár položkami stavebního dílu
- 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb části A 01 ceníku 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanály.
k) protikorozní ochrana jako montážní práce, pro které jsou stanoveny položky v ceníku M 21 Elektromontáže,
l) signalizační vedení jako montážní práce, pro které jsou stanoveny položky v ceníku M 22 Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacich zařízení,
m) montáž a dodávka ocelového potrubí, chrániček a kompenzátorů, pro které jsou sestavena položka v ceníku M 23 Dodávky a montáže potrubí.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

Náplň položek je upřesněna v článku 131. jednotlivých částí ceníku.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

304. Technologická manipulace

V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci v tomto rozsahu:
a) při kladení a těsnění potrubí vodovodního a kanalizačního
- vodorovně
na povrchu do 5 m od osy potrubí,
na dně výkopu do 4 m,
- svisle až na dno výkopu,
b) při bednění v pracovním prostoru 20 x 20 x 4 m,
c) při ukládání výztuže, při zdění a omítání,
- vodorovně do 10 m,
- svisle do 3,5 m,
d) při betonování
- vodorovně do 3,5 m,
- svisle do 3 m.

31. Konstrukce a práce ve štolách

312. Užití položek

3121. Položky platí i pro stavební práce prováděné na trubním vedení v kolektorech.
3122. Položky konstrukcí z betonu a železobetonu neplatí pro stavební práce prováděné ve štolách o vzdálenosti dopravních šachet nebo portálů přes 50 m, jejichž položky jsou obsaženy v ceníku 825-2 Objekty podzemní - štoly.

32. Bednění

322. Užití položek

3221. Položky platí pro bednění konstrukcí bez výztuže i s výztuží jakékoliv hustoty, prováděné v prostorech zapažených i nezapažených.

323. Náplň položek

3231. V položkách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

325. Způsob měření

3251. Množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy konstrukce. Od celkové plochy bednění se odečítá plocha otvorů jednotlivě větší než 1 m2.

33. Výztuž

332. Užití položek

3321. Položky platí pro výztuž vázanou, bodově svařovanou nebo stehovanou.

34. Zděné konstrukce

343. Náplň položek

3431. V položkách zděných konstrukcí stěn, štol, žlabů, šachet a spadišť jsou obsaženy i náklady na máčení cihel a na vyspárování vnitřních ploch cementovou maltou s výjimkou položek 894 10 Ostatní konstrukce na trubním vedení - zděné části A 01 a položek 359 32 Obezdívka stok v ocelovém plášti pro protlačení části A 03.

345. Způsob měření

3451. Množství zdiva se určuje v m3. Od celkového objemu se odečítá objem otvorů v ploše v líci zdiva jednotlivě větší než 0,8 m2.

35. Konstrukce z prostého a železového betonu

352. Užití položek

3521. Položky platí pro jakoukoliv hustotu výztuže, pro jakékoliv třídy, způsoby balení a druhy cementu s výjimkou cementu síranovzdorného; pro konstrukce z tohoto cementu platí pouze část A 01 tohoto ceníku.
3522. Položky neplatí pro konstrukce z betonů se zvýšenou odolností proti obrusnosti. Položky pro tyto konstrukce se stanoví individuální kalkulací.

355. Způsob měření

3551. Množství těchto konstrukcí se určuje v m3. Od celkového objemu konstrukce se odečítá objem otvorů v ploše v líci konstrukce jednotlivě větší než 0,8 m2.

36. Úpravy povrchů

365. Způsob měření

3651. Množství se určuje v m2 upravované plochy konstrukce. Od celkové plochy se odečítá plocha otvorů jednotlivě větší než 1 m2.

37. Konstrukce z prefabrikovaných dílců

373. Náplň položek

3731. V položkách montáže jsou započteny i náklady na spárování cementovou maltou.
3732. V položkách montáže prefabrikovaných dílců nejsou započteny náklady na dodání těchto dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 1 %.

