822 - 1 - Komunikace pozemní a letiště


I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací na objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") v tomto členění:
Část A 01 - Zřízení konstrukcí
Část B 01 - Bourání (demontáž) konstrukcí
Část C 01 - Opravy a údržba konstrukcí

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování stavebních prací na těchto objektech:
- 822 2 Komunikace pozemní
- 822 3 Plochy letišť
- 822 4 Dráhy lanové pozemní bezkolejové a svážnice
- 822 5 Plochy charakteru pozemních komunikací
a dále objektů uvedených v Cenových podmínkách ostatních ceníků v rozsahu určeném těmito Cenovými podmínkami.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

302. Užití položek

3021. Položky jsou určeny pro provádění komunikací pozemních:
a) v jakémkoliv dostředném sklonu v obloucích,
b) v přímé trase i v obloucích,
c) v podélném sklonu nivelety do 12 %; práce prováděné v podélném sklonu nivelety přes 12 % se oceňují individuálně.
3022. Položky nejsou určeny pro komunikace v podzemních objektech, které se oceňují individuálně.

304. Technologická manipulace

3041. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci s materiálem
- do 20 m vodorovně
- do 3 m svisle.
Výjimky z tohoto ustanovení jsou uvedeny v popisech jednotlivých souborů položek.

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné pracovní lešení

V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1 900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa; toto pomocné lešení se oceňuje příslušnými soubory položek ceníku 800-3 Lešení.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

42. Zkratky

ACO asfaltový beton, vrstva obrusná
ACL asfaltový beton, vrstva ložní
ACP asfaltový beton, vrstva podkladní
Al hliník
CB cementobetonový
d průměr
dl. délka
DN jmenovitá světlost (diametre nominal)
H výška
hl. hloubka
KZC kamenivo zpevněné cementem
MC malta cementová
MV malta vápenná
R poloměr
PH plastická hmota
š. šířka
tl. tloušťka
UMT A silniční asfalt modifikovaný
v. výška
ŽB, BŽ železobeton

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:
CENA = MATERIÁL + MZDY + STROJE + ODVODY + OPN + REŽIE + ZISK
Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.
Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída

Průměrný hodinový výdělek Kč/hod

Průměrný měsíční výdělek v Kč

(hrubá mzda)

4

144,00

24 048

5

161,00

26 887

6

180,00

30 060

7

200,00

33 400

8

218,00

36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režiích.
7121. ODVODY
Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:
- výrobní režie 24,0 %
- správní režie 22,0 %
Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.
Do režijních nákladů se započítávají zejména:
- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

 

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

 

 

 

 

 

 

 


Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce pro zřízení konstrukcí stavebních objektů uvedených v čl.121, pro které tato část ceníku neobsahuje položky, se oceňují položkami:
a) konstrukce schodišť, zábradelních, bočních a ochranných zídek a poprsníků včetně úprav povrchů, výztuž ze svařovaných sítí, stěny a příčky příslušnými položkami souborů části A 01 ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
b) zděné a prefabrikované propustky a jejich čela, čela trubních propustků světlosti DN přes 800 mm, svodidla a zábradlí na propustcích položkami souborů stavebních dílů
- 27 základy,
- 31 římsy a výztuž říms,
- 33 sloupy, pilíře, stožáry a rámové stojky,
- 38 různé kompletní konstrukce,
- 45 podkladní a vedlejší konstrukce,
- 46 zpevněné plochy,
- 62 úpravy povrchů vnější,
- 91 doplňující konstrukce a práce
části A 01 ceníku 821-1 Mosty,
c) zídky montované výšky do 2 m položkami souborů části A 10 ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců,
d) zdi opěrné, obkladní a zárubní výšky do 2 m a zábradlí na těchto zdech příslušnými položkami souborů části A 04 ceníku 801-5 Zvláštní stavební práce,
e) vnitřní a vnější omítky stěn vtokových jímek položkami souborů stavebních dílů
- 61 úprava povrchů vnitřní,
- 62 úprava povrchů vnější
části A 01 ceníku 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovody a kanalizace,
f) odvodnění (odvedení) povrchových a podzemních vod z tělesa pozemních komunikací, letišť a ploch příslušnými položkami souborů části A 01 a A 03 ceníku 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovody a kanalizace,
g) osetí travním semenem, popř. výsadba křovin, svahů, násypů, zářezů, kuželů a dělicích pásů tělesa pozemních komunikací, zpevněných ploch a letišť položkami souborů stavebního dílu
- 18 povrchové úpravy terénu
části A 02 ceníku 823-1 Plochy a úpravy území,
h) osazení mříží, poklopů, popř. stupadel na vtokových jímkách nebo letištních žlabech a vpustích položkami souborů stavebního dílu
- 89 ostatní konstrukce na trubním vedení
části A 01 ceníku 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovody a kanalizace,
i) lože pod dlažbu, dlažby svahů a kuželů silničního tělesa, popř. jejich opěrné patky, které jsou ve styku s vodotečí položkami stavebních dílů
- 45 podkladní a vedlejší konstrukce,
- 46 zpevněné plochy
části A 01 ceníku 832-1 Hráze a úpravy a tocích - úpravy toků a kanály.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Podklady, podsypy, kryty