39. Přesun hmot

392. Užití položek

3921. Položky přesunu hmot platí pro novostavby, změny objektů, opravy a údržbu.

395. Způsob měření

3951. Pro oceňování přesunu hmot v případech, kdy se objekty vodovodů, kanalizací apod. provádějí v jedné trase, se hmotnost společných pomocných konstrukcí (pažení, osazovací bloky apod.) započítá do objektu s převažující hmotností potrubí.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

BCS násuvný spoj
BRS jištěný spoj
d průměr
DN jmenovitá světlost (diametre nominal)
MC malta cementová
PVC polyvinylchlorid
ŽB železobeton

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

V položkách, není-li v jejich popisu uvedeno jinak, nejsou započteny náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním
osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 20,0 %
- správní režie 20,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

Přílohy

Příloha č. 1: Tabulka objemu vytlačených hornin konstrukcí v m3 na 100 m potrubí.
Příloha č. 2: Tabulka ploch vnitřních a vnějších nátěrů 1 m potrubí betonového a železobetonových v m2.
Příloha č. 3: Tabulka skladeb betonových skruží a prefabrikátů šachet a spadišť.
Příloha č. 4: Typové podklady.
Příloha č. 5: Spotřeba trub sklolaminátových pro výrobu oblouků.

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ČÁST A 01 - STAVEBNÍ PRÁCE SPOLEČNÉ PRO VENKOVNÍ VODOVODY A KANALIZACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
- 827 1 Vodovody trubní
- 827 2 Kanalizace trubní
- 827 4 Parovody a teplovody trubní
- 827 5 Plynovody a vzduchovody trubní
- 827 6 Ropovody a produktovody trubní.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Poklopy, mříže

313. Náplň položek

3131. V položkách osazení rámů pro poklopy a mříže jsou započteny i náklady na cementovou maltu.
3132. V položkách osazení poklopů a mříží nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rámů, mříží na bahno; tyto výrobky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

32. Tlakové zkoušky, proplach a dezinfekce potrubí

325. Způsob měření

3251. Délka potrubí při tlakových zkouškách, proplachu a desinfekci potrubí se stanoví v m délky jeho osy včetně tvarovek a armatur.

ČÁST A 02 - VENKOVNÍ VODOVODY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
- 827 1 Vodovody trubní
těchto konstrukčně materiálových charakteristik:
1 - z trub z plastických hmot
2 - z trub litinových
3 - z trub betonových
- 817 66 Vodovody trubní v zóně jaderných provozů.
- ostatních objektů v rozsahu uvedeném v čl. 3123 této části.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách montáže trub, tvarovek a armatur jsou započteny náklady na:
- uložení trub, trubek a tvarovek nebo osazení armatur,
- utěsnění spojů,
- spojovací, těsnící a pomocný materiál kromě těsnících gumových kroužků pro potrubí z PVC a gumových kroužků LKD pro potrubí litinové hrdlové (cena těchto kroužků je zahrnuta v ceně trub),
- případné zkrácení trub s opracováním konců,
- vykopávky montážních jamek položek, kde technologie kladení nevyžaduje provedení montážních jamek.
1312. V položkách montáže trub, tvarovek a armatur nejsou započteny náklady na:
a) podkladní a zajišťovací konstrukce; tyto konstrukce se oceňují položkami
- 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
- 452 3 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
osazení ocelových součástí pro zavěšení nebo zakotvení potrubí; tyto ocelové součásti se oceňují položkami
- 899 91 Osazení ocelových součástí,
tlakové zkoušky podle ČSN 73 6670 (Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů. Vydána 94/12.), zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí; tato stavební práce se oceňují položkami
- 892 Ostatní práce na trubním vedení
část A 01 tohoto ceníku,
b) ocelové objímky z pásové oceli pro zasunutí potrubí do chráničky; tyto objímky se oceňují položkami
- 899 91 Ocelové objímky z pásové oceli,
ztížení prací při montáži vodovodních přípojek; toto ztížení se oceňuje položkami
- 879 Příplatek k ceně za montáž vodovodních přípojek,
části A 02 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Montáž vodovodních trub, tvarovek a armatur

312. Užití položek

3121. Položky platí:
a) pro potrubí ve sklonu do 20 %; potrubí ve sklonu přes 20 % se oceňuje položkami pro potrubí do 20 % s příplatkem za montáž ve sklonu přes 20 % položkami číslo 879 Příplatek za montáž vodovodního potrubí ve sklonu přes 20 % části A 02 tohoto ceníku,
b) pro jakoukoliv hloubku, popř. výšku uložení potrubí,
c) pro jakýkoliv druh použitého spojovacího a těsnícího materiálu, není-li v popisu položky uvedeno jinak.
3122. Položky výřezu nebo výseku na potrubí platí pouze pro dodatečné výseky nebo výřezy pro napojení vodovodních přípojek na dosavadní vodovodní rozvodný řad.
3123. Příplatky k položkám montáže potrubí z trub přírubových v objektech platí pouze pro zřízení vodovodního potrubí v objektech:
- 812 3 budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
- 813 23 věže filtrační
- 813 24 věže vodárenské,
- 813 25 vodojemy věžové,
- 814 1 nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod,
- 814 22 pozemní vodojemy,
- 825 34 nádrže a vodojemy podzemní halové,
- 825 45 nádrže a vodojemy podzemní plošné,
Příplatky platí rovněž pro zřízení potrubí v armaturních šachtách na venkovních vodovodech.
3124. Příplatky k položkám neplatí pro montáž:
- potrubí, které je součástí technologických zařízení,
- potrubí, které je součástí vnitřní instalace.

313. Náplň položek

3131. V položkách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné se stanoví
- u litinových trub a tvarovek ve výši 1%,
- u trub tlakových hrdlovaných z tvrdého PVC ve výši 3 %,
- u trub polyetylénových ve výši 1,5 %,
- u tvarovek z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.

315. Způsob měření

3151. Délka vodovodního potrubí se určuje v m jeho osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a armatur (s výjimkou potrubí z tvrdého PVC).

32. Ostatní konstrukce na trubním vedení

322. Užití položek

3221. Položky armaturních šachet platí pouze pro šachty bývalé typové vedené v Příloze č. 4 - Typové podklady.
Konstrukce (dna, stěny, stropy, úpravy povrchu apod.) atypických armaturních šachet se oceňují položkami části A 01 tohoto ceníku.
3222. V položkách typových armaturních šachet nejsou započteny náklady na:
- poklopy,
- výztuž,
tyto stavební práce se oceňují položkami části A 01 tohoto ceníku,
- odvodnění,
odvodnění se oceňuje položkami část A 03 tohoto ceníku.

39. Přesun hmot

392. Užití položek

3921. Přesun hmot pro trubní vedení z trub ocelových svařovaných včetně drobných objektů se oceňuje položkami 998 27-22 části A 01 tohoto ceníku.
3922. Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových včetně drobných objektů se oceňuje položkami 998 27-31 části A 01 tohoto ceníku.
3923. Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových a železobetonových včetně drobných objektů se oceňuje položkami 998 27-41 části A 01 tohoto ceníku.
3924. Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot včetně drobných objektů se oceňuje položkami 998 27-61 části A 01 tohoto ceníku.

ČÁST A 03 - VENKOVNÍ KANALIZACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
827 2 Kanalizace trubní
těchto konstrukčně materiálových charakteristik:
- 1 z trub z plastických hmot,
- 4 z trub betonových,
- 5 z trub kameninových,
- 9 z trub z jiných materiálů,
817 65 Kanalizace trubní v zóně jaderných provozů.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách montáže potrubí kanalizačních trub a tvarovek jsou započteny náklady na:
- položení trub a tvarovek,
- vykopávku montážních jamek,
- případné zkrácení trub,
- utěsnění drážkových nebo hrdlových spojů,
- těsnící a pomocný materiál.
1312. V položkách montáže potrubí z kanalizačních trub a tvarovek nejsou započteny náklady na:
a) ztížení prací při montáži kanalizačních přípojek; ztížené práce se oceňují položkami
- 831 ..-3 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky části A 03 tohoto ceníku,
b) podkladní a zajišťovací konstrukce;tato konstrukce se oceňují položkami
- 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné,
- 452 3 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu části A 01 tohoto ceníku,
c) zkoušky nepropustnosti kanalizačního potrubí položkami
- 892 6 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí části A 01 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Montáž kanalizačních trub a tvarovek