311. Volba položek

3111. Opatřuje-li se pro zřízení podsypů nebo podkladů sypanina ze zemníku nebo přímo z trasy, oceňují se náklady na její:
a) získání položkami části A 01 nebo A 02 podle ustanovení, popř. poznámek ceníku 800-1 Zemní práce,
b) přemístění položkami části A 01 ceníku 800-1 Zemní práce.
3112. Zřizují-li se podklady stabilizované nebo zpevněné cementem či vápnem z nakupovaného materiálu, ocení se náklady na dodání nakupovaného materiálu (štěrkopísku, kameniva) ve specifikaci. Ztratné nakupovaného materiálu se stanoví ve výši 1,5 % z objemu určeného podle čl. 3152.
3113. Pro volbu položek pro ocenění podsypů, podkladů nebo krytů je rozhodující:
a) na dosavadní vozovce průměrná tloušťka vrstvy s ohledem na nerovnost povrchu dosavadní vozovky,
b) na nově zřizované vozovce tloušťka vrstvy určená projektem,
c) u proměnlivých tlouštěk průměrná tloušťka určená projektem.
3114. Zřízení podkladu ze zeminy stabilizované cementem ze směsi zpracované v míchacím centru z části ze zeminy získané v trase nebo ze zemníku a z části z nakupovaného materiálu (pro zlepšení zrnitosti) se oceňuje oběma příslušnými položkami souboru 561 2.-, podíl množství měrných jednotek jednotlivých druhů stabilizací se určí jako poměr objemu zeminy získané v trase a objemu nakupovaného materiálu.

312. Užití položek

3121. Položky pro ocenění podsypů, podkladů a krytů jsou určeny pro konstrukce prováděné v jedné vrstvě; předepíše-li projekt provedení konstrukce ve více vrstvách, oceňuje se každá vrstva samostatně.
3122. Položky souborů stavebního dílu 56 Podkladní vrstvy platí jen tehdy, plní-li tyto vrstvy v souladu s projektem funkci krytu a technické provedení je shodné s ČSN, popř. s ostatními normami platnými pro provádění podkladních vrstev.
3123. Položky souborů
561 2.-28 Zřízení podkladu ze zeminy stabilizované cementem S I na dálnici a na letištních plochách,
561 2.-38 Zřízení podkladu ze zeminy stabilizované cementem S II na dálnici a na letištních plochách,
564 2.-18 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku na dálnici a na letištních plochách,
567 1.-38 Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici a na letištních plochách
platí i pro podkladní vrstvy na ostatních objektech předepsaných projektem provádět podle Technických podmínek pro kontrolu a přejímání na stavbách dálnic.
3124. Položky pro ocenění podkladů stabilizovaných cementem platí i pro Zpevnění zemin cementem podle ON 73 6186.
3125. Ustanovení čl.3112 neplatí pro položky souboru 564 5.-1 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny.