312. Užití položek

3121. Položky platí pro jakékoliv hloubky, popř. výšky uložení potrubí.
3122. Dopravované médium není podstatnou a kvalitativní dodací podmínkou, pokud těsnění odpovídá popisu položky.
3123. Pokud projekt předepíše jiný druh těsnění trub, než je uvedeno v popisu položky (např. pro chemickou kanalizaci), oceňuje se montáž kanalizačních trub individuální kalkulací.

313. Náplň položek

3131. V položkách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci.
Ztratné se stanoví
- u betonových a železobetonových trub a tvarovek ve výši 1 %,
- u trub a tvarovek kameninových ve výši 1,5 %,
- u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 3 %,
- u tvarovek kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %
- u těsnicích kroužků při montáži kanalizačních trub z tvrdého PVC ve výši 2 %,
- u trub a tvarovek sklolaminátových ve výši 1,5 %
- u trub a tvarovek polyetylénových ve výši 1,5 %.

315. Způsob měření

3151. Délka kanalizačního potrubí se určuje v m jeho osy. OD délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a délky přerušení potrubí v šachtách.

32. Stoky typové z cihelného zdiva, prostého nebo železového betonu

322. Užití položek

3221. Položky platí pro typové stoky, uvedené v příloze č. 4 - Typové podklady, přímé i v oblouku, ve sklonu do 10 % a jakékoliv hloubky.

323. Náplň položek

3231. V položkách jsou započteny i náklady na vnitřní bednění stok.
3232. V položkách nejsou započteny náklady na:
a) vnější bednění s výjimkou položek č. 358 32 Stoky kompletní ze železového betonu; toto bednění se oceňuje položkami č. 35. 35 Vnější bednění spodní nebo horní části stok, části A 03 tohoto ceníku,
b) výztuž stok; výztuž se oceňuje položkami č. 35. 36 Výztuž spodní nebo horní části stok, části A 03 tohoto ceníku,
c) stokové vložky kameninové; vložky se oceňují položkami č. 356 93 Stokové vložky kameninové části A 03 tohoto ceníku.

325. Způsob měření

3251. Délka typových stok se určuje v m jejich osy.
Od délky stok se odečítá:
- u stok zděných, betonových nebo železobetonových kruhových nebo vejčitých za každou typovou šachtu 1 m,
- u netypových šachet projektované přerušení stoky.
3252. Délka žlabů stok se určuje v m jejich osy.

33. Stoky atypické z cihelného zdiva, z prostého nebo železového betonu

331. Volba cen

3321. Položky platí pro atypické stoky přímé i v oblouku, ve sklonu do 10 % a jakékoliv hloubky.

34. Drobné typové objekty na kanalizačním potrubí a stokách

341. Volba položek

3411. Pro volbu položky šachty nebo spadiště je rozhodující světlost největšího zaústěného potrubí nebo stoky.

342. Užití položek

3421. Položky šachet a ostatních drobných objektů oceňovaných za kus jsou určeny jen pro typové objekty uvedené v příloze č. 4 - Typové podklady.
3422. Příplatek k položce za výšku vstupu je určen za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu nad výšku vstupu uvedenou v popisu položek.

343. Náplň položek

3431. V položkách šachet zděných, z prostého betonu, z prostého a železového betonu vodostavebního, z betonových prefabrikovaných dílců a spadišť z prostého betonu nejsou započteny náklady na:
- dodání prefabrikovaných dílců; dílce se oceňují ve specifikaci (viz přílohu č. 3, tabulka č.2); ztratné se stanoví ve výši 1 %,
- osazení poklopů,
- podkladní prstence,
- podkladní deska z prostého betonu;
osazení poklopů, podkladní prstence a podkladní deska z prostého betonu se oceňují položkami části A 01 tohoto ceníku.

345. Způsob měření

3451. Výška vstupu se měří od spodní hrany po horní hranu prefabrikované část šachty. Poklop a vyrovnávací prstence se do výšky vstupu nezapočítávají.

35. Drobné atypické objekty na kanalizačním potrubí a stokách

352. Užití položek

3521. Konstrukce (dna, stěny, stropy, úpravy povrchů apod.) atypických šachet, spadišť a skluzů se oceňují položkami části A 01 tohoto ceníku.
3522. Položky neplatí pro oceňování spojek, rozboček a přechodových částí stok; tyto konstrukce se oceňují individuální kalkulací.

39. Přesun hmot

392. Užití položek

3921. Přesun hmot pro kanalizace (stoky) zděné včetně drobných objektů se oceňuje položkami č. 998 27-12 části A 01 tohoto ceníku.
3922. Přesun hmot pro kanalizace (stoky) z betonu nebo železobetonu včetně drobných objektů se oceňuje položkami č. 998 27-13 části A 01 tohoto ceníku.
3923. Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub včetně drobných objektů se oceňuje položkami č. 998 27-22 části A 01 tohoto ceníku.
3924. Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů se oceňuje položkami č. 998 27-41 části A 01 tohoto ceníku.
3925. Přesun hmot pro kanalizace trubní z trub kameninových včetně drobných objektů se oceňuje položkami č. 998 27-51 části A 01 tohoto ceníku.
3926. Přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot a sklolaminátu včetně drobných objektů se oceňuje položkami č. 998 27-61 části A 01 tohoto ceníku.

ČÁST A 04 - ZATĚŽOVACÍ DÍLCE PLYNOVODŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech:
827 5 Plynovody a vzduchovody trubní.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

39. Přesun hmot

392. Užití položek

3921. Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných včetně drobných objektů se oceňuje položkami č. 998 27-22 části A 01 tohoto ceníku.

ČÁST A 05 - KONSTRUKCE ZE SÍRANOVZDORNÝCH CEMENTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část platí pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 12 Obecných podmínek tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Konstrukce při použití síranovzdorného cementu

313. Náplň položek

3131. Příplatek položkám (za použití síranovzdorného cementu) obsahuje rozdíl cen betonů při použití cementu síranovzdorného a cementu portlandského.

315. Způsob měření

3151. Měrná jednotka je m3.
3152. U konstrukcí s jinou měrnou jednotkou se objem betonů pro stanovení množství příplatků za použití síranovzdorného cementu určí v m3 podle Sborníku potřeb a nákladů (SPON).

ČÁST B 01 - BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

120. Tato část neobsahuje položky vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů a mříží.
122. Tato část neplatí pro oceňování konstrukcí a prací:
- demontáž ocelového potrubí, chrániček a kompenzátorů, tj. montážních prací, pro které jsou vytvořeny položky v ceníku M23 Montáže potrubí.
123. Stavební práce uvedené v čl. 120, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami:
- stavebního dílu 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

ČÁST C 01 - OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v článku 121. části A 01 tohoto ceníku.
122. Položky přesunu hmot uvedené v části A 01 platí i pro opravy a údržbu objektů.

Přílohy

 

Příloha č. 1

Tabulka objemu vytlačených hornin konstrukcí v m3 na 100 m potrubí


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Tabulka ploch vnitřních a vnějších nátěrů 1 m potrubí betonového a železobetonového


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Příloha č. 3

Tabulka skladeb betonových skruží a prefabrikátů typových šachet a spadišť

 

1. Část ceníku A 03 - Tabulka betonových skruží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Část ceníku A 03 - Tabulka prefabrikátů

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00