313. Náplň položek

3131. V položkách souborů, v kterých jsou zakalkulovány náklady na materiály (popř. polotovary) jsou zakalkulovány i náklady na nutné zvětšené množství způsobené:
a) zhutněním podkladu nebo krytu,
b) zatlačením do podkladů (ložních vrstev) při provádění živičných úprav (s výjimkou litého asfaltu),
c) nerovností povrchu podkladu (ložní vrstvy) v souladu s ČSN pro příslušné konstrukce podsypu, podkladu nebo krytu.
3132. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na případně projektem předepsané:
a) zpevnění povrchu podkladu nebo krytu posypem ze štěrkopísku, kameniva nebo lomových výsivek, které se oceňuje samostatně položkami souboru 571 90- Posyp kamenivem drceným nebo těženým;
b) očištění povrchu podkladu nebo krytu před provedením další vrstvy podkladu nebo krytu, které se oceňuje samostatně položkami souboru 938 90- Odstranění bláta nebo prachu části C 01 Opravy a údržba konstrukcí;
c) postřiky infiltrační nebo spojovací (podkladu nebo krytu) před provedením další vrstvy, které se oceňují samostatně položkami souborů 573 1.- Postřik infiltrační nebo 573 2.- Postřik živičný spojovací;
d) nátěry uzavírací, udržovací nebo zdrsňovací na živičných nebo betonových podkladech nebo krytech, které se oceňují samostatně položkami souborů 573 4.- Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací nebo 573 5.- Nátěr živičný zdrsňovací.
Výjimky z tohoto ustanovení jsou uvedeny v popisech jednotlivých souborů položek.

315. Způsob měření

3151. Množství sypaniny potřebné ke zřízení podsypů nebo podkladů, získávané ze zemníku nebo přímo z trasy se určí v m3 rostlého stavu horniny ve výkopišti. Není-li měření v rostlém stavu horniny možné, stanoví se množství podle vzorce:
M(s) = A x B : C,
přičemž
M(s) = množství sypaniny potřebné pro zřízení podkladu stabilizovaného nebo zpevněného pojivy,
A = objem hotového podkladu stabilizovaného nebo zpevněného pojivy podle
projektu,
B = objemová hmotnost sušiny sypaniny v podkladu stabilizovaném nebo zpevněném pojivy (bez objemové hmotnosti pojiva),
C = objemová hmotnost sušiny sypaniny v rostlém stavu ve výkopišti.
3152. Množství hmot (štěrkopísku, kameniva, strusky apod.) uvedené ve specifikaci pro zřízení podkladů stabilizovaných nebo zpevněných pojivy se určí podle míry zhutnění předepsané projektem.
3153. Jestliže se sypanina potřebná ke zřízení podkladů stabilizovaných nebo zpevněných pojivy zlepšuje nakupovaným materiálem, zjišťuje a oceňuje se množství sypaniny a nakupovaného materiálu samostatně, a to
- sypaniny podle čl. 3111 a 3151,
- nakupovaného materiálu podle čl. 3112 a 3152.
3154. Množství měrných jednotek podsypů, podkladů a krytů se určí v m2 jako průměr spodní a horní plochy jednotlivých konstrukcí.
3155. Od celkové plochy konstrukcí vozovek se odečítá plocha objektů, zařízení a konstrukcí, jejichž pronik podsypem, podkladem nebo krytem je jednotlivě větší než 2 m2.

32. Doplňující konstrukce a práce

322. Volba položek

3221. Položky souborů
917 ..-1 Osazení chodníkového obrubníku kamenného,
917 ..-2 Osazení chodníkového obrubníku betonového,
918 10- Lože z betonu pod obrubníky
jsou určeny i pro oceňování osazení krajníků nebo obrubníků nárožních.

325. Způsob měření

3251. Obrubníky, krajníky, svodidla, zábradlí a trubní propustky se měří v m délky; přerušení větší než 0,50 m se od celkové délky těchto konstrukcí odečítá.
3252. Množství měrných jednotek za osazení obrubníků v obloucích se určuje jejich delším obvodem.

33. Postřiky a nátěry

333. Náplň položek

3331. V položce nejsou zakalkulovány příp. nutné náklady na očištění vozovky, které se oceňují položkami souboru části C 01 tohoto ceníku, a to 938 90-9 Odstranění bláta, prachu a hlinitého nánosu.

39. Přesun hmot

392. Užití položek

3921. Položky pro ocenění přesunu hmot platí pro novostavby, změny, opravy a údržbu objektů uvedených v čl.121 tohoto ceníku.

Část B 01 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce pro bourání stavebních objektů uvedených v čl. 121, pro které tato část ceníku neobsahuje položky, se oceňují:
a) odstranění omítek: propustků, čel, opěrných, obkladních a zárubních zdí do výšky 2 m a vtokových jímek;
bourání jednotlivých konstrukcí schodišť, zábradelních, bočních a okrasných zídek a poprsníku;
odstranění mříží, poklopů, popř. stupadel na vtokových jímkách nebo letištních žlabech a vpustích
položkami souboru stavebního dílu 97 části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
b) bourání: zděných a prefabrikovaných propustků světlosti do 2 m, opěrných, obkladních a zárubních zdí výšky do 2 m, čel trubních, zděných a prefabrikovaných propustků položkami souborů stavebních dílů:
- 96 Bourání konstrukcí,
- 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
části B 01 Bourání (demontáž) konstrukcí ceníku 821-1 Mosty,
c) rozebrání dlažeb svahů a kuželů silničního tělesa, které jsou ve styku s vodotečí, očištění lomového kamene příslušnými položkami souborů části A 03 ceníku 800-1 Zemní práce.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

302. Užití položek

3021. Položky této části nejsou určeny pro odstranění podsypů, podkladů nebo krytů vozovek pozemních komunikací, letištních ploch a ostatních zpevněných ploch ve výkopišti; tyto stavební práce se oceňují podle čl. 3114 Cenových podmínek ceníku 800-1 Zemní práce.

31. Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

311. Volba položek

3111. Přemísťuje-li se vybouraná suť nebo vybourané hmoty na větší vzdálenost než je vzdálenost vymezená v popisech souborů položek (bez odhození a opětovného nakládání), oceňují se tyto práce položkami souborů
979 08-2 Vodorovná doprava suti na suchu,
979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu.

315. Způsob měření

3151. Pro určení množství jednotek manipulace se sutí a vybouranými hmotami je závazná hmotnost uvedená se záporným znaménkem.

Část C 01 - OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování stavebních prací na objektech uvedených v čl.121 obecných podmínek ceníku.
123. Stavební práce pro opravy a údržbu objektů uvedených v čl.121, pro které tato část ceníku neobsahuje položky, se oceňují:
a) udržování a opravy jednotlivých konstrukcí schodišť, zábradelních, bočních a okrasných zídek a poprsníků, propustků, čel a opěrných, obkladních a zárubních zdí výšky do 2 m a vtokových jímek příslušnými položkami souborů ceníku 801-4 Opravy a údržba,
b) kosení trávy svahů, násypů, zářezů, kuželů a dělicích pásů těles pozemních komunikací a kosení trávy letištních ploch položkami souboru 111 10-41 Kosení trávy části C 02 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
c) ošetřování zatravněných ploch svahů, násypů, zářezů, kuželů a dělicích pásů těles pozemních komunikací a ošetřování zatravněných letištních ploch položkou číslo 185 80-3111 Ošetřování trávníku části A 02 ceníku 823-1 Plochy a úprava území,
d) řezání stávajících betonových krytů nebo podkladů položkou 919 79-6312 části A 01 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

30. Všeobecně

302. Užití položek

3021. Položky odlišené podle tlouštěk (např. do 100 mm, přes 100 mm do 150 mm atd.) platí vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

39. Přesun hmot

391. Volba položek

3911. Položky pro ocenění přesunu hmot se volí podle druhu nově prováděného krytu.

392. Užití položek

3921. Položky pro ocenění přesunu hmot uvedené v části A 01 platí i pro stavební změny, opravy a údržbu objektů.
3922. Ustanovení čl. 3921 neplatí, je-li předmětem dodávky pouze provedení živičných nebo betonových podkladů nebo krytů. V tomto případě se přesun hmot neoceňuje.

© RTS, a. s. | Lazaretní | 615 00